திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अवलत् तऴुङ्कल्
avalat taḻuṅkal
अपरातत् ताऱ्ऱामै
aparātat tāṟṟāmai
Second Thirumurai

010. पऴमॊऴिमेल् वैत्तुप् परिवुकूर्तल्
paḻamoḻimēl vaittup parivukūrtal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. वाऩै नोक्किमण् वऴिनटप् पवऩ्पोल्
  वयङ्कुम् निऩ्अरुळ् वऴियिटै नटप्पाऩ्
  ऊऩै नोक्किऩेऩ् आयिऩुम् अटियेऩ्
  उय्युम् वण्णम्नी उवन्दरुळ् पुरिवाय्
  माऩै नोक्किय नोक्कुटै मलैयाळ्
  मकिऴ मऩ्ऱिटै मानटम् पुरिवोय्
  तेऩै नोक्किय कॊऩ्ऱैयञ् सटैयोय्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकना यकऩे.
 • 2. वायि लाऩ्पॆरु वऴक्कुरैप् पतुपोल्
  वळ्ळल् उऩ्ऩटि मलर्कळुक् कऩ्पाम्
  तूयि लातुनिऩ् अरुळ्पॆऱ विऴैन्देऩ्
  तुट्ट ऩेऩ्अरुळ् सुकम्पॆऱ निऩैवाय्
  कोयि लाकनल् अऩ्पर्तम् उळत्तैक्
  कॊण्ट मर्न्दिटुम् कुणप्पॆरुङ् कुऩ्ऱे
  तेयि लातपल् वळञ्सॆऱिन् तोङ्कित्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकना यकऩे.
 • 3. वित्तै इऩ्ऱिये विळैत्तिटु पवऩ्पोल्
  मॆय्य निऩ्इरु मॆऩ्मलर्प् पतत्तिल्
  पत्ति इऩ्ऱिये मुत्तियै विऴैन्देऩ्
  पावि येऩ्अरुळ् पण्पुऱ निऩैवाय्
  मित्तै इऩ्ऱिये विळङ्किय अटियार्
  विऴैन्द यावैयुम् तऴैन्दिट अरुळ्वोय्
  सित्ति वेण्टिय मुऩिवरर् परवित्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकना यकऩे.
 • 4. कलम्इ लातुवाऩ् कटल्कटप् पवऩ्पोल्
  कटवुळ् निऩ्अटिक् कमलङ्कळ् वऴुत्तुम्
  नलम्इ लातुनिऩ् अरुळ्पॆऱ विऴैन्द
  नायि ऩेऩ्सॆयुम् नवैपॊऱुत् तरुळ्वाय्
  मलम्इ लातनल् वऴियिटै नटप्पोर्
  मऩत्तुळ् मेविय मामणिस् सुटरे
  सिलम्इ लाञ्सम्आ तियतरुप् पॊऴिल्कळ्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकना यकऩे.
 • 5. पोर्क्कुम् वॆळ्ळत्तिल् पॊऩ्पुतैप् पवऩ्पोल्
  पुलैय नॆञ्सिटैप् पुऩितनिऩ् अटियैस्
  सेर्क्कुम् वण्णमे निऩैक्किऩ्ऱेऩ् ऎऩिऩुम्
  सिऱिय ऩेऩुक्कुऩ् तिरुवरुळ् पुरिवाय्
  कूर्क्कुम् नॆट्टिलै वेऱ्पटैक् करङ्कॊळ्
  कुमरऩ् तन्दैये कॊटियती विऩैयैत्
  तीर्क्कुम् तॆय्वमे सैववै तिकङ्कळ्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकना यकऩे.
 • 6. ओट उऩ्ऩिये उऱङ्कुकिऩ् ऱवऩ्पोल्
  ओङ्कुम् उत्तम उऩ्अरुट् कटलिल्
  आट उऩ्ऩिये मङ्कैयर् मयलिल्
  अऴुन्दु किऩ्ऱऎऱ् करुळ्सॆय निऩैवाय्
  नाट उऩ्ऩिये माल्अयऩ् एङ्क
  नायि ऩेऩ्उळम् नण्णिय पॊरुळे
  तेट उऩ्ऩिय मातव मुऩिवर्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकना यकऩे.
 • 7. मुतल्इ लामल्ऊ तियम्पॆऱ विऴैयुम्
  मूटऩ् ऎऩ्ऩनिऩ् मॊय्कऴल् पतमेत्
  तुतल्इ लातुनिऩ् अरुळ्पॆऱ विऴैन्देऩ्
  तुट्ट ऩेऩ्अरुट् सुकम्पॆऱु वेऩो
  नुतलिल् आर्अऴल् कण्णुटै यवऩे
  नोक्कुम् अऩ्पर्कळ् तेक्कुम्इऩ् अमुते
  सितल्इ लावळम् ओङ्किऎन् नाळुम्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकना यकऩे.
 • 8. कल्लै उन्दिवाऩ् नतिकटप् पवर्पोल्
  कामम् उन्दिय नामनॆञ् सकत्ताल्
  ऎल्लै उन्दिय पवक्कटल् कटप्पाऩ्
  ऎण्णु किऩ्ऱऩऩ् ऎऩक्करुळ् वायो
  अल्लै उन्दिय ऒण्सुटर्क् कुऩ्ऱे
  अकिल कोटिकट् करुळ्सॆयुम् ऒऩ्ऱे
  तिल्लै निऩ्ऱॊळिर् मऩ्ऱिटै अमुते
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकना यकऩे.
 • 9. नॆय्यि ऩाल्सुटु नॆरुप्पविप् पवऩ्पोल्
  नॆटिय तुऩ्पमाम् कॊटियवै निऱैन्द
  पॊय्यि ऩाल्पवम् पोक्किट निऩैत्तेऩ्
  पुल्ल ऩेऩुक्कुऩ् नल्अरुळ् वरुमो
  कैयि ऩाल्तॊऴुम् अऩ्पर्तम् उळ्ळक्
  कमलम् मेविय विमलवित् तकऩे
  सॆय्यि ऩाल्पॊलिन् तोङ्किनल् वळङ्कळ्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकना यकऩे.
 • 10. नीर्सॊ रिन्दॊळि विळक्कॆरिप् पवऩ्पोल्
  नित्तम् निऩ्ऩिटै नेसम्वैत् तिटुवाऩ्
  पार्सॊ रिन्दिटुम् पवनॆऱि मुयऩ्ऱेऩ्
  पावि येऩ्तऩैक् कूविनिऩ् ऱाळ्वाय्
  कार्सॊ रिन्दॆऩक् करुणैईन् तऩ्पर्
  कळित्त नॆञ्सिटै ऒळित्तिरुप् पवऩे
  तेर्सॊ रिन्दमा मणित्तिरु वीतित्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकना यकऩे.

பழமொழிமேல் வைத்துப் பரிவுகூர்தல் // பழமொழிமேல் வைத்துப் பரிவுகூர்தல்

No audios found!