திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
മരുണ്‍മാലൈ വിണ്‍ണപ്പം
maruṇmālai viṇṇappam
വേട്കൈ വിണ്‍ണപ്പം
vēṭkai viṇṇappam
Fifth Thirumurai

014. പൊറുക്കാപ് പത്തു
poṟukkāp pattu

  എഴുചീര്‍ കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മെയ്യര്‍ഉള്‍ ളകത്തിന്‍ വിളങ്കുംനിന്‍ പതമാം
  വിരൈമലര്‍ത് തുണൈതമൈ വിരുംപാപ്
  പൊയ്യര്‍ തം ഇടത്തിവ് വടിയനേന്‍ പുകുതല്‍
  പൊറുക്കിലന്‍ പൊറുക്കിലന്‍ കണ്‍ടായ്
  ഐയരും ഇടപ്പാല്‍ അംമൈയും വരുന്തി
  അളിത്തിടും തെള്‍ളിയ അമുതേ
  തൈയലാര്‍ മയക്കറ് റവര്‍ക്കരുള്‍ പൊരുളേ
  തണികൈവാഴ് ചരവണ പവനേ.
 • 2. നന്‍മൈയ എല്‍ലാം അളിത്തിടും ഉനതു
  നളിനമാ മലര്‍അടി വഴുത്താപ്
  പുന്‍മൈയര്‍ ഇടത്തിവ് വടിയനേന്‍ പുകുതല്‍
  പൊറുക്കിലന്‍ പൊറുക്കിലന്‍ കണ്‍ടായ്
  ചിന്‍മയപ് പൊരുള്‍നിന്‍ തൊണ്‍ടര്‍പാല്‍ നായേന്‍
  ചേര്‍ന്തിടത് തിരുവരുള്‍ പുരിയായ്
  തന്‍മയക് കറ്റോര്‍ക് കരുള്‍തരും പൊരുളേ
  തണികൈവാഴ് ചരവണ പവനേ.
 • 3. മരുള്‍ഇലാ തവര്‍കള്‍ വഴുത്തുംനിന്‍ അടിയൈ
  മനമുറ നിനൈന്തകത് തന്‍പാം
  പൊരുള്‍ഇലാ തവര്‍പാല്‍ ഏഴൈയേന്‍ പുകുതല്‍
  പൊറുക്കിലന്‍ പൊറുക്കിലന്‍ കണ്‍ടായ്
  അരുള്‍എലാം തിരണ്‍ട ആനന്ത ഉരുവേ
  അന്‍പര്‍പാല്‍ ഇരുന്തിട അരുളായ്
  തരളവാന്‍ മഴൈപെയ് തിടുംതിരുപ് പൊഴില്‍ചൂഴ്
  തണികൈവാഴ് ചരവണ പവനേ.
 • 4. നിലൈഅരുള്‍ നിനതു മലര്‍അടിക് കന്‍പു
  നികഴ്ന്തിട നാള്‍തൊറും നിനൈയാപ്
  പുലൈയര്‍തം ഇടംഇപ് പുന്‍മൈയേന്‍ പുകുതല്‍
  പൊറുക്കിലന്‍ പൊറുക്കിലന്‍ കണ്‍ടായ്
  മലൈഅര ചളിത്ത മരകതക് കൊംപര്‍
  വരുന്തിഈന്‍ റെടുത്തമാ മണിയേ
  തലൈഅര ചളിക്ക ഇന്തിരന്‍ പുകഴും
  തണികൈവാഴ് ചരവണ പവനേ.
 • 5. വല്‍ഇരുള്‍ പവംതീര്‍ മരുന്തെനും നിനതു
  മലര്‍അടി മനംഉറ വഴുത്താപ്
  പുല്‍ലര്‍തം ഇടംഇപ് പൊയ്യനേന്‍ പുകുതല്‍
  പൊറുക്കിലന്‍ പൊറുക്കിലന്‍ കണ്‍ടായ്
  ഒല്‍ലൈയിന്‍ എനൈമീട് ടുന്‍അടി യവര്‍പാല്‍
  ഉറ്റുവാഴ്ന്‍ തിടച്ചെയിന്‍ ഉയ്വേന്‍
  ചല്‍ലമറ് റവര്‍കട് കരുള്‍തരും പൊരുളേ
  തണികൈവാഴ് ചരവണ പവനേ.
 • 6. കറ്പിലാര്‍ എനിനും നിനൈന്തിടില്‍ അരുള്‍നിന്‍
  കരുണൈഅം കഴല്‍അടിക് കന്‍പാം
  പൊറ്പിലാ തവര്‍പാല്‍ ഏഴൈയേന്‍ പുകുതല്‍
  പൊറുക്കിലന്‍ പൊറുക്കിലന്‍ കണ്‍ടായ്
  അറ്പിലേന്‍ എനിനും എന്‍പിഴൈ പൊറുത്തുന്‍
  അടിയര്‍പാല്‍ ചേര്‍ത്തിടില്‍ ഉയ്വേന്‍
  തറ്പരാ പരമേ ചറ്കുണ മലൈയേ
  തണികൈവാഴ് ചരവണ പവനേ.
 • 7. പത്തികൊണ്‍ ടവരുള്‍ പരവിയ ഒളിയാം
  പരഞ്ചുടര്‍ നിന്‍അടി പണിയും
  പുത്തികൊള്‍ ളലര്‍പാല്‍ എളിയനേന്‍ പുകുതല്‍
  പൊറുക്കിലന്‍ പൊറുക്കിലന്‍ കണ്‍ടായ്
  നിത്തിയ അടിയര്‍ തംമുടന്‍ കൂട്ട
  നിനൈന്തിടില്‍ ഉയ്കുവന്‍ അരചേ
  ചത്തിചെങ് കരത്തില്‍ തരിത്തിടും അമുതേ
  തണികൈവാഴ് ചരവണ പവനേ.
 • 8. നീറ്റണി വിളങ്കും അവര്‍ക്കരുള്‍ പുരിയും
  നിന്‍അടിക് കമലങ്കള്‍ നിനൈന്തേ
  പോറ്റിടാ തവര്‍പാല്‍ പൊയ്യനേന്‍ പുകുതല്‍
  പൊറുക്കിലന്‍ പൊറുക്കിലന്‍ കണ്‍ടായ്
  ആറ്റല്‍കൊള്‍ നിന്‍പൊന്‍ അടിയരുക് കടിയന്‍
  ആച്ചെയില്‍ ഉയ്കുവന്‍ അമുതേ
  ചാറ്റിടും പെരുമൈക് കളവിലാ തോങ്കും
  തണികൈവാഴ് ചരവണ പവനേ.
 • 9. പരിന്തിടും മനത്തോര്‍ക് കരുള്‍ചെയും നിനതു
  പാതതാ മരൈകളുക് കന്‍പു
  പുരിന്തിടാ തവര്‍പാല്‍ എളിയനേന്‍ പുകുതല്‍
  പൊറുക്കിലന്‍ പൊറുക്കിലന്‍ കണ്‍ടായ്
  തെരിന്തിടും അന്‍പര്‍ ഇടംഉറില്‍ ഉയ്വേന്‍
  തിരുവുളം അറികിലന്‍ തേനേ
  ചരിന്തിടും കരുത്തോര്‍ക് കരിയനറ് പുകഴ്കൊള്‍
  തണികൈവാഴ് ചരവണ പവനേ.
 • 10. എണ്‍ഉറും അവര്‍കട് കരുളുംനിന്‍ അടിയൈ
  ഏത്തിടാ തഴിതരും ചെല്‍വപ്
  പുണ്‍ഉറും അവര്‍പാല്‍ എളിയനേന്‍ പുകുതല്‍
  പൊറുക്കിലന്‍ പൊറുക്കിലന്‍ കണ്‍ടായ്
  കണ്‍ഉറു മണിയാം നിന്‍അടി യവര്‍പാല്‍
  കലന്തിടില്‍ ഉയ്കുവന്‍ കരുംപേ
  തണ്‍ഉറും കരുണൈത് തനിപ്പെരുങ് കടലേ.
  തണികൈവാഴ് ചരവണ പവനേ.

பொறுக்காப் பத்து // பொறுக்காப் பத்து