திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पुऱमॊऴिक् किरङ्कल्
puṟamoḻik kiraṅkal
तिरुवरुट् पतिकम्
tiruvaruṭ patikam
Second Thirumurai

070. करुणै पॆऱा तिरङ्कल्
karuṇai peṟā tiraṅkal

  पॊतु
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. नऩ्ऱि ऒऩ्ऱिय निऩ्ऩटि यवर्क्के
  नाऩुम् इङ्कॊरु नायटि यवऩ्काण्
  कुऩ्ऱिऩ् ऒऩ्ऱिय इटर्मिक उटैयेऩ्
  कुऱ्ऱम् नीक्कुम्नल् कुणमिलेऩ् ऎऩिऩुम्
  ऎऩ्ऱिऩ् ऒऩ्ऱिय सिवपरञ् सुटरे
  इऩ्प वारिये ऎऩ्ऩुयिर्त् तुणैये
  ऒऩ्ऱिऩ् ऒऩ्ऱिय उत्तमप् पॊरुळे
  उऩैअ लाल्ऎऩै उटैयवर् ऎवरे.
 • 2. तीतु सॆय्तऩऩ् सॆय्किऩ्ऱेऩ् सॆय्वेऩ्
  तीय ऩेऩ्कॊटुन् तीक्कुण इयल्पे
  एतु सॆय्तऩ ऩेऩुम्ऎऩ् तऩ्ऩै
  एऩ्ऱु कॊळ्वतॆम् इऱैवनिऩ् इयल्पे
  ईतु सॆय्तऩै ऎऩ्ऩैविट् टुलकिल्
  इटर्कॊण् टेङ्कॆऩ इयम्पिटिल् अटियेऩ्
  ओतु सॆय्वतॊऩ् ऱॆऩ्ऩुयिर्त् तुणैये
  उऩैअ लाल्ऎऩै उटैयवर् ऎवरे.
 • 3. सॆऩ्ऱ नाळिऩुम् सॆल्किऩ्ऱ नाळिल्
  सिऱिय ऩेऩ्मिकत् तियङ्कुऱु किऩ्ऱेऩ्
  मऩ्ऱ नाऩ्इवण् इव्वकै आऩाल्
  वळ्ळ लेनिऩै वऴुत्तुमा ऱॆतुवो
  ऎऩ्ऱ ऩाल्इऩि आवतॊऩ् ऱिलैउऩ्
  ऎण्णम् ऎप्पटि अप्पटि इसैक
  उऩ्ऱ ऩाल्कळित् तुवकैकॊळ् किऩ्ऱेऩ्
  उऩैअ लाल्ऎऩै उटैयवर् ऎवरे.
 • 4. मैयल् वाऴ्क्कैयिल् नाळ्तॊऱुम् अटियेऩ्
  वरुन्दि नॆञ्सकम् माऴ्कुव तॆल्लाम्
  ऐय ऐयवो कण्टिटा तवर्पोल्
  अटम्पि टिप्पतुऩ् अरुळिऩुक् कऴको
  सॆय्य मेल्ऒऩ्ऱुम् अऱिन्दिलऩ् सिवऩे
  तिल्लै मऩ्ऱिटैत् तॆऩ्मुक नोक्कि
  उय्य वैत्तताळ् नम्पिनिऱ् किऩ्ऱेऩ्
  उऩैअ लाल्ऎऩै उटैयवर् ऎवरे.
 • 5. मण्ण कस्सिऱु वाऴ्क्कैयिऩ् पॊरुट्टाल्
  वरुन्दि मऱ्ऱतऩ् वऩ्मैकळ् ऎल्लाम्
  ऎण्ण ऎण्णऎऩ् नॆञ्सकम् पतैप्पुऱ्
  ऱेङ्कि एङ्किनाऩ् इळैप्पुऱु किऩ्ऱेऩ्
  अण्णल् निऩ्तिरु अरुट्टुणै अटैन्दाल्
  अमैन्दु वाऴ्कुवऩ् अटैवकै अऱियेऩ्
  उण्ण नल्अमु तऩैयऎम् पॆरुमाऩ्
  उऩैअ लाल्ऎऩै उटैयवर् ऎवरे.
 • 6. अऩ्ऩै अप्पऩुम् नीऎऩ मकिऴ्न्दे
  अकङ्कु ळिर्न्दुनाऩ् आतरित् तिरुन्देऩ्
  ऎऩ्ऩै इप्पटि इटर्कॊळ विटुत्ताल्
  ऎऩ्सॆय् केऩ् इतै यारॊटु पुकल्केऩ्
  पॊऩ्ऩै ऒत्तनिऩ् अटित्तुणै मलरैप्
  पोऱ्ऱु वार्क्कुनी पुरिकुव तितुवो
  उऩ्ऩै ऎप्पटि आयिऩुम् मऱवेऩ्
  उऩैअ लाल्ऎऩै उटैयवर् ऎवरे.
 • 7. नीलम् इट्टकण् मटवियर् मयक्काल्
  नॆञ्सम् ओर्वऴि नाऩ्ऒरु वऴियाय्
  ञालम् इट्ट इव् वाऴ्क्कैयिल् अटियेऩ्
  नटुङ्कि उळ्ळकम् नलियुम्ऎऩ् तऩ्मै
  आलम् इट्टरुळ् कळत्तनी अऱिन्दुम्
  अरुळ्अ ळित्तिलै आकमऱ् ऱितऩै
  ओलम् इट्टऴु तरऱ्ऱिऎङ् कुरैप्पेऩ्
  उऩैअ लाल्ऎऩै उटैयवर् ऎवरे.
 • 8. कॊटिय पावियेऩ् पटुम्परि तापम्
  कुऱित्तुक् कण्टुम्ऎऩ् कुऱैअकऱ् ऱातु
  नॆटिय कालमुम् ताऴ्त्तऩै निऩतु
  नॆञ्सुम् वञ्सकम् नेर्न्दतुण् टेयो
  अटियर् तन्दुयर् कण्टिटिल् तरियार्
  ऐयर् ऎऩ्पर्ऎऩ् अळवः¤ तिलैयो
  ऒटिय मातुयर् नीक्किटाय् ऎऩ्ऩिल्
  उऩैअ लाल्ऎऩै उटैयवर् ऎवरे.
 • 9. ऎऩ्ऎऩ् ऱेऴैयेऩ् नाणम्विट् टुरैप्पेऩ्
  इऱैव निऩ्ऱऩै इऱैप्पॊऴु तेऩुम्
  उऩ्ऎऩ् ऱाल्ऎऩ तुरैमऱुत् तॆतिराय्
  उलक मायैयिल् तिलकमॆऩ् ऱुरैक्कुम्
  मिऩ्ऎऩ् ऱाल्इटै मटवियर् मयक्किल्
  वीऴ्न्दॆऩ् नॆञ्सकम् आऴ्न्दुविट् टतऩाल्
  उऩ्अऩ् पॆऩ्पतॆऩ् ऩिटत्तिलै येऩुम्
  उऩैअ लाल्ऎऩै उटैयवर् ऎवरे.
 • 10. अटिय ऩेऩ्मिसै आण्टव निऩक्कोर्
  अऩ्पि रुन्दतॆऩ् ऱकङ्करित् तिरुन्देऩ्
  कॊटिय ऩेऩ्पटुम् इटर्मुऴु तऱिन्दुम्
  कूलि याळऩैप् पोल्ऎऩै निऩैत्ते
  नॆटिय इत्तुणैप् पोतुम्ओर् सिऱितुम्
  नॆञ्सि रङ्किलै सञ्सलत् तऱिवुम्
  ऒटिय निऩ्ऱऩऩ् ऎऩ्सॆय्केऩ् सिवऩे
  उऩैअ लाल्ऎऩै उटैयवर् ऎवरे.

கருணை பெறா திரங்கல் // கருணை பெறா திரங்கல்