திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പൊറുക്കാപ് പത്തു
poṟukkāp pattu
ആറെഴുത് തുണ്‍മൈ
āṟeḻut tuṇmai
Fifth Thirumurai

015. വേട്കൈ വിണ്‍ണപ്പം
vēṭkai viṇṇappam

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മന്‍നേ എന്‍റന്‍ ഉയിര്‍ക്കുയിരേ മണിയേ തണികൈ മലൈമരുന്തേ
  അന്‍നേ എന്‍നൈ ആട്കൊണ്‍ട അരചേ തണികൈ ഐയാവേ
  പൊന്‍നേ ഞാനപ് പൊങ്കൊളിയേ പുനിത അരുളേ പൂരണമേ
  എന്‍നേ എളിയേന്‍ തുയര്‍ഉഴത്തല്‍ എണ്‍ണി ഇരങ്കാ തിരുപ്പതുവേ.
 • 2. ഇരങ്കാ നിന്‍റിങ് കലൈതരുംഇവ് വെളിയേന്‍ കനവിന്‍ ഇടത്തേനും
  അരങ്കാ അരവിന്‍ നടിത്തോനും അയനും കാണ്‍ടറ് കരിതായ
  ഉരങ്കാ മുറുംമാ മയില്‍മേല്‍നിന്‍ ഉരുവം തരിചിത് തുവപ്പടൈയും
  വരങ്കാ തലിത്തേന്‍ തണികൈമലൈ വാഴ്വേ ഇന്‍റു വരുവായോ.
 • 3. വരുവായ് എന്‍റു നാള്‍തോറും വഴിപാര്‍ത് തിരങ്കി മനന്തളര്‍ന്തേന്‍
  കരുവായ് പവന്‍എന്‍ റെനൈത്തള്‍ളക് കരുതു വായോ അന്‍റിഅരുള്‍
  ഉരുവായ് വന്തു തരുവായോ തണികാ ചലത്തുള്‍ ഉറ്റമര്‍ന്ത
  ഒരുവര്‍ ഉന്‍റന്‍ തിരുവുളത്തൈ ഉണരേന്‍ എന്‍ചെയ് തുയ്കേനേ.
 • 4. ഉയ്യും പൊരുട്ടുന്‍ തിരുപ്പുകഴൈ ഉരൈയേന്‍ അന്തോ ഉരൈക്കടങ്കാപ്
  പൊയ്യും കളവും അഴുക്കാറും പൊരുളാക് കൊണ്‍ടേന്‍ പുലൈയേനൈ
  എയ്യും പടിവന്‍ തടര്‍ന്തിയമന്‍ ഇഴുത്തുപ് പറിക്കില്‍ എന്‍നേയാന്‍
  ചെയ്യും വകൈഒന്‍ ററിയേനേ തെന്‍പാല്‍ തണികൈച് ചെഞ്ചുടരേ.
 • 5. ചെഞ്ചൊല്‍ ചുവൈയേ മെയ്ഞ്ഞാനച് ചെല്‍വപ് പെരുക്കേ തെള്‍ളമുതേ
  വിഞ്ചൈപ് പുലവര്‍ പുകഴ്തണികൈ വിളക്കേ തുളക്കില്‍ വേലോനേ
  വെഞ്ചൊല്‍ പുകലും വഞ്ചകര്‍പാല്‍ മേവി നിന്‍താള്‍ മലര്‍മറന്തേ
  പഞ്ചില്‍ തമിയേന്‍ പടുംപാട്ടൈപ് പാര്‍ത്തും അരുട്കണ്‍ പാര്‍ത്തിലൈയേ.
 • 6. പാര്‍ക്കിന്‍ റിലൈയേ പന്‍നിരുകണ്‍ പടൈത്തും എളിയേന്‍ പാടനൈത്തും
  തീര്‍ക്കിന്‍ റിലൈയേ എന്‍നേയാന്‍ ചെയ്വേന്‍ ചിറിയേന്‍ ചീമാനേ
  പോര്‍ക്കുന്‍ റൊടുചൂര്‍ പുയക്കുന്‍റും പൊടിചെയ് വേറ്കൈപ് പുണ്‍ണിയനേ
  ചീര്‍ക്കുന്‍ റെനുംനല്‍ വളത്തണികൈത് തേവേ മയില്‍ഊര്‍ ചേവകനേ.
 • 7. ചേവറ് കൊടികൊള്‍ കുണക്കുന്‍റേ ചിന്താ മണിയേ യാവര്‍കട്കും
  കാവറ് പതിയേ തണികൈവളര്‍ കരുംപേ കനിയേ കറ്പകമേ
  മൂവര്‍ക് കിറൈയേ വേയ്ഈന്‍റ മുത്തന്‍ അളിത്ത മുത്തേനല്‍
  തേവര്‍ക് കരുള്‍നിന്‍ ചേവടിക്കേ വിഴൈന്തേന്‍ യാതുംതെരിയേനേ.
 • 8. തെരിയേന്‍ ഉനതു തിരുപ്പുകഴൈത് തേവേ ഉന്‍റന്‍ ചേവടിക്കേ
  പരിയേന്‍ പണിയേന്‍ കൂത്താടേന്‍ പാടേന്‍ പുകഴൈപ് പരവചമായ്ത്
  തരിയേന്‍ തണികൈ തനൈക്കാണേന്‍ ചാകേന്‍ നോകേന്‍ കുംപിക്കേ
  ഉരിയേന്‍ അന്തോ എതുകൊണ്‍ടിങ് കുയ്കേന്‍ യാതുചെയ്കേനേ.
 • 9. ചെയ്വ തുനതു തിരുവടിക്കാം തിറനേ ചിന്തൈ നിന്‍പാലേ
  വൈവ തുന്‍നൈ നിനൈയാത വഞ്ച കരൈയേ വഴുത്തിനിതം
  ഉയ്വ തുനതു തിരുനാമം ഒന്‍റൈപ് പിടിത്തേ മറ്റൊന്‍റാല്‍
  എയ്വ തറിയേന്‍ തിരുത്തണികൈ എന്തായ് എന്തായ് എളിയേനേ.
 • 10. എളിയേന്‍ നിനതു ചേവടിയാം ഇന്‍പ നറവൈ എണ്‍ണിഎണ്‍ണി
  അളിയേന്‍ നെഞ്ചം ചറ്റേനും അന്‍പൊന്‍ റില്‍ലേന്‍ അതുചിറിതും
  ഒളിയേന്‍ എന്തായ് എന്‍ഉള്‍ളത് തൊളിത്തേ എവൈയും ഉണര്‍കിന്‍റായ്
  വളിയേ മുതലായ് നിന്‍റരുളും മണിയേ തണികൈ വാഴ്മന്‍നേ.

வேட்கை விண்ணப்பம் // வேட்கை விண்ணப்பம்