திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அடிமைப் பதிகம்
aṭimaip patikam
சரணப் பதிகம்
saraṇap patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

086. உள்ளப் பதிகம்
uḷḷap patikam

  பொது
  கட்டளைக் கலித்துறை
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. நீரார் சடையது நீண்மால் விடையது நேர்கொள்கொன்றைத்
  தாரார் முடியது சீரார் அடியது தாழ்வகற்றும்
  பேரா யிரத்தது பேரா வரத்தது பேருலகம
  ஒரா வளத்ததொன் றுண்டேமுக் கண்ணொடென் உள்ளகத்தே.
 • 2. மட்டுப் படாதது மாமறை யாலும் மலப்பகையால்
  கட்டுப் படாதது மாலா தியர்தம் கருத்தினுக்கும்
  தட்டுப் படாதது பார்முதல் பூதத் தடைகளினால்
  ஒட்டுப் படாததொன் றுண்டேமுக் கண்ணொடென் உள்ளகத்தே.
 • 3. பேதப் படாதது பற்பல கற்பங்கள் பேர்ந்திடினும்
  சேதப் படாதது நன்றிது தீதெனச் செய்கைகளால்
  ஏதப் படாததுள் எட்டப் படாததிங் கியாவர்கட்கும்
  ஓதப் படாததொன் றுண்டேமுக் கண்ணொடென் உள்ளகத்தே.
 • 4. தண்ணார் அளியது விண்ணேர் ஒளியது சாற்றுமறைப்
  பண்ணார் முடிவது பெண்ணார் வடிவது பண்புயர்தீக்
  கண்ணார் நுதலது கண்ணார் மணியது கண்டுகொள்ள
  ஒண்ணா நிலையதொன் றுண்டேமுக் கண்ணொடென் உள்ளகத்தே.
 • 5. பிறவா நெறியது பேசா நிலையது பேசில்என்றும்
  இறவா உருவதுள் ஏற்றால் வருவ திருள்அகன்றோர்
  மறவா துடையது மாதோர் புடையது வாழ்த்துகின்றோர்
  உறவாய் இருப்பதொன் றுண்டேமுக் கண்ணொடென் உள்ளகத்தே.

உள்ளப் பஞ்சகம் // உள்ளப் பதிகம்

No audios found!