திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुक्काट्सिक् किरङ्कल्
tirukkāṭsik kiraṅkal
ऎण्णत् तिरङ्कल्
eṇṇat tiraṅkal
Second Thirumurai

062. तिरु अरुट् किरङ्कल्
tiru aruṭ kiraṅkal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  कॊस्सकक् कलिप्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. ऒप्पारुम् इल्लात उत्तमऩे ऒऱ्ऱियिल्ऎऩ्
  अप्पाउऩ् पॊऩ्ऩटिक्के अऩ्पिलेऩ् आऩालुम्
  तप्पा तकमॆलियस् सञ्सलत्ताल् एङ्कुकिऩ्ऱ
  इप्पा तकत्तेऱ् किरङ्किऩाल् आकातो.
 • 2. ऎञ्सा इटराल् इरुम्पिणियाल् एङ्किमऩम्
  पञ्साक नॊन्दु परतविक्कुम् नायेऩैस्
  सॆञ्सालि ओङ्कुम् तिरुवॊऱ्ऱि यप्पानी
  अञ्साते ऎऩ्ऱुऩ् अरुळ्कॊटुत्ताल् आकातो.
 • 3. पऱ्ऱुम् सॆऴुन्दमिऴाल् पाटुकिऩ्ऱोर् सॆय्तपॆरुङ्
  कुऱ्ऱम् कुणमाकक् कॊळ्ळुम् कुणक्कटले
  मऱ्ऱङ्कुम् ऎण्तोळ् मलैये मरकतमे
  पॆऱ्ऱिङ् कटियेऩ् पिणिकॆटुत्ताल् आकातो.
 • 4. ऎन्दैये ऎऩ्पवर्तम् इऩ्ऩमुते ऎऩ्उरिमैत्
  तन्दैये ताये तमरेऎऩ् सऱ्कुरुवे
  सिन्दैये ओङ्कुम् तिरुवॊऱ्ऱि ऐयाऎऩ्
  निन्दैये नीङ्क निऴल्अळित्ताल् आकातो.
 • 5. उळ्ळुम् तिरुत्तॊण्टर् उळ्ळत् तॆऴुङ्कळिप्पे
  कॊळ्ळुम् सिवाऩन्दक् कूत्ताउऩ् सेवटियै
  नळ्ळुम् पुकऴुटैय नल्लोर्कळ् ऎल्लारुम्
  ऎळ्ळुम् पुलैयेऩ् इऴिवॊऴित्ताल् आकातो.
 • 6. कोतैओर् कूऱुटैय कुऩ्ऱमे मऩ्ऱमर्न्द
  तातैये ऒऱ्ऱित् तलत्तमर्न्द सङ्करऩे
  तीतैये नाळ्तोऱुम् सॆय्तलैन्दु वाटुमिन्दप्
  पेतैयेऩ् सॆय्त पिऴैपॊऱुत्ताल् आकातो.
 • 7. मुत्तिक्कु वित्ते मुऴुमणिये मुत्तर्उळम्
  तित्तिक्कुम् तेऩे सिवमे सॆऴुञ्सुटरे
  सत्तिक्कुम् नातत् तलङ्कटन्द तत्तुवऩे
  ऎत्तिक्कुम् इल्लेऩ् इळैप्पॊऴित्ताल् आकातो.
 • 8. वञ्समिलार् उळ्ळम् मरुवुकिऩ्ऱ वाऩ्सुटरे
  कञ्समुळाऩ् पोऱ्ऱुम् करुणैप् पॆरुङ्कटले
  नञ्समुताक् कॊण्टरुळुम् नल्लवऩे निऩ्अलतोर्
  तञ्समिलेऩ् तुऩ्पस् सऴक्कॊऴित्ताल् आकातो.
 • 9. सेय्पिऴैयैत् ताय्अऱिन्दुम् सीऱाळ् पॊऱुप्पाळ्इन्
  नाय्पिऴैयै नीपॊऱुक्क ञायमुम्उण् टैयावे
  तेय्मतिपोल् नॆञ्सम् तियक्कम्उऱस् सञ्सलत्ताल्
  वाय्अलऱि वाटुम्ऎऩै वाऎऩ्ऱाल् आकातो.
 • 10. कण्णुळ् मणिपोल् करुतुकिऩ्ऱ नल्लोरै
  ऎण्णुम् कणमुम्विटुत् तेकात इऩ्ऩमुते
  उण्णुम् उणवुक्कुम् उटैक्कुम्मुयऩ् ऱोटुकिऩ्ऱ
  मण्णुलकत् तॆऩ्ऱऩ् मयक्कऱुत्ताल् आकातो.

திரு அருட் கிரங்கல் // திரு அருட் கிரங்கல்

No audios found!