திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पिरसातप् पतिकम्
pirasātap patikam
तिरुप्पुकऱ् पतिकम्
tiruppukaṟ patikam
Second Thirumurai

073. पिरार्त्तऩैप् पतिकम्
pirārttaṉaip patikam

  तिरुवॊऱ्ऱियूरुम् तिरुत्तिल्लैयुम्
  कट्टळैक् कलित्तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अप्पार् मलर्स्सटै आरमु तेऎऩ् अरुट्टुणैये
  तुप्पार् पवळ मणिक्कुऩ्ऱ मेसिऱ् सुकक्कटले
  वॆप्पार् तरुतुय राल्मॆलि किऩ्ऱऩऩ् वॆऱ्ऱटियेऩ्
  इप्पार् तऩिल्ऎऩ्ऩै अप्पाअञ् सेल्ऎऩ एऩ्ऱुकॊळ्ळे.
 • 2. एऩ्ऱुकॊळ् वाऩ्नम तिऩ्ऩुयिर् पोल्मुक्कण् ऎन्दैऎऩ्ऱे
  साऩ्ऱुकॊळ् वाय्निऩै नम्पिनिऩ् ऱेऩ्इत् तमिअटियेऩ्
  माऩ्ऱुकॊळ् वाऩ्वरुम् तुऩ्पङ्कळ् नीक्क मतित्तिलैयेल्
  ञाऩ्ऱुकॊळ् वेऩ्अऩ्ऱि यातुसॆय् वेऩ्इन्द नाऩिलत्ते.
 • 3. निलत्ते सिऱुवर्सॆय् कुऱ्ऱङ्कळ् यावुम् निऩैत्तऱवोर्
  सलत्ते उळत्तै विटार्ऎऩ्पर् आतलिऩ् तातैयॆऩ्ऱे
  कुलत्तेवर् पोऱ्ऱुम् कुणक्कुऩ्ऱ मेऎङ् कुलतॆय्वमे
  पुलत्ते इऴितकै येऩ्पिऴै यावुम् पॊऱुत्तरुळे.
 • 4. अरुळार् अमुतप् पॆरुङ्कट लेतिल्लै अम्पलत्तिल्
  पॊरुळार् नटम्पुरि पुण्णिय ऩेनिऩैप् पोऱ्ऱुकिलेऩ्
  इरुळार् मऩत्तिऩ् इटर्उऴन् तेऩ्इऩि यातुसॆय्केऩ्
  मरुळार् मलक्कुटिल् माय्न्दिटिल् उऩ्अरुळ् वाय्प्पतऱ्के.
 • 5. वायार निऩ्पॊऩ् मलर्त्ताळ् तुणैये वऴुत्तुकिलेऩ्
  ओया इटर्उऴन् तुळ्नलि किऩ्ऱऩऩ् ओकॆटुवेऩ्
  पेयाय्प् पिऱन्दिलऩ् पेयुम्ऒव् वेऩ्पुलैप् पेऱुवक्कुम्
  नायाय्प् पिऱन्दिलऩ् नाय्क्कुम् कटैप्पट्ट नाऩ्इङ्ङऩे.
 • 6. नाऩ्सॆय्त कुऱ्ऱङ्कळ् ऎल्लाम् पॊऱुत्तुनिऩ् नल्लरुळ्नी
  ताऩ्सॆय् तऩैऎऩिल् ऐयामुक् कट्पॆरुञ् सामिअवऱ्
  केऩ्सॆय् तऩैऎऩ निऱ्ऱटुप् पार्इलै ऎऩ्अरसे
  वाऩ्सॆय्त नऩ्ऱियै यार्तटुत् तार्इन्द वैयकत्ते.
 • 7. वैयकत् तेइटर् माक्कटल् मूऴ्कि वरुन्दुकिऩ्ऱ
  पॊय्यकत् तेऩैप् पुरन्दरु ळामल् पुऱम्पॊऴित्ताल्
  नैयकत् तेऩ्ऎतु सॆय्वेऩ्अन् तोउळ् नलिकुवऩ्काण्
  मॆय्यकत् तेनिऩ् ऱॊळिर्तरुम् ञाऩ विरिसुटरे.
 • 8. विरितुय राल्तटु माऱुकिऩ् ऱेऩ्इन्द वॆव्विऩैयेऩ्
  पॆरितुय रानिऩ्ऱ नल्लोर् अटैयुम्निऩ् पेररुळ्ताऩ्
  अरितुकण् टाय्अटै वेऩ्ऎऩल् आयिऩुम् ऐयमणिप्
  पुरितुवर् वार्सटै याय्नी उवप्पिल् पुरियिल्उण्टे.
 • 9. उण्टोऎऩ् पोल्तुय राल्अलै किऩ्ऱवर् उत्तमनी
  कण्टोर् सिऱितुम् इरङ्कुकि लाय्इक् कटैयवऩेऩ्
  पण्टोर् तुणैअऱि येऩ्निऩ्ऩै यऩ्ऱिनिऱ् पऱ्ऱिनिऩ्ऱेऩ्
  ऎण्टोळ् मणिमिटऱ् ऱॆन्दाय् करुणै इरुङ्कटले.
 • 10. कटले अऩैय तुयर्मिकै याल्उट् कलङ्कुम्ऎऩ्ऩै
  विटले अरुळऩ् ऱॆटुत्ताळल् वेण्टुम्ऎऩ् विण्णप्पमी
  तटल्ए ऱुवन्द अरुट्कट लेअणि अम्पलत्तुळ्
  उटले मरुवुम् उयिर्पोल् निऱैऒऱ्ऱि यूरप्पऩे.

பிரார்த்தனைப் பதிகம் // பிரார்த்தனைப் பதிகம்

No audios found!