திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪೊಱುಕ್ಕಾಪ್ ಪತ್ತು
poṟukkāp pattu
ಆಱೆೞುತ್ ತುಣ್ಮೈ
āṟeḻut tuṇmai
Fifth Thirumurai

015. ವೇಟ್ಕೈ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ
vēṭkai viṇṇappam

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಮನ್ನೇ ಎನ್ಱನ್ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಯಿರೇ ಮಣಿಯೇ ತಣಿಕೈ ಮಲೈಮರುಂದೇ
  ಅನ್ನೇ ಎನ್ನೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ಅರಸೇ ತಣಿಕೈ ಐಯಾವೇ
  ಪೊನ್ನೇ ಞಾನಪ್ ಪೊಙ್ಕೊಳಿಯೇ ಪುನಿತ ಅರುಳೇ ಪೂರಣಮೇ
  ಎನ್ನೇ ಎಳಿಯೇನ್ ತುಯರ್ಉೞತ್ತಲ್ ಎಣ್ಣಿ ಇರಙ್ಕಾ ತಿರುಪ್ಪತುವೇ.
 • 2. ಇರಙ್ಕಾ ನಿನ್ಱಿಙ್ ಕಲೈತರುಂಇವ್ ವೆಳಿಯೇನ್ ಕನವಿನ್ ಇಟತ್ತೇನುಂ
  ಅರಙ್ಕಾ ಅರವಿನ್ ನಟಿತ್ತೋನುಂ ಅಯನುಂ ಕಾಣ್ಟಱ್ ಕರಿತಾಯ
  ಉರಙ್ಕಾ ಮುಱುಂಮಾ ಮಯಿಲ್ಮೇಲ್ನಿನ್ ಉರುವಂ ತರಿಸಿತ್ ತುವಪ್ಪಟೈಯುಂ
  ವರಙ್ಕಾ ತಲಿತ್ತೇನ್ ತಣಿಕೈಮಲೈ ವಾೞ್ವೇ ಇನ್ಱು ವರುವಾಯೋ.
 • 3. ವರುವಾಯ್ ಎನ್ಱು ನಾಳ್ತೋಱುಂ ವೞಿಪಾರ್ತ್ ತಿರಙ್ಕಿ ಮನಂದಳರ್ಂದೇನ್
  ಕರುವಾಯ್ ಪವನ್ಎನ್ ಱೆನೈತ್ತಳ್ಳಕ್ ಕರುತು ವಾಯೋ ಅನ್ಱಿಅರುಳ್
  ಉರುವಾಯ್ ವಂದು ತರುವಾಯೋ ತಣಿಕಾ ಸಲತ್ತುಳ್ ಉಱ್ಱಮರ್ಂದ
  ಒರುವರ್ ಉನ್ಱನ್ ತಿರುವುಳತ್ತೈ ಉಣರೇನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ ತುಯ್ಕೇನೇ.
 • 4. ಉಯ್ಯುಂ ಪೊರುಟ್ಟುನ್ ತಿರುಪ್ಪುಕೞೈ ಉರೈಯೇನ್ ಅಂದೋ ಉರೈಕ್ಕಟಙ್ಕಾಪ್
  ಪೊಯ್ಯುಂ ಕಳವುಂ ಅೞುಕ್ಕಾಱುಂ ಪೊರುಳಾಕ್ ಕೊಣ್ಟೇನ್ ಪುಲೈಯೇನೈ
  ಎಯ್ಯುಂ ಪಟಿವನ್ ತಟರ್ಂದಿಯಮನ್ ಇೞುತ್ತುಪ್ ಪಱಿಕ್ಕಿಲ್ ಎನ್ನೇಯಾನ್
  ಸೆಯ್ಯುಂ ವಕೈಒನ್ ಱಱಿಯೇನೇ ತೆನ್ಪಾಲ್ ತಣಿಕೈಸ್ ಸೆಞ್ಸುಟರೇ.
 • 5. ಸೆಞ್ಸೊಲ್ ಸುವೈಯೇ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನಸ್ ಸೆಲ್ವಪ್ ಪೆರುಕ್ಕೇ ತೆಳ್ಳಮುತೇ
  ವಿಞ್ಸೈಪ್ ಪುಲವರ್ ಪುಕೞ್ತಣಿಕೈ ವಿಳಕ್ಕೇ ತುಳಕ್ಕಿಲ್ ವೇಲೋನೇ
  ವೆಞ್ಸೊಲ್ ಪುಕಲುಂ ವಞ್ಸಕರ್ಪಾಲ್ ಮೇವಿ ನಿನ್ತಾಳ್ ಮಲರ್ಮಱಂದೇ
  ಪಞ್ಸಿಲ್ ತಮಿಯೇನ್ ಪಟುಂಪಾಟ್ಟೈಪ್ ಪಾರ್ತ್ತುಂ ಅರುಟ್ಕಣ್ ಪಾರ್ತ್ತಿಲೈಯೇ.
 • 6. ಪಾರ್ಕ್ಕಿನ್ ಱಿಲೈಯೇ ಪನ್ನಿರುಕಣ್ ಪಟೈತ್ತುಂ ಎಳಿಯೇನ್ ಪಾಟನೈತ್ತುಂ
  ತೀರ್ಕ್ಕಿನ್ ಱಿಲೈಯೇ ಎನ್ನೇಯಾನ್ ಸೆಯ್ವೇನ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ ಸೀಮಾನೇ
  ಪೋರ್ಕ್ಕುನ್ ಱೊಟುಸೂರ್ ಪುಯಕ್ಕುನ್ಱುಂ ಪೊಟಿಸೆಯ್ ವೇಱ್ಕೈಪ್ ಪುಣ್ಣಿಯನೇ
  ಸೀರ್ಕ್ಕುನ್ ಱೆನುಂನಲ್ ವಳತ್ತಣಿಕೈತ್ ತೇವೇ ಮಯಿಲ್ಊರ್ ಸೇವಕನೇ.
 • 7. ಸೇವಱ್ ಕೊಟಿಕೊಳ್ ಕುಣಕ್ಕುನ್ಱೇ ಸಿಂದಾ ಮಣಿಯೇ ಯಾವರ್ಕಟ್ಕುಂ
  ಕಾವಱ್ ಪತಿಯೇ ತಣಿಕೈವಳರ್ ಕರುಂಪೇ ಕನಿಯೇ ಕಱ್ಪಕಮೇ
  ಮೂವರ್ಕ್ ಕಿಱೈಯೇ ವೇಯ್ಈನ್ಱ ಮುತ್ತನ್ ಅಳಿತ್ತ ಮುತ್ತೇನಲ್
  ತೇವರ್ಕ್ ಕರುಳ್ನಿನ್ ಸೇವಟಿಕ್ಕೇ ವಿೞೈಂದೇನ್ ಯಾತುಂತೆರಿಯೇನೇ.
 • 8. ತೆರಿಯೇನ್ ಉನತು ತಿರುಪ್ಪುಕೞೈತ್ ತೇವೇ ಉನ್ಱನ್ ಸೇವಟಿಕ್ಕೇ
  ಪರಿಯೇನ್ ಪಣಿಯೇನ್ ಕೂತ್ತಾಟೇನ್ ಪಾಟೇನ್ ಪುಕೞೈಪ್ ಪರವಸಮಾಯ್ತ್
  ತರಿಯೇನ್ ತಣಿಕೈ ತನೈಕ್ಕಾಣೇನ್ ಸಾಕೇನ್ ನೋಕೇನ್ ಕುಂಪಿಕ್ಕೇ
  ಉರಿಯೇನ್ ಅಂದೋ ಎತುಕೊಣ್ಟಿಙ್ ಕುಯ್ಕೇನ್ ಯಾತುಸೆಯ್ಕೇನೇ.
 • 9. ಸೆಯ್ವ ತುನತು ತಿರುವಟಿಕ್ಕಾಂ ತಿಱನೇ ಸಿಂದೈ ನಿನ್ಪಾಲೇ
  ವೈವ ತುನ್ನೈ ನಿನೈಯಾತ ವಞ್ಸ ಕರೈಯೇ ವೞುತ್ತಿನಿತಂ
  ಉಯ್ವ ತುನತು ತಿರುನಾಮಂ ಒನ್ಱೈಪ್ ಪಿಟಿತ್ತೇ ಮಱ್ಱೊನ್ಱಾಲ್
  ಎಯ್ವ ತಱಿಯೇನ್ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈ ಎಂದಾಯ್ ಎಂದಾಯ್ ಎಳಿಯೇನೇ.
 • 10. ಎಳಿಯೇನ್ ನಿನತು ಸೇವಟಿಯಾಂ ಇನ್ಪ ನಱವೈ ಎಣ್ಣಿಎಣ್ಣಿ
  ಅಳಿಯೇನ್ ನೆಞ್ಸಂ ಸಱ್ಱೇನುಂ ಅನ್ಪೊನ್ ಱಿಲ್ಲೇನ್ ಅತುಸಿಱಿತುಂ
  ಒಳಿಯೇನ್ ಎಂದಾಯ್ ಎನ್ಉಳ್ಳತ್ ತೊಳಿತ್ತೇ ಎವೈಯುಂ ಉಣರ್ಕಿನ್ಱಾಯ್
  ವಳಿಯೇ ಮುತಲಾಯ್ ನಿನ್ಱರುಳುಂ ಮಣಿಯೇ ತಣಿಕೈ ವಾೞ್ಮನ್ನೇ.

வேட்கை விண்ணப்பம் // வேட்கை விண்ணப்பம்