திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आटलमुतप् पत्तु
āṭalamutap pattu
सिवाऩन्दप् पत्तु
sivāṉantap pattu
Second Thirumurai

026. तिरुवटिस् सरण्पुकल्
tiruvaṭich saraṇpukal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क्16 कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. ओटल् ऎङ्कणुम् नमक्कॆऩ्ऩ कुऱैकाण्
  उऱ्ऱ नऱ्ऱुणै ऒऩ्ऱुम्इल् लार्पोल्
  वाटल् नॆञ्समे वरुतिऎऩ् ऩुटऩे
  मकिऴ्न्दु नाम्इरु वरुम्सॆऩ्ऱु मकिऴ्वाय्क्
  कूटल् नेर्तिरु ऒऱ्ऱियूर् अकत्तुक्
  कोयिल् मेविनम् कुटिमुऴु ताळत्
  ताळ्त लन्दरुम् नमतरुळ् सॆल्वत्
  तन्दै यार्अटिस् सरण्पुक लामे.
 • 2. एङ्कि नोकिऩ्ऱ तॆऱ्ऱिऩुक् कोनी
  ऎण्णि वेण्टिय तियावैयुम् उऩक्कु
  वाङ्कि ईकुवऩ् ऒऩ्ऱुक्कुम् अञ्सेल्
  मकिऴ्न्दु नॆञ्समे वरुतिऎऩ् ऩुटऩे
  ओङ्कि वाऴ्ऒऱ्ऱि यूर्इटै अरवुम्
  ऒळिकॊळ् तिङ्कळुम् कङ्कैयुम् सटैमेल्
  ताङ्कि वाऴुम्नम् ताणुवाम् सॆल्वत्
  तन्दै यार्अटिस् सरण्पुक लामे.
 • 3. कयवर् इल्लिटैक् कलङ्कलै नॆञ्से
  काम ऐम्पुलक् कळ्वरै वीट्टि
  वयम्अ ळिक्कुवऩ् काण्टिऎऩ् मॊऴियै
  मऱुत्ति टेल्इऩ्ऱु वरुतिऎऩ् ऩुटऩे
  उयव ळिक्कुनल् ऒऱ्ऱियूर् अमर्न्दङ्
  कुऱ्ऱु वाऴ्त्तिनिऩ् ऱुऩ्ऩुकिऩ् ऱवर्क्कुत्
  तयव ळिक्कुनम् तऩिमुतल् सॆल्वत्
  तन्दै यार्अटिस् सरण्पुक लामे.
 • 4. सण्ट वॆम्पवप् पिणियिऩाल् तन्दै
  तायि लार्ऎऩत् तयङ्कुकिऩ् ऱाये
  मण्ट लत्तुऴल् नॆञ्समे सुकमा
  वाऴ वेण्टिटिल् वरुतिऎऩ् ऩुटऩे
  ऒण्त लत्तिरु ऒऱ्ऱियूर् इटत्तुम्
  उऩ्ऩु किऩ्ऱवर् उळ्ळकम् ऎऩुम्ओर्
  तण्त लत्तिऩुम् सार्न्दनम् सॆल्वत्
  तन्दै यार्अटिस् सरण्पुक लामे.
 • 5. विटङ्कॊळ् कण्णिऩार् अटिविऴुन् तैयो
  वॆट्कि ऩाय्इन्द वितिउऩक् केऩो
  मटङ्कॊळ् नॆञ्समे निऩक्किऩ्ऱु नल्ल
  वाऴ्वु वन्दतु वरुतिऎऩ् ऩुटऩे
  इटङ्कॊळ् पारिटै नमक्किऩि ऒप्पा
  रियार्कण् टाय्ऒऩ्ऱुम् ऎण्णलै कमलत्
  तटङ्कॊळ् ऒऱ्ऱियूर् अमर्न्दनम् सॆल्वत्
  तन्दै यार्अटिस् सरण्पुक लामे.
 • 6. पॊरुन्दि ईऩरुळ् पुकुन्दुवीण् कालम्
  पोक्कि निऩ्ऱऩै पोऩतु पोक
  वरुन्दि इऩ्ऩुम्इङ् कुऴऩ्ऱिटेल् नॆञ्से
  वाऴ्क वाऴ्कनी वरुतिऎऩ् ऩुटऩे
  तिरुन्दि निऩ्ऱनम् मूवर्तम् पतिकस्
  सॆय्य तीन्दमिऴ्त् तेऱल्उण् टरुळैत्
  तरुन्दॆऩ् ऒऱ्ऱियूर् वाऴुनम् सॆल्वत्
  तन्दै यार्अटिस् सरण्पुक लामे.
 • 7. नाट्टम् उऱ्ऱॆऩै ऎऴुमैयुम् पिरिया
  नल्ल नॆञ्समे नङ्कैयर् मयलाल्
  वाट्टम् उऱ्ऱिवण् मयङ्किऩै ऐयो
  वाऴ वेण्टिटिल् वरुतिऎऩ् ऩुटऩे
  कोट्टम् अऱ्ऱिरु मलर्क्करम् कूप्पिक्
  कुम्पि टुम्पॆरुम् कुणत्तवर् तमक्कुत्
  ताळ्त लन्दरुम् ऒऱ्ऱियूर्स् सॆल्वत्
  तन्दै यार्अटिस् सरण्पुक लामे.
 • 8. उटुक्क वेण्टिमुऩ् उटैइऴन् तार्पोल्
  उळ्ळ वाकुम्ऎऩ् ऱुऩ्ऩिटा तिऩ्पम्
  मटुक्क वेण्टिमुऩ् वाऴ्विऴन् ताये
  वाऴ वेण्टिटिल् वरुतिऎऩ् ऩुटऩे
  अटुक्क वेण्टिनिऩ् ऱऴुतऴु तेत्ति
  अरुन्द वत्तिऩर् अऴिवुऱाप् पवत्तैत्
  तटुक्क वेण्टिनल् ऒऱ्ऱियूर्स् सॆल्वत्
  तन्दै यार्अटिस् सरण्पुक लामे.
 • 9. मोक मातियाल् वॆल्लुम्ऐम् पुलऩाम्
  मूट वेटरै मुतलऱ ऎऱिन्दु
  वाकै ईकुवऩ् वरुतिऎऩ् ऩुटऩे
  वञ्स वाऴ्क्कैयिऩ् मयङ्कुम्ऎऩ् नॆञ्से
  पोक नीक्किनल् पुण्णियम् पुरिन्दु
  पोऱ्ऱि नाळ्तॊऱुम् पुकऴ्न्दिटुम् अवर्क्कुस्
  साकै नीत्तरुळ् ऒऱ्ऱियूर्स् सॆल्वत्
  तन्दै यार्अटिस् सरण्पुक लामे.
 • 10. पसिऎ टुक्कुमुऩ् अमुतुसे करिप्पार्
  पारि ऩोर्कळ्अप् पण्पऱिन् तिलैयो
  वसिऎ टुक्कुमुऩ् पिऱप्पतै माऱ्ऱा
  मतियिल् नॆञ्समे वरुतिऎऩ् ऩुटऩे
  निसिऎ टुक्कुम्नल् सङ्कवै ईऩ्ऱ
  नित्ति लक्कुवै नॆऱिप्पट ओङ्किस्
  ससिऎ टुक्कुनल् ऒऱ्ऱियूर्स् सॆल्वत्
  तन्दै यार्अटिस् सरण्पुक लामे.

  • 16. ऎऴुसीर्- तॊ.वे.मुतऱ्पतिप्पु, इरण्टाम् पतिप्पु. ऎण्सीर्.स.मु.क. आ.पा.

திருவடிச் சரண்புகல் // திருவடிச் சரண்புகல்

No audios found!