திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಕರುಣೈ ಮಾಲೈ
karuṇai mālai
ಪೊಱುಕ್ಕಾಪ್ ಪತ್ತು
poṟukkāp pattu
Fifth Thirumurai

013. ಮರುಣ್ಮಾಲೈ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ
maruṇmālai viṇṇappam

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಸೊಲ್ಲುಂ ಪೊರುಳು ಮಾಯ್ನಿಱೈಂದ ಸುಕಮೇ ಅನ್ಪರ್ ತುತಿತುಣೈಯೇ
  ಪುಲ್ಲುಂ ಪುಕೞ್ಸೇರ್ ನಲ್ತಣಿಕೈಪ್ ಪೊರುಪ್ಪಿನ್ ಮರುಂದೇ ಪೂರಣಮೇ
  ಅಲ್ಲುಂ ಪಕಲುಂ ನಿನ್ನಾಮಂ ಅಂದೋ ನಿನೈಂದುನ್ ಆಳಾಕೇನ್
  ಕಲ್ಲುಂ ಪೊರುವಾ ವನ್ಮನತ್ತಾಲ್ ಕಲಙ್ಕಾ ನಿನ್ಱೇನ್ ಕಟೈಯೇನೇ.
 • 2. ಕಟೈಯೇನ್ ವಞ್ಸ ನೆಞ್ಸಕತ್ತಾಲ್ ಕಲುೞ್ಕಿನ್ ಱೇನ್ನಿನ್ ತಿರುಕ್ಕರುಣೈ
  ಅಟೈಯೇನ್ ಅವಮೇ ತಿರಿಕಿನ್ಱೇನ್ ಅಂದೋ ಸಿಱಿತುಂ ಅಱಿವಿಲ್ಲೇನ್
  ವಿಟೈಯೇ ಱೀಸನ್ ಪುಯಂಪಟುಂಉನ್ ವಿರೈತ್ತಾಳ್ ಕಮಲಂ ಪೆಱುವೇನೋ
  ಕೊಟೈಏರ್ ಅರುಳೈತ್ ತರುಮುಕಿಲೇ ಕೋವೇ ತಣಿಕೈಕ್ ಕುಲಮಣಿಯೇ.
 • 3. ಮಣಿಯೇ ಅಟಿಯೇನ್ ಕಣ್ಮಣಿಯೇ ಮರುಂದೇ ಅನ್ಪರ್ ಮಕಿೞ್ಂದಣಿಯುಂ
  ಅಣಿಯೇ ತಣಿಕೈ ಅರಸೇತೆಳ್ ಅಮುತೇ ಎನ್ಱನ್ ಆರುಯಿರೇ
  ಪಿಣಿಏಯ್ ತುಯರಾಲ್ ವರುಂದಿಮನಪ್ ಪೇಯಾಲ್ ಅಲೈಂದು ಪಿಱೞ್ಕಿನ್ಱೇನ್
  ತಣಿಯೇನ್ ತಾಕಂ ನಿನ್ಅರುಳೈತ್ ತರುತಲ್ ಇಲೈಯೇಲ್ ತಾೞ್ವೇನೇ.
 • 4. ತಾೞ್ವೇನ್ ವಞ್ಸ ನೆಞ್ಸಕರ್ಪಾಲ್ ಸಾರ್ವೇನ್ ತನಕ್ಕುನ್ ಅರುಳ್ತಂದಾಲ್
  ವಾೞ್ವೇನ್ ಇಲೈಯೇಲ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ವರುತ್ತಂ ಪೊಱುಕ್ಕ ಮಾಟ್ಟೇನೇ
  ಏೞ್ವೇ ತನೈಯುಂ ಕಟಂದವರ್ತಂ ಇನ್ಪಪ್ ಪೆರುಕ್ಕೇ ಎನ್ಉಯಿರೇ
  ಪೋೞ್ವೇಲ್ ಕರಙ್ಕೊಳ್ ಪುಣ್ಣಿಯನೇ ಪುಕೞ್ಸೇರ್ ತಣಿಕೈಪ್ ಪೊರುಪ್ಪರಸೇ.
 • 5. ಅರೈಸೇ ಅಟಿಯರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಕುಕನೇ ಅಣ್ಣಾ ತಣಿಕೈ ಐಯಾವೇ
  ವಿರೈಸೇರ್ ಕಟಂಪ ಮಲರ್ಪ್ಪುಯನೇ ವೇಲಾ ಯುತಕ್ಕೈ ಮೇಲೋನೇ
  ಪುರೈಸೇರ್ ಮನತ್ತಾಲ್ ವರುಂದಿಉನ್ಱನ್ ಪೂಂಪೊಱ್ ಪತತ್ತೈಪ್ ಪುಕೞ್ಕಿಲ್ಲೇನ್
  ತರೈಸೇರ್ ವಾೞ್ವಿಲ್ ತಯಙ್ಕುಕಿನ್ಱೇನ್ ಅಂದೋ ನಿನ್ಱು ತನಿಯೇನೇ.
 • 6. ತನಿಯೇ ತುಯರಿಲ್ ವರುಂದಿಮನಂ ಸಾಂಪಿ ವಾೞ್ಕ್ಕೈತ್ ತಳೈಪ್ಪಟ್ಟಿಙ್
  ಕಿನಿಏ ತುಱುಮೋ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಎನ್ಱೇ ನಿನ್ಱೇಱ್ ಕಿರಙ್ಕಾಯೋ
  ಕನಿಯೇ ಪಾಕೇ ಕರುಂಪೇಎನ್ ಕಣ್ಣೇ ತಣಿಕೈಕ್ ಕಱ್ಪಕಮೇ
  ತುನಿಏಯ್ ಪಿಱವಿ ತನೈಅಕಱ್ಱುಂ ತುಣೈಯೇ ಸೋತಿಸ್ ಸುಕಕ್ಕುನ್ಱೇ.
 • 7. ಕುನ್ಱೇ ಮಕಿೞ್ಂದ ಕುಣಕ್ಕುನ್ಱೇ ಕೋವೇ ತಣಿಕೈಕ್ ಕುರುಪರನೇ
  ನನ್ಱೇ ತೆಯ್ವ ನಾಯಕಮೇ ನವಿಲಱ್ ಕರಿಯ ನಲ್ಉಱವೇ
  ಎನ್ಱೇ ವರುವಾಯ್ ಅರುಳ್ತರುವಾಯ್ ಎನ್ಱೇ ಪುಲಂಪಿ ಏಙ್ಕುಱ್ಱೇನ್
  ಇನ್ಱೇ ಕಾಣಪ್ ಪೆಱಿಲ್ಎಂದಾಯ್ ಇಱವೇನ್ ಪಿಱವೇನ್ ಇರುಪ್ಪೇನೇ.
 • 8. ಇರುಪ್ಪೇನ್ ತುಯರ್ವಾೞ್ ವಿನಿಲ್ಎನಿನುಂ ಎಂದಾಯ್ ನಿನತು ಪತಙ್ಕಾಣುಂ
  ವಿರುಪ್ಪೇನ್ ಅಯನ್ಮಾಲ್ ಮುತಲೋರೈ ವೇಣ್ಟೇನ್ ಅರುಳ ವೇಣ್ಟಾಯೋ
  ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ಒಳಿಯೇ ಅರುಟ್ಕಟಲೇ ತೆಳ್ಳಾರ್ ಅಮುತೇ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈಪ್
  ಪೊರುಪ್ಪೇ ಮಕಿೞ್ಂದ ಪುಣ್ಣಿಯಮೇ ಪುನಿತ ಞಾನ ಪೋತಕಮೇ.
 • 9. ಪೋತಾ ನಂದ ಅರುಟ್ಕನಿಯೇ ಪುಕಲಱ್ ಕರಿಯ ಪೊರುಳೇಎನ್
  ನಾತಾ ತಣಿಕೈ ಮಲೈಅರಸೇ ನಲ್ಲೋರ್ ಪುಕೞುಂ ನಾಯಕನೇ
  ಓತಾ ತವಮೇ ವರುಂದುಯರಾಲ್ ಉೞನ್ಱೇ ಪಿಣಿಯಿಲ್ ಉಲೈಕಿನ್ಱೇನ್
  ಏತಾಂ ಉನತಿನ್ ಅರುಳ್ಈಯಾ ತಿರುಂದಾಲ್ ಅಂದೋ ಎಳಿಯೇಱ್ಕೇ.
 • 10. ಎಳಿಯೇನ್ ನಿನತು ತಿರುವರುಳುಕ್ ಕೆತಿರ್ನೋಕ್ ಕುಱ್ಱೇ ಇರಙ್ಕುಕಿನ್ಱ
  ಕಳಿಯೇನ್ ಎನೈನೀ ಕೈವಿಟ್ಟಾಲ್ ಕರುಣೈಕ್ ಕಿಯಲ್ಪೋ ಕಱ್ಪಕಮೇ
  ಅಳಿಯೇ ತಣಿಕೈ ಅರುಟ್ಸುಟರೇ ಅಟಿಯರ್ ಉಱವೇ ಅರುಳ್ಞಾನತ್
  ತುಳಿಯೇ ಅಮೈಯುಂ ಎನಕ್ಕೆಂದಾಯ್ ವಾಎನ್ ಱೊರುಸೊಲ್ ಸೊಲ್ಲಾಯೇ.

மருண்மாலை விண்ணப்பம் // மருண்மாலை விண்ணப்பம்