திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பொறுக்காப் பத்து
poṟukkāp pattu
ஆறெழுத் துண்மை
āṟeḻut tuṇmai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

015. வேட்கை விண்ணப்பம்
vēṭkai viṇṇappam