திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पॆरु विण्णप्पम्
peru viṇṇappam
तिरु अरुट् किरङ्कल्
tiru aruṭ kiraṅkal
Second Thirumurai

061. तिरुक्काट्सिक् किरङ्कल्
tirukkāṭsik kiraṅkal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  तरवु कॊस्सकक् कलिप्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. मण्णेयुम् वाऴ्क्कैयिटै माऴान्दु वऩ्पिणियाल्
  पुण्णेयुम् नॆञ्सम् पुऴुङ्कुकिऩ्ऱ पॊय्यवऩेऩ्
  पण्णेयुम् इऩ्पप् परञ्सुटरे ऎऩ्इरण्टु
  कण्णेउऩ् पॊऩ्मुकत्तैक् काणक् किटैत्तिलऩे.
 • 2. मरुळ्आर्न्द वल्विऩैयाल् वऩ्पिणियाल् वऩ्तुयराल्
  इरुळ्आर्न्द नॆञ्साल् इटियुण्ट एऴैयऩेऩ्
  तॆरुळ्आर्न्द मॆय्ञ्ञाऩस् सॆल्वस् सिवमेनिऩ्
  अरुळ्आर्न्द मुक्कण् अऴकुतऩैक् कण्टिलऩे.
 • 3. वल्लार् मुलैयार् मयल्उऴन्द वञ्सकऩेऩ्
  पॊल्लार् पुरम्ऎरित्त पुण्णियऩे पॊय्मऱुत्त
  नल्लार् तॊऴुन्दिल्लै नायकऩे नऩ्ऱळित्त
  अल्लार् कळत्तिऩ् अऴकुतऩैक् कण्टिलऩे.
 • 4. नोयाल् मॆलिन्दुऩरुळ् नोक्कुकिऩ्ऱ नॊय्यवऩेऩ्
  ताया ऩवऩेऎऩ् तन्दैये अऩ्पर्तमैस्
  सेयाय् वळर्क्कुम् सिवऩे सिवऩेऎम्
  तूयानिऩ् पॊऱ्ऱोळिऩ् सुन्दरत्तैक् कण्टिलऩे.
 • 5. वऩ्ऩेर् मुलैयार् मयल्उऴन्द वऩ्मऩत्तेऩ्
  अऩ्ऩेऎऩ् अप्पाऎऩ् ऐयाऎऩ् आरमुते
  मऩ्ऩे मणिये मलैयाळ् मकिऴ्उऩतु
  पॊऩ्ऩेर् इतऴिप् पुयङ्काणप् पॆऱ्ऱिलऩे.
 • 6. नण्णुम् विऩैयाल् नलिकिऩ्ऱ नायटियेऩ्
  ऎण्णुम् सुकातीत इऩ्पमे अऩ्पुटैयोर्
  कण्णुम् करुत्तुम् कळिक्कवरुम् कऱ्पकमे
  पॆण्ऒरुपाल् वाऴुम्उरुप् पॆऱ्ऱितऩैक् कण्टिलऩे.
 • 7. तॆव्वण्ण मायैयिटैस् सॆम्मान्द सिऱ्ऱटियेऩ्
  इव्वण्णम् ऎऩ्ऱऱितऱ् कॆट्टात वाऩ्पॊरुळे
  अव्वण्ण माऩ अरसे अमुतेनिऩ्
  सॆव्वण्ण मेऩित् तिऱङ्काणप् पॆऱ्ऱिलऩे.
 • 8. अल्वैत्त नॆञ्साल् अऴुङ्कुकिऩ्ऱ नायटियेऩ्
  सॊल्वैत्त उण्मैत् तुणैये इणैत्तोळ्मेल्
  विल्वत् तॊटैअणिन्द वित्तकऩे निऩ्ऩुटैय
  सॆल्वत् तिरुवटियिऩ् सीर्काणप् पॆऱ्ऱिलऩे.
 • 9. पॊत्तेर् मयलाल् पुऴुङ्कुकिऩ्ऱ पॊय्यटियेऩ्
  कॊत्तेर् सॆऴुङ्कॊऩ्ऱैक् कुऩ्ऱमे कोवात
  मुत्ते ऎवर्क्कुम् मुऴुमुतले मुत्तिक्कु
  वित्तेनिऩ् पॊऩ्ऩटिक्कीऴ् मेविनिऱ्क कण्टिलऩे.
 • 10. नीतियिलार् वायिलिटै निऩ्ऱलैन्द नॆञ्सकऩेऩ्
  सोतिऎलाम् सूऴ्न्दपरञ् सोतिये सॆञ्सटैमेल्
  पातिनिला ओङ्कुम् परमेनी ऒऱ्ऱिनकर्
  वीतिउला वन्दऎऴिल् मॆय्कुळिरक् कण्टिलऩे.

திருக்காட்சிக் கிரங்கல் // திருக்காட்சிக் கிரங்கல்

No audios found!