திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
कॊटि विण्णप्पम्
koṭi viṇṇappam
तिरुवण्ण विण्णप्पम्
tiruvaṇṇa viṇṇappam
Second Thirumurai

055. नाटक विण्णप्पम्
nāṭaka viṇṇappam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. मटुक्कुम् नीर्उटैप् पाऴ्ङ्किण ऱतऩुळ्
  वऴुक्कि वीऴ्न्दवऩ् वरुन्दुऱा वण्णम्
  ऎटुक्किऩ् ऱोर्ऎऩ इटैयिऱ्कै विटुतल्
  इरक्क मुळ्ळवर्क् कियल्पऩ्ऱु कण्टीर्
  तटुक्कि लातॆऩैस् सञ्सल वाऴ्विल्
  ताऴ्त्तु किऩ्ऱतु तरुमम्अऩ् ऱुमक्कु
  नटुक्कि लार्तॊऴुम् ऒऱ्ऱियूर् उटैयीर्
  ञाऩ नाटकम् नविऱ्ऱुकिऩ् ऱीरे.
 • 2. वॆण्मै नॆञ्सिऩेऩ् मॆय्ऎऩ्प तऱियेऩ्
  विमल नुम्मिटै वेट्कैयुम् उटैयेऩ्
  उण्मै ओतिऩेऩ् वञ्सक वाऴ्क्कै
  उवरि वीऴ्वऩेल् उऱुतिमऱ् ऱऱियेऩ्
  कण्मै उळ्ळवर् पाऴ्ङ्कुऴि वीऴक्
  कण्टि रुप्पतु कऱ्ऱवर्क् कऴको
  नण्मै ऒऱ्ऱियीर् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्तुळ्
  ञाऩ नाटकम् नविऱ्ऱुकिऩ् ऱीरे.
 • 3. कुऱ्ऱ मेपल इयऱ्ऱिऩुम् ऎऩैनीर्
  कॊटियऩ् ऎऩ्पतु कुऱिप्पल उमतु
  पॊऱ्ऱै नेर्पुयत् तॊळिर्तिरु नीऱ्ऱैप्
  पूसु किऩ्ऱऩऩ् पुऩितनुम् अटिक्कण्
  उऱ्ऱ तोर्सिऱि तऩ्पुम्इव् वकैयाल्
  उऱुति ईवतिङ् कुमक्कॊरु कटऩ्काण्
  नऱ्ऱ वत्तर्वाऴ् ऒऱ्ऱियूर् उटैयीर्
  ञाऩ नाटकम् नविऱ्ऱुकिऩ् ऱीरे.
 • 4. उळ्ळ तोतिऩाल् ऒऱुक्किलेम् ऎऩ्पर्
  उलकु ळोर्इन्द उऱुतिकॊण् टटियेऩ्
  कळ्ळम् ओतिलेऩ् नुम्मटि अऱियक्
  काम वेट्कैयिल् कटलिऩुम् पॆरियेऩ्
  वळ्ळ लेउम तरुळ्पॆऱस् सिऱितु
  वैत्त सिन्दैयेऩ् मयक्कऱ अरुळ्वीर्
  नळ्ळल् उऱ्ऱवर् वाऴ्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  ञाऩ नाटकम् नविऱ्ऱुकिऩ् ऱीरे.
 • 5. अरन्दै योटॊरु वऴिस्सॆल्वोऩ् तऩैओर्
  आऱ्ऱु वॆळ्ळम्ईर्त् तलैत्तिट अवऩुम्
  परन्द नीरिटै निऩ्ऱऴु वाऩेल्
  पकैवर् आयिऩुम् पार्त्तिरुप् पारो
  करन्दै अञ्सटै अण्णल्नीर् अटियेऩ्
  कलङ्कक् कण्टिरुक् किऩ्ऱतु कटऩो
  नरन्द मार्पॊऴिल् ऒऱ्ऱियूर् उटैयीर्
  ञाऩ नाटकम् नविऱ्ऱुकिऩ् ऱीरे.
 • 6. पिऱविक् कण्णिलाऩ् कैक्कॊळुम् कोलैप्
  पिटुङ्कि वीसुतल् पॆरियवर्क् कऱमो
  मऱविक् कैयऱै मऩत्तिऩेऩ् उम्मेल्
  वैक्कुम् अऩ्पैनीर् माऱ्ऱुतल् अऴको
  उऱइक् कॊळ्कैयै उळ्ळिरेल् इतऩै
  ओतिक् कॊळ्ळिटम् ऒऩ्ऱिलै कण्टीर्
  नऱविक् कोङ्किय ऒऱ्ऱियम् पतियीर्
  ञाऩ नाटकम् नविऱ्ऱुकिऩ् ऱीरे.
 • 7. वलिय वन्दिटु विरुन्दिऩै ऒऴिक्कार्
  वण्कै उळ्ळवर् मऱ्ऱतुपोलक्
  कलिय नॆञ्सिऩेऩ् वञ्सक वाऴ्विल्
  कलङ्कि ऐयनुङ् करुणैयाम् अमुतै
  मलिय उण्टिट वरुकिऩ्ऱेऩ् वरुमुऩ्
  माऱ्ऱु किऱ्पिरेल् वळ्ळल्नीर् अऩ्ऱो
  नलियल् नीक्किटुम् ऒऱ्ऱियम् पतियीर्
  ञाऩ नाटकम् नविऱ्ऱुकिऩ् ऱीरे.
 • 8. पॊय्यऩ् आकिलुम् पोक्किटम् अऱियाप्
  पुलैयऩ् आण्टवऩ् पुकऴ्उरैप् पाऩेल्
  उय्य वैप्पऩ्ई तुण्मैइव् वुलकिल्
  ऒतिय ऩेऩ्पुकल् ओरिटम् अऱियेऩ्
  ऐय नुम्मटिक् काट्सॆयल् उटैयेऩ्
  आण्ट नीर्ऎऩै अकऱ्ऱुतल् अऴको
  नैयल् अऱ्ऱिट अरुळ्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  ञाऩ नाटकम् नविऱ्ऱुकिऩ् ऱीरे.
 • 9. तन्दै आयवर् तऩैयरैक् कॆटुक्कस्
  समैवर् ऎऩ्पतु सऱ्ऱुम्इऩ् ऱुलकिल्
  ऎन्दै नीर्ऎऩै वञ्सक वाऴ्विल्
  इरुत्तु वीर्ऎऩिल् यार्क्कितु पुकल्वेऩ्
  पन्द मेलिट ऎऩ्परि तापम्
  पार्प्पि रोअरुट् पङ्कय विऴियीर्
  नन्द वॊण्पणै ऒऱ्ऱियूर् उटैयीर्
  ञाऩ नाटकम् नविऱ्ऱुकिऩ् ऱीरे.
 • 10. कल्वि वेण्टिय मकऩ्तऩैप् पॆऱ्ऱोर्
  कटुत्तल् ओर्सिऱु कतैयिलुम् इलैकाण्
  सॆल्वम् वेण्टिलेऩ् तिरुवरुळ् विऴैन्देऩ्
  सिऱिय ऩेऩैनीर् तियक्कुतल् अऴको
  पल्वि तङ्कळाल् पणिसॆयुम् उरिमैप्
  पाङ्कु नल्कुम्अप् परम्उमक् कऩ्ऱे
  नल्वि तत्तिऩर् पुकऴ्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  ञाऩ नाटकम् नविऱ्ऱुकिऩ् ऱीरे.
 • 11. मण्णिल् नल्लवऩ् नल्लवर् इटत्तोर्
  वणक्कम् इऩ्मैयऩ् वणङ्कुवऩ् आऩाल्
  ऎण्णि नम्पुटै इरुऎऩ उरैप्पर्
  एऩ्व णङ्किऩै ऎऩ्ऱुरैप् पारो
  कण्णिऩ् नल्लनुम् कऴल्तॊऴ इसैन्दाल्
  कलक्कम् काण्पतु कटऩ्अऩ्ऱु कण्टीर्
  नण्णि मातवऩ् तॊऴुम्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  ञाऩ नाटकम् नविऱ्ऱुकिऩ् ऱीरे.

நாடக விண்ணப்பம் // நாடக விண்ணப்பம்

No audios found!