திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
कातल् विण्णप्पम्
kātal viṇṇappam
कॊटि विण्णप्पम्
koṭi viṇṇappam
Second Thirumurai

053. पॊरुळ् विण्णप्पम्
poruḷ viṇṇappam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. उलक वाऴ्क्कैयिऩ् उऴलुम्ऎऩ् नॆञ्सम्
  ऒऩ्ऱु कोटियाय्स् सॆऩ्ऱुसॆऩ् ऱुलैन्दे
  कलक मायैयिल् कविऴ्क्किऩ्ऱ तॆळियेऩ्
  कलुऴ्किऩ् ऱेऩ्सॆयक् कटवतॊऩ् ऱऱियेऩ्
  इलकुम् अऩ्पर्तम् ऎय्प्पिऩिल् वैप्पे
  इऩ्प वॆळ्ळमे ऎऩ्ऩुटै उयिरे
  तिलक मेतिरु ऒऱ्ऱिऎम् उऱवे
  सॆल्व मेपर सिवपरम् पॊरुळे.
 • 2. ऎण्णि लानिऩैप् पुऱ्ऱतिऩ् वऴिये
  इऩ्प तुऩ्पङ्कळ् ऎय्तिऎऩ् नॆञ्सम्
  कण्णि लाक्कुरङ् कॆऩउऴऩ् ऱतुकाण्
  कटैय ऩेऩ्सॆयक् कटवतॊऩ् ऱऱियेऩ्
  पॆण्नि लाविय पाकत्तॆम् अमुते
  पिरमऩ् आतियर् पेसरुम् तिऱऩे
  तॆण्नि लामुटि ऒऱ्ऱियङ् कऩिये
  सॆल्व मेपर सिवपरम् पॊरुळे.
 • 3. ऊण्उ ऱक्कमे पॊरुळ्ऎऩ निऩैत्त
  ऒतिय ऩेऩ्मऩम् ऒऩ्ऱिय तिऩ्ऱाय्क्
  काणु ऱक्करुङ् कामञ्साऩ् ऱतुकाण्
  कटैय ऩेऩ्सॆयक् कटवतॊऩ् ऱऱियेऩ्
  माणु ऱक्कळङ् कऱुत्तसॆम् मणिये
  वळ्ळ लेऎऩै वाऴ्विक्कुम् मरुन्दे
  सेणु ऱत्तरुम् ऒऱ्ऱिना यकमे
  सॆल्व मेपर सिवपरम् पॊरुळे.
 • 4. यातु सॊल्लिऩुम् केट्पतिऩ् ऱन्दो
  याऩ्सॆय् तेऩ्ऎऩ तॆऩ्ऩुम्इव् इरुळिल्
  कातु किऩ्ऱतॆऩ् वञ्सक नॆञ्सम्
  कटैय ऩेऩ्सॆयक् कटवतॊऩ् ऱऱियेऩ्
  ओतु मामऱै उपनिट तत्तिऩ्
  उस्सि मेविय वस्सिर मणिये
  तीतु नीक्किय ऒऱ्ऱियन् तेऩे
  सॆल्व मेपर सिवपरम् पॊरुळे.
 • 5. सॊल्लुम् सॊल्लळ वऩ्ऱुकाण् नॆञ्सत्
  तुटुक्क ऩैत्तुम्इङ् कॊटुक्कुव तॆवऩो
  कल्लुम् पिऱ्पटुम् इरुम्पिऩुम् पॆरिताल्
  कटैय ऩेऩ्सॆयक् कटवतॊऩ् ऱऱियेऩ्
  अल्लुम् ऎल्लुम्निऩ् ऱकङ्कुऴैन् तेत्तुम्
  अऩ्परुळ् ऊऱुम् आऩन्दप् पॆरुक्के
  सॆल्लु लाम्पॊऴिल् ऒऱ्ऱियङ् करुम्पे
  सॆल्व मेपर सिवपरम् पॊरुळे.
 • 6. इम्मै इऩ्पमे वीटॆऩक् करुति
  ईऩर् इल्लिटै इटर्मिक उऴन्दे
  कैम्मै नॆञ्सम्ऎऩ् ऱऩैवलिप् पतुकाण्
  कटैय ऩेऩ्सॆयक् कटवतॊऩ् ऱऱियेऩ्
  मुम्मै याकिय तेवर्तम् तेवे
  मुक्कण् मूर्त्तिये मुत्तियिऩ् मुतले
  सॆम्मै मेऩिऎम् ऒऱ्ऱियूर् अरसे
  सॆल्व मेपर सिवपरम् पॊरुळे.
 • 7. निऩ्ऩ टिक्कण्ओर् कणप्पॊऴु तेऩुम्
  निऱ्प तिऩ्ऱिये नीसमङ् कैयर्तम्
  कऩ्ऩ विल्तऩम् विऴैन्दतु मऩम्काण्
  कटैय ऩेऩ्सॆयक् कटवतॊऩ् ऱऱियेऩ्
  अऩ्ऩ ऊर्तियुम् मालुम्निऩ् ऱलऱ
  अटियर् तङ्कळुळ् अमर्न्दरुळ् अमुते
  तॆऩ्इ सैप्पॊऴिल् ऒऱ्ऱिऎम् वाऴ्वे
  सॆल्व मेपर सिवपरम् पॊरुळे.
 • 8. पुलैय मङ्कैयर् पुणर्मुलैक् कुवट्टिल्
  पोन्दु रुण्टॆऩैप् पुलऩ्वऴिप् पटुत्तिक्
  कलैय निऩ्ऱतिक् कल्लुऱऴ् मऩन्दाऩ्
  कटैय ऩेऩ्सॆयक् कटवतॊऩ् ऱऱियेऩ्
  विलैयि लाउयर् माणिक्क मणिये
  वेत उस्सियिल् विळङ्कॊळि विळक्के
  सिलैवि लाक्कॊळुम् ऒऱ्ऱिऎम् मरुन्दे
  सॆल्व मेपर सिवपरम् पॊरुळे.
 • 9. तन्दै ताय्मऩै मक्कळ्ऎऩ् ऱुलकस्
  सऴक्कि लेइटर् उऴक्कुम्ऎऩ् मऩन्दाऩ्
  कन्द वातऩै इयऱ्ऱुकिऩ् ऱतुकाण्
  कटैय ऩेऩ्सॆयक् कटवतॊऩ् ऱऱियेऩ्
  ऎन्दै येऎऩै ऎऴुमैयुम् तॊटर्न्द
  इऩ्प वॆळ्ळमे ऎऩ्उयिर्क् कुयिरे
  सिन्दै ओङ्किय ऒऱ्ऱिऎन् तेवे
  सॆल्व मेपर सिवपरम् पॊरुळे.
 • 10. कॊटिय वञ्सक नॆञ्सकम् ऎऩुम्ओर्
  कुरङ्किऱ् कॆऩ्उऱु कुऱैपल उरैत्तुम्
  कटिय तातलिऩ् कसिन्दिल तिऩिइक्
  कटैय ऩेऩ्सॆयक् कटवतॊऩ् ऱऱियेऩ्
  अटिय ऩेऩ्पिऴै उळत्तिटै निऩैयेल्
  अरुळल् वेण्टुम्ऎऩ् आरुयिर्त् तुणैये
  सॆटिकळ् नीक्किय ऒऱ्ऱिऎम् उऱवे
  सॆल्व मेपर सिवपरम् पॊरुळे.

பொருள் விண்ணப்பம் // பொருள் விண்ணப்பம்

No audios found!