திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अर्प्पित् तिरङ्कल्
arppit tiraṅkal
पुऱमॊऴिक् किरङ्कल्
puṟamoḻik kiraṅkal
Second Thirumurai

068. अस्सत् तिरङ्कल्
achsat tiraṅkal

  कोयिल्
  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तुऱैयिटुम् कङ्कैस् सॆऴुञ्सटैक् कऩिये
  सुयम्पिर कासमे अमुतिल्
  कऱैयिटुम् कण्टत् तॊरुपॆरुङ् करुणैक्
  कटवुळे कण्णुतऱ् करुम्पे
  कुऱैयिटुम् कुणत्ताल् कॊटियऩेऩ् ऎऩिऩुम्
  कॊटुन्दुय राल्अलैन् तैया
  मुऱैयिटु किऩ्ऱेऩ् अरुळ्तरा तॆऩ्ऩै
  मूटऩ्ऎऩ् ऱिकऴ्वतु मुऱैयो.
 • 2. इकऴ्न्दिटेल् ऎळियेऩ् तऩ्ऩैनी अऩ्ऱि
  एऩ्ऱुकॊळ् पवरिलै अन्दो
  अकऴ्न्दॆऩ तुळत्तैस् सूऱैकॊण् टलैक्कुम्
  अञरॆलाम् अऱुत्तरुळ् पुरिवाय्
  पुकऴ्न्दिटुम् तॊण्टर् उळत्तिऩुम् वॆळ्ळिप्
  पॊरुप्पिऩुम् पॊतुविऩुम् निऱैन्दु
  तिकऴ्न्दरुळ् पऴुक्कुम् तॆय्वतत् तरुवे
  सॆल्वमे सिवपरम् पॊरुळे.
 • 3. पॊरुळ्ऎलाम् पुणर्क्कुम् पुण्णियप् पॊरुळे
  पुत्तमु तेकुणप् पॊरुप्पे
  इरुळ्ऎलाम् अऱुक्कुम् पेरॊळिप् पिऴम्पे
  इऩ्पमे ऎऩ्पॆरुन् तुणैये
  अरुळ्ऎलाम् तिरण्ट ऒरुसिव मूर्त्ति
  अण्णले निऩ्अटिक् कपयम्
  मरुळ्ऎलाम् कॊण्ट मऩत्तिऩेऩ् तुऩ्प
  मयक्कॆलाम् माऱ्ऱिआण् टरुळे.
 • 4. आण्टनिऩ् करुणैक् कटलिटै ऒरुसिऱ्
  ऱणुत्तुणैत् तिवलैये ऎऩिऩुम्
  ईण्टऎऩ् ऱऩ्मेल् तॆऱित्तियेल् उय्वेऩ्
  इल्लैयेल् ऎऩ्सॆय्केऩ् ऎळियेऩ्
  नीण्टवऩ् अयऩ्मऱ् ऱेऩैवा ऩवर्कळ्
  निऩैप्परुम् निलैमैयै अऩ्पर्
  वेण्टिऩुम् वेण्टा विटिऩुम्आङ् कळिक्कुम्
  विमलऩे विटैप्पॆरु माऩे.
 • 5. पॆरुमैयिल् पिऱङ्कुम् पॆरियनऱ् कुणत्तोर्
  पॆऱ्ऱतोर् पॆरुन्दऩिप् पॊरुळे
  अरुमैयिल् पिरमऩ् आतिय तेवर्
  अटैन्दनऱ् सॆल्वमे अमुते
  इरुमैयिऱ् पयऩुम् निऩ्तिरु अरुळे
  ऎऩ्ऱुनिऩ् अटैक्कलम् आऩेऩ्
  करुमैयिऱ् पॊलियुम् विटनिकर् तुऩ्पक्
  कळैकळैन् तॆऩैविळैत् तरुळे.
 • 6. विळैत्तऩऩ् पवनोय्क् केतुवाम् विटय
  विरुप्पिऩै नॆरुप्पुऱऴ् तुऩ्पिऩ्
  इळैत्तऩऩ् अन्दो एऴैमै अतऩाल्
  ऎऩ्सॆय्केऩ् ऎऩ्पिऴै पॊऱुत्तुत्
  तळैत्तवऩ् तुयर्नीत् ताळवल् लवर्निऩ्
  तऩैअऩ्ऱि अऱिन्दिलऩ् तमियेऩ्
  किळैत्तवाऩ् कङ्कै नतिस्सटै यवऩे
  किळर्तरुम् सिऱ्पर सिवऩे.
 • 7. सिऱ्पर सिवऩे तेवर्तम् तलैमैत्
  तेवऩे तिल्लैअम् पलत्ते
  तऱ्पर नटञ्सॆय् ताणुवे अकिल
  सरासर कारणप् पॊरुळे
  अऱ्पर्तम् इटञ्सॆल् पऱ्पल तुयराल्
  अलैतरु किऩ्ऱऩऩ् ऎळियेऩ्
  कऱ्पकम् अऩैयनिऩ् तिरुवरुट् कटलिल्
  कळिप्पुटऩ् आटुव तॆऩ्ऱो.
 • 8. ऎऩ्ऱुनिऩ् अरुळ्नीर् उण्टुवन् तिटुम्नाळ्
  ऎऩ्ऱुनिऩ् उरुवुकण् टिटुम्नाळ्
  ऎऩ्ऱुनिऩ् अटियर्क् केवल्सॆय् तिटुम्नाळ्
  ऎऩ्ऱॆऩ तकत्तुयर् अऱुम्नाळ्
  मऩ्ऱुळ्निऩ् ऱाटुम् परञ्सुटर्क् कुऩ्ऱे
  वाऩवर् कऩविऩुम् तोऩ्ऱा
  तॊऩ्ऱुऱुम् ऒऩ्ऱे अरुण्मय माऩ
  उत्तम वित्तक मणिये.
 • 9. वित्तकम् अऱियेऩ् विऩैयिऩेऩ् तुऩ्प
  विरिकटल् आऴ्न्दऩऩ् अन्दो
  अत्तक वेऩै ऎटुप्पवर् निऩ्ऩै
  अऩ्ऱिऎङ् कणुम्इलै ऐया
  मत्तकक् करियिऩ् उरिपुऩै पवळ
  वण्णऩे विण्णवर् अरसे
  पुत्तक निऱैविऩ् अटियवर् वेण्टुम्
  पॊरुळ्ऎलाम् पुरिन्दरुळ् पवऩे.
 • 10. अरुळ्पवऩ् निऩ्ऩै अल्लतै इङ्कुम्
  अङ्कुम्मऱ् ऱॆङ्कुम्इऩ् ऱतुपोल्
  मरुळ्पवऩ् ऎऩ्ऩै अल्लतै मण्णुम्
  वाऩमुम् तेटिऩुम् इऩ्ऱे
  इरुळ्पवम् उटैयेऩ् ऎऩ्सॆय्केऩ् निऩ्ताळ्
  इणैतुणै ऎऩनिऩैन् तुऱ्ऱेऩ्
  मरुळ्पवत् तॊटुम्ऎऩ् तुयर्अऱुत् ताळ्वाय्
  वाऴिय अरुट्पॆरुन् तुऱैये.

அச்சத் திரங்கல் // அச்சத் திரங்கல்