திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
இரந்த விண்ணப்பம்
iranta viṇṇappam
மருண்மாலை விண்ணப்பம்
maruṇmālai viṇṇappam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

012. கருணை மாலை
karuṇai mālai