திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुप्पुकऴ् विलासम्
tiruppukaḻ vilāsam
तियाक वण्णप् पतिकम्
tiyāka vaṇṇap patikam
Second Thirumurai

023. तिरुस्सातऩत् तॆय्वत् तिऱम्
tiruchsātaṉat teyvat tiṟam

  पॊतु
  ऎण्सीर्क्34कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. उटैयाय्उऩ् अटियवर्क्कुम् अवर्मेल् पूण्ट
  ऒण्मणियाम् कण्मणिक्कुम् ओङ्कु सैव
  अटैयाळम् ऎऩ्ऩऒळिर् वॆण्­ऱ् ऱुक्कुम्
  अऩ्पिलेऩ् अञ्सामल् अन्दो अन्दो
  नटैयाय उटल् मुऴुतुम् नावाय् निऩ्ऱु
  नविल्किऩ्ऱेऩ् ऎऩ्पावि नावैस् सऱ्ऱुम्
  इटैयात कॊटुन्दीयाल् कटिऩुम् अऩ्ऱि
  ऎऩ्सॆयिऩुम् पोताते ऎन्दाय् ऎन्दाय्.
 • 2. कण्णुतले निऩ्अटियार् तमैयुम् नोक्केऩ्
  कण्मणिमा लैक्कॆऩिऩुम् कऩिन्दु निल्लेऩ्
  पण्णुतल्सेर् तिरुनीऱ्ऱुक् कोलम् तऩ्ऩैप्
  पार्त्तेऩुम् अञ्सुकिलेऩ् पयऩि लामे
  नण्णुतल्सेर् उटम्पॆल्लाम् नावाय् निऩ्ऱु
  नविल्किऩ्ऱेऩ् ऎऩ्कॊटिय नावै अन्दो
  ऎण्णुतल्सेर् कॊटुन्दीयाल् सुटिऩुम् अऩ्ऱि
  ऎऩ्सॆयिऩुम् पोताते ऎन्दाय् ऎन्दाय्.
 • 3. वञ्समिलार् नॆञ्सकत्ते मरुवुम् मुक्कण्
  मामणिये उऩैनिऩैयेऩ् वाळा नाळैक्
  कञ्समलर् मुकत्तियर्क्कुम् वातिल् तोऩ्ऱुम्
  कळिप्पिऩुक्कुम् कऴिक्किऩ्ऱेऩ् कटैय ऩेऩै
  नञ्समुणक् कॊटुत्तुमटित् तिटिऩुम् वाळाल्
  नसिप्पुऱवे तुणित्तिटिऩुम् नलियत् तीयाल्
  ऎञ्सलुऱस् सुटिऩुम्अऩ्ऱि अन्दो इऩ्ऩुम्
  ऎऩ्सॆयिऩुम् पोताते ऎन्दाय् ऎन्दाय्.
 • 4. अरुळ्पऴुक्कुम् कऱ्पकमे अरसे मुक्कण्
  आरमुते निऩैप्पुकऴेऩ् अन्दो वञ्स
  मरुळ्पऴुक्कुम् नॆञ्सकत्तेऩ् वाळा नाळै
  वातमिट्टुक् कऴिक्किऩ्ऱेऩ् मतियि लेऩै
  वॆरुळ्पऴुक्कुम् कटुङ्काट्टिल् विटिऩुम् आऱ्ऱु
  वॆळ्ळत्तिल् अटित्तेक विटिऩुम् पॊल्ला
  इरुळ्पऴुक्कुम् पिलञ्सेर विटिऩुम् अऩ्ऱि
  ऎऩ्सॆयिऩुम् पोताते ऎन्दाय् ऎन्दाय्.
 • 5. पॆरुङ्करुणैक् कटलेऎऩ् कुरुवे मुक्कण्
  पॆरुमाऩे निऩैप्पुकऴेऩ् पेयेऩ् अन्दो
  करुङ्कल्मऩक् कुरङ्काट्टि वाळा नाळैक्
  कऴिक्किऩ्ऱेऩ् पयऩ्अऱियाक् कटैय ऩेऩै
  ऒरुङ्कुरुळ उटल्पतैप्प उऱुङ्कुऩ् ऱेऱ्ऱि
  उरुट्टुकिऩुम् उयिर्नटुङ्क उळ्ळम् एङ्क
  इरुङ्कऴुविल् एऱ्ऱुकिऩुम् अऩ्ऱि इऩ्ऩुम्
  ऎऩ्सॆयिऩुम् पोताते ऎन्दाय् ऎन्दाय्.
 • 6. तॊऴुकिऩ्ऱोर् उळत्तमर्न्द सुटरे मुक्कण्
  सुटर्क्कॊऴुन्दे निऩ्पतत्तैत् तुतियेऩ् वातिल्
  विऴुकिऩ्ऱेऩ् नल्लोर्कळ् वॆऱुप्पप् पेसि
  वॆऱित्तुऴलुम् नायऩैयेऩ् विऴल ऩेऩै
  उऴुकिऩ्ऱ नुकप्पटैकॊण् टुलैयत् तळ्ळि
  उऴक्किऩुम्नॆट् टुटल्नटुङ्क उऱुक्कि मेऩ्मेल्
  ऎऴुकिऩ्ऱ कटलिटैवीऴ्त् तिटिऩुम् अऩ्ऱि
  ऎऩ्सॆयिऩुम् पोताते ऎन्दाय् ऎन्दाय्.
 • 7. विरुप्पाकुम् मतिस्सटैयाय् विटैयाय् ऎऩ्ऱे
  मॆय्यऩ्पो टुऩैत्तुतियेऩ् विरैन्दु वञ्सक्
  करुप्पायुम् विलङ्कॆऩवे वळर्न्दे नाळैक्
  कऴिक्किऩ्ऱेऩ् करुनॆञ्सक् कळ्व ऩेऩैप्
  पॊरुप्पाय याऩैयिऩ् काल् इटिऩुम् पॊल्लाप्
  पुऴुत्तलैयिल् सोरिपुऱम् पॊऴिय नीण्ट
  इरुप्पाणि एऱ्ऱुकिऩुम् अऩ्ऱि इऩ्ऩुम्
  ऎऩ्सॆयिऩुम् पोताते ऎन्दाय् ऎन्दाय्.
 • 8. अक्कनुतल् पिऱैस्सटैयाय् निऩ्ताळ् एत्तेऩ्
  आण्पऩैपोल् मिकनीण्टेऩ् अऱिवॊऩ् ऱिल्लेऩ्
  मिक्कऒति पोल्परुत्तेऩ् करुङ्क टाप्पोल्
  वीण्करुमत् तुऴल्किऩ्ऱेऩ् विऴल ऩेऩैस्
  सॆक्किटैवैत् तुटल्कुऴम्पिस् सितैय अन्दो
  तिरुप्पिटिऩुम् इरुप्पऱैमुट् सेरस् सेर्त्तु
  ऎक्करिटै उरुट्टुकिऩुम् अऩ्ऱि इऩ्ऩुम्
  ऎऩ्सॆयिऩुम् पोताते ऎन्दाय् ऎन्दाय्.
 • 9. अऩ्पुटऩ्निऩ् पतम्पुकऴाप् पावि नावै
  अऱत्तुणियेऩ् निऩ्अऴकै अमर्न्दु काणात्
  तुऩ्पुऱुकण् इरण्टिऩैयुम् सूऩ्ऱेऩ् निऩ्ऩैत्
  तॊऴाक्कैयै वाळतऩाल् तुण्ट माक्केऩ्
  वऩ्पऱनिऩ् तऩैवणङ्कात् तलैयै अन्दो
  मटित्तिलेऩ् ऒतियेपोल् वळर्न्देऩ् ऎऩ्ऩै
  इऩ्पऱुवल् ऎरियिटैवीऴ्त् तिटिऩुम् अऩ्ऱि
  ऎऩ्सॆयिऩुम् पोताते ऎन्दाय् ऎन्दाय्.
 • 10. तेवेनिऩ् अटिनिऩैया वञ्स नॆञ्सैत्
  तीमूट्टिस् सितैक्कऱियेऩ् सॆतुक्कु किल्लेऩ्
  कोवेनिऩ् अटियर्तमैक् कूटाप् पॊय्मैक्
  कुटिकॊण्टेऩ् पुलैकॊण्ट कॊटियेऩ् अन्दो
  नावेऱ निऩैत्तुतियेऩ् नलमॊऩ् ऱिल्लेऩ्
  नाय्क्कटैक्कुम् कटैप्पट्टेऩ् नण्णु किऩ्ऱोर्क्
  कीवेतुम् अऱियेऩ्इङ् कॆऩ्ऩै यन्दो
  ऎऩ्सॆयिऩुम् पोताते ऎन्दाय् ऎन्दाय्.

திருச்சாதனத் தெய்வத் திறம் // திருச்சாதனத் தெய்வத் திறம்

No audios found!