திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नॆञ्सॊटु नेर्तल्
neñsoṭu nērtal
नॆञ्सैत् तेऱ्ऱल्
neñsait tēṟṟal
Second Thirumurai

035. नॆञ्सऱै कूवल्
neñsaṟai kūval

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. कण्कळ् मूऩ्ऱिऩार् कऱैमणि मिटऱ्ऱार्
  कङ्कै नायकर् मङ्कैपङ् कुटैयार्
  पण्कळ् नीटिय पाटलार् मऩ्ऱिल्
  पात नीटिय पङ्कयप् पतत्तार्
  ऒण्कण् मातरार् नटम्पयिल् ऒऱ्ऱि
  यूर्अ मर्न्दुवाऴ् वुऱ्ऱवर्क् केनम्
  मण्कॊण् मालैपोम् वण्णम्नल् तमिऴ्प्पू
  मालै सूट्टुतुम् वरुतिऎऩ् मऩऩे.
 • 2. करिय मालऩ्ऱु करियमा वाकिक्
  कलङ्क निऩ्ऱपॊऩ् कऴल्पुऩै पतत्तार्
  पॆरिय अण्टङ्कळ् यावैयुम् पटैत्तुम्
  पित्तर् ऎऩ्ऩुम्अप् पेर्तऩै अकलार्
  उरिय सीर्कॊळुम् ऒऱ्ऱियूर् अमर्न्दार्
  उम्पर् नायकर् तम्पुयम् पुऩैय
  वरिय कऩ्ऱनऩ् मलर्कॊटु तॆरिन्दु
  मालै सूट्टुतुम् वरुतिऎऩ् मऩऩे.
 • 3. तिरुविऩ् नायकऩ् कैप्पटै पॆऱुवाऩ्
  तिरुक्कण् सात्तिय तिरुमलर्प् पतत्तार्
  करुविऩ् निऩ्ऱऎम् पोल्पवर् तम्मैक्
  कात्त ळिप्पते कटऩ्ऎऩक् कॊण्टार्
  उरुविऩ् निऩ्ऱवर् अरुऎऩ निऩ्ऱोर्
  ऒऱ्ऱि यूरिटै उऱ्ऱऩर् अवर्क्कु
  मरुविऩ् निऩ्ऱनऩ् मणङ्कॊळुम् मलर्प्पू
  मालै सूट्टुतुम् वरुतिऎऩ् मऩऩे.
 • 4. करुम्पैन् नाकणैक् कटवुळ्नाऩ् मुकऩ्वाऩ्
  कटवुळ् आतियर् कलकङ्कळ् तविर्प्पाऩ्
  तुरुम्पै नाट्टिओर् विञ्सैयऩ् पोलत्
  तोऩ्ऱि निऩ्ऱवर् तुरिसऱुत् तिट्टोऩ्
  तरुम्पैम् पूम्पॊऴिल् ऒऱ्ऱियूर् इटत्तुत्
  तलङ्कॊण् टार्अवर् तमक्कुनाम् मकिऴ्न्दु
  वरुम्पैञ् सीर्त्तमिऴ् मालैयो टणिपू
  मालै सूट्टुतुम् वरुतिऎऩ् मऩऩे.
 • 5. वतऩ नाऩ्कुटै मलरवऩ् सिरत्तै
  वाङ्कि ओर्कैयिल् वैत्तनम् पॆरुमाऩ्
  नितऩ24 नॆञ्सकर्क् करुळ्तरुम् करुणा
  नितिय माकिय निऩ्मलप् पॆरुमाऩ्
  सुतऩ मङ्कैयर् नटम्सॆयुम् ऒऱ्ऱित्
  तूय ऩाल्अवर् तुणैत्तिरुत् तोट्कु
  मतऩ इऩ्तमिऴ् मालैयो टणुपू
  मालै सूट्टुतुम् वरुतिऎऩ् मऩऩे.
 • 6. कञ्सऩ् अङ्कॊरु विञ्सऩम् आकिक्
  कालिल् पोन्दुमुऩ् काणरु मुटियार्
  अञ्स ऩम्कॊळुम् नॆटुङ्कणाळ् ऎङ्कळ्
  अम्मै काणनिऩ् ऱाटिय पतत्तार्
  सॆञ्सॊऩ् मातवर् पुकऴ्तिरु वॊऱ्ऱित्
  तेवर् काण्अवर् तिरुमुटिक् काट्ट
  मञ्स ऩङ्कॊटु वरुतुम्ऎऩ् मॊऴियै
  मऱातु नीउटऩ् वरुतिऎऩ् मऩऩे.
 • 7. सूऴु मालयऩ् पॆण्णुरु ऎटुत्तुत्
  तॊऴुम्पु सॆय्तिटत् तोऩ्ऱिनिऩ् ऱवऩैप्
  पोऴुम् वण्णमे वटुकऩुक् करुळुम्
  पूत नातर्नऱ् पूरणा ऩन्दर्
  ताऴुम् तऩ्मैयोर् उयर्वुऱस् सॆय्युम्
  तकैयर् ऒऱ्ऱियूर्त् तलत्तिऩर् अवर्ताम्
  वाऴुम् कोयिऱ्कुत् तिरुवल किटुवोम्
  मकिऴ्वु कॊण्टुटऩ् वरुतिऎऩ् मऩऩे.
 • 8. वितियुम् मालुमुऩ् वेऱुरु ऎटुत्तु
  मेलुम् कीऴुमाय् विरुम्पुऱ निऩ्ऱोर्
  नतियुम् कॊऩ्ऱैयुम् नाकमुम् पिऱैयुम्
  नण्णि ओङ्किय पुण्णियस् सटैयार्
  पतियु नामङ्कळ् अऩन्दमुऱ् ऱुटैयार्
  पणैकॊळ् ऒऱ्ऱियूर्प् परमर्का णवर्ताम्
  वतियुम् कोयिऱ्कुत् तिरुविळक् किटुवोम्
  वाऴ्क नीउटऩ् वरुतिऎऩ् मऩऩे.
 • 9. कुळङ्कॊळ् कण्णिऩार् कुऱ्ऱमे सॆयिऩुम्
  कुणमॆऩ् ऱेअतैक् कॊण्टरुळ् पुरिवोर्
  उळङ्कॊळ् अऩ्पर्तम् उळ्ळकत् तिरुप्पोर्
  ऒऱ्ऱि यूरिटम् पऱ्ऱिय पुऩितर्
  कळङ्कॊळ् कण्टरॆण् तोळर्कङ् काळर्
  कल्लै विल्ऎऩक् कण्टवर् अवर्तम्
  वळङ्कॊळ् कोयिऱ्कुत् तिरुमॆऴुक् किटुवोम्
  वाऴ्क नीउटऩ् वरुतिऎऩ् मऩऩे.
 • 10. पणिकॊळ् मार्पिऩर् पाकऩ मॊऴियाळ्
  पाकर् कालऩैप् पाऱ्ऱिय पतत्तार्
  तिणिकॊळ् वऩ्मत मलैउरि पोर्त्तोर्
  तेवर् नायकर् तिङ्कळम् सटैयार्
  अणिकॊळ् ऒऱ्ऱियूर् अमर्न्दिटुम् तियाकर्
  अऴकर् अङ्कवर् अमैन्दुवीऱ्ऱिरुक्कुम्
  मणिकॊळ् कोयिऱ्कुत् तिरुप्पणि सॆय्तुम्
  वाऴ्क नीउटऩ् वरुतिऎऩ् मऩऩे.

  • 24. नितऩ - उरुकुकिऩ्ऱ स.मु.क.पऱ्ऱिऩ् तिऱम् पकर्तल्

நெஞ்சறை கூவல் // நெஞ்சறை கூவல்

No audios found!