திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पऴमॊऴिमेल् वैत्तुप् परिवुकूर्तल्
paḻamoḻimēl vaittup parivukūrtal
अरुळियल् विऩावल्
aruḷiyal viṉāval
Second Thirumurai

011. अपरातत् ताऱ्ऱामै
aparātat tāṟṟāmai

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तुस्सिलै विरुम्पित् तुयर्कॊळुम् कॊटियेऩ्
  तुट्टऩेऩ् तूय्मैऒऩ् ऱिल्ला
  ऎस्सिलै अऩैयेऩ् पावियेऩ् ऎऩ्ऩै
  ऎऩ्सॆय्ताल् तीरुमो अऱियेऩ्
  पस्सिलै इटुवार् पक्कमे मरुवुम्
  परमऩेऎम् पसु पतिये
  अस्सिलै विरुम्पुम् अवरुळत् तमुते
  ऐयऩे ऒऱ्ऱियूर् अरैसे.
 • 2. तूङ्किऩेऩ् सोम्पऱ् कुऱैविट माऩेऩ्
  तोकैयर् मयक्किटै अऴुन्दि
  एङ्किऩेऩ् अवमे इरुन्दऩऩ् ऎऩ्ऩै
  ऎऩ्सॆय्ताल् तीरुमो अऱियेऩ्
  वाङ्किमे रुविऩै वळैत्तिटुम् पवळ
  मामणिक् कुऩ्ऱमे मरुन्दे
  ऒङ्किवाऩ् अळवुम् पॊऴिल्सॆऱि ऒऱ्ऱि
  यूर्वरुम् ऎऩ्ऩुटै उयिरे.
 • 3. करप्पवर्क् कॆल्लाम् मुऱ्पटुम् कॊटिय
  कटैयऩेऩ् विटैयमे उटैयेऩ्
  इरप्पवर्क् कणुवुम् ईन्दिलेऩ् ऎऩ्ऩै
  ऎऩ्सॆय्ताल् तीरुमो अऱियेऩ्
  तिरप्पटुम् करुणैस् सॆल्वमे सिवमे
  तॆय्वमे तॆय्वना यकमे
  उरप्पटुम् अऩ्पर् उळ्ऒळि विळक्के
  ऒऱ्ऱियूर् वाऴुम्ऎऩ् उवप्पे.
 • 4. इल्लैऎऩ् पतऩुक् कञ्सिटेऩ् नाय्क्कुम्
  इणैयिलेऩ् इऴिविऩेऩ् तुयर्क्कोर्
  ऎल्लैमऱ् ऱऱियेऩ् ऒतियऩेऩ् ऎऩ्ऩै
  ऎऩ्सॆय्ताल् तीरुमो अऱियेऩ्
  कल्लैविल् आक्कुम् करुणैवा रितिये
  कण्णुतल् उटैयसॆङ् कऩिये
  तिल्लैवाऴ् अरसे तॆय्वमा मणिये
  तिरुवॊऱ्ऱि यूर्वरुम् तेवे.
 • 5. मण्णिले मयङ्कुम् मऩत्तिऩै मीट्टुऩ्
  मलरटि वऴुत्तिटस् सिऱितुम्
  ऎण्णिलेऩ् कॊटिय एऴैयेऩ् ऎऩ्ऩै
  ऎऩ्सॆय्ताल् तीरुमो अऱियेऩ्
  विण्णिले विळङ्कुम् ऒळियिऩुळ् ऒळिये
  विटैयिल्वन् तरुळ्विऴि विरुन्दे
  कण्णिले विळङ्कुम् अरुम्पॆऱल् मणिये
  काट्सिये ऒऱ्ऱियङ् करुम्पे.
 • 6. मुट्टिये मटवार् मुलैत्तलै उऴक्कुम्
  मूटऩेऩ् मुऴुप्पुलै मुऱियेऩ्
  ऎट्टिये अऩैयेऩ् पावियेऩ् ऎऩ्ऩै
  ऎऩ्सॆय्ताल् तीरुमो अऱियेऩ्
  ऒट्टिये अऩ्पर् उळत्तॆऴुम् कळिप्पे
  ऒळिक्कुळाम् सोतिये करुम्पिऩ्
  कट्टिये तेऩे सटैयुटैक् कऩिये
  कालमुम् कटन्दवर् करुत्ते.
 • 7. करुतॆऩ अटियार् काट्टियुम् तेऱाक्
  कऩ्मऩक् कुरङ्कऩेऩ् उतवा
  ऎरुतॆऩ निऩ्ऱेऩ् पावियेऩ् ऎऩ्ऩै
  ऎऩ्सॆय्ताल् तीरुमो अऱियेऩ्
  मरुतिटै निऩ्ऱ माणिक्क मणिये
  वऩ्पवम् तीर्त्तिटुम् मरुन्दे
  ऒरुतिऱम् उटैयोर् उळ्ळत्तुळ् ऒळिये
  ऒऱ्ऱियूर् मेवुम्ऎऩ् उऱवे.
 • 8. वैतिलेऩ् वणङ्का तिकऴ्पवर् तम्मै
  वञ्सऩेऩ् निऩ्ऩटि यवर्पाल्
  ऎय्तिलेऩ् पेयेऩ् एऴैयेऩ् ऎऩ्ऩै
  ऎऩ्सॆय्ताल् तीरुमो अऱियेऩ्
  कॊय्तुमा मलरिट् टरुस्सऩै पुरिवोर्
  कोलनॆञ् सॊळिर् कुणक् कुऩ्ऱे
  उय्तिऱम् उटैयोर् परवुनल् ऒऱ्ऱि
  यूर्अकत् तमर्न्दरुळ् ऒऩ्ऱे.
 • 9. तॆव्वण मटवार् सीक्कुऴि विऴुन्देऩ्
  तीयऩेऩ् पेयऩेऩ् सिऱियेऩ्
  ऎव्वणम् उय्वेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्ऩै
  ऎऩ्सॆय्ताल् तीरुमो अऱियेऩ्
  ऎव्वणप् पॊरुप्पे ऎऩ्ऩिरु कण्णे
  इटैयिटर्प् पसियसॆम् पॊऩ्ऩे
  सॆव्वण मणिये तिकऴ्कुणक् कटले
  तिरुवॊऱ्ऱि यूर्स्सॆऴुन् तेऩे.
 • 10. वातमे पुरिवेऩ् कॊटुम्पुलि अऩैयेऩ्
  वञ्सक मऩत्तिऩेऩ् पॊल्ला
  एतमे उटैयेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्ऩै
  ऎऩ्सॆय्ताल् तीरुमो अऱियेऩ्
  पोतमे ऐन्दाम् पूतमे ऒऴियाप्
  पुऩितमे पुतुमणप् पूवे
  पातमे सरणम् सरणम्ऎऩ् तऩ्ऩैप्
  पातुकात् तळिप्पतुऩ् परमे.

அபராதத் தாற்றாமை // அபராதத் தாற்றாமை

No audios found!