திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
மருண்மாலை விண்ணப்பம்
maruṇmālai viṇṇappam
வேட்கை விண்ணப்பம்
vēṭkai viṇṇappam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

014. பொறுக்காப் பத்து
poṟukkāp pattu