திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಇರಂದ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ
iranta viṇṇappam
ಮರುಣ್ಮಾಲೈ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ
maruṇmālai viṇṇappam
Fifth Thirumurai

012. ಕರುಣೈ ಮಾಲೈ
karuṇai mālai

  ಕಲಿವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಸಙ್ಕ ಪಾಣಿಯೈಸ್ ಸತುಮು ಕತ್ತನೈಸ್
  ಸೆಙ್ಕಣ್ ಆಯಿರತ್ ತೇವರ್ ನಾತನೈ
  ಮಙ್ಕ ಲಂಪೆಱ ವೈತ್ತ ವಳ್ಳಲೇ
  ತಙ್ಕ ರುಳ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ಐಯನೇ.
 • 2. ಐಯ ನೇನಿನೈ ಅನ್ಱಿ ಎಙ್ಕಣುಂ
  ಪೊಯ್ಯ ನೇಱ್ಕೊರು ಪುಕಲ್ಇ ಲಾಮೈಯಾಲ್
  ವೆಯ್ಯ ನೇನ್ಎನ ವೆಱುತ್ತು ವಿಟ್ಟಿಟೇಲ್
  ಮೆಯ್ಯ ನೇತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ವೇಲನೇ.
 • 3. ವೇಲನ್ ಮಾತವನ್ ವೇತನ್ ಏತ್ತಿಟುಂ
  ಮೇಲನ್ ಮಾಮಯಿಲ್ ಮೇಲನ್ ಅನ್ಪರ್ಉಳ್
  ಸಾಲ ನಿನ್ಱವನ್ ತಣಿಕೈ ನಾಯಕನ್
  ವಾಲ ನಱ್ಪತಂ ವೈಪ್ಪೆನ್ ನೆಞ್ಸಮೇ.
 • 4. ನೆಞ್ಸ ಮೇಇಃ¤ ತೆನ್ನೈ ನಿನ್ಮತಿ
  ವಞ್ಸ ವಾೞ್ವಿನಿಲ್ ಮಯಙ್ಕು ಕಿನ್ಱನೈ
  ತಞ್ಸಂ ಎನ್ಱರುಳ್ ತಣಿಕೈ ಸಾರ್ತ್ತಿಯೇಲ್
  ಕಞ್ಸ ಮಾಮಲರ್ಕ್ ಕೞಲ್ಕಿ ಟೈಕ್ಕುಮೇ.
 • 5. ಕಿಟೈಕ್ಕುಳ್ ಮಾೞ್ಕಿಯೇ ಕಿಲಂಸೆಯ್ ಅಂದಕನ್
  ಪಟೈಕ್ಕುಳ್ ಪಟ್ಟಿಟುಂ ಪಾನ್ಮೈ ಎಯ್ತಿಟೇನ್
  ತಟೈಕ್ಕುಳ್ ಪಟ್ಟಿಟಾತ್ ತಣಿಕೈ ಯಾನ್ಪತತ್
  ತಟೈಕ್ಕ ಲಂಪುಕುನ್ ತರುಳ್ಸೆ ೞಿಪ್ಪನೇ.
 • 6. ಸೆೞಿಕ್ಕುಂ ಸೀರ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈತ್ ತೇವನಿನ್
  ಕೊೞಿಕ್ಕುಂ ನಲ್ಲರುಳ್ ಕೊಳ್ಳೈ ಕೊಳ್ಳವೇ
  ತೞಿಕ್ಕೊಣ್ ಟನ್ಪರೈಸ್ ಸಾರ್ಂದಿ ಲೇನ್ಇವಣ್
  ಪೞಿಕ್ಕುಳ್ ಆಕುಂಎನ್ ಪಾನ್ಮೈ ಎನ್ನೈಯೋ.
 • 7. ಎನ್ನೈ ಎನ್ನೈಈ ತೆನ್ಱನ್ ಮಾತವಂ
  ಮುನ್ನೈ ನನ್ನೆಱಿ ಮುಯನ್ಱಿ ಲೇನೈನಿನ್
  ಪೊನ್ನೈ ಅನ್ನತಾಳ್ ಪೋಱ್ಱ ವೈತ್ತನೈ
  ಅನ್ನೈ ಎನ್ನುಂನಲ್ ತಣಿಕೈ ಅಣ್ಣಲೇ.
 • 8. ಅಣ್ಣಿ ಲೇನ್ನಿನೈ ಐಯ ನಿನ್ಅಟಿ
  ಎಣ್ಣಿ ಲೇನ್ಇತಱ್ ಕಿಯಾತು ಸೆಯ್ಕುವೇನ್
  ಪುಣ್ಣಿ ನೇನ್ಪಿೞೈ ಪೊಱುತ್ತುಕ್ ಕೋಟಿಯಾಲ್
  ತಣ್ಣಿನ್ ನೀಳ್ಪೊೞಿಲ್ ತಣಿಕೈ ಅಪ್ಪನೇ.
 • 9. ಅಪ್ಪನ್ ಎನ್ನುಟೈ ಅನ್ನೈ ತೇಸಿಕನ್
  ಸೆಪ್ಪನ್ ಎನ್ಕುಲತ್ ತೆಯ್ವಂ ಆನವನ್
  ತುಪ್ಪನ್ ಎನ್ಉಯಿರ್ತ್ ತುಣೈವನ್ ಯಾತುಂಓರ್
  ತಪ್ಪಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ಸೇರ್ ತಣಿಕೈ ವಳ್ಳಲೇ.
 • 10. ವಳ್ಳಲ್ ಉನ್ಅಟಿ ವಣಙ್ಕಿಪ್ ಪೋಱ್ಱಎನ್
  ಉಳ್ಳಂ ಎನ್ವಸತ್ ತುಱ್ಱ ತಿಲ್ಲೈಯಾಲ್
  ಎಳ್ಳಲ್ ಐಯವೋ ಏೞೈಎನ್ ಸೆಯ್ಕೇನ್
  ತಳ್ಳ ರುಂಪೊೞಿಲ್ ತಣಿಕೈ ವೆಱ್ಪನೇ.
 • 11. ವೆಱ್ಪ ನೇತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ವೇಲನೇ
  ಪೊಱ್ಪ ನೇತಿರುಪ್ ಪೋರಿ ನಾತನೇ
  ಕಱ್ಪ ಮೇಲ್ಪಲ ಕಾಲಂ ಸೆಲ್ಲುಮಾಲ್
  ಅಱ್ಪ ನೇನ್ತುಯರ್ಕ್ ಕಳವು ಸಾಱ್ಱವೇ.
 • 12. ಸಾಱು ಸೇರ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ಎಂದೈನಿನ್
  ಆಱು ಮಾಮುಕತ್ ತೞಕೈ ಮೊಣ್ಟುಕೊಣ್
  ಟೂಱಿಲ್ ಕಣ್ಕಳಾಲ್ ಉಣ್ಣ ಎಣ್ಣಿನೇನ್
  ಈಱಿಲ್ ಎನ್ನುಟೈ ಎಣ್ಣಂ ಮುಱ್ಱುಮೋ.
 • 13. ಮುಱ್ಱು ಮೋಮನಂ ಮುನ್ನಿ ನಿನ್ಪತಂ
  ಪಱ್ಱು ಮೋವಿನೈಪ್ ಪಕುತಿ ಎನ್ಪವೈ
  ವಱ್ಱು ಮೋಸುಕ ವಾೞ್ವು ವಾಯ್ಕ್ಕುಮೋ
  ಸಱ್ಱುಂ ಓರ್ಕಿಲೇನ್ ತಣಿಕೈ ಅತ್ತನೇ.
 • 14. ಅತ್ತ ನೇತಣಿ ಕಾಸ ಲತ್ತರುಳ್
  ವಿತ್ತ ನೇಮಯಿಲ್ ಮೇಱ್ಕೊಳ್ ವೇಲನೇ
  ಪಿತ್ತ ನೇನ್ಪೆರುಂ ಪಿೞೈಪೊ ಱುತ್ತಿಟಿಲ್
  ಸುತ್ತ ಅನ್ಪರ್ಕಳ್ ಸೊಲ್ವರ್ ಏತಮೇ.
 • 15. ಏತಿ ಲಾರ್ಎನ ಎಣ್ಣಿಕ್ ಕೈವಿಟಿಲ್
  ನೀತಿ ಯೋಎನೈ ನಿಲೈಕ್ಕ ವೈತ್ತವಾ
  ಸಾತಿ ವಾನ್ಪೊೞಿಲ್ ತಣಿಕೈ ನಾತನೇ
  ಈತಿ ನಿನ್ಅರುಳ್ ಎನ್ನುಂ ಪಿಸ್ಸೈಯೇ.
 • 16. ಪಿಸ್ಸೈ ಏಱ್ಱವನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ನೀಎನಿಲ್
  ಇಸ್ಸೈ ಏಱ್ಱವರ್ಕ್ ಕಿಯಾತು ಸೆಯ್ಕುವಾಯ್
  ಪಸ್ಸೈ ಮಾಮಯಿಲ್ ಪರಮ ನಾತನೇ
  ಕಸ್ಸಿ ನೇರ್ತಣಿ ಕೈಕ್ಕ ಟಂಪನೇ.
 • 17. ಕಟಪ್ಪ ಮಾಮಲರ್ಕ್ ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಪನೇ
  ತಟಪ್ಪೆ ರುಂಪೊೞಿಲ್ ತಣಿಕೈತ್ ತೇವನೇ
  ಇಟಪ್ಪ ಟಾಸ್ಸಿಱಿ ಯೇನೈ ಅನ್ಪರ್ಕಳ್
  ತೊಟಪ್ಪ ಟಾತೆನಿಲ್ ಸೊಲ್ವ ತೆನ್ಕೊಲೋ.
 • 18. ಪಿಸ್ಸೈ ಏಱ್ಱವನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ನೀಎನಿಲ್
  ಇಸ್ಸೈ ಏಱ್ಱವರ್ಕ್ ಕಿಯಾತು ಸೆಯ್ಕುವಾಯ್
  ಪಸ್ಸೈ ಮಾಮಯಿಲ್ ಪರಮ ನಾತನೇ
  ಕಸ್ಸಿ ನೇರ್ತಣಿ ಕೈಕ್ಕ ಟಂಪನೇ.
 • 19. ಕಟಪ್ಪ ಮಾಮಲರ್ಕ್ ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಪನೇ
  ತಟಪ್ಪೆ ರುಂಪೊೞಿಲ್ ತಣಿಕೈತ್ ತೇವನೇ
  ಇಟಪ್ಪ ಟಾಸ್ಸಿಱಿ ಯೇನೈ ಅನ್ಪರ್ಕಳ್
  ತೊಟಪ್ಪ ಟಾತೆನಿಲ್ ಸೊಲ್ವ ತೆನ್ಕೊಲೋ.
 • 20. ಎನ್ಸೊಲ್ ಕೇನ್ಇತೈ ಎಣ್ಣಿಲ್ ಅಱ್ಪುತಂ
  ವನ್ಸೊ ಲೇನ್ಪಿೞೈ ಮತಿತ್ತಿ ಟಾತುವನ್
  ತಿನ್ಸೊ ಲಾಲ್ಇವಣ್ ಇರುತ್ತಿ ಎನ್ಱನನ್
  ತನ್ಸೊಲ್ ಸೆಪ್ಪರುಂ ತಣಿಕೈತ್ ತೇವನೇ.
 • 21. ತೇವ ನೇಸನೇ ಸಿಱಕ್ಕುಂ ಈಸನೇ
  ಪಾವ ನಾಸನೇ ಪರಮ ತೇಸನೇ
  ಸಾವ ಕಾಸನೇ ತಣಿಕೈ ವಾಸನೇ
  ಕೋವ ಪಾಸನೇ ಕುಱಿಕ್ಕೊಳ್ ಎನ್ನೈಯೇ.
 • 22. ಕುಱಿಕ್ಕೊಳ್ ಅನ್ಪರೈಕ್ ಕೂಟು ಱಾತಇವ್
  ವೆಱಿಕ್ಕೊಳ್ ನಾಯಿನೈ ವೇಣ್ಟಿ ಐಯನೀ
  ಮುಱಿಕ್ಕೊಳ್ ವಾಯ್ಕೊಲೋ ಮುನಿಕೊಳ್ ವಾಯ್ಕೊಲೋ
  ನೆಱಿಕ್ಕೊಳ್ ವೋರ್ಪುಕೞ್ ತಣಿಕೈ ನಿತ್ತನೇ.
 • 23. ತಣಿಕೈ ಮೇವಿಯ ಸಾಮಿ ಯೇನಿನೈ
  ಎಣಿಕೈ ವಿಟ್ಟಿಟೇಲ್ ಎನ್ಱು ತೋತ್ತಿರಂ
  ಅಣಿಕೈ ನಿನ್ಅಟಿಕ್ ಕಯರ್ಂದು ನಿನ್ಱುವೀಣ್
  ಕಣಿಕೈ ಪೋಲ್ಎನೈಕ್ ಕಲಕ್ಕಿಱ್ ಱುಳ್ಳಮೇ.
 • 24. ಉಳ್ಳಂ ನೆಕ್ಕುವಿಟ್ ಟುರುಕುಂ ಅನ್ಪರ್ತಂ
  ನಳ್ಅ ಕತ್ತಿನಿಲ್ ನಟಿಕ್ಕುಂ ಸೋತಿಯೇ
  ತಳ್ಅ ರುಂದಿಱಲ್ ತಣಿಕೈ ಆನಂದ
  ವೆಳ್ಳ ಮೇಮನಂ ವಿಳ್ಳಸ್ ಸೆಯ್ವೈಯೇ.
 • 25. ಸೆಯ್ವ ತನ್ಱವನ್ ಸಿಱಿಯ ನೇನ್ಱನೈ
  ವೈವರ್ ಅನ್ಪರ್ಕಳ್ ಎನ್ನಿಲ್ ಮತ್ತನೇನ್
  ಉಯ್ವ ತೆವ್ವಣಂ ಉರೈಸೆಯ್ ಅತ್ತನೇ
  ಸೈವ ನಾತನೇ ತಣಿಕೈ ಮನ್ನನೇ.
 • 26. ಮನ್ನುಂ ನಿನ್ಅರುಳ್ ವಾಯ್ಪ್ಪ ತಿನ್ಱಿಯೇ
  ಇನ್ನುಂ ಇತ್ತುಯರ್ ಏಯ್ಕ್ಕಿಲ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್
  ಪೊನ್ನಿನ್ ಅಂಪುಯನ್ ಪೋಱ್ಱುಂ ಪಾತನೇ
  ತನ್ನಿಲ್ ನಿನ್ಱಿಟುಂ ತಣಿಕೈ ಮೇಲನೇ.
 • 27. ಮೇಲೈ ವಾನವರ್ ವೇಣ್ಟುಂ ನಿನ್ತಿರುಕ್
  ಕಾಲೈ ಎನ್ಸಿರಂ ಕಳಿಕ್ಕ ವೈಪ್ಪೈಯೋ
  ಸಾಲೈ ಓಙ್ಕಿಯ ತಣಿಕೈ ವೆಱ್ಪನೇ
  ವೇಲೈ ಏಂದುಕೈ ವಿಮಲ ನಾತನೇ.
 • 28. ವೇತ ಮಾಮುಟಿ ವಿಳಙ್ಕುಂ ನಿನ್ತಿರುಪ್
  ಪಾತಂ ಏತ್ತಿಟಾಪ್ ಪಾವಿ ಯೇನ್ತನಕ್
  ಕೀತಲ್ ಇನ್ಱುಪೋ ಎನ್ನಿಲ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್
  ಸಾತಲ್ ಪೋಕ್ಕುಂನಲ್ ತಣಿಕೈ ನೇಯನೇ.
 • 29. ನೇಯಂ ನಿನ್ಪುಟೈ ನಿನ್ಱಿ ಟಾತಎನ್
  ಮಾಯ ನೆಞ್ಸಿನುಳ್ ವಂದಿ ರುಪ್ಪೈಯೋ
  ಪೇಯ ನೇನ್ಪೆರುಂ ಪಿೞೈಪೊ ಱುತ್ತಿಟತ್
  ತಾಯ ನಿನ್ಕಟನ್ ತಣಿಕೈ ವಾಣನೇ.
 • 30. ವಾಣು ತಲ್ಪೆರು ಮಾಟ್ಟಿ ಮಾರೊಟು
  ಕಾಣು ತಱ್ಕುನೈಕ್ ಕಾತಲ್ ಕೊಣ್ಟನನ್
  ಏಣು ತಱ್ಕೆನ ತೆಣ್ಣಂ ಮುಱ್ಱುಮೋ
  ಮಾಣು ತಱ್ಪುಕೞ್ತ್ ತಣಿಕೈ ವಣ್ಣನೇ.
 • 31. ವಣ್ಣ ನೇಅರುಳ್ ವೞಙ್ಕುಂ ಪನ್ನಿರು
  ಕಣ್ಣ ನೇಅಯಿಲ್ ಕರಙ್ಕೊಳ್ ಐಯನೇ
  ತಣ್ಣ ನೇರ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ವೇಲನೇ
  ತಿಣ್ಣಂ ಈತರುಳ್ ಸೆಯ್ಯುಂ ಕಾಲಮೇ.
 • 32. ಕಾಲ್ಕು ಱಿತ್ತಎನ್ ಕರುತ್ತು ಮುಱ್ಱಿಯೇ
  ಸಾಲ್ವ ಳತ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ಸಾರ್ವನ್ಎನ್
  ಮಾಲ್ಪ ಕೈಪ್ಪಿಣಿ ಮಾಱಿ ಓಟವೇ
  ಮೇಲ್ಕು ಱಿಪ್ಪನಾಲ್ ವೆಱ್ಱಿಸ್ ಸಙ್ಕಮೇ.

கருணை மாலை // கருணை மாலை