திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
इरङ्कल् विण्णप्पम्
iraṅkal viṇṇappam
पॊरुळ् विण्णप्पम्
poruḷ viṇṇappam
Second Thirumurai

052. कातल् विण्णप्पम्
kātal viṇṇappam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎऴुसीर्क्कऴिनॆटिलटि आसिरियविरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. वञ्सक विऩैक्कोर् कॊळ्कलम् अऩैय मऩत्तिऩेऩ् अऩैत्तिऩुम् कॊटियेऩ्
  तञ्सम्ऎऩ् ऱटैन्दे निऩ्तिरुक् कोयिल् सन्निति मुऩ्ऩर्निऱ् किऩ्ऱेऩ्
  ऎञ्सलिल् अटङ्काप् पाविऎऩ् ऱॆऩैनी इकऴ्न्दिटिल् ऎऩ्सॆय्वेऩ् सिवऩे
  कञ्सऩ्माल् पुकऴुम् ऒऱ्ऱियङ् करुम्पे कतितरुम् करुणैयङ् कटले.
 • 2. निऱ्पतु पोऩ्ऱु निलैपटा उटलै नेसम्वैत् तोम्पुऱुम् पॊरुट्टाय्प्
  पॊऱ्पतु तविरुम् पुलैयर्तम् मऩैवाय्प् पुन्दिनॊन् तयर्न्दऴु तिळैत्तेऩ्
  सॊऱ्पतङ् कटन्द निऩ्तिरु वटिक्कुत् तॊण्टुसॆय् नाळुम्ऒऩ् ऱुळतो
  कऱ्पतु कऱ्ऱोर् पुकऴ्तिरु वॊऱ्ऱिक् कावल्कॊळ् करुणैयङ् कटले.
 • 3. मुऩ्ऩैवल् विऩैयाल् वञ्सक मटवार् मुऴुप्पुलैक् कुऴिविऴुन् तिळैत्तेऩ्
  ऎऩ्ऩैयो कॊटियेऩ् निऩ्तिरु वरुळ्ताऩ् ऎय्तिल ऩेल्उयि‘क् कुऱुतिप्
  पिऩ्ऩैऎव् वणन्दाऩ् ऎय्तुव तऱियेऩ् पेतैयिल् पेतैनाऩ् अऩ्ऱो
  कऩ्ऩले तेऩे ऒऱ्ऱिऎम् अमुते कटवुळे करुणैयङ् कटले.
 • 4. मण्णिऩुळ् मयङ्कि वञ्सक विऩैयाल् मऩन्दळर्न् तऴुङ्किनाळ् तोऱुम्
  ऎण्णिऩुळ् अटङ्कात् तुयरॊटुम् पुलैयर् इल्लिटै मल्लिटु किऩ्ऱेऩ्
  विण्णिऩुळ् इलङ्कुम् सुटर्निकर् उऩतु मॆल्अटिक् कटिमैसॆय् वेऩो
  कण्णिऩुळ् मणिये ऒऱ्ऱियङ् कऩिये कटवुळे करुणैयङ् कटले.
 • 5. अळविला उलकत् तऩन्दको टिकळाम् आरुयिर्त् तॊकैक्कुळुम् ऎऩैप्पोल्
  इळकिला वञ्स नॆञ्सकप् पावि एऴैकळ् उण्टुकॊल् इलैकाण्
  तळर्विला तुऩतु तिरुवटि ऎऩुम्पॊऱ् ऱामरैक् कणियऩा कुवऩो
  कळविलार्क् किऩिय ऒऱ्ऱिऎम् मरुन्दे कऩन्दरुम् करुणैयङ् कटले.
 • 6. ञाऩम्ऎऩ् पतिलोर् अणुत्तुणै येऩुम् नण्णिलेऩ् पुण्णियम् अऱियेऩ्
  ईऩम्ऎऩ् पतऩुक् किऱैऎऩल् आऩेऩ् ऎव्वणम् उय्कुव तऱियेऩ्
  वाऩना टवरुम् पॆऱऱ्करु निऩतु मलरटित् तॊऴुम्पुसॆय् वेऩो
  काऩवेट् टुरुवाम् ऒरुवऩे ऒऱ्ऱिक् कटवुळे करुणैयङ् कटले.
 • 7. ञालवाऴ् वऩैत्तुम् काऩल्नीर् ऎऩवे नऩ्कऱिन् तुऩ्तिरु अरुळाम्
  सीलवाऴ् वटैयुम् सॆल्वम्इप् पॊल्लास् सिऱियऩुम् पॆऱुकुव तेयो
  नीलमा मिटऱ्ऱुप् पवळमा मलैये निऩ्मल आऩन्द निलैये
  कालऩ्नाण् अविऴ्क्कुम् कालऩे ऒऱ्ऱिक् कटवुळे करुणैयङ् कटले.
 • 8. मालॊटु नाऩ्कु वतऩऩुम् काणा मलरटिक् कटिमैसॆय् तिऩिप्पाम्
  पालॊटु कलन्द तेऩ्ऎऩ उऩ्सीर् पाटुम्नाळ् ऎन्दनाळ् अऱियेऩ्
  वेलॊटु मयिलुम् कॊण्टिटुञ् सुटरै विळैवित्त वित्तक विळक्के
  कालॊटु पूतम् ऐन्दुमाम् ऒऱ्ऱिक् कटवुळे करुणैयङ् कटले.
 • 9. सऱ्ऱुम्नऱ् कुणन्दाऩ् सार्न्दिटाक् कॊटियार् तन्दलै वायिलुळ् कुरैक्कुम्
  वॆऱ्ऱुनाय् तऩक्कुम् वेऱुना याक मॆलिकिऩ्ऱेऩ् ऐम्पुलस् सेट्टै
  अऱ्ऱुनिऩ् ऱवर्क्कुम् अरियनिऩ् तिरुत्ताट् कटिमैसॆय् तॊऴुकुव ऩेयो
  कऱ्ऱुमुऱ् ऱुणर्न्दोर्क् करुळ्तरुम् ऒऱ्ऱिक् कटवुळे करुणैयङ्कटले.
 • 10. मऱैकळुम् इऩ्ऩुम् तलैत्तलै मयङ्क मऱैन्दुल कुयिर्तॊऱुम् ऒळित्त
  इऱैवनिऩ् तिरुत्ताट् कऩ्पिलाक् कॊटियऩ् ऎऩ्ऩिऩुम् एऴैयेऩ् तऩक्कु
  निऱैतरुम् निऩतु तिरुवरुळ् अळिक्क निऩैत्तले निऩ्कटऩ् कण्टाय्
  कऱैमणि मिटऱ्ऱुत् तॆय्वमे ऒऱ्ऱिक् कावल्कॊळ् करुणैयङ् कटले.

காதல் விண்ணப்பம் // காதல் விண்ணப்பம்

No audios found!