திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
कलि मुऱैयीटु
kali muṟaiyīṭu
नॆञ्सॊटु नेर्तल्
neñsoṭu nērtal
Second Thirumurai

033. ऎतिर्कॊळ् पत्तु
etirkoḷ pattu

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. आऩन्दक् कूत्तऩै अम्पलत् ताऩै
  अऱ्पुतत् तेऩैऎम् आतिप्पि राऩैत्
  तेऩन्दक् कॊऩ्ऱैअम् सॆञ्सटै याऩैस्
  सॆङ्कण्वि टैयऩै ऎङ्कण्म णियै
  मोऩन्दत् तार्पॆऱुम् ताऩन्दत् ताऩै
  मुत्तऩै मुत्तियिऩ् वित्तऩै मुत्तै
  ईऩन्दक् कातॆऩै एऩ्ऱुकॊण् टाऩै
  इऩ्ऱैइ रविल्ऎ तिर्न्दुकॊळ् वेऩे.
 • 2. अटुत्तवर्क् कॆल्लाम्अ रुळ्पुरि वाऩै
  अम्पलक् कूत्तऩै ऎम्पॆरु माऩैत्
  तटुत्तॆमै आण्टुकॊण् टऩ्पळित् ताऩैस्
  सङ्करऩ् तऩ्ऩैऎऩ् तन्दैयैत् तायैक्
  कटुत्ततुम् पुम्मणि कण्टत्ति ऩाऩैक्
  कण्णुत लाऩैऎम् कण्णक लाऩै
  ऎटुत्तॆऩैत् तुऩ्पम्विट् टेऱवैत् ताऩै
  इऩ्ऱैइ रविल्ऎ तिर्न्दुकॊळ् वेऩे.
 • 3. मालयऩ् तेटियुम् काणाम लैयै
  वन्दऩै सॆय्पवर् कण्टम रुन्दै
  आलम्अ मुतिऩ्अ रुन्दल्सॆय् ताऩै
  आतियै आतियो टन्दमि लाऩैक्
  कालऩ्व रुन्दिवि ऴवुतैत् ताऩैक्
  करुणैक्क टलैऎऩ् कण्णऩै याऩै
  एलम णिकुऴ लाळ्इटत् ताऩै
  इऩ्ऱैइ रविल्ऎ तिर्न्दुकॊळ् वेऩे.
 • 4. सुन्दरर्क् काकमुऩ् तूतुसॆऩ् ऱाऩैत्
  तूयऩै यावरुम् सॊल्लरि याऩैप्
  पन्दम्अ ऱुक्कुम्प रापरऩ् तऩ्ऩैप्
  पत्तर्उ ळङ्कॊळ्प रञ्सुट राऩै
  मन्दर वॆऱ्पिऩ्म किऴ्न्दमर्न् ताऩै
  वाऩवर् ऎल्लाम्व णङ्कनिऩ् ऱाऩै
  ऎन्दमै आण्टुनल् इऩ्पळित् ताऩै
  इऩ्ऱैइ रविल्ऎ तिर्न्दुकॊळ् वेऩे.
 • 5. अऩ्पर्कळ् वेण्टुम्अ वैअळिप् पाऩै
  अम्पलत् तेनटम् आटुकिऩ् ऱाऩै
  वऩ्पर्कळ् नॆञ्सिल्म रुवल्इल् लाऩै
  वाऩवर् कोऩैऎम् वाऴ्मुत लाऩैत्
  तुऩ्पम् तविर्त्तुस्सु कङ्कॊटुप् पाऩैस्
  सोतियैस् सोतियुळ् सोतियै नाळुम्
  ऎऩ्पणि कॊण्टॆऩै एऩ्ऱुकॊण् टाऩै
  इऩ्ऱैइ रविल्ऎ तिर्न्दुकॊळ् वेऩे.
 • 6. कण्णुत लाऩैऎऩ् कण्णमर्न् ताऩैक्
  करुणानि तियैक्क ऱैमिटऱ् ऱाऩै
  ऒण्णुत लाळ्उमै वाऴ्इटत् ताऩै
  ऒरुवऩै ऒप्पिला उत्तमऩ् तऩ्ऩै
  नण्णुतल् यार्क्कुम्अ रुमैयि ऩाऩै
  नातऩै ऎल्लार्क्कुम् नल्लवऩ् तऩ्ऩै
  ऎण्णुतल् सॆय्तॆऩक् किऩ्पळित् ताऩै
  इऩ्ऱैइ रविल्ऎ तिर्न्दुकॊळ् वेऩे.
 • 7. वॆळ्विटै मेल्वरुम् वीऱुटै याऩै
  वेतमु टिविऩिल् वीऱ्ऱिरुन् ताऩैक्
  कळ्विरै यार्मलर्क् कॊऩ्ऱैयि ऩाऩैक्
  कऱ्पकन् तऩ्ऩैमुक् कण्कॊळ्क रुम्पै
  उळ्विऩै नीक्किऎऩ् उळ्ळमर्न् ताऩै
  उलकुटै याऩैऎऩ् उऱ्ऱतु णैयै
  ऎळ्विऩै ऒऩ्ऱुम्इ लातवऩ् तऩ्ऩै
  इऩ्ऱैइ रविल्ऎ तिर्न्दुकॊळ् वेऩे.
 • 8. पॆण्णमर् पाकऩैप् पेररु ळोऩैप्
  पॆरियवर्क् कॆल्लाम्पॆ रियवऩ् तऩ्ऩैक्
  कण्णमर् नॆऱ्ऱिक् कटवुळ्पि राऩैक्
  कण्णऩै आण्टमुक् कण्णऩै ऎङ्कळ्
  पण्णमर् पाटल्प रिसळित् ताऩैप्
  पार्मुतल् अण्टम्प टैत्तळिप् पाऩै
  ऎण्अम रातऎ ऴिलुटै याऩै
  इऩ्ऱैइ रविल्ऎ तिर्न्दुकॊळ् वेऩे.
 • 9. वळङ्कॊळुम् तिल्लैप्पॊऩ् मऩ्ऱुटै याऩै
  वाऩवर् सॆऩ्ऩियिऩ् माणिक्कम् तऩ्ऩैक्
  कळङ्कम्इ लातक रुत्तुटै याऩैक्
  कऱ्पऩै मुऱ्ऱुम्क टन्दुनिऩ् ऱाऩै
  उळङ्कॊळुम् ऎऩ्तऩ्उ यिर्त्तुणै याऩै
  उण्मैयै ऎल्लाम्उ टैयवऩ् तऩ्ऩै
  इळम्पिऱै सूटिय सॆञ्सटै याऩै
  इऩ्ऱैइ रविल्ऎ तिर्न्दुकॊळ् वेऩे.
 • 10. कुऱ्ऱमॆल् लाम्कुण माकक्कॊळ् वाऩैक्
  कूत्तुटै याऩैप्पॆण् कूऱुटै याऩै
  मऱ्ऱवर् यार्क्कुम्अ रियवऩ् तऩ्ऩै
  वन्दिप्प वर्क्कुमि कऎळि याऩैप्
  पॆऱ्ऱम तेऱुम्पॆ रियपि राऩैप्
  पिऱैमुटि योऩैप्पॆम् माऩैऎम् माऩै
  ऎऱ्ऱिऎऩ् तुऩ्पम्ऎ लाम्ऒऴित् ताऩै
  इऩ्ऱैइ रविल्ऎ तिर्न्दुकॊळ् वेऩे.

எதிர்கொள் பத்து // எதிர்கொள் பத்து