திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुवटिस् सरण्पुकल्
tiruvaṭich saraṇpukal
सन्निति मुऱैयीटु
sanniti muṟaiyīṭu
Second Thirumurai

027. सिवाऩन्दप् पत्तु
sivāṉantap pattu

  तिरुवॊऱ्ऱियूरुम् तिरुत्तिल्लैयुम्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. इस्सै उण्टॆऩक् कुऩ्तिरु मलर्त्ताळ्
  ऎय्तुम् वण्णम्इङ् कॆऩ्सॆय वल्लेऩ्
  कॊस्सै नॆञ्सम्ऎऩ् कुऱिप्पिल्निल् लातु
  कुतिप्पिल् निऩ्ऱतु मतिप्पिऩ्इव् वुलकिल्
  पिस्सै उण्टॆऩिऱ् पिस्सरिऱ् सीऱुम्
  पेय रुण्मऩै नायॆऩ उऴैत्तेऩ्
  सॆस्सै मेऩिऎम् तिरुवॊऱ्ऱि अरसे
  तिल्लै ओङ्किय सिवाऩन्दत् तेऩे.
 • 2. ऐय निऩ्ऩुटै अऩ्पर्कळ् ऎल्लाम्
  अऴिविल् इऩ्पमुऱ् ऱरुकिरुक् किऩ्ऱार्
  वॆय्य नॆञ्सकप् पावियेऩ् कॊटिय
  वीण ऩेऩ्इङ्कु वीऴ्कतिक् किटमाय्
  वैय वाऴ्क्कैयिऩ् मयङ्कुकिऩ् ऱऩऩ्मेल्
  वरुव तोर्न्दिलऩ् वाऴ्वटै वेऩो
  सॆय्य वण्णऩे ऒऱ्ऱियम् पॊरुळे
  तिल्लै ओङ्किय सिवाऩन्दत् तेऩे.
 • 3. मटिकॊळ् नॆञ्सिऩाल् वळ्ळल्उऩ् मलर्त्ताळ्
  मऱन्दु वञ्सक वाऴ्क्कैयै मतित्तेऩ्
  तुटिकॊळ् नेर्इटै मटवियर्क् कुरुकिस्
  सुऴल्किऩ् ऱेऩ्अरुळ् सुकम्पॆऱु वेऩो
  वटिकॊळ् वेल्करत् तण्णलै ईऩ्ऱ
  वळ्ळ लेऎऩ वाऴ्त्तुकिऩ् ऱवर्तम्
  सॆटिकळ् नीक्किय ऒऱ्ऱियम् परऩे
  तिल्लै ओङ्किय सिवाऩन्दत् तेऩे.
 • 4. इरुक्क वावुऱ उलकॆलाम् उय्य
  ऎटुत्त सेवटिक् कॆळ्ळळ वेऩुम्
  उरुक्कम् ऒऩ्ऱिलेऩ् ऒतियिऩिल् पॆरियेऩ्
  ऒण्मै ऎय्तुतल् वॆण्मैमऱ् ऱऩ्ऱे
  तरुक्क निऩ्ऱऎऩ् तऩ्मैयै निऩैक्किल्
  तमिय ऩेऩुक्के तलैनटुक् कुऱुङ्काण्
  तिरुक्कण् मूऩ्ऱुटै ऒऱ्ऱिऎम् पॊरुळे
  तिल्लै ओङ्किय सिवाऩन्दत् तेऩे.
 • 5. ऎण्पॆ ऱाविऩैक् केतुसॆय् उटलै
  ऎटुत्त नाळ्मुतल् इन्दनाळ् वरैक्कुम्
  नण्पु ऱाप्पवम् इयऱ्ऱिऩऩ् अल्लाल्
  नऩ्मै ऎऩ्पतोर् नाळिऩुम् अऱियेऩ्
  वण्पॆ ऱावॆऩक् कुऩ्तिरु अरुळाम्
  वाऴ्वु नेर्न्दिटुम् वकैऎन्द वकैयो
  तिण्पॆ ऱानिऱ्क अरुळ्ऒऱ्ऱि अमुते
  तिल्लै ओङ्किय सिवाऩन्दत् तेऩे.
 • 6. पेतै नॆञ्सिऩेऩ् सॆय्पिऴै ऎल्लाम्
  पेसि ऩाल्पॆरुम् पिणक्किऩुक् किटमाम्
  तातै नीअवै ऎण्णलै ऎळियेऩ्
  तऩक्कु निऩ्तिरुत् तण्अळि पुरिवाय्
  कोतै नीक्किय मुऩिवर्कळ् काणक्
  कूत्तु कन्दरुळ् कुणप्पॆरुङ् कुऩ्ऱे
  तीतै नीक्किय ऒऱ्ऱिऎम् पॆरुमाऩ्
  तिल्लै ओङ्किय सिवाऩन्दत् तेऩे.
 • 7. वञ्स नॆञ्सर्तम् सेर्क्कैयैत् तुऱन्दु
  वळ्ळल् उऩ्तिरु मलरटि एत्ति
  विञ्सु नॆञ्सर्तम् अटित्तुणैक् केवल्
  विरुम्पि निऱ्कुम्अप् पॆरुम्पयऩ् पॆऱवे
  तञ्सम् ऎऩ्ऱरुळ् निऩ्तिरुक् कोयिल्
  सार्न्दु निऩ्ऱऩऩ् तरुतल्मऱ् ऱिऩ्ऱो
  सॆञ्सॊल् ओङ्किय ऒऱ्ऱिऎम् पॆरुमाऩ्
  तिल्लै ओङ्किय सिवाऩन्दत् तेऩे.
 • 8. पुल्ल ऩेऩ्पुवि नटैयिटै अलैयुम्
  पुलैय नॆञ्सिऩाल् पॊरुन्दिटुम् कॊटिय
  अल्लल् ऎऩ्पतऱ् कॆल्लैऒऩ् ऱऱियेऩ्
  अरुन्दु किऩ्ऱऩऩ् विरुन्दिऩऩ् आकि
  ऒल्लै उऩ्तिरुक् कोयिल्मुऩ् अटुत्तेऩ्
  उत्त माउऩ्तऩ् उळ्ळम्इङ् कऱियेऩ्
  सॆल्लल् नीक्किय ऒऱ्ऱियम् पॊरुळे
  तिल्लै ओङ्किय सिवाऩन्दत् तेऩे.
 • 9. ऎळिय ऩेऩ्पिऴै इयऱ्ऱिय ऎल्लाम्
  ऎण्णि ऩुट्पटा वेऩुम्मऱ् ऱवैयै
  अळिय नल्लरुळ् ईन्दिटुम् पॊरुट्टाल्
  आय्तल् नऩ्ऱल आतलिऩ् ईण्टे
  कळिय नॆञ्समाम् करुङ्कलैक् करैत्तुक्
  करुणै ईकुतल् कटऩ्उऩक् कैया
  तॆळिय ओङ्किय ऒऱ्ऱिऎऩ् अमुते
  तिल्लै ओङ्किय सिवाऩन्दत् तेऩे.
 • 10. वॆऱिपि टिक्किऩुम् मकऩ्तऩैप् पॆऱ्ऱोर्
  विटुत्ति टार्अन्द वॆऱियतु तीरुम्
  नॆऱिपि टित्तुनिऩ् ऱाय्वरॆऩ् अरसे
  नीयुम् अप्पटि नीसऩेऩ् तऩक्कुप्
  पॊऱिपि टित्तनल् पोतकम् अरुळिप्
  पुऩ्मै यावैयुम् पोक्किटल् वेण्टुम्
  सॆऱिपि टित्तवाऩ् पॊऴिल्ऒऱ्ऱि अमुते
  तिल्लै ओङ्किय सिवाऩन्दत् तेऩे.

சிவானந்தப் பத்து // சிவானந்தப் பத்து

No audios found!