திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
कऴिपकऱ् किरङ्कल्
kaḻipakaṟ kiraṅkal
अस्सत् तिरङ्कल्
achsat tiraṅkal
Second Thirumurai

067. अर्प्पित् तिरङ्कल्
arppit tiraṅkal

  पॊतु
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तम्पि राऩ्तय विरुक्कइङ् कॆऩक्कोर्
  ताऴ्वुण् टोऎऩत् तरुक्कॊटुम् इरुन्देऩ्
  ऎम्पि राऩ्निऩक् केऴैयेऩ् अळविल्
  इरक्कम् ऒऩ्ऱिलै ऎऩ्ऎऩ्प तिऩ्ऩुम्
  नम्पि राऩ्ऎऩ नम्पिनिऱ् किऩ्ऱेऩ्
  नम्पुम् ऎऩ्ऱऩै वॆम्पिटस् सॆयिऩुम्
  सॆम्पि राऩ्अरुळ् अळिक्किऩुम् उऩतु
  सित्तम् अऩ्ऱियाऩ् सॆय्वतॊऩ् ऱिलैये.
 • 2. तुट्ट नॆञ्सक वञ्सकक् कॊटियेऩ्
  सॊल्व तॆऩ्ऩैऎऩ् तॊल्विऩै वसत्ताल्
  इट्ट नल्वऴि अल्वऴि ऎऩवे
  ऎण्णुम् इव्वऴि इरण्टिटै ऎऩैनी
  विट्ट तॆव्वऴि अव्वऴि अकऩ्ऱे
  वेऱुम् ओर्वऴि मेविटप् पटुमो
  सिट्टर् उळ्ळुऱुम् सिवपॆरु माऩ्निऩ्
  सित्तम् अऩ्ऱियाऩ् सॆय्वतॊऩ् ऱिलैये.
 • 3. ऊट्टु किऩ्ऱऩै उण्णुकिऩ् ऱऩऩ्मेल्
  उऱक्कु किऩ्ऱऩै उऱङ्कुकिऩ् ऱऩऩ्पिऩ्
  काट्टु किऩ्ऱऩै काणुकिऩ् ऱऩऩ्नी
  कळिप्पिक् किऩ्ऱऩै कळिप्पुऱु किऩ्ऱेऩ्
  आट्टु किऩ्ऱऩै आटुकिऩ् ऱऩऩ्इव्
  अकिल कोटियुम् अव्वकै याऩाल्
  तीट्टुम् अऩ्परुक् कऩ्पनिऩ् तऩतु
  सित्तम् अऩ्ऱियाऩ् सॆय्वतॊऩ् ऱिलैये.
 • 4. कण्णि लाऩ्सुटर् काणउऩ् ऩुतल्पोल्
  करुत्ति लेऩुम्निऩ् करुणैयै विऴैन्देऩ्
  ऎण्णि लाइटै यूऱटुत् ततऩाल्
  इळैक्किऩ् ऱेऩ्ऎऩै एऩ्ऱुकॊळ् वतऱ्कॆऩ्
  उण्णि लाविय उयिर्क्कुयिर् अऩैयाय्
  उऩ्ऩै ऒत्ततोर् मुऩ्ऩवर् इलैकाण्
  तॆण्णि लामुटिस् सिवपरम् पॊरुळ्निऩ्
  सित्तम् अऩ्ऱियाऩ् सॆय्वतॊऩ् ऱिलैये.
 • 5. मॆस्सु किऩ्ऱवर् वेण्टिय ऎल्लाम्
  विऴिइ मैक्कुमुऩ् मेवल्कण् टुऩैनाऩ्
  नस्सु किऩ्ऱऩऩ् नस्सिऩुम् कॊटियेऩ्
  नऩ्मै ऎय्तवो वऩ्मैयुऱ् ऱिटवो
  इस्सै नऩ्ऱऱि वाय्अरुळ् सॆय्या
  तिरुक्किऩ् ऱाय् उऩक् कियाऩ्सॆय्त तॆऩ्ऩे
  सॆस्सै मेऩिऎम् सिवपरञ् सुटर्निऩ्
  सित्तम् अऩ्ऱियाऩ् सॆय्वतॊऩ् ऱिलैये.
 • 6. नाटुन् तायिऩुम् नल्लवऩ् नमतु
  नातऩ् ऎऩ्ऱुऩै नाटुम्अप् पॊऴुते
  वाटु नॆञ्सम् तळिर्क्किऩ्ऱेऩ् मऱ्ऱै
  वैकऱ् पोतॆलाम् वाटुकिऩ् ऱऩऩ्काण्
  पाटुन् तॊण्टर्कळ् इटर्प्पटिल् तरियाप्
  पण्पॆऩ् मट्टुम्निऩ् पाल्इलै पोलुम्
  तेटुम् पत्तर्तम् उळत्तमर् वोय्निऩ्
  सित्तम् अऩ्ऱियाऩ् सॆय्वतॊऩ् ऱिलैये.
 • 7. मरुळ्अ ळित्तॆऩै मयक्किइव् उलकिल्
  वरुत्तु किऩ्ऱऩै मऱ्ऱॆऩक् कुऩ्ऱऩ्
  अरुळ्अ ळिक्किलै आयिऩुम् निऩक्के
  अटिमै याक्किलै आयिऩुम् वेऱ्ऱुप्
  पॊरुळ्अ ळिक्किलै आयिऩुम् ऒरुनिऩ्
  पॊऩ्मु कत्तैओर् पोतु कण् टिटवे
  तॆरुळ्अ ळित्तिटिल् पोतुम् इङ् कुऩतु
  सित्तम् अऩ्ऱियाऩ् सॆय्वतॊऩ् ऱिलैये.
 • 8. माऱु किऩ्ऱऩऩ् नॆञ्सकम् अञ्सि
  वळ्ळल् इत्तुणै वन्दिलऩ् इऩिमेल्
  कूऱु किऩ्ऱतॆऩ् ऎऩ्ऱयर् किऩ्ऱेऩ्
  कुलवित् तेऱ्ऱुम्अक् कॊळ्कैयर् इऩ्ऱि
  एऱु किऩ्ऱऩऩ् इरक्कमुळ् ळवऩ्नम्
  इऱैवऩ् इऩ्ऱरुळ् ईकुवऩ् ऎऩ्ऱे
  तेऱु किऩ्ऱऩऩ् ऎऩ्सॆय्केऩ् निऩतु
  सित्तम् अऩ्ऱियाऩ् सॆय्वतॊऩ् ऱिलैये.
 • 9. तायि ऩुम्पॆरुन् तयवुटै यवऩ्नन्
  तलैवऩ् ऎऩ्ऱुनाऩ् तरुक्कॊटुम् तिरिन्देऩ्
  नायि ऩुम्कटै येऩ्पटुम् इटरै
  नाळुम् कण्टऩै नल्अरुळ् सॆय्याय्
  आयि ऩुम्तिरु मुकङ्कण्टु मकिऴुम्
  अऩ्पर् तम्पणि आऱ्ऱिमऱ् ऱुटलम्
  तेयि ऩुम्मिक नऩ्ऱॆऩक् करुळ्उऩ्
  सित्तम् अऩ्ऱियाऩ् सॆय्वतॊऩ् ऱिलैये.
 • 10. वाऩुम् वैयमुम् अळिक्किऩुम् उऩ्पाल्
  मऩम्वैत् तोङ्कुवर् वळ्ळल्निऩ् अटियार्
  नाऩुम् अव्वकै उलकियल् ऒऴुक्किल्
  नाटि निऩ्ऩरुळ् नलम्पॆऱ विऴैतल्
  कूऩुम् ओर्मुटक् कण्णिलि वाऩिल्
  कुलवुम् ऒण्सुटर् कुऱित्तिटल् पोलुम्
  तेऩुम् कैक्कुम्निऩ् अरुळुण्टेल् उण्टुऩ्
  सित्तम् अऩ्ऱियाऩ् सॆय्वतॊऩ् ऱिलैये.

அர்ப்பித் திரங்கல் // அர்ப்பித் திரங்கல்

No audios found!