திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఇరంద విణ్ణప్పం
iranta viṇṇappam
మరుణ్మాలై విణ్ణప్పం
maruṇmālai viṇṇappam
Fifth Thirumurai

012. కరుణై మాలై
karuṇai mālai

  కలివిరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. సఙ్క పాణియైస్ సతుము కత్తనైస్
  సెఙ్కణ్ ఆయిరత్ తేవర్ నాతనై
  మఙ్క లంపెఱ వైత్త వళ్ళలే
  తఙ్క రుళ్తిరుత్ తణికై ఐయనే.
 • 2. ఐయ నేనినై అన్ఱి ఎఙ్కణుం
  పొయ్య నేఱ్కొరు పుకల్ఇ లామైయాల్
  వెయ్య నేన్ఎన వెఱుత్తు విట్టిటేల్
  మెయ్య నేతిరుత్ తణికై వేలనే.
 • 3. వేలన్ మాతవన్ వేతన్ ఏత్తిటుం
  మేలన్ మామయిల్ మేలన్ అన్పర్ఉళ్
  సాల నిన్ఱవన్ తణికై నాయకన్
  వాల నఱ్పతం వైప్పెన్ నెఞ్సమే.
 • 4. నెఞ్స మేఇః¤ తెన్నై నిన్మతి
  వఞ్స వాళ్వినిల్ మయఙ్కు కిన్ఱనై
  తఞ్సం ఎన్ఱరుళ్ తణికై సార్త్తియేల్
  కఞ్స మామలర్క్ కళల్కి టైక్కుమే.
 • 5. కిటైక్కుళ్ మాళ్కియే కిలంసెయ్ అందకన్
  పటైక్కుళ్ పట్టిటుం పాన్మై ఎయ్తిటేన్
  తటైక్కుళ్ పట్టిటాత్ తణికై యాన్పతత్
  తటైక్క లంపుకున్ తరుళ్సె ళిప్పనే.
 • 6. సెళిక్కుం సీర్తిరుత్ తణికైత్ తేవనిన్
  కొళిక్కుం నల్లరుళ్ కొళ్ళై కొళ్ళవే
  తళిక్కొణ్ టన్పరైస్ సార్ంది లేన్ఇవణ్
  పళిక్కుళ్ ఆకుంఎన్ పాన్మై ఎన్నైయో.
 • 7. ఎన్నై ఎన్నైఈ తెన్ఱన్ మాతవం
  మున్నై నన్నెఱి ముయన్ఱి లేనైనిన్
  పొన్నై అన్నతాళ్ పోఱ్ఱ వైత్తనై
  అన్నై ఎన్నుంనల్ తణికై అణ్ణలే.
 • 8. అణ్ణి లేన్నినై ఐయ నిన్అటి
  ఎణ్ణి లేన్ఇతఱ్ కియాతు సెయ్కువేన్
  పుణ్ణి నేన్పిళై పొఱుత్తుక్ కోటియాల్
  తణ్ణిన్ నీళ్పొళిల్ తణికై అప్పనే.
 • 9. అప్పన్ ఎన్నుటై అన్నై తేసికన్
  సెప్పన్ ఎన్కులత్ తెయ్వం ఆనవన్
  తుప్పన్ ఎన్ఉయిర్త్ తుణైవన్ యాతుంఓర్
  తప్పిల్ అన్పర్సేర్ తణికై వళ్ళలే.
 • 10. వళ్ళల్ ఉన్అటి వణఙ్కిప్ పోఱ్ఱఎన్
  ఉళ్ళం ఎన్వసత్ తుఱ్ఱ తిల్లైయాల్
  ఎళ్ళల్ ఐయవో ఏళైఎన్ సెయ్కేన్
  తళ్ళ రుంపొళిల్ తణికై వెఱ్పనే.
 • 11. వెఱ్ప నేతిరుత్ తణికై వేలనే
  పొఱ్ప నేతిరుప్ పోరి నాతనే
  కఱ్ప మేల్పల కాలం సెల్లుమాల్
  అఱ్ప నేన్తుయర్క్ కళవు సాఱ్ఱవే.
 • 12. సాఱు సేర్తిరుత్ తణికై ఎందైనిన్
  ఆఱు మాముకత్ తళకై మొణ్టుకొణ్
  టూఱిల్ కణ్కళాల్ ఉణ్ణ ఎణ్ణినేన్
  ఈఱిల్ ఎన్నుటై ఎణ్ణం ముఱ్ఱుమో.
 • 13. ముఱ్ఱు మోమనం మున్ని నిన్పతం
  పఱ్ఱు మోవినైప్ పకుతి ఎన్పవై
  వఱ్ఱు మోసుక వాళ్వు వాయ్క్కుమో
  సఱ్ఱుం ఓర్కిలేన్ తణికై అత్తనే.
 • 14. అత్త నేతణి కాస లత్తరుళ్
  విత్త నేమయిల్ మేఱ్కొళ్ వేలనే
  పిత్త నేన్పెరుం పిళైపొ ఱుత్తిటిల్
  సుత్త అన్పర్కళ్ సొల్వర్ ఏతమే.
 • 15. ఏతి లార్ఎన ఎణ్ణిక్ కైవిటిల్
  నీతి యోఎనై నిలైక్క వైత్తవా
  సాతి వాన్పొళిల్ తణికై నాతనే
  ఈతి నిన్అరుళ్ ఎన్నుం పిస్సైయే.
 • 16. పిస్సై ఏఱ్ఱవన్ పిళ్ళై నీఎనిల్
  ఇస్సై ఏఱ్ఱవర్క్ కియాతు సెయ్కువాయ్
  పస్సై మామయిల్ పరమ నాతనే
  కస్సి నేర్తణి కైక్క టంపనే.
 • 17. కటప్ప మామలర్క్ కణ్ణి మార్పనే
  తటప్పె రుంపొళిల్ తణికైత్ తేవనే
  ఇటప్ప టాస్సిఱి యేనై అన్పర్కళ్
  తొటప్ప టాతెనిల్ సొల్వ తెన్కొలో.
 • 18. పిస్సై ఏఱ్ఱవన్ పిళ్ళై నీఎనిల్
  ఇస్సై ఏఱ్ఱవర్క్ కియాతు సెయ్కువాయ్
  పస్సై మామయిల్ పరమ నాతనే
  కస్సి నేర్తణి కైక్క టంపనే.
 • 19. కటప్ప మామలర్క్ కణ్ణి మార్పనే
  తటప్పె రుంపొళిల్ తణికైత్ తేవనే
  ఇటప్ప టాస్సిఱి యేనై అన్పర్కళ్
  తొటప్ప టాతెనిల్ సొల్వ తెన్కొలో.
 • 20. ఎన్సొల్ కేన్ఇతై ఎణ్ణిల్ అఱ్పుతం
  వన్సొ లేన్పిళై మతిత్తి టాతువన్
  తిన్సొ లాల్ఇవణ్ ఇరుత్తి ఎన్ఱనన్
  తన్సొల్ సెప్పరుం తణికైత్ తేవనే.
 • 21. తేవ నేసనే సిఱక్కుం ఈసనే
  పావ నాసనే పరమ తేసనే
  సావ కాసనే తణికై వాసనే
  కోవ పాసనే కుఱిక్కొళ్ ఎన్నైయే.
 • 22. కుఱిక్కొళ్ అన్పరైక్ కూటు ఱాతఇవ్
  వెఱిక్కొళ్ నాయినై వేణ్టి ఐయనీ
  ముఱిక్కొళ్ వాయ్కొలో మునికొళ్ వాయ్కొలో
  నెఱిక్కొళ్ వోర్పుకళ్ తణికై నిత్తనే.
 • 23. తణికై మేవియ సామి యేనినై
  ఎణికై విట్టిటేల్ ఎన్ఱు తోత్తిరం
  అణికై నిన్అటిక్ కయర్ందు నిన్ఱువీణ్
  కణికై పోల్ఎనైక్ కలక్కిఱ్ ఱుళ్ళమే.
 • 24. ఉళ్ళం నెక్కువిట్ టురుకుం అన్పర్తం
  నళ్అ కత్తినిల్ నటిక్కుం సోతియే
  తళ్అ రుందిఱల్ తణికై ఆనంద
  వెళ్ళ మేమనం విళ్ళస్ సెయ్వైయే.
 • 25. సెయ్వ తన్ఱవన్ సిఱియ నేన్ఱనై
  వైవర్ అన్పర్కళ్ ఎన్నిల్ మత్తనేన్
  ఉయ్వ తెవ్వణం ఉరైసెయ్ అత్తనే
  సైవ నాతనే తణికై మన్ననే.
 • 26. మన్నుం నిన్అరుళ్ వాయ్ప్ప తిన్ఱియే
  ఇన్నుం ఇత్తుయర్ ఏయ్క్కిల్ ఎన్సెయ్కేన్
  పొన్నిన్ అంపుయన్ పోఱ్ఱుం పాతనే
  తన్నిల్ నిన్ఱిటుం తణికై మేలనే.
 • 27. మేలై వానవర్ వేణ్టుం నిన్తిరుక్
  కాలై ఎన్సిరం కళిక్క వైప్పైయో
  సాలై ఓఙ్కియ తణికై వెఱ్పనే
  వేలై ఏందుకై విమల నాతనే.
 • 28. వేత మాముటి విళఙ్కుం నిన్తిరుప్
  పాతం ఏత్తిటాప్ పావి యేన్తనక్
  కీతల్ ఇన్ఱుపో ఎన్నిల్ ఎన్సెయ్కేన్
  సాతల్ పోక్కుంనల్ తణికై నేయనే.
 • 29. నేయం నిన్పుటై నిన్ఱి టాతఎన్
  మాయ నెఞ్సినుళ్ వంది రుప్పైయో
  పేయ నేన్పెరుం పిళైపొ ఱుత్తిటత్
  తాయ నిన్కటన్ తణికై వాణనే.
 • 30. వాణు తల్పెరు మాట్టి మారొటు
  కాణు తఱ్కునైక్ కాతల్ కొణ్టనన్
  ఏణు తఱ్కెన తెణ్ణం ముఱ్ఱుమో
  మాణు తఱ్పుకళ్త్ తణికై వణ్ణనే.
 • 31. వణ్ణ నేఅరుళ్ వళఙ్కుం పన్నిరు
  కణ్ణ నేఅయిల్ కరఙ్కొళ్ ఐయనే
  తణ్ణ నేర్తిరుత్ తణికై వేలనే
  తిణ్ణం ఈతరుళ్ సెయ్యుం కాలమే.
 • 32. కాల్కు ఱిత్తఎన్ కరుత్తు ముఱ్ఱియే
  సాల్వ ళత్తిరుత్ తణికై సార్వన్ఎన్
  మాల్ప కైప్పిణి మాఱి ఓటవే
  మేల్కు ఱిప్పనాల్ వెఱ్ఱిస్ సఙ్కమే.

கருணை மாலை // கருணை மாலை