திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ऎतिर्कॊळ् पत्तु
etirkoḷ pattu
नॆञ्सऱै कूवल्
neñsaṟai kūval
Second Thirumurai

034. नॆञ्सॊटु नेर्तल्
neñsoṭu nērtal

  कोयिल्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अणिकॊळ् कोवणक् कन्दैये नमक्किङ्
  कटुत्त आटैऎऩ् ऱऱिमट नॆञ्से
  कणिकॊळ् मामणिक् कलऩ्कळ्नम् कटवुळ्
  कण्णुण् मामणिक् कण्टिकै कण्टाय्
  पिणिकॊळ् वऩ्पवम् नीक्कुम्वॆण्णीऱे
  पॆरुमैस् सान्दमाम् पिऱङ्कॊळि मऩ्ऱिल्
  तिणिकॊळ् सङ्कर सिवसिव ऎऩ्ऱु
  सॆऩ्ऱु वाऴ्त्तले सॆय्तॊऴि लामे.
 • 2. सॆय्त नऩ्ऱिमेल् तीङ्किऴैप् पारिल्
  तिरुप्पुम् ऎऩ्तऩैक् तिरुप्पुकिऩ् ऱऩैनी
  पॆय्त पालिऩैक् कमरिटैक् कविऴ्क्कुम्
  पेतै यातलिल् पिऱऴ्न्दऩै उऩैनाऩ्
  वैत पोतिऩुम् वाऴ्त्तॆऩ निऩैत्तु
  मऱुत्तु नीक्किअव् वऴिनटक् किऩ्ऱाय्
  कॊय्त कोट्टिऩै नट्टऩै वळर्प्पाय्
  कॊटिय नॆञ्समे मटियकिऱ् ऱिलैये.
 • 3. इलैऎ ऩातणु वळवुम्ऒऩ् ऱीय
  ऎण्णु किऩ्ऱिलै ऎऩ्पॆऱु वायो
  कॊलैइ ऩातॆऩ अऱिन्दिलै नॆञ्से
  कॊल्लु किऩ्ऱअक् कूऱ्ऱिऩुम् कॊटियाय्
  तलैयिऩ् मालैताऴ् सटैयुटैप् पॆरुमाऩ्
  ताळ्नि ऩैन्दिलै ऊण्निऩैन् तुलकिल्
  पुलैयि ऩार्कळ्पाल् पोतियो वीणिल्
  पोकप् पोकइप् पोक्किऩिल् अऴिन्दे.
 • 4. अऴिन्द वाऴ्क्कैयिऩ् अवलमिङ् कऩैत्तुम्
  ऐयम् इऩ्ऱिनी अऱिन्दऩै नॆञ्से
  कऴिन्द ऎस्सिलै विऴैन्दिटु वार्पोल्
  कलन्दु मीट्टुनी कलङ्कुकिऩ् ऱऩैये
  मॊऴिन्द मुऩ्ऩैयोर् पॆऱुम्सिव कतिक्के
  मुऩ्ऩु ऱावकै ऎऩ्ऩुऱुम् उऩ्ऩाल्
  इऴिन्द नायिऩुम् कटैयऩाय् निऩ्ऱेऩ्
  ऎऩ्सॆय् वेऩ्उऩै एऩ्अटुत् तेऩे.
 • 5. तेऩ्नॆय् आटिय सॆञ्सटैक् कऩियैत्
  तेऩै मॆय्अरुळ् तिरुविऩै अटियर्
  ऊऩै नॆक्किट उरुक्किय ऒळियै
  उळ्ळत् तोङ्किय उवप्पिऩै मूवर्
  कोऩै आऩन्दक् कॊऴुङ्कटल् अमुतैक्
  कोम ळत्तिऩैक् कुऩ्ऱविल् लियैऎम्
  माऩै अम्पल वाणऩै निऩैयाय्
  वञ्स नॆञ्समे माय्न्दिलै इऩुमे.
 • 6. इऩ्ऩुम् ऎङ्ङऩम् एकुकिऩ् ऱऩैयो
  एऴै नॆञ्समे इङ्कुमङ् कुन्दाऩ्
  मुऩ्ऩै नाम्पिऱन् तुऴऩ्ऱअत् तुयरै
  मुऩ्ऩिल् ऎऩ्कुलै मुऱुक्कुकिऩ् ऱऩकाण्
  ऎऩ्ऩै नीऎऩक् कुऱुतुणै अन्दो
  ऎऩ्सॊल् एऱ्ऱिलै ऎऴिल्कॊळुम् पॊतुविल्
  मऩ्ऩु नम्मुटै वळ्ळलै निऩऩत्ताल्
  मऱ्ऱु नाम्पिऱ वावकै वरुमे.
 • 7. पिऱन्दु मुऩ्ऩर्इव् वुलकिऩाम् पॆण्टु
  पिळ्ळै आतिय पॆरुन्दॊटक् कुऴन्दे
  इऱन्दु वीऴ्कति इटैविऴुन् तुऴऩ्ऱे
  इरुन्द सेटत्तिऩ् इत्तऩै ऎल्लाम्
  मऱन्दु विट्टऩै नॆञ्समे नीताऩ्
  मतियि लाय्अतु मऱन्दिलऩ् ऎळियेऩ्
  तुऱन्दु नाम्पॆऱुम् सुकत्तिऩै अटैयस्
  सॊल्लुम् वण्णम्नी तॊटङ्किटिल् नऩ्ऱे.
 • 8. नऩ्ऱु सॆय्वतऱ् कुटऩ्पटु वायेल्
  नल्ल नॆञ्समे वल्लइव् वण्णम्
  इऩ्ऱु सॆय्तिनी नाळैऎऩ् पायेल्
  इऩ्ऱि रुन्दवर् नाळैनिऩ् ऱिलरे
  ऒऩ्ऱु केण्मति सुकर्मुतल् मुऩिवोर्
  उक्क अक्कणम् सिक्कॆऩत् तुऱन्दार्
  अऩ्ऱु मुऩ्ऩरे कटन्दऩर् अऩ्ऱि
  अतऱ्कु मुऩ्ऩरे अकऩ्ऱऩर् अऩ्ऱे.
 • 9. अऩ्ऱि ऩेर्किलै नम्मुटैप् पॆरुमाऩ्
  अञ्सॆ ऴुत्तैयुम् अटिक्कटि मऱन्दाय्
  ऒऩ्ऱि मेऱ्कति उऱवकै अन्दो
  उणर्कि लाय्वयिऱ् ऱूण्पॊरुट् टयलोर्
  मुऩ्ऱिल् कात्तऩै अव्वळ वेऩुम्
  मुयऩ्ऱु कात्तिलै मुऩ्ऩवऩ् कोयिल्
  तुऩ्ऱि निऩ्ऱनल् तॊण्टर्तम् तॊऴुम्पु
  तॊटङ्कु वाऩवर् तूयमुऩ् ऱिलैये.
 • 10. तूय नॆञ्समे सुकम्पॆऱ वेण्टिल्
  सॊल्लु वाम्अतु सॊल्लळ वऩ्ऱाल्
  काय मायमाम् काऩ्सॆऱिन् तुलवुम्
  कळ्वर् ऐवरैक् कैविटुत् ततऩ्मेल्
  पाय आणवप् पकैकॆट मुरुक्किप्
  पकल्इ राइलाप् पाङ्करिऩ् निऩ्ऱे
  आय वाऩन्दक् कूत्तुटैप् परमा
  काय सोतिकण् टमरुतल् अणिये.

நெஞ்சொடு நேர்தல் // நெஞ்சொடு நேர்தல்

No audios found!