திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नॆञ्सु निलैक् किरङ्कल्
neñsu nilaik kiraṅkal
कऴिपकऱ् किरङ्कल्
kaḻipakaṟ kiraṅkal
Second Thirumurai

065. तऩिमैक् किरङ्कल्
taṉimaik kiraṅkal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. आक्कल् आतिय ऐन्दॊऴिल् नटत्त
  अयऩ्मुऩ् आकिय ऐवरै अळित्तु
  नीक्कम् इऩ्ऱिऎव् विटत्तिऩुम् निऱैन्द
  नित्त नीऎऩुम् निस्सयम् अतऩैत्
  ताक्क ऎण्णिये तामतप् पावि
  तलैप्पट् टाऩ्अवऩ् तऩैअकऱ् ऱुतऱ्के
  ऊक्कम् उऱ्ऱनिऩ् तिरुवरुळ् वेण्टुम्
  ऒऱ्ऱि ओङ्किय उत्तमप् पॊरुळे.
 • 2. कणत्तिल् ऎऩ्ऩैविट् टेकुकिऩ् ऱवऩ्पोल्
  काट्टु किऩ्ऱऩऩ् मीट्टुम्वन् तटुत्तुप्
  पणत्तुम् मण्णिऩुम् पावैय रिटत्तुम्
  परव नॆञ्सिऩै विरवुकिऩ् ऱऩऩ्काण्
  कुणत्ति ऩिल्कॊटुन् तामतऩ् ऎऩुम्इक्
  कॊटिय वञ्सकऩ् ऒटियमॆय्प् पोतम्
  उणर्त्तु वार्इलै ऎऩ्सॆय्केऩ् ऎळियेऩ्
  ऒऱ्ऱि ओङ्किय उत्तमप् पॊरुळे.
 • 3. इमैक्कुम् अव्वळ वेऩुम्नॆञ् सॊटुङ्कि
  इरुक्कक् कण्टिलेऩ् इऴिवुकॊळ् मलत्तिऩ्
  सुमैक्कु नॊन्दुनॊन् तैयवो नाळुम्
  तुयर्किऩ् ऱेऩ्अयर् किऩ्ऱऎऩ् तुयरैक्
  कुमैक्कुम् वण्णम्निऩ् तिरुवरुळ् इऩ्ऩुम्
  कूटप् पॆऱ्ऱिलेऩ् कूऱुव तॆऩ्ऩे
  उमैक्कु नल्वरम् उतविय तेवे
  ऒऱ्ऱि ओङ्किय उत्तमप् पॊरुळे.
 • 4. सॆऩ्ऱ नाळिल्ओर् इऱैप्पॊऴु तेऩुम्
  सिन्दै ओर्वकै तॆळिन्दतऩ् ऱतुपोय्
  निऩ्ऱ नाळिऩुम् निऱ्किऩ्ऱ तिलैकाण्
  नॆटिय पावियेऩ् निकऴ्त्तुव तॆऩ्ऩे
  ऎऩ्ऱऩ् आरुयिर्क् कॊरुपॆरुन् तुणैयाम्
  ऎन्दै येऎऩै ऎऴुमैयुम् कात्त
  उऩ्ऱ ऩाल्इऩ्ऩुम् उवकैकॊळ् किऩ्ऱेऩ्
  ऒऱ्ऱि ओङ्किय उत्तमप् पॊरुळे.
 • 5. कोटि नाविऩुम् कूऱिट अटङ्काक्
  कॊटिय मायैयिऩ् नॆटियवाऴ्क् कैयिऩै
  नाटि नॆञ्सकम् नलिकिऩ्ऱेऩ् उऩैयोर्
  नाळुम् ऎण्णिलेऩ् नऩ्कटै वेऩे
  वाटि ऩेऩ्पिऴै मऩङ्कॊळल् अऴिया
  वाऴ्वै एऴैयेऩ् वसञ्सॆयल् वेण्टुम्
  ऊटि ऩालुम्मॆय् अटियरै इकवा
  ऒऱ्ऱि मेविय उत्तमप् पॊरुळे.
 • 6. अऩ्प तॆऩ्पतैक् कऩविऩुम् काणेऩ्
  आटु किऩ्ऱऩऩ् अऩ्परैप् पोल
  वऩ्प वत्तैयुम् माय्त्तिट निऩैत्तेऩ्
  वञ्स नॆञ्सिऩै वसप्पटुक् किल्लेऩ्
  तुऩ्प वाऴ्क्कैयिल् सुऴल्किऩ्ऱेऩ् निऩ्ऩैत्
  तॊऴुतु वाऴ्त्तिनल् सुकम्पॆऱु वेऩे
  ऒऩ्प ताकिय उरुवुटैप् पॆरियोय्
  ऒऱ्ऱि ओङ्किय उत्तमप् पॊरुळे.
 • 7. मुऩ्ऩै नाऩ्सॆय्त वल्विऩै इरण्टिऩ्
  मुटिवु तेर्न्दिलऩ् वटिवॆटुत् तुलकिल्
  ऎऩ्ऩै नाऩ्कण्ट तन्दनाळ् तॊटङ्कि
  इन्द नाळ्मट्टुम् इरुळ् ऎऩ्प तल्लाल्
  पिऩ्ऩै यातॊऩ्ऱुम् पॆऱ्ऱिलेऩ् इतऩैप्
  पेस ऎऩ्ऩुळम् कूसुकिऩ् ऱतुकाण्
  उऩ्ऩै नम्पिऩेऩ् निऩ्कुऱिप् पुणरेऩ्
  ऒऱ्ऱि ओङ्किय उत्तमप् पॊरुळे.
 • 8. कण्णि लाऩ्सुटर् काणिय विऴैन्द
  करुत्तै ऒत्तऎऩ् करुत्तिऩै मुटिप्पत्
  तॆण्णि लामुटिस् सिवपरम् पॊरुळ्निऩ्
  सित्तम् ऎप्पटि तॆरिन्दिलऩ् ऎळियेऩ्
  पण्णि लाविय पाटलन् तॊटैनिऩ्
  पात पङ्कयम् पतिवुऱप् पुऩैवोर्
  उण्णि लाविय आऩन्दप् पॆरुक्के
  ऒऱ्ऱि ओङ्किय उत्तमप् पॊरुळे.
 • 9. उण्मै निऩ्अरुट् सुकम्पिऱ ऎल्लाम्
  उण्मै अऩ्ऱॆऩ उणर्त्तियुम् ऎऩतु
  पॆण्मै नॆञ्सकम् वॆण्मैकॊण् टुलकप्
  पित्ति लेइऩ्ऩुम् तॊत्तुकिऩ् ऱतुकाण्
  वण्मै ऒऩ्ऱिलेऩ् ऎण्मैयिऩ् अन्दो
  वरुन्दु किऩ्ऱऩऩ् वाऴ्वटै वेऩो
  ऒण्मै अम्पलत् तॊळिसॆयुम् सुटरे
  ऒऱ्ऱि ओङ्किय उत्तमप् पॊरुळे.
 • 10. नैयु माऱॆऩैक् काममा तिकळ्ताम्
  नणुकि वञ्सकम् नाट्टुकिऩ् ऱतुनाऩ्
  सॆय्यु माऱितऱ् कऱिन्दिलऩ् ऎन्दाय्
  तिकैक्किऩ् ऱेऩ् अरुळ् तिऱम्पॆऱु वेऩे
  वैयु माऱिला वण्कैयर् उळत्तिऩ्
  मऩ्ऩि वाऴ्किऩ्ऱ मामणिक् कुऩ्ऱे
  उय्यु माऱरुळ् अम्पलत् तमुते
  ऒऱ्ऱि ओङ्किय उत्तमप् पॊरुळे.

தனிமைக் கிரங்கல் // தனிமைக் கிரங்கல்

No audios found!