திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आऱ्ऱा विण्णप्पम्
āṟṟā viṇṇappam
कातल् विण्णप्पम्
kātal viṇṇappam
Second Thirumurai

051. इरङ्कल् विण्णप्पम्
iraṅkal viṇṇappam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. पऱ्ऱु नोक्किय पावियेऩ् तऩक्कुप्
  परिन्दु नीअरुट् पतम्अळित् तिलैये
  मऱ्ऱु नोक्किय वल्विऩै अतऩाल्
  वञ्स मायैयिऩ् वाऴ्क्कैयिऩ् मऩत्तिऩ्
  अऱ्ऱु नोक्किय नोय्कळिऩ् मूप्पिऩ्
  अलैतन् तिव्वुल कम्पटुम् पाट्टै
  उऱ्ऱु नोक्किऩाल् उरुकुतॆऩ् उळ्ळम्
  ऒऱ्ऱि मेविय उलकुटै योऩे.
 • 2. कॊटिय नॆञ्सिऩेऩ् कोपमे अटैन्देऩ्
  कोटि कोटियाम् कुणप्पऴु तुटैयेऩ्
  कटिय वञ्सकक् कळ्वऩेऩ् तऩक्कुऩ्
  करुणै ईन्दिटा तिरुन्दिटिल् कटैयेऩ्
  अटियऩ् आकुव तॆव्वणम् ऎऩ्ऱे
  ऐय ऐयनाऩ् अलऱिटु किऩ्ऱेऩ्
  ऒटिय मुम्मलम् ऒरुङ्कऱुत् तवर्सेर्
  ऒऱ्ऱि मेविय उलकुटै योऩे.
 • 3. कामम् ऎऩ्पतोर् उरुक्कॊटिव् वुलकिल्
  कलङ्कु किऩ्ऱइक् कटैयऩेऩ् तऩक्कुस्
  सेमम् ऎऩ्पताम् निऩ्अरुळ् किटैयास्
  सिऱुमै येइऩ्ऩुम् सॆऱिन्दिटु माऩाल्
  एम नॆञ्सिऩर् ऎऩ्ऱऩै नोक्कि
  एट नीकटै ऎऩ्ऱिटिल् अवर्मुऩ्
  ऊमऩ् आकुव तऩ्ऱिऎऩ् सॆय्वेऩ्
  ऒऱ्ऱि मेविय उलकुटै योऩे.
 • 4. मण्णिल् निऩ्ऱवर् वाऴ्वतुम् कणत्तिल्
  वरुन्दि माय्वतुम् मऱ्ऱिवै ऎल्लाम्
  कण्णिऩ् नेर्नितङ् कण्टुम्इव् वाऴ्विल्
  कातल् नीङ्किलाक् कल्मऩक् कॊटियेऩ्
  ऎण्णि निऩ्ऱओर् ऎण्णमुम् मुटिया
  तॆऩ्सॆय् केऩ्वरुम् इरुविऩैक् कयिऱ्ऱाल्
  उण्णि रम्पनिऩ् ऱाट्टुकिऩ् ऱऩैनी
  ऒऱ्ऱि मेविय उलकुटै योऩे.
 • 5. वॆरुट्सि येतरुम् मलइरा इऩ्ऩुम्
  विटियक् कण्टिलेऩ् विऩैयिऩेऩ् उळ्ळम्
  मरुट्सि मेविय तॆऩ्सॆय्केऩ् उऩ्पाल्
  वरुव तऱ्कॊरु वऴियुम्इङ् कऱियेऩ्
  तॆरुट्सि येतरुम् निऩ्अरुळ् ऒळिताऩ्
  सेरिल् उय्कुवेऩ् सेर्न्दिल ताऩाल्
  उरुट्सि आऴिऒत् तुऴल्वतु मॆय्काण्
  ऒऱ्ऱि मेविय उलकुटै योऩे.
 • 6. यातुम् उऩ्सॆय लाम्ऎऩ अऱिन्दुम्
  ऐय वैयमेल् अवर्इवर् ऒऴियात्
  तीतु सॆय्तऩर् नऩ्मैसॆय् तऩर्नाम्
  तॆरिन्दु सॆय्वते तिऱम्ऎऩ निऩैत्तुक्
  कोतु सॆय्मलक् कोट्टैयैक् कावल्
  कॊण्टु वाऴ्किऱेऩ् कण्टिट इऩिनी
  ओतु सॆय्वतॊऩ् ऱॆऩ्ऩुयिर्त् तुणैये
  ऒऱ्ऱि मेविय उलकुटै योऩे.
 • 7. पन्द मट्टिऩ्आम् पाविनॆञ् सकत्ताल्
  पवप्पॆ रुङ्कटल् पटिन्दुऴऩ् ऱयर्न्देऩ्
  इन्द मट्टिल्नाऩ् उऴऩ्ऱते अमैयुम्
  एऱ वेण्टुम्उऩ् ऎण्णमे तऱियेऩ्
  अन्द मट्टिऩिल् इरुत्तियो अऩ्ऱि
  अटिमै वेण्टिनिऩ् अरुट्पॆरुम् पुणैयै
  उन्द मट्टिऩाल् तरुतियो उरैयाय्
  ऒऱ्ऱि मेविय उलकुटै योऩे.
 • 8. ञाऩ मॆऩ्पतिऩ् उऱुपॊरुळ् अऱियेऩ्
  ञाऩि अल्लऩ्नाऩ् आयिऩुम् कटैयेऩ्
  आऩ पोतिलुम् ऎऩक्कुनिऩ् अरुळ्ओर्
  अणुविल् पातिये आयिऩुम् अटैन्दाल्
  वाऩ मेविय अमररुम् अयऩुम्
  मालुम् ऎऩ्मुऩम् वलियिलर् अऩ्ऱे
  ऊऩम् नीक्किनल् अरुळ्तरुम् पॊरुळे
  ऒऱ्ऱि मेविय उलकुटै योऩे.
 • 9. अळिय नॆञ्सम्ओर् अऱिवुरु वाकुम्
  अऩ्पर् तम्पुटै अणुकिय अरुळ्पोल्
  ऎळिय नॆञ्सिऩेऱ् कॆय्तिटा तेऩुम्
  ऎळ्ळिल् पातिमट् टीन्दरुळ् वायेल्
  कळिय मामयल् काटऱ ऎऱिन्दाङ्
  कार वेरिऩैक् कळैन्दुमॆय्प् पोत
  ऒळिय वित्तिऩाल् पोकमुम् विळैप्पेऩ्
  ऒऱ्ऱि मेविय उलकुटै योऩे.
 • 10. नाक नाट्टतिऩ् नलम्पॆऱ वेण्टेऩ्
  नरकिल् एकॆऩ नविलिऩुम् अमैवेऩ्
  आकम् नाट्टिटै विटुकॆऩिल् विटुवेऩ्
  अल्लल् आम्पवम् अटैऎऩिल् अटैवेऩ्
  ताकम् नाट्टिय मयल्अऱ अरुळ्नीर्
  तरुतल् इल्ऎऩस् साऱ्ऱिटिल् तरियेऩ्
  ओकै नाट्टिय योकियर् परवुम्
  ऒऱ्ऱि मेविय उलकुटै योऩे.

இரங்கல் விண்ணப்பம் // இரங்கல் விண்ணப்பம்

No audios found!