திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கருணை மாலை
karuṇai mālai
பொறுக்காப் பத்து
poṟukkāp pattu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

013. மருண்மாலை விண்ணப்பம்
maruṇmālai viṇṇappam