திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
मुत्ति उपायम्
mutti upāyam
पऴमॊऴिमेल् वैत्तुप् परिवुकूर्तल्
paḻamoḻimēl vaittup parivukūrtal
Second Thirumurai

009. अवलत् तऴुङ्कल्
avalat taḻuṅkal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. ऊति यम् पॆऱा ऒतयिऩेऩ् मतिपोय्
  उऴलुम् पावियेऩ् उण्मैऒऩ् ऱऱियेऩ्
  वाति यम्पुऱुम् वञ्सकर् उटऩे
  वाय्इ ऴुक्कुऱ वऩ्मैकळ् पेसि
  आति ऎम्पॆरु माऩ्उऩै मऱन्देऩ्
  अऩ्पि लातऎऩ् वऩ्पिऩै निऩैक्किल्
  तीति यम्पिय नञ्समुम् कलङ्कुम्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकमा मणिये.
 • 2. कल्इ कन्दवऩ् नॆञ्सकक् कॊटियेऩ्
  कयवर् तङ्कळुळ् कलन्दुनाळ् तोऱुम्
  मल्इ कन्दवाय् वातमिट् टुलऱि
  वरुन्दु किऩ्ऱतुऩ् मार्क्कत्तै निऩैक्किल्
  इल्इ कन्दऎऩ् मीतॆऩक् केताऩ्
  इकलुम् कोपमुम् इरुक्किऩ्ऱ ताऩाल्
  तिल्लै याय्उऩ्तऩ् उळत्तुक्कॆऩ् ऩामो
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकमा मणिये.
 • 3. कैत वत्तर्तम् कळिप्पिऩिल् कळित्ते
  कालम् पोक्किऩेऩ् कळैकण्मऱ् ऱऱियेऩ्
  सॆय्त वत्तर्तम् तिऱम्सिऱि तुणरेऩ्
  सॆय्व तॆऩ्ऩैनिऩ् तिरुवरुळ् पॆऱवे
  ऎय्त वत्तिरु अरुळॆऩक् किरङ्कि
  ईयिल् उण्टुमऱ् ऱिऩ्ऱॆऩिल् इऩ्ऱे
  सॆय्त वत्तिरु मटन्दैयर् नटऩम्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकमा मणिये.
 • 4. अऴुत पिळ्ळैक्के पाल्उण वळिप्पाळ्
  अऩ्ऩै ऎऩ्पर्कळ् अऴवलि इल्लाक्
  कॊऴुतु नेर्सिऱु कुऴविक्कुम् कॊटुप्पाळ्
  कुऱ्ऱम् अऩ्ऱतु मऱ्ऱवळ् सॆयले
  तॊऴुतु निऩ्ऩटि तुतिक्किऩ्ऱोर्क् कॆऩवे
  तुट्ट ऩेऩुक्कुम् सूऴ्न्दरुळ् सॆयलाम्
  सॆऴुतु मातवि मलर्तिसै मणक्कत्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकमा मणिये.
 • 5. उळ्ळि योऎऩ अलऱिनिऩ् ऱेत्ति
  उरुकि नॆक्किला उळत्तऩ्याऩ् ऎऩिऩुम्
  वळ्ळि योय्उऩै मऱक्कवुम् माट्टेऩ्
  मऱ्ऱैत् तेवरै मतिक्कवुम् माट्टेऩ्
  वॆळ्ळि योवॆऩप् पॊऩ्मकिऴ् सिऱक्क
  विरैन्दु मुम्मतिल् विल्वळैत् तॆरित्तोय्
  तॆळ्ळि योर्पुकऴ्न् तरकर ऎऩ्ऩत्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकमा मणिये.
 • 6. विरुप्पि लेऩ्तिरु माल्अयऩ् पतवि
  वेण्टिक् कॊळ्कॆऩ विळम्पिऩुम् कॊळ्ळेऩ्
  मरुप्पिऩ् माउरि याय्उऩ्तऩ् अटियार्
  मतिक्कुम् वाऴ्वैये मऩङ्कॊटु निऩ्ऱेऩ्
  ऒरुप्प टातइव् वॆऩ्ऩळ विऩिउऩ्
  उळ्ळम् ऎप्पटि अप्पटि अऱियेऩ्
  तिरुप्पु यासल मऩ्ऩर्मा तवत्तोर्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकमा मणिये.
 • 7. निलैयि लाउल कियल्पटुम् मऩत्तै
  निऱुत्ति लेऩ्ऒरु नियममुम् अऱियेऩ्
  विलैयि लामणि येउऩै वाऴ्त्ति
  वीट्टु नऩ्ऩॆऱिक् कूट्टॆऩ विळम्पेऩ्
  अलैयिल् आर्न्दॆऴुम् तुरुम्पॆऩ अलैन्देऩ्
  अऱ्प ऩेऩ्तिरु अरुळटै वेऩे
  सिलैयिल् आर्अऴल् कणैतॊटुत् तवऩे
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकमा मणिये.
 • 8. कायम् ऎऩ्पता कायम्ऎऩ् ऱऱियेऩ्
  कलङ्कि ऩेऩ्ऒरु कळैकणुम् इल्लेऩ्
  सेय नऩ्ऩॆऱि अणित्तॆऩक् काट्टुम्
  तॆय्व निऩ्अरुळ् तिऱम्सिऱि तटैयेऩ्
  तूय निऩ्अटि यवरुटऩ् कूटित्
  तॊऴुम्पु सॆय्वते सुकम्ऎऩत् तुणियेऩ्
  तीय ऩेऩ्तऩै आळ्वतॆव् वाऱो
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकमा मणिये.
 • 9. पुऩ्ऩु ऩिप्पटुम् तुळियिऩुम् सिऱिय
  पोकम् वेट्टुनिऩ् पॊऩ्अटि मऱन्देऩ्
  ऎऩ्ऩि ऩिप्पटुम् वण्णम्अः¤ तऱियेऩ्
  ऎऩ्सॆय् केऩ्ऎऩै ऎऩ्सॆयप् पुकुकेऩ्
  मिऩ्ऩि ऩिल्पॊलि वेणियम् पॆरुमाऩ्
  वेऱ लेऩ्ऎऩै विरुम्पल्उऩ् कटऩे
  तॆऩ्ऩ ऩिप्पटुम् सोलैसूऴ्न् तोङ्कित्
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकमा मणिये.
 • 10. अटिय ऩेऩ्अलऩ् ऎऩ्ऩिऩुम् अटियेऩ्
  आक निऩ्ऱऩऩ् अम्मैइम् मैयिऩुम्
  कटिय ऩेऩ्पिऴै यावैयुम् पॊऱुक्कक्
  कटऩ्उ ऩक्कलाल् कण्टिलऩ् ऐया
  पॊटिकॊळ् मेऩिऎम् पुण्णिय मुतले
  पुऩ्ऩै यञ्सटैप् पुङ्कवर् एऱे
  सॆटियर् तेटुऱात् तिव्विय ऒळिये
  तिकऴुम् ऒऱ्ऱियूर्त् तियाकमा मणिये.

அவலத் தழுங்கல் // அவலத் தழுங்கல்