திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरु अरुट् किरङ्कल्
tiru aruṭ kiraṅkal
नॆञ्सु निलैक् किरङ्कल्
neñsu nilaik kiraṅkal
Second Thirumurai

063. ऎण्णत् तिरङ्कल्
eṇṇat tiraṅkal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  कॊस्सकक् कलिप्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. ऎळियेऩ्निऩ् तिरुमुऩ्पे ऎऩ्उरैक्केऩ् पॊल्लात
  कळियेऩ् कॊटुङ्कामक् कऩ्मऩत्तेऩ् नऩ्मैयिला
  वॆळियेऩ् वॆऱियेऩ्तऩ् मॆय्प्पिणियै ऒऱ्ऱियिल्वाऴ्
  अळियोय्नी नीक्कायेल् आर्नीक्क वल्लारे.
 • 2. मुऩ्ऩेसॆय् वॆव्विऩैताऩ् मूण्टतुवो अल्लतुनाऩ्
  इऩ्ऩे पिऴैताऩ् इयऱ्ऱियतुण् टोअऱियेऩ्
  पॊऩ्ऩेर् पुरिसटैऎम् पुण्णियऩे ऎऩ्नोयै
  अऩ्ऩेनी नीक्कायेल् आर्नीक्क वल्लारे.
 • 3. इप्पा रिटैउऩैये एत्तुकिऩ्ऱ नायेऩै
  वॆप्पार् उळत्तिऩर्पोल् वॆम्मैसॆयुम् वॆम्पिणियै
  ऎप्पा लवर्क्कुम् इऱैवऩाम् ऎऩ्अरुमै
  अप्पानी नीक्कायेल् आर्नीक्क वल्लारे.
 • 4. ओवा मयल्सॆय् उलकनटैक् कुळ्तुयरम्
  मेवा उऴल्किऩ्ऱ वॆण्मैयेऩ् मॆय्न्नोयैस्
  सेवार् कॊटिऎम् सिवऩे सिवऩेयो
  आवानी नीक्कायेल् आर्नीक्क वल्लारे.
 • 5. पॊय्याम् मलइरुट्टुप् पॊत्तरिटै वीऴ्न्दुऴलुम्
  कैयाम् नॆऱियेऩ् कलङ्कवन्द वॆम्पिणियै
  मैयार् मिटऱ्ऱॆम् मरुन्दे मणियेऎऩ्
  ऐयानी नीक्कायेल् आर्नीक्क वल्लारे.
 • 6. इम्मा निलत्तिल् इटरुऴत्तल् पोताते
  विम्मा अऴुङ्कऎऩ्ऱऩ् मॆय्उटऱ्ऱुम् वॆम्पिणियैस्
  सॆम्माऩ् मऴुक्करङ्कॊळ् सॆल्वस् सिवमेऎऩ्
  अम्मानी नीक्कायेल् आर्नीक्क वल्लारे.
 • 7. पुरैसेरुम् नॆञ्सप् पुलैयऩेऩ् वऩ्कामत्
  तरैसेरुम् तुऩ्पत् तटङ्कटलेऩ् वॆम्पिणियै
  विरैसेरुम् कॊऩ्ऱै विरिसटैयाय् विण्णवर्तम्
  अरैसेनी नीक्कायेल् आर्नीक्क वल्लारे.
 • 8. इत्ता रणियिल् ऎळियोरैक् कण्टुमि
  वित्तारम् पेसुम् वॆऱियेऩ्तऩ् मॆय्प्पिणियैक्
  कॊत्तार् कुऴलिऒरु कूऱुटैय कोवेऎऩ्
  अत्तानी नीक्कायेल् आर्नीक्क वल्लारे.
 • 9. मऱियेर् विऴियार् मयक्किऩिटै माऴान्द
  सिऱियेऩ् अटियेऩ् तियङ्कवन्द वल्नोयैस्
  सॆऱिवे पॆऱुन्दॊण्टर् सिन्दै तऩिल्ओङ्कुम्
  अऱिवेनी नीक्कायेल् आर्नीक्क वल्लारे.
 • 10. तुऩ्पे सुमैयास् सुमक्किऩ्ऱ नायेऩै
  वऩ्पेसॆय् तुळ्ळ मयक्किनिऩ्ऱ वऩ्नोयै
  इऩ्पे अरुळ्किऩ्ऱ ऎऩ्आ रुयिरेऎऩ्
  अऩ्पेनी नीक्कायेल् आर्नीक्क वल्लारे.

எண்ணத் திரங்கல் // எண்ணத் திரங்கல்

No audios found!