திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अस्सत् तिरङ्कल्
achsat tiraṅkal
करुणै पॆऱा तिरङ्कल्
karuṇai peṟā tiraṅkal
Second Thirumurai

069. पुऱमॊऴिक् किरङ्कल्
puṟamoḻik kiraṅkal

  कट्टळैक् कलित्तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. केळऩन् ताऩ्ऒरु पोतुण् टऩैमऩक् केतम्अऱ
  नीळऩम् तेटु मुटियाऩ् ऎतुनिऩक् कीन्दतॆऩ्ऱे
  वेळऩम् पोल्नटै मिऩ्ऩारुम् मैन्दरुम् वेटिक्कैयाय्
  एळऩम् सॆय्कुवर् नीअरु ळाविटिल् ऎऩ्अप्पऩे.
 • 2. अप्पानिऩ् पॊऩ्ऩरुळ् ऎऩ्मेल् तयैसॆय् तळित्तिलैयेल्
  तुप्पा ऩवुम्ऒरु पोतुतुव् वातु सुऴऩ्ऱऩैये
  इप्पारिल् ईसऩ् तिरुवरुळ् नीपॆऱ्ऱ तॆङ्ङऩमो
  सॆप्पाय् ऎऩवरिप् पार्सिरिप् पार्इस् सॆकत्तवरे.
 • 3. तीतुसॆय् तेऱ्करुळ् सॆय्वाऩ्निऩ् सित्तम् तिरुम्पिलैयेल्
  तातुसॆय् तेकत्तु णाऒरु पोतु तविर्न्दनिऩक्
  केतुसॆय् ताऩ्सिवऩ् ऎऩ्ऱे उलकर् इऴिवुरैत्ताल्
  यातुसॆय् वेऩ्तॆय्व मेऎळि येऩ्उयिर्क् किऩ्ऩमुते.
 • 4. तॆरियामै याल्सिऱि येऩ्सॆय्कुऱ् ऱत्तैनिऩ् सित्तमतिल्
  पिरियामै वैत्तरुळ् सॆय्तिलै येल्ऎऩैप् पॆऱ्ऱवळुम्
  पॆरियासै कॊण्टपिळ् ळाय्अरऩ् ऎऩ्तरप् पॆऱ्ऱतॆऩ्ऱे
  परियासै सॆय्कुव ळाल्अय लार्ऎऩ् पकरुवते.
 • 5. ऎण्णामल् नायटि येऩ्सॆय्त कुऱ्ऱङ्कळ् यावुम्ऎण्णि
  अण्णानिऩ् सित्तम् इरङ्काय् ऎऩिल्इङ् कयलवर्ताम्
  पॆण्आर् इटत्तवऩ् पेररुळ् सऱ्ऱुम् पॆऱातनिऩक्
  कॊण्णातिव् वण्मै विरतम्ऎऩ् ऱाल्ऎऩ् उरैप्पतुवे.
 • 6. पॊय्याऩ वञ्सक ऩेऩ्पिऴै यावुम् पॊऱुत्तुऩरुळ्
  सॆय्याय् ऎऩिल्ऎतु सॆय्कुवऩ् याऩ्इस् सॆकतलत्तोर्
  ऎय्या विरतत्तिल् यातुपॆऱ् ऱाय्ऎऩ् ऱिकऴ्वर्कण्टाय्
  अय्याऎऩ् इऩ्ऩमु तेअर सेऎऩ ताण्टवऩे.
 • 7. उऩ्उळ्ळम् कॊण्टेऱ् करुळाय् ऎऩिल्इव् उलकर्पॊय्याम्
  ऎऩ्उळ्ळम् कॊण्ट कळवऱि यातुनिऩ् ऱेटविङ्के
  निऩ्उळ्ळम् कॊळ्विर तप्पयऩ् यातु निकऴ्त्तॆऩवे
  मुऩ्उळ्ळम् कॊण्टु मॊऴिवर्कण् टाय्ऎम् मुतलवऩे.
 • 8. मुन्दोकै कॊण्टुनिऩ् तण्णरुळ् वारियिऩ् मूऴ्कुतऱ्किङ्
  कन्दोऎऩ् तुऩ्पम् तुटैत्तरु ळाय्ऎऩिल् आङ्कुलकर्
  वन्दो सिवविर ताऎतु पॆऱ्ऱऩै वाय्तिऱऎऩ्
  ऱिन्दोर् तरुसटै याय्विटै याय्ऎऩ्ऩै एसुवरे.
 • 9. आसुम् पटियिल् अकङ्का रमुम्उटै याऩ्ऎऩ्ऱॆण्णिप्
  पेसुम् पटियिल् ऎऩक्करु ळाय्ऎऩिल् पेरुलकोर्
  एसुम् पटिवरुम् पॊय्वेटऩ् ऎऩ्ऱतै ऎण्णिऎण्णिक्
  कूसुम् पटिवरु मेऎऩ्सॆय् केऩ्ऎऩ् कुलतॆय्वमे.
 • 10. ऐतट् टिटुम्नॆञ् सकत्तेऩ् पिऴैकळै आय्न्दुवॆऱुम्
  पॊय्तट् टिकल्उटै येऱ्कुऩ् करुणै पुरिन्दिलैयेल्
  वॆय्तट्टि उण्ट विरतानिऩ् नोऩ्पु विरुत्तम्ऎऩ्ऱे
  कैतट्टि वॆण्णकै सॆय्वर्कण् टाय्अरुट् कऱ्पकमे.

புறமொழிக் கிரங்கல் // புறமொழிக் கிரங்கல்

No audios found!