திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಮರುಣ್ಮಾಲೈ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ
maruṇmālai viṇṇappam
ವೇಟ್ಕೈ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ
vēṭkai viṇṇappam
Fifth Thirumurai

014. ಪೊಱುಕ್ಕಾಪ್ ಪತ್ತು
poṟukkāp pattu

  ಎೞುಸೀರ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಮೆಯ್ಯರ್ಉಳ್ ಳಕತ್ತಿನ್ ವಿಳಙ್ಕುಂನಿನ್ ಪತಮಾಂ
  ವಿರೈಮಲರ್ತ್ ತುಣೈತಮೈ ವಿರುಂಪಾಪ್
  ಪೊಯ್ಯರ್ ತಂ ಇಟತ್ತಿವ್ ವಟಿಯನೇನ್ ಪುಕುತಲ್
  ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಐಯರುಂ ಇಟಪ್ಪಾಲ್ ಅಂಮೈಯುಂ ವರುಂದಿ
  ಅಳಿತ್ತಿಟುಂ ತೆಳ್ಳಿಯ ಅಮುತೇ
  ತೈಯಲಾರ್ ಮಯಕ್ಕಱ್ ಱವರ್ಕ್ಕರುಳ್ ಪೊರುಳೇ
  ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಸರವಣ ಪವನೇ.
 • 2. ನನ್ಮೈಯ ಎಲ್ಲಾಂ ಅಳಿತ್ತಿಟುಂ ಉನತು
  ನಳಿನಮಾ ಮಲರ್ಅಟಿ ವೞುತ್ತಾಪ್
  ಪುನ್ಮೈಯರ್ ಇಟತ್ತಿವ್ ವಟಿಯನೇನ್ ಪುಕುತಲ್
  ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಸಿನ್ಮಯಪ್ ಪೊರುಳ್ನಿನ್ ತೊಣ್ಟರ್ಪಾಲ್ ನಾಯೇನ್
  ಸೇರ್ಂದಿಟತ್ ತಿರುವರುಳ್ ಪುರಿಯಾಯ್
  ತನ್ಮಯಕ್ ಕಱ್ಱೋರ್ಕ್ ಕರುಳ್ತರುಂ ಪೊರುಳೇ
  ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಸರವಣ ಪವನೇ.
 • 3. ಮರುಳ್ಇಲಾ ತವರ್ಕಳ್ ವೞುತ್ತುಂನಿನ್ ಅಟಿಯೈ
  ಮನಮುಱ ನಿನೈಂದಕತ್ ತನ್ಪಾಂ
  ಪೊರುಳ್ಇಲಾ ತವರ್ಪಾಲ್ ಏೞೈಯೇನ್ ಪುಕುತಲ್
  ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಅರುಳ್ಎಲಾಂ ತಿರಣ್ಟ ಆನಂದ ಉರುವೇ
  ಅನ್ಪರ್ಪಾಲ್ ಇರುಂದಿಟ ಅರುಳಾಯ್
  ತರಳವಾನ್ ಮೞೈಪೆಯ್ ತಿಟುಂತಿರುಪ್ ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞ್
  ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಸರವಣ ಪವನೇ.
 • 4. ನಿಲೈಅರುಳ್ ನಿನತು ಮಲರ್ಅಟಿಕ್ ಕನ್ಪು
  ನಿಕೞ್ಂದಿಟ ನಾಳ್ತೊಱುಂ ನಿನೈಯಾಪ್
  ಪುಲೈಯರ್ತಂ ಇಟಂಇಪ್ ಪುನ್ಮೈಯೇನ್ ಪುಕುತಲ್
  ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಮಲೈಅರ ಸಳಿತ್ತ ಮರಕತಕ್ ಕೊಂಪರ್
  ವರುಂದಿಈನ್ ಱೆಟುತ್ತಮಾ ಮಣಿಯೇ
  ತಲೈಅರ ಸಳಿಕ್ಕ ಇಂದಿರನ್ ಪುಕೞುಂ
  ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಸರವಣ ಪವನೇ.
 • 5. ವಲ್ಇರುಳ್ ಪವಂತೀರ್ ಮರುಂದೆನುಂ ನಿನತು
  ಮಲರ್ಅಟಿ ಮನಂಉಱ ವೞುತ್ತಾಪ್
  ಪುಲ್ಲರ್ತಂ ಇಟಂಇಪ್ ಪೊಯ್ಯನೇನ್ ಪುಕುತಲ್
  ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಒಲ್ಲೈಯಿನ್ ಎನೈಮೀಟ್ ಟುನ್ಅಟಿ ಯವರ್ಪಾಲ್
  ಉಱ್ಱುವಾೞ್ನ್ ತಿಟಸ್ಸೆಯಿನ್ ಉಯ್ವೇನ್
  ಸಲ್ಲಮಱ್ ಱವರ್ಕಟ್ ಕರುಳ್ತರುಂ ಪೊರುಳೇ
  ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಸರವಣ ಪವನೇ.
 • 6. ಕಱ್ಪಿಲಾರ್ ಎನಿನುಂ ನಿನೈಂದಿಟಿಲ್ ಅರುಳ್ನಿನ್
  ಕರುಣೈಅಂ ಕೞಲ್ಅಟಿಕ್ ಕನ್ಪಾಂ
  ಪೊಱ್ಪಿಲಾ ತವರ್ಪಾಲ್ ಏೞೈಯೇನ್ ಪುಕುತಲ್
  ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಅಱ್ಪಿಲೇನ್ ಎನಿನುಂ ಎನ್ಪಿೞೈ ಪೊಱುತ್ತುನ್
  ಅಟಿಯರ್ಪಾಲ್ ಸೇರ್ತ್ತಿಟಿಲ್ ಉಯ್ವೇನ್
  ತಱ್ಪರಾ ಪರಮೇ ಸಱ್ಕುಣ ಮಲೈಯೇ
  ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಸರವಣ ಪವನೇ.
 • 7. ಪತ್ತಿಕೊಣ್ ಟವರುಳ್ ಪರವಿಯ ಒಳಿಯಾಂ
  ಪರಞ್ಸುಟರ್ ನಿನ್ಅಟಿ ಪಣಿಯುಂ
  ಪುತ್ತಿಕೊಳ್ ಳಲರ್ಪಾಲ್ ಎಳಿಯನೇನ್ ಪುಕುತಲ್
  ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ನಿತ್ತಿಯ ಅಟಿಯರ್ ತಂಮುಟನ್ ಕೂಟ್ಟ
  ನಿನೈಂದಿಟಿಲ್ ಉಯ್ಕುವನ್ ಅರಸೇ
  ಸತ್ತಿಸೆಙ್ ಕರತ್ತಿಲ್ ತರಿತ್ತಿಟುಂ ಅಮುತೇ
  ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಸರವಣ ಪವನೇ.
 • 8. ನೀಱ್ಱಣಿ ವಿಳಙ್ಕುಂ ಅವರ್ಕ್ಕರುಳ್ ಪುರಿಯುಂ
  ನಿನ್ಅಟಿಕ್ ಕಮಲಙ್ಕಳ್ ನಿನೈಂದೇ
  ಪೋಱ್ಱಿಟಾ ತವರ್ಪಾಲ್ ಪೊಯ್ಯನೇನ್ ಪುಕುತಲ್
  ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಆಱ್ಱಲ್ಕೊಳ್ ನಿನ್ಪೊನ್ ಅಟಿಯರುಕ್ ಕಟಿಯನ್
  ಆಸ್ಸೆಯಿಲ್ ಉಯ್ಕುವನ್ ಅಮುತೇ
  ಸಾಱ್ಱಿಟುಂ ಪೆರುಮೈಕ್ ಕಳವಿಲಾ ತೋಙ್ಕುಂ
  ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಸರವಣ ಪವನೇ.
 • 9. ಪರಿಂದಿಟುಂ ಮನತ್ತೋರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಸೆಯುಂ ನಿನತು
  ಪಾತತಾ ಮರೈಕಳುಕ್ ಕನ್ಪು
  ಪುರಿಂದಿಟಾ ತವರ್ಪಾಲ್ ಎಳಿಯನೇನ್ ಪುಕುತಲ್
  ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ತೆರಿಂದಿಟುಂ ಅನ್ಪರ್ ಇಟಂಉಱಿಲ್ ಉಯ್ವೇನ್
  ತಿರುವುಳಂ ಅಱಿಕಿಲನ್ ತೇನೇ
  ಸರಿಂದಿಟುಂ ಕರುತ್ತೋರ್ಕ್ ಕರಿಯನಱ್ ಪುಕೞ್ಕೊಳ್
  ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಸರವಣ ಪವನೇ.
 • 10. ಎಣ್ಉಱುಂ ಅವರ್ಕಟ್ ಕರುಳುಂನಿನ್ ಅಟಿಯೈ
  ಏತ್ತಿಟಾ ತೞಿತರುಂ ಸೆಲ್ವಪ್
  ಪುಣ್ಉಱುಂ ಅವರ್ಪಾಲ್ ಎಳಿಯನೇನ್ ಪುಕುತಲ್
  ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಪೊಱುಕ್ಕಿಲನ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಕಣ್ಉಱು ಮಣಿಯಾಂ ನಿನ್ಅಟಿ ಯವರ್ಪಾಲ್
  ಕಲಂದಿಟಿಲ್ ಉಯ್ಕುವನ್ ಕರುಂಪೇ
  ತಣ್ಉಱುಂ ಕರುಣೈತ್ ತನಿಪ್ಪೆರುಙ್ ಕಟಲೇ.
  ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಸರವಣ ಪವನೇ.

பொறுக்காப் பத்து // பொறுக்காப் பத்து