திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ऎण्णत् तिरङ्कल्
eṇṇat tiraṅkal
तऩिमैक् किरङ्कल्
taṉimaik kiraṅkal
Second Thirumurai

064. नॆञ्सु निलैक् किरङ्कल्
neñsu nilaik kiraṅkal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  कट्टळैक् कलित्तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. आळाक निऩ्पॊऩ् अटिक्कऩ्पु सॆय्तिट ऐयनॆटु
  नाळाक इस्सैउण् टॆऩ्ऩैसॆय् केऩ्कॊटु नङ्कैयर्तम्
  माळा मयल्सण्ट मारुतत् ताल्मऩ वासिऎऩ्सॊल्
  केळा तलैकिऩ्ऱ ताल्ऒऱ्ऱि मेवुम् किळर्ऒळिये.
 • 2. ऒळियाय् ऒळिक्कुळ् ऒळिर्ऒळि येऒऱ्ऱि उत्तमनी
  अळिया विटिल्इतऱ् कॆऩ्ऩैसॆय् केऩ्अणङ् कऩ्ऩवर्तम्
  कळियाल् कळित्तुत् तलैतॆरि यातु कयऩ्ऱुलवा
  वळियाय्स् सुऴऩ्ऱिवण् माया मऩम्ऎऩै वातिप्पते.
 • 3. माया मऩम्ऎव् वकैउरैत् तालुम् मटन्दैयर् पाल्
  ओयातु सॆल्किऩ्ऱ तॆऩ्ऩैसॆय् केऩ्तमै उऱ्ऱतॊरु
  नायाकि ऩुम्कै विटार्उल कोर्उऩै नाऩ् अटुत्तेऩ्
  नीयाकि लुञ्सऱ् ऱिरङ्कुकण् टाय्ऒऱ्ऱि निऩ्मलऩे.
 • 4. मलञ्साऩ्ऱ मङ्कैयर् कॊङ्कैयि लेनसै वाय्त्तुमऩम्
  सलञ्साऩ्ऱ ताल्इतऱ् कॆऩ्ऩैसॆय् केऩ्निऩ् सरण्अऩ्ऱिये
  वलञ्साऩ्ऱ नऱ्ऱुणै मऱ्ऱऱि येऩ्ऒऱ्ऱि वाऩवऩे
  नलञ्साऩ्ऱ ञाऩत् तऩिमुत लेतॆय्व नायकऩे.
 • 5. नायिऩुम् कीऴ्प्पट्ट ऎऩ्नॆञ्सम् नऩ्कऱ्ऱ नङ्कैयर्पाल्
  एयिऩुम् सॆल्किऩ्ऱ तॆऩ्ऩैसॆय् केऩ्उऩै एत्तियिटेऩ्
  आयिऩुम् इङ्कॆऩै आट्कॊळल् वेण्टुम्ऐ याउवन्द
  तायिऩुम् नल्लव ऩेऒऱ्ऱि मेवुम् तयानितिये.
 • 6. नितियेनिऩ् पॊऩ्ऩटि एत्तातु नॆञ्सम् निऱैमयलाम्
  सतिये पुरिकिऩ्ऱ तॆऩ्ऩैसॆय् केऩ्उऩैत् ताऴलर्तम्
  वितिये ऎऩक्कुम् वितित्ततऩ् ऱोअव् वितियुम्इळ
  मतियेर् सटैअण्ण लेऒऱ्ऱि यूर्ऒळि माणिक्कमे.
 • 7. माणात ऎऩ्नॆञ्सम् वल्नञ् सऩैय मटन्दैयर्पाल्
  नाणातु सॆल्किऩ्ऱ तॆऩ्ऩैसॆय् केऩ्सिव ञाऩियर्तम्
  कोणात उळ्ळत् तिरुक्कोयिल् मेविक् कुलवुम्ऒऱ्ऱि
  वाणाऎऩ् कण्णिऩुण् मामणि येऎऩ्ऱऩ् वाऴ्मुतले.
 • 8. वाऴात नॆञ्सम् ऎऩैअलैत् तोटि मटन्दैयर्पाल्
  वीऴात नाळिल्लै ऎऩ्ऩैसॆय् केऩ्उऩ् विरैमलर्त्ताळ्
  ताऴात कुऱ्ऱम् पॊऱुत्तटि येऩ्तऩैत् ताङ्किक्कॊळ्वाय्
  सूऴा तवरिटम् सूऴात ऒऱ्ऱिस् सुटर्क्कुऩ्ऱमे.
 • 9. कुऩ्ऱेर् मुलैस्सियर् वऩ्मल ऊत्तैक् कुऴियिल्मऩम्
  सॆऩ्ऱे विऴुकिऩ्ऱ तॆऩ्ऩैसॆय् केऩ्ऎम् सिवक्कॊऴुन्दे
  नऩ्ऱे सताऩन्द नायक मेमऱै नाऩ्किऩुक्कुम्
  ऒऩ्ऱे उयर्ऒळि येऒऱ्ऱि यूर्ऎम् उयिर्त्तुणैये.
 • 10. तुणैयाम्उऩ् पॊऩ्ऩटि एत्ता मऩमतु तोकैयर्कण्
  कणैयाल् इळैक्किऩ्ऱ तॆऩ्ऩैसॆय् केऩ्ऎऩ्ऱऩ् कण्इरण्टिऩ्
  इणैयाम् परञ्सुट रेअऴि यानल मेइऩ्पमे
  पणैयार् तिरुवॊऱ्ऱि यूर्अर सेऎम् परम्पॊरुळे.
 • 11. पॊरुळेनिऩ् पॊऩ्ऩटि उऩ्ऩातॆऩ् वऩ्मऩम् पूवैयर्तम्
  इरुळे पुरिकिऩ्ऱ तॆऩ्ऩैसॆय् केऩ्अटि येऩ्मयङ्कुम्
  मरुळे तविर्न्दुऩै वाऴ्त्ति वणङ्कि मकिऴ्न्दिटनी
  अरुळे अरुट्कट लेऒऱ्ऱि मानकर् आळ्पवऩे.

நெஞ்சு நிலைக் கிரங்கல் // நெஞ்சு நிலைக் கிரங்கல்

No audios found!