திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिऱुमै विण्णप्पम्
siṟumai viṇṇappam
इरङ्कल् विण्णप्पम्
iraṅkal viṇṇappam
Second Thirumurai

050. आऱ्ऱा विण्णप्पम्
āṟṟā viṇṇappam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अऩ्ऩैयिल् पॆरितुम् इऩियऎऩ् अरसे अम्पलत् ताटल्सॆय् अमुते
  पॊऩ्ऩैऒत् तॊळिरुम् पुरिसटैक् कऩिये पोतमे ऒऱ्ऱिऎम् पॊरुळे
  उऩ्ऩैविट् टयलार् उऱवुकॊण् टटैयेऩ् उण्मैऎऩ् उळ्ळम्नी अऱिवाय्
  ऎऩ्ऩैविट् टिटिल्नाऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऒतिपोल् इरुक्किऩ्ऱ इव्वॆळि येऩे.
 • 2. ऎळियऩेऩ् मैयल् मऩत्तिऩाल् उऴऩ्ऱेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ्पॊल्लाक्
  कळियऩेऩ् वाट्टम् कण्टऩै इऩ्ऩुम् करुणैसॆय् तिलैअरुट् करुम्पे
  अळियऩे तिरुस्सिऱ् ऱम्पलत् तॊळिये अरुमरुन् तेवट वऩत्तुत्
  तऩियऩे ऒऱ्ऱित् तलत्तमर् मणिये तयैयिलि पोल्इरुन् तऩैये.
 • 3. इरुन्दऩै ऎऩतु नॆञ्सिऩुळ् ऎन्दाय् ऎऩ्तुयर् अऱिन्दिलै पोलुम्
  मुरुन्दऩै मुऱुवल् मङ्कैयर् मलैनेर् मुलैत्तलै उरुण्टऩ ऩेऩुम्
  मरुन्दऩै याय्उऩ् तिरुवटि मलरै मऱन्दिलेऩ् वऴुत्तुकिऩ् ऱऩऩ्काण्
  वरुन्दऩै येल्ऎऩ् ऱुरैत्तिलै ऐया वञ्सकम् उऩक्कुम्उण् टेयो.
 • 4. उण्टनञ् सिऩ्ऩुम् कण्टम्विट् टकला तुऱैन्दतु नाटॊऱुम् अटियेऩ्
  कण्टऩऩ् करुणैक् कटल्ऎऩुम् कुऱिप्पैक् कण्टुकण् टुळमतु नॆकवे
  विण्टऩऩ् ऎऩ्ऩैक् कैविटिल् सिवऩे विटत्तिऩुम् कॊटियऩ्नाऩ् अऩ्ऱो
  अण्टर्कट् करसे अम्पलत् तमुते अलैकिऩ्ऱेऩ् अऱिन्दिरुन् तऩैये.
 • 5. तऩैयर्सॆय् पिऴैयैत् तन्दैयर् कुऱित्तुत् तळ्ळुतल् वऴक्कल ऎऩ्पार्
  विऩैयऩेऩ् पिऴैयै विऩैयिलि नीताऩ् विवकरित् तॆण्णुतल् अऴको
  उऩैयला तिऱन्दुम् पिऱन्दुम्इव् वुलकिल् उऴऩ्ऱिटुन् तेवरै मतियेऩ्
  ऎऩैयला तुऩक्किङ् काळिलै योउण्टॆऩ्ऩिऩुम् एऩ्ऱुकॊण् टरुळे.
 • 6. एऩ्ऱुकॊण् टरुळ वेण्टुम्इव् ऎळियेऩ् इरुक्किऩुम् इऱक्किऩुम् पॊतुवुळ्
  ऊऩ्ऱुकॊण् टरुळुम् निऩ्ऩटि यल्लाल् उरैक्कुम्माल् अयऩ्मुतल् तेवर्
  नाऩ्ऱुकॊण् टिटुव रेऩुम्मऱ् ऱवर्मेल् नाऎऴा तुण्मैयी तितऱ्कुस्
  साऩ्ऱुकॊण् टरुळ निऩैत्तियेल् ऎऩ्ऩुळ् सार्न्दनिऩ् सरण्इरण् टऩ्ऱे.
 • 7. सरणवा रिसम्ऎऩ् तलैमिसै इऩ्ऩुम् तरित्तिलै ताऴ्त्तऩै अटियेऩ्
  करणवा तऩैयुम् कन्दवा तऩैयुम् कलङ्किटक् कपमिऴुत् तुन्दुम्
  मरणवा तऩैक्कॆऩ् सॆय्कुवम् ऎऩ्ऱे वरुन्दुकिऩ् ऱऩऩ्मऩम् माऴान्
  तरणमूऩ् ऱॆरिय नकैत्तऎम् इऱैये अटियऩै आळ्वतुऩ् कटऩे.
 • 8. कटम्पॊऴि ओङ्कल् उरिउटै उटुक्कुम् कटवुळे कटवुळर् कोवे
  मटम्पॊऴि मऩत्तेऩ् मलञ्सॆऱिन् तूऱुम् वायिल्ओर् ऒऩ्पतिल् वरुम्इव्
  उटम्पॊऴिन् तिटुमेल् मीण्टुमीण् टॆन्दउटम्पुकॊण् टुऴल्वऩोऎऩ्ऱु
  नटम्पॊऴि पतत्ताय् नटुङ्कुकिऩ् ऱऩऩ्काण् नाऩ्सॆयुम् वकैऎतु नविले.
 • 9. वकैऎतु तॆरिन्देऩ् एऴैयेऩ् उय्वाऩ् वळ्ळले वलिन्दॆऩै आळुम्
  तकैअतु इऩ्ऱेल् ऎऩ्सॆय्वेऩ् उलकर् सऴक्कुटैत् तमियऩ्नी निऩ्ऱ
  तिकैऎतु ऎऩ्ऱाल् सॊलअऱि यातु तिकैत्तिटुम् सिऱियऩेऩ् तऩ्ऩैप्
  पकैअतु करुता ताळ्वतुऩ् परङ्काण् पवळमा निऱत्तकऱ् पकमे.
 • 10. कऱ्पऩ अऱिन्दु कऱ्किलेऩ् सऴक्कुक् कल्विकऱ् ऱुऴऩ्ऱऩऩ् करुणै
  सॊऱ्पऩ मतिलुम् काण्किलेऩ् पॊल्लास् सूकरम् ऎऩमलम् तुय्त्तेऩ्
  विऱ्पऩऩ् ऎऩवे निऱ्पतु विऴैन्देऩ् वीणऩेऩ् विरकिला वॆऱियेऩ्
  अऱ्पऩेऩ् तऩ्ऩै आण्टनिऩ् अरुळै आय्न्दिटिल् अऩ्ऩैयिऩ् पॆरिते.

ஆற்றா விண்ணப்பம் // ஆற்றா விண்ணப்பம்

No audios found!