திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆற்றா முறை
āṟṟā muṟai
கருணை மாலை
karuṇai mālai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

011. இரந்த விண்ணப்பம்
iranta viṇṇappam