திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तऩिमैक् किरङ्कल्
taṉimaik kiraṅkal
अर्प्पित् तिरङ्कल्
arppit tiraṅkal
Second Thirumurai

066. कऴिपकऱ् किरङ्कल्
kaḻipakaṟ kiraṅkal

  पॊतु
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. आण्ट तुण्टुनी ऎऩ्ऱऩै अटियेऩ्
  आक्कै ऒऩ्ऱुमे असैमटऱ् पऩैपोल्
  नीण्ट तुण्टुमऱ् ऱुऩ्ऩटिक् कऩ्पे
  नीण्ट तिल्लैवल् नॆऱिसॆलुम् ऒऴुक्कम्
  पूण्ट तुण्टुनिऩ् पुऩितनल् ऒऴुक्के
  पूण्ट तिल्लैऎऩ् पुऩ्मैयै नोक्कि
  ईण्ट वन्दरु ळाय्ऎऩिल् अन्दो
  ऎऩ्सॆय् केऩ्नर किटैइटुम् पोते.
 • 2. ऊऴै येमिक नॊन्दिटु वेऩो
  उळत्तै नोवऩो उलकिटै मयक्कुम्
  पाऴै येपलऩ् तरुवतॆऩ् ऱॆण्णिप्
  पावि येऩ्पॆरुम् पटर्उऴक् किऩ्ऱेऩ्
  माऴै येर्तिरु मेऩिऎम् पॆरुमाऩ्
  मऩम्इ रङ्किऎऩ् वल्विऩै कॆटवन्
  तेऴै येऱ्करु ळाय्ऎऩिल् अन्दो
  ऎऩ्सॆय् केऩ्नर किटैइटुम् पोते.
 • 3. ईऩ्ऱु कॊण्टऎऩ् तन्दैयुम् तायुम्
  यावुम् नीऎऩ ऎण्णिय नायेऩ्
  माऩ्ऱु कॊण्टइव् वञ्सक वाऴ्विऩ्
  मयक्कि ऩाल्मिक वऩ्मैकळ् सॆय्तेऩ्
  साऩ्ऱु कॊण्टतु कण्टऩै येऩुम्
  तमिय ऩेऩ्मिसैत् तयवुकॊण् टॆऩ्ऩै
  एऩ्ऱु कॊण्टरु ळाय्ऎऩिल् अन्दो
  ऎऩ्सॆय् केऩ्नर किटैइटुम् पोते.
 • 4. अम्मै अप्पऩ्ऎऩ् आरुयिर्त् तुणैवऩ्
  अरसऩ् तेसिकऩ् अऩ्पुटैत् तेवऩ्
  इम्मै यिऱ्पयऩ् अम्मैयिऱ् पयऩ्मऱ्
  ऱियावु नीऎऩ ऎण्णिनिऱ् किऩ्ऱेऩ्
  सॆम्मै यिऱ्पॆऱुम् अऩ्परुळ् ळकञ्सेर्
  सॆल्व मेऎऩैस् सेर्त्तरु ळायेल्
  ऎम्मै यिऱ्पॆऱु वेऩ्सिऱु नायेऩ्
  ऎऩ्सॆय् केऩ्नर किटैइटुम् पोते.
 • 5. ताय रातियर् सलिप्पुऱु किऱ्पार्
  तमरुम् ऎऩ्ऱऩैत् तऴुवुतल् ऒऴिवार्
  नेय रातियर् नेयम्विट् टकल्वार्
  निऩ्ऩै नम्पिऎऩ् नॆञ्सुवक् किऩ्ऱेऩ्
  तीय रातियिल् तीयऩ्ऎऩ् ऱॆऩैनिऩ्
  तिरुवु ळत्तिटैस् सेर्त्तिटा तॊऴित्ताल्
  एयर् कोऩुक्कऩ् ऱरुळुम्ऎम् पॆरुमाऩ्
  ऎऩ्सॆय् केऩ्नर किटैइटुम् पोते.
 • 6. मुऩ्ऩै नाऩ्सॆय्त वल्विऩैस् सिमिऴ्प्पाऩ्
  मोक वारियिऩ् मूऴ्किऩ ऩेऩुम्
  अऩ्ऩै पोलुम्ऎऩ् आरुयिर्त् तुणैयाम्
  अप्प निऩ्अरुळ् अम्पियै नम्पि
  तऩ्ऩै नेर्सिव ञाऩमॆऩ् करैयैस्
  सार्कु वेम्ऎऩुम् तरुक्कुटऩ् उऴऩ्ऱेऩ्
  इऩ्ऩुम् निऩ्अरुळ् ईन्दिलै अन्दो
  ऎऩ्सॆय् केऩ्नर किटैइटुम् पोते.
 • 7. उण्णु किऩ्ऱतुम् उऱङ्कुकिऩ् ऱतुम्मेल्
  उटुत्तु किऩ्ऱतुम् उलवुकिऩ् ऱतुम्माल्
  नण्णु किऩ्ऱतुम् नङ्कैयर् वाऴ्क्कै
  नाटु किऩ्ऱतुम् नवैयुटैत् तॊऴिल्कळ्
  पण्णु किऩ्ऱतुम् आऩपिऩ् उटलैप्
  पाटै मेलुऱप् पटुत्तुकिऩ् ऱतुम्ऎऩ्
  ऱॆण्णु किऩ्ऱतो ऱुळम्पतैक् किऩ्ऱेऩ्
  ऎऩ्सॆय् केऩ्नर किटैइटुम् पोते.
 • 8. कल्लै वॆल्लवुम् वल्लऎऩ् मऩन्दाऩ्
  कटवुळ् निऩ्अटिक् कमलङ्कळ् निऩैत्तल्
  इल्लै नल्लैनिऩ् अरुळ्ऎऩक् कतऩाल्
  इल्लै इल्लैनी इरक्कम्इल् लाताऩ्
  अल्लै इल्लैयाल् अरुळ्तरा तिरुत्तल्
  अटिय ऩेऩ्अळ वायिऩ्इङ् किटर्क्के
  ऎल्लै इल्लैऎऩ् ऱुळम्पतैक् किऩ्ऱेऩ्
  ऎऩ्सॆय् केऩ्नर किटैइटुम् पोते.
 • 9. पॊङ्कु मायैयिऩ् पुणर्प्पिऩुक् कुळ्ळम्
  पोक्कि निऩ्ऱतुम् पुलप्पकै वर्कळाल्
  इङ्कु माल्अरि एऱ्ऱिऩ्मुऩ् करिपोल्
  एङ्कु किऩ्ऱतुम् इटर्प्पॆरुङ् कटलिल्
  तङ्कुम् आसैयङ् कराप्पिटित् तीर्क्कत्
  तविप्पिल् निऩ्ऱतुम् तमियऩेऩ् तऩैयुम्
  ऎङ्कुम् आकिनिऩ् ऱाय्अऱिन् तिलैयो
  ऎऩ्सॆय् केऩ्नर किटैइटुम् पोते.
 • 10. अरक्कऩ् अल्लऩ्याऩ् अरक्कऩे ऎऩिऩुम्
  अरक्क ऩुक्कुम्मुऩ् अरुळ्अळित् तऩैये
  पुरक्क ऎऩ्ऩैनिऩ् अरुट्कटऩ् ऎऩ्ऱे
  पोऱ्ऱु किऩ्ऱऩऩ् पुलैयरिऱ् पुलैयेऩ्
  उरक्क इङ्किऴैत् तिटुम्पिऴै ऎल्लाम्
  उऩ्ऩल् ऐयनी उऩ्ऩिऎऩ् अळविल्
  इरक्कम् निऩ्तिरु उळत्तिलै याऩाल्
  ऎऩ्सॆय् केऩ्नर किटैइटुम् पोते.

கழிபகற் கிரங்கல் // கழிபகற் கிரங்கல்

No audios found!