திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुस्सातऩत् तॆय्वत् तिऱम्
tiruchsātaṉat teyvat tiṟam
आटलमुतप् पत्तु
āṭalamutap pattu
Second Thirumurai

024. तियाक वण्णप् पतिकम्
tiyāka vaṇṇap patikam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎऴुसीर्क्15 कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. कारार् कुऴलाळ् उमैयो टयिल्वेल् काळैयॊ टुन्दाऩ् अमर्किऩ्ऱ
  एरार् कोलम् कण्टु कळिप्पाऩ् ऎण्णुम् ऎमक्कॊऩ् ऱरुळाऩेल्
  नीरार् सटैमेल् पिऱैयॊऩ् ऱुटैयाऩ् नितिक्कोऩ् तोऴऩ् ऎऩनिऩ्ऱाऩ्
  पेरार् ऒऱ्ऱि यूराऩ् तियाकप् पॆरुमाऩ् पिस्सैप् पॆरुमाऩे.
 • 2. तण्णार् नीपत् तारा ऩॊटुम्ऎम् तायो टुम्ताऩ् अमर्किऩ्ऱ
  कण्णार् कोलम् कण्टु कळिप्पाऩ् करुतुम् ऎमक्कॊऩ् ऱरुळाऩेल्
  पण्णार् इऩ्सॊल् पतिकम् कॊण्टु पटिक्का सळित्त परमऩ्ओर्
  पॆण्णार् पाकऩ् ऒऱ्ऱित् तियाकप् पॆरुमाऩ् पिस्सैप् पॆरुमाऩे.
 • 3. पत्तर्क् करुळुम् पावैयॊ टुम्वेल् पालऩॊ टुम्ताऩ् अमर्किऩ्ऱ
  नित्तक् कोलम् कण्टु कळिप्पाऩ् निऩैक्कुम् ऎमक्कॊऩ् ऱरुळाऩेल्
  सित्तप् पॆरुमाऩ् तिल्लैप् पॆरुमाऩ् तॆय्वप् पॆरुमाऩ् सिवपॆरुमाऩ्
  पित्तप् पॆरुमाऩ् ऒऱ्ऱित् तियाकप् पॆरुमाऩ् पिस्सैप् पॆरुमाऩे.
 • 4. मऩ्ऩुम् कतिर्वेल् मकऩा रोटुम् मलैया ळॊटुम्ताऩ् वतिकिऩ्ऱ
  तुऩ्ऩुम् कोलम् कण्टु कळिप्पाऩ् तुतिक्कुम् ऎमक्कॊऩ् ऱरुळाऩेल्
  मिऩ्ऩुम् सूलप् पटैयाऩ् विटैयाऩ् वॆळ्ळिमलैयॊऩ् ऱतुउटैयाऩ्
  पिऩ्ऩुम् सटैयाऩ् ऒऱ्ऱित् तियाकप् पॆरुमाऩ् पिस्सैप् पॆरुमाऩे.
 • 5. अणिवेल् पटैकॊळ् मकऩा रॊटुम्ऎम् अम्मै यॊटुन्दाऩ् अमर्किऩ्ऱ
  तणियाक् कोलम्कण्टु कळिक्कत् तकैया तॆमक्कॊऩ् ऱरुळाऩेल्
  मणिसेर् कण्टऩ् ऎण्तोळ् उटैयाऩ् वटपाल् कऩक मलैविल्लाऩ्
  पिणिपोक् किटुवाऩ् ऒऱ्ऱित् तियाकप् पॆरुमाऩ् पिस्सैप् पॆरुमाऩे.
 • 6. सूत मॆऱिवेल् तोऩ्ऱ लॊटुम्तऩ् तुणैवि यॊटुम्ताऩ् अमर्किऩ्ऱ
  कातल् कोलम् कण्टु कळिप्पाऩ् करुतुम् ऎमक्कॊऩ् ऱरुळाऩेल्
  ईतल् वल्लाऩ् ऎल्लाम् उटैयाऩ् इमैयोर् अयऩ्माऱ् किऱैयाऩाऩ्
  पेतम् इल्लाऩ् ऒऱ्ऱित् तियाकप् पॆरुमाऩ् पिस्सैप् पॆरुमाऩे.
 • 7. वॆऱ्ऱिप् पटैवेल् पिळ्ळै योटुम् वॆऱ्पा ळॊटुम्ताऩ् अमर्किऩ्ऱ
  मऱ्ऱिक् कोलम् कण्टु कळिप्पाऩ् वरुन्दुम् ऎमक्कॊऩ् ऱरुळाऩेल्
  कऱ्ऱैस् सटैयाऩ् कण्मूऩ् ऱुटैयाऩ् करियोऩ् अयऩुम् काणाताऩ्
  पॆऱ्ऱत् तिवर्वाऩ् ऒऱ्ऱित् तियाकप् पॆरुमाऩ् पिस्सैप् पॆरुमाऩे.
 • 8. वरमऩ् ऱलिऩार् कुऴला ळॊटुम्वेल् मकऩा रॊटुम्ताऩ् अमर्किऩ्ऱ
  तिरमऩ् ऱवुनिऩ् ऱॆऴिल्कण् टिटुवाऩ् सिऱक्क ऎमक्कॊऩ् ऱरुळाऩेल्
  परमऩ् तऩिमाल् विटैऒऩ् ऱुटैयाऩ् पणिये पणियाप् परिवुऱ्ऱाऩ्
  पिरमऩ् तलैयाऩ् ऒऱ्ऱित् तियाकप् पॆरुमाऩ् पिस्सैप् पॆरुमाऩे.
 • 9. अऱङ्कॊळ् उमैयो टयिलेन् तियऎम् ऐय ऩॊटुन्दाऩ् अमर्किऩ्ऱ
  तिऱङ्कॊळ् कोलम् कण्टुक ळिप्पाऩ् सिऱक्क ऎमक्कॊऩ् ऱरुळाऩेल्
  मऱङ्कॊळ् ऎयिल्मूऩ् ऱॆरित्ताऩ् कऩक मलैयाऩ् अटियार् मयल्तीर्प्पाऩ्
  पिऱङ्कुम् सटैयाऩ्ऒऱ्ऱित् तियाकप् पॆरुमाऩ् पिस्सैप् पॆरुमाऩे.
 • 10. तेसार् अयिल्वेल् मकऩा रॊटुम्तऩ् तेवि यॊटुम्ताऩ् अमर्कोलम्
  ईसा ऎऩनिऩ् ऱेत्तिक् काण ऎण्णुम् ऎमक्कॊऩ् ऱरुळाऩेल्
  कासार् अरवक् कस्सेर् इटैयाऩ् कण्णार् नुतलाऩ् कऩिवुऱ्ऱुप्
  पेसार्क्करुळाऩ् ऒऱ्ऱित् तियाकप् पॆरुमाऩ् पिस्सैप् पॆरुमाऩे.

  • 15. कलित्तुऱै - तॊ.वे.मुतऱ्पतिप्पु, इरण्टाम् पतिप्पु. ऎऴुसीर्.स.मु.क. आ.पा

தியாக வண்ணப் பதிகம் // தியாக வண்ணப் பதிகம்

No audios found!