திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुवरुट् पतिकम्
tiruvaruṭ patikam
पिरार्त्तऩैप् पतिकम्
pirārttaṉaip patikam
Second Thirumurai

072. पिरसातप् पतिकम्
pirasātap patikam

  पुळ्ळिरुक्कुवेळूर्
  कलिविरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सरतत् ताल्अऩ्पर् सार्न्दिटुम् निऩ्तिरु
  विरतत् ताल्अऩ्ऱि वेऱॊऩ्ऱिल् तीरुमो
  परतत् ताण्टव ऩेपरि तिप्पुरि
  वरतत् ताण्टव ऩेइव्व रुत्तमे.
 • 2. वेत ऩेऩुम्वि लक्कुतऱ् पालऩो
  तीत ऩेऩ्तुयर् तीर्क्कुम्व यित्तिय
  नात ऩेउऩ्ऱऩ् नल्लरुळ् इल्लैयेल्
  नोतल् नेरुम्वऩ् नोयिल्सि ऱितुमे.
 • 3. अरुन्दि ऩाल्अऩ्प कङ्कुळिर् आऩन्द
  विरुन्दि ऩाल्मकिऴ् वित्तरुळ् अण्णले
  वरुन्दि नाटव रुम्पिणि निऩ्अरुळ्
  मरुन्दि ऩाल्अऩ्ऱि मऱ्ऱॊऩ्ऱिल् तीरुमो.
 • 4. मालुम् नाऩ्कुव तऩऩुम् मामऱै
  नालुम् नाटरु नम्पर ऩेऎव
  रालुम् नीक्कअ रितिव्व रुत्तम्निऩ्
  एलुम् नल्लरुळ् इऩ्ऱॆऩिल् सऱ्ऱुमे.
 • 5. तेवर् आयिऩुम् तेवर्व णङ्कुम्ओर्
  मूवर् आयिऩुम् मुक्कण निऩ्अरुळ्
  मेवु ऱातुवि लक्किटऱ् पालरो
  ओवु ऱातउ टऱ्पिणि तऩ्ऩैये.
 • 6. वैय नायक वाऩवर् नायक
  तैयल् नायकि सार्न्दिटुम् नायक
  उय्य निऩ्ऩरुळ् ऒऩ्ऱुव तिल्लैयेल्
  वॆय्य नोय्कळ्वि लकुव तिल्लैये.
 • 7. कल्लै विल्लिल्क णित्तरुळ् सॆय्ततोर्
  ऎल्लै इऩ्ऱिऎ ऴुम्इऩ्प वॆळ्ळमे
  इल्लै इल्लैनिऩ् इऩ्ऩरुळ् इल्लैयेल्
  तॊल्लै नोयिऩ्तॊ टक्कतु नीङ्कले.
 • 8. नीति मातवर् नॆञ्सिटै निऩ्ऱॊळिर्
  सोति येमुत्तॊ ऴिलुटै मूवर्क्कुम्
  आति येनिऩ्अ रुळ् ऒऩ्ऱुम् इल्लैयेल्
  वाति यानिऱ्कुम् वऩ्पिणि यावुमे.
 • 9. पत्तर् नित्तम्प यिल्परि तिप्पुरि
  उत्त मप्पॊरु ळेउऩ्अ रुळ्तऩैप्
  पॆत्तम् अऱ्ऱिटप् पॆऱ्ऱवर्क् कल्लतु
  नित्तम् उऱ्ऱनॆ टुम्पिणि नीङ्कुमो.
 • 10. सैव सिऱ्कुणर् तम्मुळम् मऩ्ऩिय
  तॆय्व तऱ्पर ऩेसिव ऩेइङ्कु
  उय्व तऱ्कुऩ्अ रुळ्ऒऩ्ऱुम् इल्लैयेल्
  नैव तऱ्कुन णुकुव नोय्कळे.

பிரசாதப் பதிகம் // பிரசாதப் பதிகம்

No audios found!