திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
मकातेव मालै
makātēva mālai
वटिवुटै माणिक्क मालै
vaṭivuṭai māṇikka mālai
First Thirumurai

006. तिरुवरुण् मुऱैयीटु
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu

  कट्टळैक् कलित्तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तुऩियाल् उळन्दळर्न् तन्दो तुरुम्पिल् सुऴलुकिऩ्ऱेऩ्
  इऩिया यिऩुम्इरङ् कातोनिऩ् सित्तम्ऎन् ताय्इतॆऩ्ऩ
  अऩियाय मोऎऩ् ऩळविऩ्निऩ् पाल्तण् णरुळिलैयो
  सऩियाम्ऎऩ् वल्विऩैप् पोतऩै योऎऩ्कॊल् साऱ्ऱुवते.
 • 2. ऎऩ्ऩे मुऱैयुण् टॆऩिल्केळ्वि उण्टॆऩ्पर् ऎऩ्ऩळविल्
  इऩ्ऩे सिऱितुम् इलैयेनिऩ् पाल्इतऱ् कॆऩ्सॆय्कुवेऩ्
  मऩ्ऩेमुक् कण्णुटै मामणि येइटै वैप्परिताम्
  पॊऩ्ऩेमिऩ् ऩेर्सटैत् तऩ्ऩे रिलाप्परि पूरणऩे.
 • 3. तण्टात सञ्सलङ् कॊण्टेऩ् निलैयैइत् तारणियिल्
  कण्टार् इरङ्कुवर् केट्टार् उरुकुवर् कङ्कैतिङ्कळ्
  तुण्टार् मलर्स्सटै ऎन्दाय् इरङ्किलै तूय्मैयिला
  अण्टार् पिऴैयुम् पॊऱुप्पोय् इतुनिऩ् अरुट्कऴके.
 • 4. पॊय्याम् उलक नटैनिऩ्ऱु सञ्सलम् पॊङ्कमुक्कण्
  ऐयाऎऩ् उळ्ळम् अऴलार् मॆऴुकॊत् तऴिकिऩ्ऱताल्
  पैयार् अरव मतिस्सटै याय्सॆम् पवळनिऱस्
  सॆय्याय् ऎऩक्करुळ् सॆय्याय् ऎऩिल्ऎऩ्ऩ सॆय्कुवऩे.
 • 5. विटमिलै येर्मणि कण्टानिऩ् सैव विरतञ्सॆय्यत्
  तिटमिलै येउट् सॆऱिविलै येऎऩ्ऱऩ् सित्तत्तुनिऩ्
  नटमिलै येउऩ्ऱऩ् नण्पिलै येउऩै नाटुतऱ्कोर्
  इटमिलै येइतै ऎण्णिलै येसऱ् ऱिरङ्किलैये.
 • 6. विण्णुटै याय्वॆळ्ळि वॆऱ्पुटै याय्मति मेवुसटैक्
  कण्णुटै याय्नॆऱ्ऱिक् कण्णुटै याय्अरुट् कण्णुटैयाय्
  पण्णुटै याय्तिसैप् पट्टुटै याय्इटप् पालिल्अरुट्
  पॆण्णुटै याय्वन्दिप् पिट्टुटै याय्ऎऩ् पॆरुञ्सॆल्वमे.
 • 7. विटैयुटै याय्मऱै मेलुटै याय्नति मेवियसॆञ्
  सटैयुटै याय्कॊऩ्ऱैत् तारुटै याय्करम् ताङ्कुमऴुप्
  पटैयुटै याय्अरुट् पण्पुटै याय्पॆण् परवैयिऩ्पाल्
  नटैयुटै याय्अरुळ् नाटुटै याय्पतम् नल्कुकवे.
 • 8. कीळुटै याय्पिऱैक् कीऱ्ऱुटै याय्ऎङ् किळैत्तलैमेल्
  ताळुटै याय्सॆञ् सटैयुटै याय्ऎऩ् तऩैयुटैयाय्
  वाळुटै याय्मलै माऩुटै याय्कलै माऩुटैयाय्
  आळुटै याय्मऩ्ऱुळ् आट्टुटै याय्ऎऩ्ऩै आण्टरुळे.
 • 9. नाऩ्पटुम् पाटु सिवऩे उलकर् नविलुम्पञ्सु
  ताऩ्पटु मोसॊल्लत् ताऩ्पटु मोऎण्णत् ताऩ्पटुमो
  काऩ्पटु कण्णियिऩ् माऩ्पटु माऱु कलङ्किनिऩ्ऱेऩ्
  एऩ्पटु किऩ्ऱऩै ऎऩ्ऱिरङ् काय्ऎऩ्ऩिल् ऎऩ्सॆय्वऩे.
 • 10. पॊय्यो अटिमै उरैत्तल्ऎन् ताय्ऎऩ्ऩुट् पोन्दिरुन्दाय्
  ऐयोनिऩ् उळ्ळत् तऱिन्दतऩ् ऱोऎऩ् अवलमॆल्लाम्
  कैयोट वल्लवर् ओर्पति ऩायिरङ् कऱ्पनिऩ्ऱु
  मॆय्यो टॆऴुतिऩुन् ताऩ्अटङ् कात वियप्पुटैत्ते.
 • 11. तेऩ्सॊल्लुम् वायुमै पाकानिऩ् तऩ्ऩैत् तॆरिन्दटुत्तोर्
  ताऩ्सॊल्लुङ् कुऱ्ऱङ् कुणमाकक् कॊळ्ळुन् तयाळुवॆऩ्ऱे
  नाऩ्सॊल्व तॆऩ्ऩैपॊऩ् नाण्सॊल्लुम् वाणितऩ् नाण्सॊल्लुम्अव्
  वाऩ्सॊल्लुम् ऎम्मलै माऩ्सॊल्लुम् कैम्मलै माऩ्सॊल्लुमे.
 • 12. वॆऩ्ऱे मुतलैयुम् मूर्क्करुम् कॊण्टतु मीळविटार्
  ऎऩ्ऱे उरैप्परिङ् कॆऩ्पोऩ्ऱ मूटर्मऱ् ऱिल्लैनिऩ्पेर्
  नऩ्ऱे उरैत्तुनिऩ् ऱऩ्ऱे विटुत्तऩऩ् नाणिल्ऎऩ्मट्
  टिऩ्ऱेयक् कट्टुरै इऩ्ऱेऎऩ् सॊल्व तिऱैयवऩे.
 • 13. कैक्किऩ्ऱ कायुम् इऩिप्पाम् विटमुम् कऩअमुताम्
  पॊय्क्किऩ्ऱ काऩलुम् नीराम्वऩ् पावमुम् पुण्णियमाम्
  वैक्किऩ्ऱ ओटुञ्सॆम् पॊऩ्ऩाम्ऎऩ् कॆट्ट मऩतुनिऩ्सीर्
  तुय्क्किऩ्ऱ नल्ल मऩताव तिल्लैऎऩ् सॊल्लुवऩे.
 • 14. वीणे पॊऴुतु कऴिक्किऩ्ऱ नाऩ्उऩ् विरैमलर्त्ताळ्
  काणेऩ्कण् टारैयुङ् काण्किऩ्ऱि लेऩ्सऱ्ऱुम् काणऱ्कऩ्पुम्
  पूणेऩ् तवमुम् पुरियेऩ् अऱमुम् पुकल्किऩ्ऱिलेऩ्
  नाणेऩ् विलङ्किऴि याणे यॆऩुङ्कटै नायिऩऩे.
 • 15. नाऩोर् ऎळिमै अटिमैयॆऩ् ऱोनल्लऩ् अल्लऩॆऩ्ऱु
  ताऩोनिऩ् अऩ्पर् तकातॆऩ्पर् ईतॆऩ्ऱु ताऩिऩैत्तो
  एऩोनिऩ् उळ्ळम् इरङ्किलै इऩ्ऩु मिरङ्किलैयेल्
  काऩोटु वेऩ्कॊल् कटल्विऴु वेऩ्कॊल्मुक् कण्णवऩे.
 • 16. मिऩ्पोलुञ् सॆञ्सटै वित्तक ऩेऒळि मेवियसॆम्
  पॊऩ्पोलु मेऩिऎम् पुण्णिय ऩेऎऩैप् पोऱ्ऱिप्पॆऱ्ऱ
  तऩ्पोलुन् ताय्तन्दै आयिरम् पेरिरुन् तालुम्अन्दो
  निऩ्पोलुम् अऩ्पुटै यार्ऎऩक् कार्इन्द नीणिलत्ते.
 • 17. अऩ्पालॆऩ् तऩ्ऩैइङ् काळुटै याय्इव् वटियवऩेऩ्
  निऩ्पालॆऩ् तुऩ्प नॆऱिप्पाल् अकऱ्ऱॆऩ्ऱु निऩ्ऱतल्लाल्
  तुऩ्पाल् इटरैप् पिऱर्पाल् अटुत्तॊऩ्ऱु सॊऩ्ऩतुण्टो
  ऎऩ्पाल् इरङ्किलै ऎऩ्पाऱ् कटल्पिळ्ळैक् कीन्दवऩे.
 • 18. ऎऩ्पोऩ् मऩितरै एऩ्अटुप् पेऩ्ऎऩक् कॆय्प्पिल्वैप्पाम्
  पॊऩ्पोल् विळङ्कुम् पुरिसटै याऩ्ऱऩैप् पोयटुत्तेऩ्
  तुऩ्पोर् अणुवुम् पॆऱेऩ्इऩि याऩ्ऎऩ्ऱु सॊल्लिवन्देऩ्
  मुऩ्पोल् परामुकञ् सॆय्येल् अरुळुक मुक्कणऩे.
 • 19. पॊऩ्ऩुटै यार्तमैप् पोय्अटुप् पाय्ऎऩ्ऱ पुऩ्मैयिऩोर्क्
  कॆऩ्ऩुटै याऩ्ऱऩै येअटुप् पेऩ्इतऱ् कॆळ्ळळवुम्
  पिऩ्ऩिटै येऩ्अवर् मुऩ्ऩटै येऩ्ऎऩप् पेसिवन्देऩ्
  मिऩ्ऩिटै मातुमै पाकाऎऩ् सोकम् विलक्कुकवे.
 • 20. सातकत् तोर्कट्कुत् ताऩरुळ् वेऩॆऩिल् ताऴ्न्दिटुमा
  पातकत् तोऩुक्कु मुऩ्ऩरुळ् ईन्दतॆप् पाऩ्मैकॊण्टो
  तीतकत् तेऩ्ऎळि येऩ्आ यिऩुम्उऩ् तिरुवटियाम्
  पोतकत् तेनिऩैक् किऩ्ऱेऩ् करुणै पुरिन्दरुळे.
 • 21. अरुळऱि यास्सिऱु तेवरुन् तम्मै अटुत्तवर्कट्
  किरुळऱि याविळक् कॆऩ्ऱालुम् नॆञ्सम् इरङ्कुकिऩ्ऱार्
  मरुळऱि याप्पॆरुन् तेवेनिऩ् तऩ्ऩटि वन्दटुत्तेऩ्
  तॆरुळऱि यास्सिऱि येऩ्आयि ऩुञ्सॆय्क सीररुळे.
 • 22. अरुम्पॊरु ळेऎऩ् अरसेऎऩ् आरुयिर्क् काकवन्द
  पॆरुम्पॊरु ळेअरुट् पेऱे सिवाऩन्दम् पॆऱ्ऱवर्पाल्
  वरुम्पॊरु ळेमुक्कण् मामणि येनिऩ् वऴियरुळाल्
  तरुम्पॊरु ळेपॊरुळ् ऎऩ्ऱुवन् तेऩ्ऎऩैत् ताङ्किक्कॊळ्ळे.
 • 23. सरङ्कार् मुकन्दॊटुत् तॆय्वतु पोलॆऩ् ऱऩैयुलकत्
  तुरङ्का रिरुट्पॆरु वातऩै याल्इटर् ऊट्टुनॆञ्सक्
  कुरङ्काल् मॆलिन्दुनिऩ् नामन् तुणैयॆऩक् कूऱुकिऩ्ऱेऩ्
  इरङ्कार् तमक्कुम् इरङ्कुकिऩ् ऱोय्ऎऱ् किरङ्कुकवे.
 • 24. कूऱुऱ्ऱ कुऱ्ऱमुन् ताऩे मकिऴ्विल् कुणमॆऩवे
  आऱुऱ्ऱ सॆञ्सटै अण्णल्कॊळ् वाऩ्ऎऩ्पर् आङ्कतऱ्कु
  वेऱुऱ्ऱ तोर्करि वेण्टुङ्कॊ लोऎऩ्ऩुळ् मेविऎऩ्ऱुम्
  वीऱुऱ्ऱ पातत् तवऩ्मिटऱ् ऱेकरि मेवियुमे.
 • 25. सूऱ्पटु मेक निऱत्तोऩुम् नाऩ्मुकत् तोऩुम्ऎऩ्ऩैप्
  पोऱ्पटुम् पाटुनल् लोर्सॊलक् केट्कुम् पॊऴुतुमऩम्
  वेऱ्पटुम् पुण्णिल् कलङ्किअन् तोनम् विटैयवऩ्पूङ्
  काऱ्पटुन् तूळिनम् मेऱ्पटु मोऒरु काल्ऎऩ्ऩुमे.
 • 26. वाळेय् नॆटुङ्कण्णि ऎम्पॆरु माट्टि वरुटुमलर्त्
  ताळे वरुन्द मणिक्कूटऱ् पाणऩ् तऩक्कटिमै
  आळे ऎऩविऱ केऱ्ऱुविऱ् ऱोय्निऩ् ऩरुळ्किटैक्कुम्
  नाळेनऩ् ऩाळ्अन्द नाट्का यिरन्दॆण्टऩ् नाऩ्सॆय्वऩे.
 • 27. अटुत्तार् तमैऎऩ्ऱुम् मेलोर् विटार्कळ् अवर्क्कुप्पिस्सै
  ऎटुत्ता यिऩुम्इटु वार्कळ्ऎऩ् पार्अतऱ् केऱ्कस्सॊऱ्पूत्
  तॊटुत्तार् ऒरुवर्क्कुक् कस्सूरि लेपिस्सैस् सोऱॆटुत्तुक्
  कॊटुत्ताय्निऩ् पेररुळ् ऎऩ्सॊल्लु केऩ्ऎण् कुणक्कुऩ्ऱमे.
 • 28. नाटिनिऩ् ऱेनिऩै नाऩ्केट्टुक् कॊळ्वतु नण्णुम्पत्तुक्
  कोटियऩ् ऱेऒरु कोटियिऩ् नूऱ्ऱॊरु कूऱुमऩ्ऱे
  तेटिनिऩ् ऱेपुतैप् पोरुन् तरुवर्निऩ् सीर्निऩैन्दुट्
  पाटियन् तोमऩम् वाटिनिऩ् ऱेऩ्मुकम् पार्त्तरुळे.
 • 29. तायाकि ऩुञ्सऱ्ऱु नेरन् तरिप्पळ्नन् तन्दैयैनाम्
  वायार वाऴ्त्तिऩुम् वैयिऩुम् तऩ्ऩिटै वन्दितुनी
  ईयाय् ऎऩिल्अरुळ् वाऩ्ऎऩ् ऱुऩैयटुत् तेऩ्उमैयाळ्
  नेया मऩमिरङ् कायाऎऩ् ऎण्णम् नॆऱिप्पटवे.
 • 30. नटुम्पाट्टै नावलऩ् वाय्त्तिरुप् पाट्टै नयन्दिट्टनी
  कुटुम्पाट्टै मेऱ्कॊण्ट ऎऩ्तमिऴ्प् पाट्टैयुम् कॊण्टॆऩुळ्ळत्
  तिटुम्पाट्टै नीक्किलै ऎऩ्ऩिऩुन् तुऩ्पत् तिऴुक्कुऱ्ऱुनाऩ्
  पटुम्पाट्टै यायिऩुम् पार्त्तिरङ् काय्ऎम् परञ्सुटरे.
 • 31. एट्टालुङ् केळयल् ऎऩ्पारै नाऩ्सिरित् तॆऩ्ऩैवॆट्टिप्
  पोट्टालुम् वेऱिटम् केळेऩ्ऎऩ् नाणैप् पुऱम्विटुत्तुक्
  केट्टालुम् ऎऩ्ऩै उटैया ऩिटञ्सॆऩ्ऱु केट्पऩॆऩ्ऱे
  नीट्टालुम् वायुरैप् पाट्टालुञ् सॊल्लि निऱुत्तुवऩे.
 • 32. सीर्क्किऩ्ऱ कूटलिल् पाणऩुक् काट्पटस् सॆऩ्ऱअन्नाळ्
  वेर्क्किऩ्ऱ वॆम्मणल् ऎऩ्तलै मेल्वैक्कु मॆल्लटिक्कुप्
  पेर्क्किऩ्ऱ तोऱुम् उऱुत्तिय तोऎऩप् पेसिऎण्णिप्
  पार्क्किऩ्ऱ तोऱुम्ऎऩ् कण्णेऎऩ् उळ्ळम् पतैक्किऩ्ऱते.
 • 33. नीयेऎऩ् तन्दै अरुळुटै याय्ऎऩै नेर्न्दुपॆऱ्ऱ
  तायेनिऩ् पालिटत् तॆम्पॆरु माट्टिइत् तऩ्मैयिऩाल्
  नायेऩ् सिऱितुङ् कुणमिलऩ् आयिऩुम् नाऩुम्उङ्कळ्
  सेये ऎऩैप्पुऱम् विट्टाल् उलकञ् सिरित्तिटुमे.
 • 34. तॆरुळुम् पॊरुळुम्निऩ् सीररु ळेऎऩत् तेर्न्दपिऩ्याऩ्
  मरुळुम् पुवऩत् तॊरुवरै येऩु मतित्ततुण्टो
  वॆरुळुम् पुवियिल् तुयराल् कलङ्कि वॆतुम्पुकिऩ्ऱेऩ्
  इरुळुम् करुमणि कण्टा अऱिन्दुम् इरङ्किलैये.
 • 35. पॆण्णाऩ् मयङ्कुम् ऎळियेऩै आळप् पॆरुङ्करुणै
  अण्णानिऩ् उळ्ळम् इरङ्कात वण्णम् अऱिन्दुकॊण्टेऩ्
  कण्णार् उलकिल्ऎऩ् तुऩ्पमॆल् लाम्वॆळि काणिलिन्द
  मण्णा पिलत्तॊटु विण्णाटुङ् कॊळ्ळै वऴङ्कुमॆऩ्ऱे.
 • 36. नॆऱिकॊण्ट निऩ्ऩटित् तामरैक् काट्पट्टु निऩ्ऱऎऩ्ऩैक्
  कुऱिकॊण्ट वाऴ्क्कैत् तुयराम् पॆरिय कॊटुङ्कलिप्पेय्
  मुऱिकॊण् टलैक्क वऴक्को वळर्त्त मुटक्किऴनाय्
  वॆऱिकॊण्ट तेऩुम् विटत्तुणि यार्इव् वियऩिलत्ते.
 • 37. मतियामल् आरैयुम् नाऩ्इऱु मान्दु मकिऴ्किऩ्ऱतॆम्
  पतियाम् उऩतु तिरुवरुट् सीरुरम् पऱ्ऱियऩ्ऱो
  ऎतियार् पटिऩुम् इटर्प्पट् टलैयइव् वेऴैक्कॆऩ्ऩ
  वितिया इऩिप्पट माट्टेऩ् अरुळ्सॆय् विटैयवऩे.
 • 38. कऱ्कोट्टै नॆञ्सरुन् तम्पाल् अटुत्तवर् कट्कुस्सुम्मास्
  सॊऱ्कोट्टै यायिऩुम् कट्टुवर् निऩ्ऩैत् तुणिन्दटुत्तेऩ्
  अऱ्कोट्टै नॆञ्सुटै येऩुक् किरङ्किलै अऩ्ऱुलवा
  नॆऱ्कोट्टै ईन्दवऩ् नीयल्लै योमुक्कण् निऩ्मलऩे.
 • 39. आतिक्क मायै मऩत्तेऩ् कवलै अटुत्तटुत्तु
  वातिक्क नॊन्दु वरुन्दुकिऩ् ऱेऩ्निऩ् वऴक्कम्ऎण्णिस्
  सोतिक्क ऎऩ्ऩैत् तॊटङ्केल् अरुळत् तॊटङ्कुकण्टाय्
  पोतिक्क वल्लनऱ् सेय्उमै योटॆऩ्ऩुळ् पुक्कवऩे.
 • 40. पिऱैमुटित् ताण्टॊरु पॆण्मुटित् तोर्पिळ्ळैप् पेर्145मुटित्त
  निऱैमुटित् ताण्टवञ् सॆव्वेणि सॆय्तिट नित्तमऩ्ऱिऩ्
  मऱैमुटित् ताण्टवञ् सॆय्वोय्ऎऩ् पालरुळ् वैत्तॆळियेऩ्
  कुऱैमुटित् ताण्टुकॊळ् ऎऩ्ऩे पलमुऱै कूऱुवते.
 • 41. नटङ्कॊण्ट पॊऩ्ऩटि नीऴलिल् नाऩ्वन्दु नण्णुमट्टुम्
  तिटङ्कॊण्ट निऩ्पुकऴ् अल्लाल् पिऱर्पुकऴ् सॆप्पवैयेल्
  विटङ्कॊण्ट कण्टत् तरुट्कुऩ्ऱ मेइम वॆऱ्पुटैयाळ्
  इटङ्कॊण्ट तॆय्वत् तऩिमुत लेऎम् इऱैयवऩे.
 • 42. विऴिक्कञ्स ऩन्दरुम् मिऩ्ऩार्तम् वाऴ्क्कैयिल् वीऴ्न्दयलोर्
  मॊऴिक्कञ्सि उळ्ळम् पॊऱातुनिऩ् नाम मॊऴिन्दॆळियेऩ्
  कुऴिक्कञ्सि पोऩ्मयङ् किऩ्ऱेऩ्146अरुळक् कुऱित्तिलैयेल्
  पऴिक्कञ्सि ऩोय्इऩ्ऩुम् ऎऩ्पऴिक् कञ्सप् पटुमुऩक्के.
 • 43. सेल्वैक्कुम् कण्णुमै पाकानिऩ् सित्तम् तिरुवरुळ्ऎऩ्
  पाल्वैक्कु मेल्इटर् ऎल्लाम् ऎऩैविट्टप् पाल्नटक्कक्
  काल्वैक्कु मेनऱ् सुकवाऴ्वॆऩ् मीतिऩिल् कण्वैक्कुमे
  माल्वैक्कु मायैकळ् मण्वैक्कु मेतङ्कळ् वाय्तऩिले.
 • 44. ऒरुमातु पॆऱ्ऱ मकऩ्पॊरुट् टाक उवन्दुमुऩ्ऩम्
  वरुमाम ऩाकि वऴक्कुरैत् तोय्ऎऩ् वऴक्कुरैत्तऱ्
  किरुमा निलत्ततु पोल्वेटङ् कट्ट इरुत्तिकॊलो
  तिरुमाल् वणङ्कुम् पतत्तव याऩुऩ् सिऱुवऩऩ्ऱे.
 • 45. मुऩ्ऩञ्स मुण्ट मिटऱ्ऱर सेनिऩ् मुऴुक्करुणै
  अऩ्ऩञ् सुकम्पॆऱ उण्टुम्उऩ् पाल्अऩ् पटैन्दिलताल्
  कऩ्ऩॆञ्स मोकट्टै वऩ्ऩॆञ्स मोऎट्टिक् काय्नॆञ्समो
  ऎऩ्ऩॆञ्सम् ऎऩ्ऩॆञ्स मोतॆरि येऩ्इतऱ् कॆऩ्सॆय्वते.
 • 46. वाऩम् विटातुऱु काल्पोल्ऎऩ् तऩ्ऩै वळैन्दुकॊण्ट
  माऩम् विटातितऱ् कॆऩ्सॆय्कु वेऩ्निऩ्ऩै वन्दटुत्तेऩ्
  ऊऩम् विटातुऴल् नायेऩ् पिऴैयै उळङ्कॊण्टिटेल्
  ञाऩम् विटात नटत्तोय्निऩ् तण्णरुळ् नल्कुकवे.
 • 47. नायुञ् सॆयात नटैयुटै येऩुक्कु नाणमुम्उळ्
  नोयुञ् सॆयानिऩ्ऱ वऩ्मिटि नीक्किनऩ् नोऩ्पळित्ताय्
  पेयुञ् सॆयात कॊटुन्दवत् ताल्पॆऱ्ऱ पिळ्ळैक्कुनल्
  तायुम् सॆयाळ्इन्द नऩ्ऱिकण् टाय्सॆञ् सटैयवऩे.
 • 48. उरुवत्ति लेसिऱि येऩाकि यूकत्ति लॊऩ्ऱुमिऩ्ऱित्
  तॆरुवत्ति लेसिऱु काल्वीसि याटिटस् सॆऩ्ऱअन्दप्
  परुवत्ति लेनल् अऱिवळित् तेउऩैप् पाटस्सॆय्ताय्
  अरुवत्ति लेउरु वाऩोय्निऩ् तण्णळि यार्क्कुळते.
 • 49. माऩॆऴुन् ताटुङ् करत्तोय्निऩ् सान्द मऩत्तिल्सिऩन्
  ताऩॆऴन् तालुम् ऎऴुकऎऩ् ऱेऎऩ् तळर्वैऎल्लाम्
  ऊऩॆऴुन् तार्क्कनिऩ् पाल्उरैप् पेऩ्अऩ्ऱि ऊर्क्कुरैक्क
  नाऩॆऴुन् तालुम्ऎऩ् नाऎऴु मोमॊऴि नल्किटवे.
 • 50. वऩमॆऴुन् ताटुञ् सटैयोय्निऩ् सित्त मकिऴ्तलऩ्ऱिस्
  सिऩमॆऴुन् तालुम् ऎऴुकऎऩ् ऱेऎऩ् सिऱुमैयैनिऩ्
  मुऩमॆऴुन् ताऱ्ऱुव तल्लाल् पिऱर्क्कु मॊऴिन्दिटऎऩ्
  मऩमॆऴुन् तालुम्ऎऩ् वाय्ऎऴु मोउळ्ळ वाऱितुवे.
 • 51. सिऱ्पर मेऎञ् सिवमे तिरुवरुळ् सीर्मिकुन्द
  कऱ्पक मेउऩैस् सार्न्दोर्क् कळिक्कुनिऩ् कैवऴक्कम्
  अऱ्पमऩ् ऱेपल अण्टङ् कळिऩ्अटङ् काततॆऩ्ऱे
  नऱ्पर ञाऩिकळ् वासकत् ताल्कण्टु नाटिऩऩे.
 • 52. वरुञ्सॆल्लुळ्148 नीर्मऱुत् तालुम् करुणै मऱातऎङ्कळ्
  पॆरुञ्सॆल्व मेऎञ् सिवमे निऩैत्तॊऴप् पॆऱ्ऱुम्इङ्के
  तरुञ्सॆल् अरिक्कु मरम्पोल् सिऱुमैत् तळर्नटैयाल्
  अरुञ्सॆल्लल् मूऴ्किनिऱ् किऩ्ऱेऩ् इतुनिऩ् अरुट्कऴके.
 • 53. करुमुक नीक्किय पाणऩुक् केकऩ कङ्कॊटुक्कत्
  तिरुमुकम् सेरऱ् कळित्तोय्ऎऩ् ऱुऩ्ऩैत् तॆरिन्दटुत्तॆऩ्
  ऒरुमुकम् पार्त्तरुळ् ऎऩ्किऩ्ऱ एऴैक् कुतविलैयेल्
  उरुमुक149 वार्क्कुम् विटैयोय् ऎवर्मऱ् ऱुतवुवरे.
 • 54. मरुप्पा वऩत्तुऱ्ऱ माणिक्कु मऩ्ऩऩ् मऩमऱिन्दोर्
  तिरुप्पा सुरञ्सॆय्तु पॊऱ्किऴि ईन्दनिऩ् सीर्निऩैन्दे
  विरुप्पा निऩैयटुत् तेऩ्ऎऩक् कीन्दिट वेइऩ्ऱॆऩ्ऩै
  करुप्पानिऩ् सित्तम् तिरुप्पाय्ऎऩ् मीतु कऱैक्कण्टऩे.
 • 55. पीऴैयै मेवुम्इव् वाऴ्क्कैयि लेमऩम् पेतुऱ्ऱइव्
  एऴैयै नीविट लामो अटिमैक् किरङ्कुकण्टाय्
  माऴैयैप्150 पोऩ्मुऩ्ऩर्त् ताङ्कॊण्टु वैत्तु वळर्त्तइळ
  वाऴैयैत् ताम्पिऩ्ऩर् नीर्विट लिऩ्ऱि मऱुप्पतुण्टे.
 • 56. करुत्तऱि यास्सिऱि येऩ्पटुन् तुऩ्पक् कलक्कमॆल्लाम्
  उरुत्तऱि यामै पॊऱुत्तरुळ् ईपवर् उऩ्ऩैयऩ्ऱित्
  तिरुत्तऱि यार्पिऱर् अऩ्ऱेमॆऩ् कऩ्ऱिऩ् सिऱुमैऒऩ्ऱुम्
  ऎरुत्तऱि यातुनऱ् सेता अऱियुम् इरङ्कुकवे.
 • 57. वाऩ्वेण्टिक् कॊण्ट मरुन्दोमुक् कण्कॊण्ट वळ्ळलुऩ्ऩै
  नाऩ्वेण्टिक् कॊण्टतु निऩ्ऩटि यार्क्कु नकैतरुमी
  तेऩ्वेण्टिक् कॊण्टऩै ऎऩ्पार् इतऱ्किऩ्ऩुम् एऩिरङ्काय्
  ताऩ्वेण्टिक् कॊण्ट अटिमैक्कुक् कूऴिटत् ताऴ्प्पतुण्टे.
 • 58. पैयुरैत् ताटुम् पणिप्पुयत् तोय्तमैप् पाटुकिऩ्ऱोर्
  उय्युरैत् तावुळ्ळ तिल्लतॆऩ् ऱिल्लतै उळ्ळतॆऩ्ऱे
  पॊय्युरैत् तालुम् तरुवार् पिऱर्अतु पोलऩ्ऱिनाऩ्
  मॆय्युरैत् तालुम् इरङ्कामै निऩ्ऩरुळ् मॆय्क्कऴके.
 • 59. मटल्वऱ्ऱि ऩालुम् मणम्वऱ्ऱु ऱात मलरॆऩऎऩ्
  उटल्वऱ्ऱि ऩालुम्ऎऩ् उळ्वऱ्ऱु मोतुयर् उळ्ळवॆल्लाम्
  अटल्वऱ्ऱु ऱातनिऩ् ताट्कऩ्ऱि ईङ्कय लार्क्कुरैयेऩ्
  कटल्वऱ्ऱि ऩालुम् करुणैवऱ् ऱातमुक् कण्णवऩे.
 • 60. ऎळ्ळिरुक् किऩ्ऱतऱ् केऩुञ् सिऱितिट मिऩ्ऱिऎऩ्पाऩ्
  मुळ्ळिरुक् किऩ्ऱतु पोलुऱ्ऱ तुऩ्प मुयक्कमॆल्लाम्
  वॆळ्ळिरुक् किऩ्ऱवर् तामुङ्कण् टार्ऎऩिल् मेविऎऩ्ऱऩ्
  उळ्ळिरुक् किऩ्ऱनिऩ् ताट्कोतल् ऎऩ्ऎम् उटैयवऩे.
 • 61. पॊऩ्किऩ्ऱु151 पूत्त सटैयाय्इव् वेऴैक्कुऩ् पॊऩ्ऩरुळाम्
  नऩ्किऩ्ऱु नीतरल् वेण्टुम्अन् तोतुयर् नण्णिऎऩ्ऩैत्
  तिऩ्किऩ्ऱ तेकॊटुम् पाम्पैयुम् पालुणस् सॆय्तुकॊलार्
  ऎऩ्किऩ्ऱ ञालम् इऴुक्कुरै यातॆऱ् किरङ्किटिऩे.
 • 62. वाय्मूटिक् कॊल्पवर् पोलेऎऩ् उळ्ळत्तै वऩ्तुयराम्
  पेय्मूटिक् कॊण्टतॆऩ् सॆय्केऩ् मुकत्तिल् पिऱङ्कुकैयैस्
  सेय्मूटिक् कॊण्टुनऱ् पाऱ्कऴक् कण्टुन् तिकऴ्मुलैयैत्
  ताय्मूटिक् कॊळ्ळुव तुण्टो अरुळुक सङ्करऩे.
 • 63. कोळ्वेण्टुम् एऴै मऩत्तिऩै वेऱुऱ्ऱुक् कॊट्टक्कॊळ्ळित्
  तेळ्वेण्टु मोसुटत् तीवेण्टु मोवतै सॆय्तिटओर्
  वाळ्वेण्टु मोकॊटुन् तुऩ्पे अतिल्ऎण् मटङ्कुकण्टाय्
  आळ्वेण्टु मेल्ऎऩ्ऩै आळ्वेण्टुम् ऎऩ्ऩुळ् अञर्ऒऴित्ते.
 • 64. विटैयिलै योअतऩ् मेलेऱि ऎऩ्मुऩ् विरैन्दुवरप्
  पटैयिलै योतुयर् ऎल्लाम् तुणिक्कप् पतङ्कॊळरुट्
  कॊटैयिलै योऎऩ् कुऱैतीर नल्कक् कुलवुम्ऎऩ्ताय्
  पुटैयिलै योऎऩ् तऩक्काकप् पेसऎम् पुण्णियऩे.
 • 65. नऱैयुळ तेमलर्क् कॊऩ्ऱैकॊण् टाटिय नऱ्सटैमेल्
  पिऱैयुळ तेकङ्कैप् पॆण्णुळ तेपिऱङ् कुङ्कऴुत्तिल्
  कऱैयुळ तेअरुळ् ऎङ्कुळ तेइक् कटैयवऩेऩ्
  कुऱैयुळ तेऎऩ् ऱरऱ्ऱवुम् सऱ्ऱुङ् कुऱित्तिलते.
 • 66. सिऩत्तालुम् कामत्ति ऩालुम्ऎऩ् तऩ्ऩैत् तिकैप्पिक्कुम्इम्
  मऩत्ताल् उऱुन्दुयर् पोतामै ऎऩ्ऱु मतित्तुस्सुऱ्ऱुम्
  इऩत्तालुम् वाऴ्क्कै इटुम्पैयि ऩालुम् इळैक्कवैत्ताय्
  अऩत्ताऩ् पुकऴुम् पतत्तोय् इतुनिऩ् अरुट्कऴके.
 • 67. पुल्लळ वायिऩुम् ईयार्तम् वायिल् पुकुन्दुपुकऴ्स्
  सॊल्लळ वानिऩ् ऱिरप्पोर् इरक्कनऱ् सॊऩ्ऩङ्कळैक्
  कल्लळ152 वात्तरु किऩ्ऱोर्तम् पालुङ् करुतिस्सॆऩ्ऱोर्
  नॆल्लळ वायिऩुम् केळेऩ्निऩ् पालऩ्ऱि निऩ्मलऩे.
 • 68. पिऱैसूऴ्न्द वेणि मुटिक्कऩि येऎम् पॆरुञ्सॆल्वमे
  कऱैसूऴ्न्द कण्टत्तॆम् कऱ्पक मेनुतऱ् कट्करुम्पे
  मऱैसूऴ्न्द मऩ्ऱॊळिर् मामणि येऎऩ् मऩमुऴुतुम्
  कुऱैसूऴ्न्दु कॊण्टतॆऩ् सॆय्केऩ् अकऱ्ऱक् कुऱित्तरुळे.
 • 69. कण्कट्टि आटुम् परुवत्ति लेमुलै कण्टऒरु
  पॆण्कट्टि याळ निऩैक्किऩ्ऱ ओर्सिऱु पिळ्ळैयैप्पोल्
  ऎण्कट्टि याऩुऩ् अरुळ्विऴैन् तेऩ्सिव ऩेऎऩ्नॆञ्सम्
  पुण्कट्टि याय्अलैक् किऩ्ऱतु मण्कट्टिप् पोलुतिर्न्दे.
 • 70. मॆय्विट्ट वञ्सक नॆञ्साल् पटुन्दुयर् वॆन्नॆरुप्पिल्
  नॆय्विट्ट वाऱिन्द वाऴ्क्कैयिऩ् वातऩै नेरिट्टताल्
  पॊय्विट्ट नॆञ्सुऱुम् पॊऱ्पतत् तैय इप् पॊय्यऩैनी
  कैविट् टिटनिऩै येल्अरुळ् वाय्करु णैक्कटले.
 • 71. अरुट्कट लेअक् कटलमु तेअव् वमुतत्तुऱ्ऱ
  तॆरुट्सुवै येअस् सुवैप्पय ऩेमऱैस् सॆऩ्ऩिनिऩ्ऱ
  पॊरुट्पत मेअप् पतत्तर सेनिऩ् पुकऴ्निऩैया
  इरुट्कुण मायै मऩत्ते ऩैयुम्उवन् तेऩ्ऱुकॊळ्ळे.
 • 72. अण्टङ्कण् टाऩुम् अळन्दाऩुम् काण्टऱ् करियवनिऩ्
  कण्टङ्कण् टार्क्कुञ् सटैमेल् कुऱैन्द कलैमतियिऩ्
  तुण्टङ्कण् टार्क्कुम् पयमुळ तोऎऩस् सूऴ्न्दटैन्देऩ्
  तॊण्टऩ्कण् टाळ्पल तॆण्टऩ्कण् टाय्निऩ् तुणैयटिक्के.
 • 73. तेट्टक्कण् टेर्मॊऴिप् पाका उलकिल् सिलर्कुरङ्कै
  आट्टक्कण् टेऩ्अऩ्ऱि अक्कुरङ् काल्अवर् आटस्सऱ्ऱुम्
  केट्टुक्कण् टेऩिलै नाऩेऴै नॆञ्सक् किऴक्कुरङ्काल्
  वेट्टुक्कॊण् टाटुकिऩ् ऱेऩ्इतु साऩ्ऱ वियप्पुटैत्ते.
 • 74. पोकङ्कॊण् टार्त्त अरुळार् अमुतप् पुणर्मुलैयैप्
  पाकङ्कॊण् टार्त्त परम्पॊरु ळेनिऩ् पतनिऩैया
  वेकङ्कॊण् टार्त्त मऩत्ताल्इव् वेऴै मॆलिन्दुमिकस्
  सोकङ्कॊण् टार्त्तुनिऱ् किऩ्ऱेऩ् अरुळत् तॊटङ्कुकवे.
 • 75. इऩ्ऱल वेनॆटु नाळाक एऴैक् कॆतिर्त्ततुऩ्पम्
  ऒऩ्ऱल वेपल ऎण्णिल वेउऱ् ऱुरैत्ततयल्
  मऩ्ऱल वेपिऱर् नऩ्ऱल वेयॆऩ वन्दकयक्
  कऩ्ऱल वेपसुङ् कऩ्ऱटि येऩ्ऱऩैक् कात्तरुळे.
 • 76. पटिपट्ट मायैयिऩ् पाऱ्पट्ट सालप् परप्पिऱ्पट्टे
  मिटिपट्ट वाऴ्क्कैयिऩ् मेऱ्पट्ट तुऩ्प विसारत्तिऩाल्
  अटिपट्ट नाऩुऩक् काट्पट्टुम् इऩ्ऩुम् अलैतल्नऩ्ऱो
  पिटिपट्ट नेरिटैप् पॆण्पट्ट पाकप् पॆरुन्दकैये.
 • 77. उटैयाय्ऎऩ् विण्णप्पम् ऒऩ्ऱुण्टु केट्टरुळ् उऩ्ऩटिस्सीर्
  तटैयातुम् इऩ्ऱिप् पुकल्वतल् लाल्इस् सकत्तिटैनाऩ्
  नटैयाल् सिऱुमैकॊण् टन्दो पिऱरै नविऩ्ऱवर्पाल्
  अटैया मैयुनॆञ् सुटैयामै युन्दन् तरुळुकवे.
 • 78. तञ्समॆऩ् ऱेनिऩ्ऱ नायेऩ् कुऱैयैत् तविर्उऩक्कोर्
  पञ्समिऩ् ऱेउल कॆल्लानिऩ् सीररुट् पाङ्कुकण्टाय्
  ऎञ्सनिऩ् ऱेऱ्कुऩै यल्लाल् तुणैपिऱि तिल्लैइतु
  वञ्समऩ् ऱेनिऩ् पतङ्काण्क मुक्कण् मणिस्सुटरे.
 • 79. पॊऱुत्तालुम् नाऩ्सॆयुम् कुऱ्ऱङ्कळ् यावुम् पॊऱातॆऩैनी
  ऒऱुत्तालुम् नऩ्ऱिऩिक् कैविट्टि टेल्ऎऩ् ऩुटैयवऩ्नी
  वॆऱुत्तालुम् वेऱिलै वेऱ्ऱोर् इटत्तै विरुम्पिऎऩ्ऩै
  अऱुत्तालुञ् सॆऩ्ऱिट माट्टेऩ् ऎऩक्कुऩ् अरुळिटमे.
 • 80. सेल्वरुम् एर्विऴि मङ्कैपङ् काऎऩ् सिऱुमैकण्टाल्
  मेल्वरु नीवरत् ताऴ्त्तालुम् उऩ्ऱऩ् वियऩ्अरुट्पॊऱ्
  काल्वरु मेइळङ् कऩ्ऱऴत् ताय्प्पसुक् काणिऩ्मटिप्
  पाल्वरु मेमुलैप् पाल्वरु मेपॆऱ्ऱ पावैक्कुमे.
 • 81. वऩ्पट्ट कूटलिल् वाऩ्पट्ट वैयै वरम्पिट्टनिऩ्
  पॊऩ्पट्ट मेऩियिल् पुण्पट्ट पोतिल् पुविनटैयाम्
  तुऩ्पट्ट वीरर्अन् तोवात वूरर्तम् तूयनॆञ्सम्
  ऎऩ्पट्ट तोइऩ्ऱु केट्टऎऩ् नॆञ्सम् इटिपट्टते.
 • 82. नीर्सिन्दुम् कण्णुम् निलैसिन्दुम् नॆञ्समुम् नीणटैयिल्
  सीर्सिन्दु वाऴ्क्कैयुम् तेऩ्सिन्दि वाटिय सॆम्मलर्पोल्
  कूर्सिन्दु पुन्दियुम् कॊण्टुनिऩ् ऱेऩ्उट् कुऱैसिन्दुम्वा
  ऱोर्सिन्दु पोलरुळ् नेर्सिन्दऩ् एत्तुम् उटैयवऩे.
 • 83. कॊटिकॊण्ट एऱ्ऱिऩ् नटैयुम् सटैयुम् कुळिर्मुकमुम्
  तुटिकॊण्ट कैयुम् पॊटिकॊण्ट मेऩियुम् तोलुटैयुम्
  पिटिकॊण्ट पाकमुम् पेररुळ् नोक्कमुम् पॆय्कऴलुम्
  कुटिकॊण्ट नऩ्मऩम् ऎऩ्मऩम् पोऱ्कुऱै कॊळ्वतिऩ्ऱे.
 • 84. वितिक्कुम् पतिक्कुम् पतिनति आर्मति वेणिप्पति
  तितिक्कुम् पतिक्कुम् पतिमेऱ् कतिक्कुन् तिकऴ्पतिवाऩ्
  तुतिक्कुम् पतिक्कुम् पतिओङ्कु मापति सॊऱ्कटन्द
  पतिक्कुम् पतिसिऱ् पतियॆम् पतिनम् पसुपतिये.
 • 85. ऎऩैयटैन् ताऴ्त्तिय तुऩ्पस् सुमैयै इऱक्कॆऩवे
  निऩैयटैन् तेऩ्अटि नायेऱ् करुळ निऩैतिकण्टाय्
  विऩैयटैन् तेमऩ वीऱुटैन् तेनिऩ्ऱु वेऱ्ऱवर्तम्
  मऩैयटैन् तेमऩम् वाटल्उऩ् तॊण्टर् मरपल्लवे.
 • 86. वऩम्पोय् वरुवतु पोलेवऩ् सॆल्वर् मऩैयिटत्ते
  तिऩम्पोय् वरुमिस् सिऱियेऩ् सिऱुमैस् सॆयलतुपोय्स्
  सिऩम्पोय्क् कॊटुम्पकैक् काममुम् पोय्निऩ् तिऱनिकऴ्त्ता
  इऩम्पोय्क् कॊटिय मऩम्पोय् इरुप्पतॆऩ् ऱॆऩ्ऩरसे.
 • 87. पॆऱ्ऱा ळऩैयनिऩ् कुऱ्ऱेवल् सॆय्तु पिऴैक्कऱियास्
  सिऱ्ऱाळ् पलरिऩुम् सिऱ्ऱा ळॆऩुमॆऩ् सिऱुमैतविर्त्
  तुऱ्ऱाळ् किलैऎऩिऩ् मऱ्ऱार् तुणैऎऩक् कुऩ्कमलप्
  पॊऱ्ऱाळ् अरुट्पुकऴ्क् कऱ्ऱाय्न्दु पाटप् पुरिन्दरुळे.
 • 88. अन्नाणै यातुनञ् सेऱ्ऱयऩ् माल्मऩै यातियर्तम्
  पॊऩ्ऩाणैक् कात्त अरुट्कट लेपिऱर् पुऩ्मऩैपोय्
  इन्नाणै यावकै ऎऩ्ऩाणैक् कात्तरुळ् एऴैक्कुनिऩ्
  तऩ्ऩाणै ऐयनिऩ् ताळाणै वेऱु सरणिल्लैये.
 • 89. पवसात ऩम्पॆऱुम् पातकर् मेवुम्इप् पारिटैनल्
  सिवसात ऩत्तरै एऩ्पटैत् ताय्अत् तिरुविलिकळ्
  अवसात ऩङ्कळैक् कण्टिव रुळ्ळम् अऴुङ्कऎऩ्ऱो
  कवसा तऩमॆऩक् कैम्मा ऩुरियैक् कळित्तवऩे.
 • 90. नाऩ्सॆय्त पुण्णिय मियातो सिवाय नमऎऩवे
  ऊऩ्सॆय्त नावैक्कॊण् टोतप्पॆऱ् ऱेऩ्ऎऩै ऒप्पवरार्
  वाऩ्सॆय्त नाऩ्मुकत् तोऩुम् तिरुनॆटु मालुमऱ्ऱैत्
  तेऩ्सॆय्त कऱ्पकत् तेवऩुम् तेवरुञ् सॆय्यरिते.
 • 91. उऱ्ऱा यिऩुमऱैक् कोर्वरि योय्ऎऩै उऱ्ऱुप्पॆऱ्ऱ
  नऱ्ऱा यिऩुम्इऩि याऩेनिऩ् नल्लरुळ् नल्किल्ऎऩ्ऩै
  विऱ्ऱा यिऩुङ्कॊळ वेण्टुकिऩ् ऱेऩ्ऎऩ् विरुप्पऱिन्दुम्
  सऱ्ऱा यिऩुम्इरङ् कातोनिऩ् सित्तम् तयानितिये.
 • 92. वाऩ्मा ऱिऩुमॊऴि माऱात माऱऩ् मऩङ्कळिक्कक्
  काऩ्माऱि याटिय कऱ्पक मेनिऩ् करुणैयॆऩ्मेल्
  ताऩ्मा ऱिऩुम्विट्टु नाऩ्माऱि टेऩ्पॆऱ्ऱ ताय्क्कुमुलैप्
  पाऩ्माऱि ऩुम्पिळ्ळै पाऩ्माऱु मोअतिल् पल्लिटुमे.
 • 93. अऩ्परि तामऩत् तेऴैयऩ् याऩ्तुय राल्मॆलिन्दे
  इऩ्परि तामिस् सिऱुनटै वाऴ्क्कैयिल् एङ्कुकिऩ्ऱेऩ्
  ऎऩ्परि ताप निलैनी अऱिन्दुम् इरङ्किलैयेल्
  वऩ्परि तान्दण् अरुट्कट लेऎऩ्ऩ वाऴ्वॆऩक्के.
 • 94. मैकण्ट कण्टमुम् माऩ्कण्ट वाममुम् वैत्तरुळिल्
  कैकण्ट नीऎङ्कुम् कण्कण्ट तॆय्वम् करुतिलॆऩ्ऱे
  मॆय्कण्ट नाऩ्मऱ्ऱैप् पॊय्कण्ट तॆय्वङ्कळ् मेवुवऩो
  नॆय्कण्ट ऊण्विट्टु नीर्कण्ट कूऴुक्कॆऩ् नेटुवते.
 • 95. वेणिक्कु मेलॊरु वेणि153 वैत् तोय्मुऩ् विरुम्पिऒरु
  माणिक्कु वेतम् वकुत्ते किऴिऒऩ्ऱु वाङ्कित्तन्द
  काणिक्कुत् ताऩरैक् काणिमट् टायिऩुम् काट्टुकण्टाय्
  पाणिक्कुमो154 तरुम् पाणि155 वन् तेऱ्ऱवर् पाऩ्मैकण्टे.
 • 96. मऱैक्कॊळित् ताय्नॆटु माऱ्कॊळित् ताय्तिसै मामुकङ्कॊळ्
  इऱैक्कॊळित् ताय्इङ् कतिलोर् पऴियिलै ऎऩ्ऱऩ्मऩक्
  कुऱैक्कॊळित् तालुम् कुऱैतीर्त् तरुळॆऩक् कूविटुम्ऎऩ्
  मुऱैक्कॊळित् तालुम् अरसेनिऩ् पाल्पऴि मूटिटुमे.
 • 97. मुऩ्मऴै वेण्टुम् परुवप् पयिर्वॆयिल् मूटिक्कॆट्ट
  पिऩ्मऴै पेय्न्दॆऩ्ऩ पेऱुकण् टाय्अन्दप् पॆऱ्ऱियैप्पोल्
  निऩ्मऴै पोऱ्कॊटै इऩ्ऱऩ्ऱि मूप्पु नॆरुङ्कियक्काल्
  पॊऩ्मऴै पेय्न्दॆऩ्ऩ कऩ्मऴै पेय्न्दॆऩ्ऩ पूरणऩे.
 • 98. नीळा तरवुकॊण् टॆऩ्कुऱै यावुम् निकऴ्त्तवुम्नी
  केळा तवऩ्ऎऩ वाळा इरुक्किऩ्ऱ केण्मैऎऩ्ऩो
  सूळात मुक्कण् मणिये विटेल्उऩैस् सूऴ्न्दऎऩ्ऩै
  आळाकक् कॊळ्ळिऩुम् मीळा नरकत् तऴुत्तिऩुमे.
 • 99. वळङ्कऩ्ऱु मावऩत् तीऩ्ऱतऩ् तायिऩ्ऱि वाटुकिऩ्ऱ
  इळङ्कऩ्ऱु पोल्सिऱु वाऴ्क्कैयिल् निऩ्अरुळ् इऩ्ऱिअन्दो
  उळङ्कऩ्ऱु नाऩ्सॆय्व तॆऩ्ऩे करुणै उतवुकण्टाय्
  कळङ्कऩ्ऱु पेररुट् कारॆऩ्ऱु कूऱुम् कळत्तवऩे.
 • 100. काऱ्ऱुक्कु मेल्विट्ट पञ्साकि उळ्ळम् कऱङ्कस्सॆऩ्ऱे
  सोऱ्ऱुक्कु मेऱ्कति इऩ्ऱॆऩ वेऱ्ऱकन् तोऱुम्उण्पोर्
  तूऱ्ऱुक्कु मेल्पॆरुन् तूऱिलै आङ्कॆऩ् तुयरमॆऩुम्
  सेऱ्ऱुक्कु मेल्पॆरुञ् सेऱिलै काण्अरुट् सॆव्वण्णऩे.
 • 101. अन्दो तुयरिल् सुऴऩ्ऱाटुम् एऴै अवलनॆञ्सम्
  सिन्दोत नीरिल् सुऴियो इळैयवर् सॆङ्कैतॊट्ट
  पन्दो सिऱुवर्तम् पम्पर मोकॊट्टुम् पञ्सुकॊलो
  वन्दो टुऴलुम् तुरुम्पोऎऩ् सॊल्वतॆम् मामणिये.
 • 102. पॊऩ्वस मोपॆण्क ळिऩ्वस मोकटऱ् पूवसमो
  मिऩ्वस मोऎऩुम् मॆय्वस मोऎऩ् वितिवसमो
  तऩ्वस मोमलन् तऩ्वस मोऎऩ् सवलैनॆञ्सम्
  ऎऩ्वस मोइल्लै निऩ्वसम् नाऩ्ऎऩै एऩ्ऱुकॊळ्ळे.
 • 103. नाऩटङ् कातॊरु नाट्सॆयुम् कुऱ्ऱ नटक्कैऎल्लाम्
  वाऩटङ् कातिन्द मण्णटङ् कातु मतिक्कुमण्टम्
  ताऩटङ् कातॆङ्कुन् ताऩटङ् कातॆऩत् ताऩऱिन्दुम्
  माऩटङ् काट्टु मणिऎऩै आण्टतु मावियप्पे.
 • 104. पाम्पा यिऩुम्उणप् पाल्कॊटुप् पार्वळर्प् पार्मऩैप्पाल्
  वेम्पायि ऩुम्वॆट्टल् सॆय्यार् वळर्त्त वॆरुट्सिक्कटात्
  ` ताम्पा यिऩुम्156 ऒरु ताम्पायि ऩुङ्कॊटु ताम्पिऩ्सॆल्वार्
  तेम्पाय् मलर्क्कुऴऱ् काम्पाक ऎऩ्ऩैयुम् सेर्त्तुक्कॊळ्ळे.
 • 105. नॆरुप्पुक्कु मुट्टैयुम् कूऴ्क्किट उप्पैयुम् नेटिस्सॆल्वोर्
  परुप्पुक्कु नॆय्युम्ऒण् पालुक्कु वाऴैप् पऴमुङ्कॊळ्ळत्
  तॆरुप्पुक्कु वारॊटु सेर्किलॆऩ् ऩाम्इस् सिऱुनटैयाम्
  इरुप्पुक्कु वेण्टिय नाऩ्सिव योकर्पिऩ् ऎय्तिलॆऩ्ऩे.
 • 106. ऎम्मत माट्टु मरियोय्ऎऩ् पावि इटुम्पैनॆञ्सै
  मुम्मत याऩैयिऩ् कालिट् टिटऱिऩुम् मॊय्अऩऱ्कण्
  विम्मत माक्किऩुम् वॆट्टिऩुम् नऩ्ऱुऩ्ऩै विट्ट अतऩ्
  वॆम्मत नीङ्कलॆऩ् सम्मतङ् काण्ऎव् वितत्तिऩुमे.
 • 107. कल्लात पुन्दियुम् अन्दोनिऩ् ताळिल् कणप्पॊऴुतुम्
  निल्लात नॆञ्समुम् पॊल्लात मायैयुम् नीण्मतमुम्
  कॊल्लामल् कॊऩ्ऱॆऩैत् तिऩ्ऩामल् तिऩ्किऩ्ऱ कॊळ्कैयैइङ्
  कॆल्लाम् अऱिन्द उऩक्कॆळि येऩिऩ् ऱिसैप्पतॆऩ्ऩे.
 • 108. तॆव्वऴि ओटुम् मऩत्तेऩुक् कुऩ्ऱऩ् तिरुवुळन्दाऩ्
  इव्वऴि एकॆऩ् ऱिरुवऴिक् कुळ्विट्ट तॆव्वऴियो
  अव्वऴि येवऴि सॆव्वऴि पाटनिऩ् ऱाटुकिऩ्ऱोय्
  वॆव्वऴि नीर्प्पुणैक् कॆऩ्ऩे सॆयल्इव् वियऩिलत्ते.
 • 109. कण्णार् नुतऱ्सॆङ् करुम्पेनिऩ् पॊऩ्ऩरुट् काऩ्मलरै
  ऎण्णात पाविइङ् केऩ्पिऱन् तेऩ्निऩै एत्तुकिऩ्ऱोर्
  उण्णात ऊणुम् उटुक्का उटैयुम् उणर्स्सिसऱ्ऱुम्
  नण्णात नॆञ्समुम् कॊण्टुल कोर्मुऩ्ऩर् नाणुऱवे.
 • 110. अम्मा वयिऱ्ऱॆरिक् काऱ्ऱेऩ् ऎऩनिऩ् ऱऴुतलऱस्
  सुम्माअस् सेय्मुकन् ताय्पार्त् तिरुक्कत् तुणिवळ्कॊलो
  इम्मा निलत्तमु तेऱ्ऱायि ऩुन्दन् तिटुवळ्मुक्कण्
  ऎम्माऩ्इङ् केऴै अऴुमुकम् पार्त्तुम् इरङ्किलैये.
 • 111. ओयाक् करुणै मुकिले नुतऱ्कण् ऒरुवनिऩ्पाल्
  तोयाक् कॊटियवॆन् नॆञ्सत्तै नाऩ्सुटु सॊल्लैस्सॊल्लि
  वायाल् सुटिऩुन् तॆरिन्दिल तेइऩि वल्वटवैत्
  तीयाल् सुटिऩुमॆऩ् अन्दो सिऱितुन् तॆरिवतऩ्ऱे.
 • 112. मालऱि याऩ्मल रोऩ्अऱि याऩ्मक वाऩ्अऱियाऩ्
  कालऱि याऩ्मऱ्ऱै वाऩोर् कऩविऩुङ् कण्टऱियार्
  सेलऱि याविऴि मङ्कैपङ् कानिऩ् तिऱत्तैमऱै
  नालऱि याऎऩिल् नाऩऱि वेऩ्ऎऩल् नाणुटैत्ते.
 • 113. आऱिट्ट वेणियुम् आट्टिट्ट पातमुम् अम्मैऒरु
  कूऱिट्ट पाकमुम् कोत्तिट्ट कॊऩ्ऱैयुम् कोलमिक्क
  नीऱिट्ट मेऩियुम् नाऩ्काणुम् नाळ्ऎऩ् ऩिलैत्तलैमेल्
  एऱिट्ट कैकळ्कण् टाणवप् पेय्कळ् इऱङ्किटुमे.
 • 114. अल्लुण्ट कण्टत् तरसेनिऩ् सीर्त्ति अमुतमुण्टोर्
  कॊल्लुण्ट तेवर्तङ् कोळुण्ट सीरॆऩुम् कूऴुण्परो
  सॊल्लुण्ट157 वायिऩर् पुल्लुण्प रोइऩ् सुवैक्कण्टॆऩुम्
  कल्लुण्ट पेर्करुङ् कल्लुण्प रोइक् कटलिटत्ते.
 • 115. कारे ऎऩुमणि कण्टत्ति ऩाऩ्पॊऱ् कऴलैयऩ्ऱि
  यारे तुणैनमक् केऴैनॆञ् सेइङ् किरुन्दुकऴु
  नीरे ऎऩिऩुन् तरऱ्कञ्सु वारॊटु नीयुञ्सॆऩ्ऱु
  सेरेल् इऱुकस् सिवाय नमऎऩस् सिन्दैसॆय्ये.
 • 116. वलैप्पट्ट माऩॆऩ वाट्पट्ट कण्णियर् मैयलॆऩ्ऩुम्
  पुलैप्पट्ट पेय्क्कु विलैप्पट्ट नाऩ्मति पोय्प्पुलम्प
  विलैप्पट्ट इम्मऩम् अन्दोइव् वेऴैक्कॆऩ् ऱॆङ्किरुन्दु
  तलैप्पट्ट तोइतऱ् कॆऩ्सॆय्कु वेऩ्मुक्कट् सङ्करऩे.
 • 117. कुरुन्दामॆऩ् सोक मऩमाऩ पिळ्ळैक् कुरङ्कुक्किङ्के
  वरुन्दा णवमॆऩ्ऩु माऩिटप् पेयॊऩ्ऱु मात्तिरमो
  पॆरुन्दा मतमॆऩ् ऱिराक्कतप् पेयुम् पिटित्ततॆन्दाय्
  तिरुन्दा अतऩ्कुतिप् पॆऩ्ऒरु वाय्कॊण्टु सॆप्परिते.
 • 118. पॆण्मणि पाकप् पॆरुमणि येअरुट् पॆऱ्ऱिकॊण्ट
  विण्मणि याऩ विऴिमणि येऎऩ् विरुप्पुऱुनल्
  कण्मणि नेर्कट वुण्मणि येऒरु काल्मणियैत्
  तिण्मणिक् कूटलिल् विऱ्ऱोङ्कु तॆय्व सिकामणिये.
 • 119. अलैयॆऴुत् तुन्दॆऱुम् ऐन्दॆऴुत् तालुऩ्ऩैअर्स्सिक्किऩ्ऱोर्
  कलैयॆऴुत् तुम्पुकऴ् कालॆऴुत् तिऱ्कुक् कऩिविरक्कम्
  इलैयॆऴुत् तुम्पिऱप् पीटॆऴुत् तुङ्कॊण्ट ऎङ्कळ्पुऴुत्
  तलैयॆऴुत् तुञ्सरि यामो नुतऱ्कण् तऩिमुतले.
 • 120. आट्सिकण् टार्क्कुऱ्ऱ तुऩ्पत्तैत् ताऩ्कॊण् टरुळळिक्कुम्
  माट्सिकण् टाय्ऎन्दै वळ्ळऱ् कुणमॆऩ्पर् मऱ्ऱतऱ्कुक्
  काट्सिकण् टेऩिलै आयिऩुम् उऩ्ऩरुट् कण्टत्तिलोर्
  साट्सिकण् टेऩ्कळि कॊण्टेऩ् करुणैत् तटङ्कटले.
 • 121. कण्कॊण्ट नॆऱ्ऱियुम् कार्कॊण्ट कण्टमुम् कऱ्पळिक्कुम्
  पॆण्कॊण्ट पाकमुम् कण्टेऩ्मुऩ् माऱऩ् पिरम्पटियाल्
  पुण्कॊण्ट मेऩिप् पुऱङ्कण्टि लेऩ्अप् पुऱत्तैक्कण्टाल्
  ऒण्कॊण्ट कल्लुम् उरुकुम्ऎऩ् ऱोइङ् कॊळित्तऩैये.
 • 122. वेय्क्कुप् पॊरुम्ऎऴिल् तोळुटैत् तेवि विळङ्कुमॆङ्कळ्
  ताय्क्कुक् कऩिन्दॊरु कूऱळित् तोय्निऩ् तयवुमिन्द
  नाय्क्कुक् किटैक्कुम् ऎऩऒरु सोतिटम् नल्किल्अवर्
  वाय्क्कुप् पऴत्तॊटु सर्क्करै वाङ्कि वऴङ्कुवऩे.
 • 123. काण्टत्तिऩ् मेवुम् उलकीर्इत् तेकम् करुम्पणैपोल्
  नीण्टत्ति लॆऩ्ऩ निलैयल वेइतु निऱ्ऱल्पसुम्
  पाण्टत्तिल् नीर्निऱ्ऱल् अऩ्ऱो नमैनम् पसुपतिताऩ्
  आण्टत्तिल् ऎऩ्ऩ कुऱैयोनम् मेऱ्कुऱै आयिरमे.
 • 124. वेणिक्कण् नीर्वैत्त तेवे मतुरै वियऩ्तॆरुविल्
  माणिक्कम् विऱ्ऱसॆम् माणिक्क मेऎऩै वाऴ्वित्ततोर्
  आणिप्पॊऩ् ऩेतॆळ् ळमुतेनिऩ् सॆय्य अटिमलर्क्कुक्
  काणिक्कै याक्किक्कॊण् टाळ्वाय् ऎऩतु करुत्तिऩैये.
 • 125. माकलै वाणर् पिऱऩ्पाल् ऎमक्कुम् मऩैक्कुम्कट्ट
  नीकलै ताऒरु मेकलै ताउण नॆऩ्मलैता
  पोकलै याऎऩप् पिऩ्तॊटर् वार्अवर् पोल्मऩऩी
  एकलै ईकलर् एकम्प वाण रिटञ्सॆल्कवे.
 • 126. ऊर्तरु वार्नल्ल ऊण्तरु वार्उटै युन्दरुवार्
  पार्तरु वार्उऴऱ् केर्तरु वार्पॊऩ् पणन्दरुवार्
  सोर्तरु वार्उळ् ळऱिवुकॆ टामल् सुकिप्पतऱ्किङ्
  कार्तरु वार्अम्मै यार्तरु पाकऩै यऩ्ऱिनॆञ्से.
 • 127. पण्सॆय्त सॊऩ्मङ्कै पाकावॆण् पाऱ्कटल् पळ्ळिकॊण्टोऩ्
  तिण्सॆय्त सक्करङ् कॊळ्वाऩ् अरुस्सऩै सॆय्तिट्टनाळ्
  विण्सॆय्त निऩ्ऩरुट् सेवटि मेऱ्पट वेण्टियवऩ्
  कण्सॆय्त नऱ्ऱवम् यातो करुत्तिल् कणिप्परिते.
 • 128. माप्पिट्टु नेर्न्दुण्टु वन्दियै वाऴ्वित्त वळ्ळल्उऩ्वॆण्
  काप्पिट्टु मेऱ्पल पाप्पिट्ट मेऩियैक् कण्टुतॊऴक्
  कूप्पिट्टु नाऩिऱ्क वन्दिलै नातऩैक् कूटइल्लाळ्
  पूप्पिट्ट कालत्तिल् कूप्पिट्ट पोतिऩुम् पोवतुण्टे.
 • 129. ऎऩ्मेऱ् पिऴैयिलै याऩॆऩ्सॆय् केऩ्ऎऩ् इटत्तिरुन्दॆऩ्
  सॊऩ्मेऱ् कॊळातॆऩै इऩ्मेल् तुरुम्पॆऩस् सुऱ्ऱुनॆञ्सत्
  तिऩ्मेऱ् पिऴैयतु पुऩ्मेऱ् पऩियॆऩस् सॆय्तॊऴिक्क
  निऩ्मेऱ् परम्विटै तऩ्मेऱ्कॊण् टऩ्पर्मुऩ् निऱ्पवऩे.
 • 130. मैविट्टि टामणि कण्टानिऩ् तऩ्ऩै वऴुत्तुम्ऎऩ्ऩै
  नॆय्विट्टि टाउण्टि पोल्इऩ्पि लाऩ्मॆय्न् नॆऱियऱियाऩ्
  पॊय्विट्टि टाऩ्वॆम् पुलैविट्टि टाऩ्मयल् पोकमॆलाम्
  कैविट्टि टाऩ्ऎऩक् कैविट्टि टेल्वन्दु कात्तरुळे.
 • 131. नल्लमु तम्सिवै ताऩ्तरक् कॊण्टुनिऩ् नऱ्सॆविक्कुस्
  सॊल्लमु तन्दन्द ऎङ्कळ् पिराऩ्वळञ् सूऴ्मयिलै
  इल्लमु तन्दिकऴ् पॆण्णाक ऎऩ्पै ऎऴुप्पियनाळ्
  सिल्लमु तम्पॆऱ्ऱ तेवरै वाऩञ् सिरित्ततऩ्ऱे.
 • 132. सॊऱ्ऱुणैवेतियऩ् ऎऩ्ऩुम्पतिकस् सुरुतियैनिऩ्
  पॊऱ्ऱुणै वार्कऴऱ् केऱ्ऱियप् पॊऩ्ऩटिप् पोतिऩैये
  नऱ्ऱुणै याक्करै एऱिय पुण्णिय नावरसैक्
  कऱ्ऱुणै यातिन्दक् कऱ्ऱुणै यामॆऩ् कटैनॆञ्समे.
 • 133. सटैयव नीमुऩ् तटुत्ताण्ट नम्पिक्कुस् सऱ्ऱॆऩिऩुम्
  कटैयव ऩेऩ्सॆयुङ् कैम्मा ऱऱिन्दिलऩ् काल्वरुन्दि
  नटैयुऱ निऩ्ऩैप् परवैतऩ् पाङ्कर् नटत्तिअऩ्पर्
  इटैवरुम् उऩ्ऱऩ् इरक्कत्तैत् ताऩ्वॆळि यिट्टतऱ्के.
 • 134. तिरुवात वूरॆम् पॆरुमाऩ् पॊरुट्टऩ्ऱु तॆऩ्ऩऩ्मुऩ्ऩे
  वॆरुवात वैतिकप् पाय्परि मेऱ्कॊण्टु मेविनिऩ्ऱ
  ऒरुवात कोलत् तॊरुवाअक् कोलत्तै उळ्कुळिर्न्दे
  करुवात नीङ्किटक् काट्टुकण् टाय्ऎऩ् कऩविऩिले.
 • 135. सीर्तरु नावुक् करैयरैप् पोलिस् सिऱियऩुम्ओर्
  कार्तरु मायैस् समणाऩ् मऩक्करुङ् कल्लिऱ्कट्टिप्
  पार्तरु पावक् कटलिटै वीऴ्त्तिटप् पट्टुऴऩ्ऱे
  एर्तरुम् ऐन्दॆऴुत् तोतुकिऩ् ऱेऩ्करै एऱ्ऱरसे.
 • 136. तूक्कमुम् सोम्पलुम् तुक्कमुम् वाऴ्क्कैयैत् तॊट्टुवरुम्
  एक्कमुम् नोयुम् इटैयूऱुम् मऱ्ऱै इटरुम्विट्ट
  नीक्कमुम् निऩ्मल नॆञ्समुम् सान्द निऱैवुम् अरुळ्
  आक्कमुम् निऩ्पतत् तऩ्पुम् तरुक अरुट्सिवमे.
 • 137. पॊय्वन्द वायुम् पुलैवन्द सॆय्कैयुम् पुऩ्मैयॆल्लाम्
  कैवन्द नॆञ्समुम् कण्टेऩ् इऩिनऱ् कऩिवुटऩ्याऩ्
  मॆय्वन्द वायुम् वितिवन्द सॆय्कैयुम् वीऱऩ्पिऩाल्
  तैवन्द नॆञ्समुम् काण्पतॆऩ् ऱोसॆञ् सटैक्कऩिये.
 • 138. कङ्कैकॊण् टाय्मलर् वेणियि लेअरुट् कण्णिमलै
  मङ्कैकॊण् टाय्इटप् पाकत्ति लेऐय मऱ्ऱुमॊरु
  नङ्कैकॊण् टाल्ऎङ्कु कॊण्टरुळ् वायॆऩ्ऱु नण्णुमऩ्पर्
  सङ्कैकॊण् टाल्अतऱ् कॆऩ्सॊल्लु वाय्मुक्कट् सङ्करऩे.
 • 139. वाट्कॊण्ट कण्णियर् माया विकार वलैपिऴैत्तुऩ्
  ताट्कॊण्ट नीऴलिल् सार्न्दिटु माऱॆऩ् ऱऩक्करुळ्वाय्
  कीट्कॊण्ट कोवणप् पेरऴ काऎऩैक् केतमऱ
  आट्कॊण्ट नीइऩ्ऱु वाळा इरुप्प तऴकल्लवे.
 • 140. वीट्टुत् तलैवनिऩ् ताळ्वणङ् कार्तम् विरितलैसुम्
  माट्टुत् तलैपट्टि माट्टुत् तलैपुऩ् वराकत्तलै
  आट्टुत् तलैवॆऱि नाय्त्तलै पाम्पिऩ् अटुन्दलैकऱ्
  पूट्टुत् तलैवॆम् पुलैत्तलै नाऱ्ऱप् पुऴुत्तलैये.
 • 141. तॆण्­र् मुटियऩैक् काणार्तङ् कण्इरुळ् सेर्कुरुट्टुक्
  कण्­र् सॊरिन्दकण् कासक्कण् पुऩ्मुलैक् कण्नकक्कण्
  पुण्­र् ऒऴुकुङ् कॊटुङ्कण् पॊऱामैक्कण् पुऩ्कण्वऩ्कण्
  मण्­र्मै युऱ्ऱकण् मामणि नीत्तकण् मालैक्कण्णे.
 • 142. कण्णुत लाऩ्पुकऴ् केळार् सॆविपॊय्क् कतैऒलियुम्
  अण्णुऱ मातरु मैन्दरुङ् कूटि अऴुमॊलियुम्
  तुण्णॆऩुन् तीस्सॊल् ऒलियुम्अव् वन्दकऩ् तूतर्कण्मॊत्
  तुण्णुऱ वावॆऩ् ऱुरप्पॊलि युम्पुकुम् ऊऩ्सॆविये.
 • 143. मणिकॊण्ट कण्टऩै वाऴ्त्तार्तम् वाय्त्तॆरु मण्णुण्टवाय्
  पिणिकॊण्ट वाय्विटप् पिस्सुण्ट वाय्वरुम् पेस्सऱ्ऱवाय्
  तुणिकॊण्ट वायऩऱ् सूटुण्ट वाय्मलञ् सोर्न्दिऴिवाय्
  कुणिकॊण्ट उप्पिलिक् कूऴुण्ट वाय्ऎऩक् कूऱुपवे.
 • 144. सकमिलै येऎऩ् ऱुटैयाऩै ऎण्णलर् तङ्कळ्नॆञ्सम्
  सुकमिलै येउणस् सोऱिलै येकट्टत् तूसिलैये
  अकमिलै येपॊरु ळाविलै येवळ्ळ लारिलैये
  इकमिलै येऒऩ्ऱुम् इङ्किलै येऎऩ् ऱिरङ्कुनॆञ्से.
 • 145. पॊङ्करुम् पेर्मुलै मङ्कैक् किटन्दन्द पुत्तमुते
  सॆङ्करुम् पेनऱुन् तेऩे मतुरस् सॆऴुङ्कऩिये
  तिङ्कळुङ् कङ्कैयुञ् सेर्न्दॊळिर् वेणिस् सिवक्कॊऴुन्दे
  ऎङ्कळै आट्कॊण्टुम् ऎऩ्ऩे तुयरिल् इरुत्तुवते.
 • 146. विल्लैप्पॊऩ् ऩाक्करङ् कॊण्टोय्वऩ्तॊण्टर् विरुम्पुऱस्सॆङ्
  कल्लैप्पॊऩ् ऩाक्किक् कॊटुत्तोय्निऩ् पातङ् करुत्तिल्वैयार्
  पुल्लैप्पॊऩ् ऩाक्कॊळुम् पुल्लर्कळ् पाऱ्सॆऩ्ऱु पॊऩ्ऩळिक्क
  वल्लैप्पॊऩ् ऩार्पुय ऎऩ्पार् इः¤तॆऩ्सॊल् वाणर्कळे.
 • 147. कूत्तुटै याय्ऎऩ् ऩुटैयाय्मुत् तेवरुम् कूऱुकिऩ्ऱ
  एत्तुटै याय्अऩ्पर् एत्तुटै याय्ऎऩ्ऱऩ् ऎण्मैमॊऴिस्
  सात्तुटै याय्निऩ् तऩक्के परम्ऎऩैत् ताङ्कुतऱ्कोर्
  वेत्तुटै यार्मऱ् ऱिलैअरुळ् ईतॆऩ्ऱऩ् विण्णप्पमे.
 • 148. वॆप्पिलै येऎऩुम् तण्विळक् केमुक्कण् वित्तकनिऩ्
  ऒप्पिलै येऎऩुम् सीर्पुक लार्पुऱ्कै उण्णुतऱ्कोर्
  उप्पिलै येपॊरु ळॊऩ्ऱिलै येऎऩ् ऱुऴल्पवर्मेल्
  तप्पिलै येअवर् पुऩ्तलै एट्टिल् तवमिलैये.
 • 149. ऎऩैप्पॆऱ्ऱ तायिऩुम् अऩ्पुटै याय्ऎऩक् किऩ्पनल्कुम्
  उऩैप्पॆऱ्ऱ उळ्ळत् तवर्मलर्स् सेवटिक् कोङ्कुम्अऩ्पु
  तऩैप्पॆऱ्ऱ नऩ्मऩम् ताम्पॆऱ्ऱ मेलवर् सार्पैप्पॆऱ्ऱाल्
  विऩैप्पॆऱ्ऱ वाऴ्विऩ् मऩैप्पॆऱ्ऱम् पोल मॆविवतिऩ्ऱे.
 • 150. निऱैमति याळर् पुकऴ्वोय् सटैयुटै नीण्मुटिमेल्
  कुऱैमति ताऩॊऩ्ऱु कॊण्टऩै येअक् कुऱिप्पॆऩवे
  पॊऱैमति येऩ्ऱऩ् कुऱैमति तऩ्ऩैयुम् पॊऩ्ऩटिक्कीऴ्
  उऱैमति याक्कॊण् टरुळ्वाय् उलकम् उवप्पुऱवे.
 • 151. तुटिवैत्त सॆङ्कै अरसेनल् लूरिल्निऩ् तूमलर्प्पॊऩ्
  अटिवैत्त पोतॆङ्कळ् अप्पर्तम् सॆऩ्ऩि यतुकुळिर्न्दॆप्
  पटिवैत्त तोइऩ्प मियाऩ्ऎणुन् तोऱुम्इप् पाविक्कुमाल्
  कुटिवैत्त पुऩ्तलै ऒऩ्ऱो मऩमुम् कुळिर्किऩ्ऱते.
 • 152. ऒरुमुटि मेल्पिऱै वैत्तोय् अरिअयऩ् ऒण्मऱैतम्
  पॆरुमुटि मेलुऱ वेण्ट वरातुऩैप् पित्तऩॆऩ्ऱ
  मरुमुटि यूरऩ् मुटिमेल् मऱुप्पवुम् वन्दतवर्
  तिरुमुटि मेलॆऩ्ऩ आसैकण् टाय्निऩ् तिरुवटिक्के.
 • 153. वेल्कॊण्ट कैयुमुन् नु‘ल्कॊण्ट मार्पमुम् मॆऩ्मलर्प्पॊऱ्
  काल्कॊण्ट ऒण्कऴऱ् काट्सियुम् पऩ्ऩिरु कण्णुम्विटै
  मेल्कॊण्ट सॆञ्सुटर् मेऩियुम् सण्मुक वीऱुङ्कण्टु
  माल्कॊण्ट नॆञ्सम् मकिऴ्वतॆन् नाळ्ऎऩ्कण् मामणिये.
 • 154. विण्पूत्त कङ्कैयुम् मिऩ्पूत्त वेणियुम् मॆऩ्मुकमुम्
  कण्पूत्त नॆऱ्ऱियुम् पॆण्पूत्त पाकमुम् कार्मिटऱुम्
  तण्पूत्त पातमुम् पॊऩ्पूत्त मेऩियुम् सार्न्दुकण्टे
  मण्पूत्त वाऴ्क्कैयै विण्पूत्त पूविऩ् मतिप्पतॆऩ्ऱे.
 • 155. तण्मति योअतऩ् तण्णमु तोऎऩस् सार्न्दिरु­त्
  तुण्मति योर्क्किऩ् पुतवुनिऩ् पेररुळ् उऱ्ऱिटवे
  ऎण्मति योटिस्सै ऎय्ता तलैयुमॆऩ् एऴैमति
  पॆण्मति योअऩ्ऱिप् पेय्मति योऎऩ्ऩ पेसुवते.
 • 156. पिट्टुक्कुम् वन्दुमुऩ् मण्सुमन् तायॆऩ्पर् पित्तऩॆऩ्ऱ
  तिट्टुक्कुम् सीररुळ् सॆय्तळित् तायॆऩ्पर् तीविऱकुक्
  कट्टुक्कुम् पॊऩ्मुटि काट्टिनिऩ् ऱायॆऩ्पर् कण्टिटऎऩ्
  मट्टुक्कुम् वञ्सकत् तॆय्वमॆऩ् कोमुक्कण् माणिक्कमे.
 • 157. मैयिट्ट कण्णियर् पॊय्यिट्ट वाऴ्विऩ् मतिमयङ्किक्
  कैयिट्ट नाऩुम्उऩ् मॆय्यिट्ट सीररुळ् काण्कुवऩो
  पैयिट्ट पाम्पणि यैयिट्ट मेऩियुम् पत्तरुळ्ळ
  मॊय्यिट्ट कालुञ्सॆव् वैयिट्ट वेलुङ्कॊळ् मुऩ्ऩवऩे.
 • 158. तवमे पुरियुम् परुवमि लेऩ्पॊय्स् सकनटैक्कण्
  अवमे पुरियुम् अऱिविलि येऩुक् करुळुमुण्टो
  उवमेय मॆऩ्ऩप्प टातॆङ्कु माकि ऒळिर्ऒळियाम्
  सिवमेमुक् कण्णुटैत् तेवेनिऩ् सित्तन् तॆरिन्दिलऩे.
 • 159. मट्टुण्ट कॊऩ्ऱैस् सटैयर सेअऩ्ऱु वन्दियिट्ट
  पिट्टुण्ट पिस्सैप् पॆरुन्दकै येकॊटुम् पॆण्मयलाल्
  कट्टुण्ट नाऩ्सुकप् पट्टुण्टु वाऴ्वऩ्इक् कऩ्मऩमाम्
  तिट्टुण्ट पेय्त्तलै वॆट्टुण्ट नाळिल्ऎऩ् तीमैयऱ्ऱे.
 • 160. आट्टुक्कुक् कालॆटुत् ताय्निऩैप् पाटलर् आङ्कियऱ्ऱुम्
  पाट्टुक्कुप् पेरॆऩ्कॊल् पण्णॆऩ्कॊल् नीट्टियप् पाट्टॆऴुतुम्
  एट्टुक्कु मैयॆऩ्कॊल् सेऱ्ऱिल् उऱङ्क इऱङ्कुङ्कटा
  माट्टुक्कु वीटॆऩ्कॊल् पञ्सणै ऎऩ्कॊल् मतित्तिटिऩे.
 • 161. ऒप्पऱ्ऱ मुक्कट् सुटरेनिऩ् सीर्त्ति उऱातवॆऱुम्
  तुप्पऱ्ऱ पाट्टिल् सुवैयुळ तोअतैस् सूऴ्न्दुकऱ्ऱुस्
  सॆप्पऱ्ऱ वाय्क्कुत् तिरुवुळ तोसिऱि तेऩुम्उण्टेल्
  उप्पऱ्ऱ पुऩ्कऱि उण्टोर्तन् नावुक् कुवप्पुळते.
 • 162. सेल्वरुङ् कण्णि इटत्तोय्निऩ् सीर्त्तियैस् सेर्त्तियन्द
  नाल्वरुम् सॆय्तमिऴ् केट्टुप् पुऱत्तिल् नटक्कस्सऱ्ऱे
  काल्वरुम् आयिऩुम् इऩ्पुरु वाकिक् कऩिमऩम्अप्
  पाल्वरु मोअतऩ् पाऱ्पॆण् कळैविट्टुप् पार्क्किऩुमे.
 • 163. कार्मुक माकप्पॊऱ् कल्वळैत् तोय्इक् कटैयवऩेऩ्
  सोर्मुक माकनिऩ् सीर्मुकम् पार्त्तुत् तुवळुकिऩ्ऱेऩ्
  पोर्मुक माकनिऩ् ऱोरैयुम् कात्तनिऩ् पॊऩ्ऩरुळ्इप्
  पार्मुक माकऎऩ् ओर्मुकम् पार्क्कप् परिन्दिलते.
 • 164. वाऩ्वळर्त् ताय्इन्द मण्वळर्त् ताय्ऎङ्कुम् मऩ्ऩुयिर्कळ्
  ताऩ्वळर्त् ताय्निऩ् तकैअऱि याऎऩ् ऱऩैअरसे
  एऩ्वळर्त् ताय्कॊटुम् पाम्पैयॆल् लान्दळ् ळिलैवळर्त्ताय्
  माऩ्वळर्त् ताय्करत् तार्निऩैप् पोल वळर्प्पवरे.
 • 165. अऱ्कण्टम् ओङ्कुम् अरसेनिऩ् ऱऩ्अटि यार्मतुरस्
  सॊऱ्कण्ट पोतुम्ऎऩ् पुऱ्कण्ट नॆञ्सम् तुणिन्दुनिल्ला
  तिऱ्कण्ट मॆय्त्तवर् पोलोटु किऩ्ऱ तॆऱिन्दतुतीङ्
  कऱ्कण् टॆऩिऩुम्अक् कऱ्कण्ट काक्कैनिऱ् कातॆऩ्परे.
 • 166. सॊल्लुकिऩ् ऱोर्क्कमु तम्पोल् सुवैतरुम् तॊल्पुकऴोय्
  वॆल्लुकिऩ् ऱोरिऩ्ऱिस् सुम्मा अलैयुमॆऩ् वेटनॆञ्सम्
  पुल्लुकिऩ् ऱोर्तमैक् कण्टाल्ऎऩ् ऩाङ्कॊल् पुकल्वॆऱुम्वाय्
  मॆल्लुकिऩ् ऱोर्क्कॊरु नॆल्लवल् वाय्क्किल् विटुवरऩ्ऱे.
 • 167. सीरिटु वार्पॊरुट् सॆल्वर्क्क लामल्इत् तीऩर्कट्किङ्
  कारिटु वार्पिस्सै आयिऩुम् पिस्सऩ् असटऩ्ऎऩ्ऱे
  पेरिटु वार्वम्पुप् पेस्सिटु वार्इन्दप् पॆऱ्ऱिकण्टुम्
  पोरिटु वार्निऩैप् पोऱ्ऱार्ऎऩ् ऩेमुक्कट् पुण्णियऩे.
 • 168. सेलुक्कु नेर्विऴि मङ्कैपङ् काऎऩ् सिऱुमतिताऩ्
  मेलुक्कु नॆञ्सैयुट् काप्पतु पोल्निऩ्ऱु वॆव्विटय
  मालुक्कु वाङ्कि वऴङ्कवुन् ताऩ्सम् मतित्ततुकाण्
  पालुक्कुङ् कावल्वॆम् पूऩैक्कुन् तोऴऩ्ऎऩ् पार्इतुवे.
 • 169. इणैयेतुम् इऩ्ऱिय तेवे कऩल्इऩऩ् इन्दॆऩुमुक्
  कणैये कॊळुम्सॆङ् करुम्पे पिऱविक् कटल्कटत्तुम्
  पुणैये तिरुवरुट् पूरण मेमॆय्प् पुलमळिक्कुम्
  तुणैयेऎऩ् तुऩ्पन् तुटैत्ताण्टु कॊळ्ळत् तुणिन्दरुळे.
 • 170. निलैकाट्टि आण्टनिऩ् ताट्कऩ्पि लातऩ्पिल् नीण्टवऩ्पोल्
  पुलैकाट् टियमऩत् तेऩ्कॊण्ट वेटम् पुऩैइटैमेल्
  कलैकाट्टिक् कट्टु मयिर्त्तलै काट्टिप्पुऩ् कन्दैसुऱ्ऱि
  मुलैकाट्टि आण्मकऩ् पॆण्वेटम् काट्टु मुऱैमैयऩ्ऱे.
 • 171. विटनाकप् पूणणि मेलोय्ऎऩ् नॆञ्सम् विरितल्विट्टॆऩ्
  उटऩाक मॆय्अऩ्पु ळूऱ्ऱाक निऩ्ऩरु ळुऱ्ऱिटुतऱ्
  किटऩाक मॆय्न्नॆऱिक् कीटाकस् सॆय्कुव तिङ्कुऩक्के
  कटऩाक निऱ्पतु कण्टेऩ्पिऩ् तुऩ्पॊऩ्ऱुङ् कण्टिलऩे.
 • 172. नयप्पटुम् ओर्निऩ् अरुळॆऩक् किऩ्ऱॆऩिल् नाय्मऩमॆऩ्
  वयप्पटु मोतुयर् मण्पटु मोनल्ल वाऴ्वैऎऩ्ऩाल्
  सॆयप्पटु मोकुणम् सीर्प्पटु मोपवम् सेरस्सऱ्ऱुम्
  पयप्पटु मोमलम् पाऴ्पटु मोऎम् पसुपतिये.
 • 173. सोपङ्कण् टार्क्करुळ् सॆय्वोय् मतिक्कऩ्ऱिस् सूऴ्न्दिटुवॆन्
  तीपङ्कण् टालुम् इरुळ्पोम्इव् वेऴै तियङ्कुम्परि
  तापङ्कण् टाय्अरुळ् सॆय्यातॆऩ् कुऱ्ऱन् तऩैक्कुऱित्तुक्
  कोपङ्कण् टालुनऩ् ऱैयाऎऩ् तुऩ्पक् कॊतिप्पऱुमे.
 • 174. ऎल्ला मुटैय इऱैयव ऩेनिऩै एत्तुकिऩ्ऱ
  नल्लार् तमक्कॊरु नाळेऩुम् पूसै नयन्दियऱ्ऱिस्
  सॊल्लाल् अवर्पुकऴ् सॊल्लातिव् वण्णम् तुयर्वतऱ्कॆऩ्
  कल्लामै ऒऩ्ऱुमऱ् ऱिल्लामै ऒऩ्ऱिरु कारणमे.
 • 175. पिऱैयाऱु कॊण्टसॆव् वेणिप् पिराऩ्पतप् पेऱटैवाऩ्
  मऱैयाऱु काट्टुनिऩ् तण्णरु ळेयऩ्ऱि मायैऎऩ्ऩुम्
  निऱैयाऱु सूऴुन् तुरुम्पाय्स् सुऴलुम्ऎऩ् नॆञ्सिऩुळ्ळ
  कुऱैयाऱु तऱ्किटम् वेऱिल्लै काण्इक् कुवलैयत्ते.
 • 176. मालऱि यातवऩ् अऩ्ऱेअत् तॆय्व वरतऩुनिऩ्
  कालऱि यातवऩ् ऎऩ्ऱाल्अक् कालैऎक् कालैऎमैप्
  पोलऱि यातवर् काण्पार्मुऱ् कण्टमॆय्प् पुण्णियर्तम्
  पालऱि यातवऩ् नाऩितु केट्टुणर् पालऩऩ्ऱे.
 • 177. ऒऩ्ऱेऎऩ् आरुयिर्क् कोरुऱ वेऎऩक् कोरमुते
  नऩ्ऱेमुक् कण्णुटै नायक मेमिक्क नल्लकुणक्
  कुऩ्ऱे निऱैअरुट् कोवे ऎऩतु कुलतॆय्वमे
  मऩ्ऱे ऒळिर्मुऴु माणिक्क मेऎऩै वाऴ्विक्कवे.
 • 178. ताऴ्वेतुम् इऩ्ऱिय कोवे ऎऩक्कुत् तऩित्तपॆरु
  वाऴ्वे नुतऱ्कण् मणियेऎऩ् उळ्ळ मणिविळक्के
  एऴ्वेलै ऎऩ्ऩिऩुम् पोता इटुम्पै इटुङ्कुटुम्पप्
  पाऴ्वे तऩैप्पट माट्टेऩ् ऎऩक्कुऩ् पतमरुळे.
 • 179. वण्टुकॊण् टार्नऱुङ् कॊऩ्ऱैयि ऩाऩ्ऱऩ् मलरटिक्कुत्
  तॊण्टुकॊण् टार्तञ् सुकत्तुक्कुम् वाऴ्क्कैस् सुऴलिऱ्ऱळ्ळुम्
  पॆण्टुकॊण् टार्तम् तुयरुक्कुम् ऒप्पिऩ्ऱु पेसिल्ऎऩ्ऱे
  कण्टुकॊण् टाय्इऩि नॆञ्सेनिऩ् उळ्ळक् करुत्तॆतुवे.
 • 180. मलङ्कविऴ्न् तार्मऩम् वाऩ्कविऴ्न् तालुम्अव् वाऩ्पुऱमाम्
  सलङ्कविऴ्न् तालुम् सलियातॆऩ् पुऩ्मऩन् ताऩ्कटलिल्
  कलङ्कविऴ्न् तार्मऩम् पोले सलिप्पतु काण्कुटुम्प
  विलङ्कविऴ्न् तालऩ्ऱि निल्लातॆऩ् सॆय्वल् विटैयवऩे.
 • 181. मैकॊटुत् तार्नॆटुङ् कण्मलै माऩुक्कु वाय्न्दॊरुपाल्
  मॆय्कॊटुत् ताय्तवर् विट्टवॆम् माऩुक्कु मेवुऱओर्
  कैकॊटुत् ताय्मयल् कण्णियिल् वीऴ्न्दुट् कलङ्कुऱुम्ऎऩ्
  कॊय्कॊटुत् ताऴ्मऩ माऩुक्कुक् कालैक् कॊटुत्तरुळे.
 • 182. उटम्पार् उऱुमयिर्क् काल्पुऴै तोऱऩल् ऊट्टिवॆय्य
  विटम्पास् सियइरुप् पूसिकळ् पाय्स्सिऩुम् मॆत्तॆऩ्ऩुम्इत्
  तटम्पार् सिऱुनटैत् तुऩ्पञ्सॆय् वेतऩैत् ताङ्करितॆऩ्
  कटम्पानऱ् पऩ्ऩिरु कण्णा इऩिऎऩैक् कात्तरुळे.
 • 183. मण्णालुम् मण्णुऱ्ऱ वाऴ्क्कैयि ऩालुम्अव् वाऴ्क्कैक्कुऱ्ऱ
  पॆण्णालुम् नॊन्दुवन् तारै ऎलाम्अरुट् पेऱॆऩुमुक्
  कण्णालुम् पार्त्तैन्दु कैयालुम् ईयुम् कणपतिनिऩ्
  पण्णालुम् मामऱै मेऱ्ऱाळै ऎऩ्ऩुट् पतित्तरुळे.
 • 184. वाऩाळ मालयऩ् वाऴ्वाळ अऩ्ऱिइम् मण्मुऴुतुम्
  ताऩाळ निऩ्पतम् ताऴ्पवर् ताऴ्कऒण् सङ्कैयङ्कै
  माऩाळ मॆय्यिटन् तन्दोय्तुऩ् पऱ्ऱ मऩमतॊऩ्ऱे
  नाऩाळ ऎण्णिनिऩ् ताळेत्तु किऩ्ऱऩऩ् नल्कुकवे.
 • 185. ईटऱि यातमुक् कण्णानिऩ् अऩ्पर् इयल्पिऩैइन्
  नाटऱि यातुऩ् अरुळऩ्ऱि ऊण्सुवै नावैयऩ्ऱि
  मेटऱि यातुनऱ् पाट्टैक्कऱ् ऱोरऩ्ऱि मेऱ्सुमन्द
  एटऱि यातवै येऩऱि याऎऩ् ऱिकऴ्वरऩ्ऱे.
 • 186. सूटुण्ट पूञैक्कुस् सोऱुण्ट वाय्पिऩ् तुटिप्पतऩ्ऱि
  ऊटुण्ट पालिट्ट ऊण्कण्ट तेऩुम् उणत्तुणिया
  तीटुण्ट ऎऩ्मऩम् अन्दो तुयरिल् इटियुण्टुम्इव्
  वीटुण्ट वाऴ्क्कैयिल् वीऴुण्ट ताल्ऎम् विटैयवऩे.
 • 187. करङ्काट्टि मैयिट्ट कण्काट्टि ऎऩ्पॆरुङ् कऩ्मनॆञ्सक्
  कुरङ्काट्टिस् सेय्मैयिल् निऱ्किऩ्ऱ मातरैक् कॊण्टुकल्लार्
  उरङ्काट्टिक् कोलॊऩ् ऱुटऩीट्टिक् काट्टि उरप्पिऒरु
  मरङ्काट् टियकुरङ् काट्टुकिऩ् ऱोरॆऩ् मणिकण्टऩे.
 • 188. कळङ्कऩि पोल्मणि कण्टानिऩ् पॊऱ्कऴल् काणऱ्कॆऩ्सिऱ्
  ऱुळङ्कऩि यातुनिऩ् सीर्केट् किऩुम्अऩ् पुऱउरुका
  वळङ्कऩि कामञ् सिऱवामल् सिऱ्ऱिल् वकुत्तुऴलुम्
  इळङ्कऩि पोल्निऩ्ऱ तॆऩ्सॆय्कु वेऩ्ऎम् इऱैयवऩे.
 • 189. मामत्ति ऩाल्सुऴल् वॆण्तयिर् पोऩ्ऱु मटन्दैयर्तम्
  कामत्ति ऩाल्सुऴल् ऎऩ्ऱऩ्नॆञ् सोउऩ्ऱऩ् कालैअऩ्पाम्
  तामत्ति ऩाल्तळै यिट्टनॆञ् सोइत् तकैइरण्टिऩ्
  नामत्तिऩाल् पित्तऩ् ऎऩ्पोय् निऩक्कॆतु नल्लनॆञ्से.
 • 190. एऱ्ऱिलिट् टार्कॊटि कॊण्टोय् विळक्किऩै एऱ्ऱपॆरुङ्
  काऱ्ऱिलिट् टालुम् इटलाम्नॆल् मावैक् कलित्तिटुनीर्
  आऱ्ऱिलिट् टालुम् पॆऱलाम्उट् कालै अटुङ्कुटुम्पस्
  सेऱ्ऱिलिट् टाल्पिऩ् परिताम् ऎवर्क्कुम् तिरुप्पुवते.
 • 191. तेरोङ्कु काऴिक्कण् मॆय्ञ्ञाऩप्पालुण्ट सॆम्मणियैस्
  सीरोङ्कु मुत्तुस् सिविकैयिऩ् मेल्वैत्त तेवउऩ्ऱऩ्
  पेरोङ्कुम् ऐन्दॆऴुत् तऩ्ऱो पटैप्पैप् पिरमऩुक्कुम्
  एरोङ्कु काप्पैत् तिरुनॆटु मालुक्कुम् ईन्दतुवे.
 • 192. वेतऩै यामतु सूतऩै याऎऩ्ऱु वेतऩैयाल्
  पोतऩै यानिऩ् ऱुऩैक्कूवु मेऴैयैप् पोतऩैकेळ्
  वातऩै यातिङ्कु वातऩै यावॆऩ्ऱुऩ् वाय्मलरस्
  सोतऩै यायिऩुञ् सोतऩै यासिऱ् सुकप्पॊरुळे.
 • 193. इऩ्पऱ्ऱ इस्सिऱु वाऴ्क्कैयि लेवॆयि लेऱवॆम्पुम्
  ऎऩ्पऱ्ऱ पुऩ्पुऴुप् पोल्तळर् एऴै ऎऩिऩुमिवऩ्
  अऩ्पऱ्ऱ पाविऎऩ् ऱन्दो ऎऩैविटिल् ऐयवैयत्
  तॆऩ्पऱ्ऱ ताकमऱ् ऱिल्लैकण् टाय्ऎऩै एऩ्ऱुकॊळ्ळे.
 • 194. कळङ्कॊण्ट ओर्मणिक् काट्सियुम् मुस्सुटर्क् कण्अरुळुम्
  वळङ्कॊण्ट तॆय्वत् तिरुमुक माट्सियुम् वाय्न्दपरि
  मळङ्कॊण्ट कॊऩ्ऱैस् सटैयुम्पॊऱ् सेवटि माण्पुम्ऒऩ्ऱ
  उळङ्कॊण्ट पुण्णियर् अऩ्ऱोऎऩ् तऩ्ऩै उटैयवरे.
 • 195. काविक्कु नेर्मणि कण्टावण् टार्कुऴल् कऱ्परुळुम्
  तेविक्कु वामङ् कॊटुत्तोय्निऩ् मामलर्स् सेवटिप्पाल्
  सेविक्कुम् सेवकञ् सॆय्वोरै आयिऩुञ् सेविक्कइप्
  पाविक्कु वाय्क्किल्ऎऩ् आविक्कु नीण्ट पयऩतुवे.
 • 196. कॊङ्किट्ट कॊऩ्ऱैस् सटैयुम्निऩ् ऩोर्पसुङ् कोमळप्पॆण्
  पङ्किट्ट वॆण्तिरु नीऱ्ऱॊळि मेऩियुम् पार्त्तिटिल्पिऩ्
  इङ्किट्ट मायैयै ऎङ्किट्ट वाऎऩ् ऱिसैप्पिऩुम्पोय्स्
  सङ्किट्ट ओसैयिल् पॊङ्किट्ट वाय्कॊटु ताण्टिटुमे.
 • 197. वॆम्पॆरु माऩुक्कुक् कैकॊटुत् ताण्ट मिकुङ्करुणै
  ऎम्पॆरु माऩुक्कु विण्णप्पम् तेवर् इळम्पिटियार्
  तम्पॆरु माऩुक्कुम् सार्मलै माऩुक्कुम् साऱ्ऱुमैङ्कैस्
  सॆम्पॆरु माऩुक्कुम् ऎन्दाय्क्कुम् नाऩ्पणि सॆय्यस्सॆय्ये.
 • 198. साऱ्ऱव ऩेकनऩ् ऩावुळ्ळ तायिऩुम् साऱ्ऱरिताम्
  वीऱ्ऱव ऩेवॆळ्ळि वॆऱ्पव ऩेअरुळ् मेवियवॆण्
  नीऱ्ऱव ऩेनिऩ् ऩरुळ्तर वेण्टुम् नॆटुमुटिवॆळ्
  एऱ्ऱव ऩेपलि एऱ्ऱवऩे अऩ्पर्क् केऱ्ऱवऩे.
 • 199. पतिये सरणम् परमे सरणम् परम्परमाम्
  तितिये सरणम् सिवमे सरणम् सिवमुणर्न्दोर्
  कतिये सरणम्ऎऩ् कण्णे सरणम्मुक् कट्करुणा
  नितिये सरणम् सरणम्ऎऩ् पाल्मॆय्न् निलैयरुळे.
 • 200. ऎऩ्ऩुऱ वेऎऩ् कुरुवेऎऩ् उळ्ळत् तॆऴुम्इऩ्पमे
  ऎऩ्ऩुयि रेऎऩ्ऱऩ् अऩ्पे निलैपॆऱ्ऱ ऎऩ्सॆल्वमे
  ऎऩ्ऩऱि वेऎऩ्ऱऩ् वाऴ्वेऎऩ् वाऴ्वुक् किटुमुतले
  ऎऩ्ऩर सेऎऩ् कुलतॆय्व मेऎऩै एऩ्ऱुकॊळ्ळे.
 • 201. काऩ्पोल् इरुण्टइव् वञ्सक वाऴ्क्कैयिल् कऩ्ऩॆञ्समे
  माऩ्पोल् कुतित्तुक्कॊण् टोटेल् अमुत मतिविळङ्कुम्
  वाऩ्पोल् कुळिर्न्द सिवाऩन्द वाऴ्क्कैयिऩ् वाऴ्वुऱस्सॆन्
  तेऩ्पोल् इऩिक्कुम् सिवाय नमऎऩस् सिन्दैसॆय्ये.
 • 202. वेतऩॆऩ् कोतऱ वेण्टुमॆऩ् कोऎऩ विण्णप्पञ्सॆय्
  पातऩॆऩ् कोकटऱ् पळ्ळिकॊण् टाऩ्तॊऴुम् पण्पऩ्ऎऩ्को
  नातऩॆऩ् कोपर नातऩॆऩ् कोऎङ्कळ् नम्पिक्कुनल्
  तूतऩॆऩ् कोअवऩ् तोऴऩॆऩ् कोनिऩैत् तूय्मणिये.
 • 203. इयङ्का मऩमुम् कयङ्का निलैयुम् इकपरत्ते
  मयङ्का अऱिवुम् तियङ्का नॆऱियुम् मकिऴ्न्दरुळ्वाय्
  वयङ्का निलत्तिऩ् मुयङ्का उयर्तवर् वाऴ्त्तुकिऩ्ऱ
  पुयङ्का तुतित्तऱ् कुयङ्का तवरुट् पुकुन्दवऩे.
 • 204. सिवसङ्क रासिव योका सिवकतिस् सीरळिक्कुम्
  सिवसम्पु वेसिव लोका सिवानन्दस् सॆल्वनल्कुम्
  सिवसुन्द रासिव पोका सिवाकमस् सॆन्नॆऱिसॊल्
  सिवपुङ्क वासिव ञाऩिकळ् वाऴ्त्तुम् सिवकुरुवे.
 • 205. मतितत्तु वान्द अरुट्सिव मेसिऩ् मयसिवमे
  तुतिसित् तॆलाम्वल्ल मॆय्स्सिव मेसिऱ् सुकसिवमे
  कतिनित्त सुत्तस् सिवमे विळङ्कुमुक् कट्सिवमे
  पतिसस्सि तानन्द सिऱ्सिव मेऎम् परसिवमे.
 • 206. कटुम्पुल वेटर्कळ् ओरैवर् इन्दियक् कळ्वरैवर्
  कॊटुङ्कर णत्तुट्टर् नाल्वर्कळ् वऩ्मलक् कोळरैवर्
  अटुम्पटै कोटिकॊण् टुऱ्ऱार्मऱ् ऱेऴैयऩ् याऩॊरुवऩ्
  इटुम्पटै यातुमि लेऩ्वॆल्व तॆङ्ङऩ् इऱैयवऩे.
 • 207. इटैक्कॊटि वामत् तिऱैवामॆय्ञ् ञाऩिकट् किऩ्पनल्कुम्
  विटैक्कॊटि एन्दुम् वलत्ताय्निऩ् नामम् वियन्दुरैयार्
  कटैक्कॊटि पोलक् कतऱुकिऩ् ऱार्पॊय्क् कतैयवर्ताम्
  पुटैक्कॊटि यालऩ्ऱिप् पुल्लाल् ऎयिलैप् पुऩैपवरे.
 • 208. उरुमत्ति लेपट्ट पुऩ्पुऴुप् पोल्इव् उलकनटैक्
  करुमत्ति लेपट्ट ऎऩ्मऩन् ताऩ्निऩ् कऴलटैयुम्
  तरुमत्ति लेपट्ट तिऩ्ऱेऎऩ् ऱॆण्णुन् तऩैयुमन्दो
  मरुमत्ति लेपट्ट वाळियैप् पोऩ्ऱु वरुत्तुवते.
 • 209. ऎऩ्ऩिऱै वाइमै योरिऱै वामऱै यिऩ्मुटिपिऩ्
  मुऩ्ऩिऱै वामलै मिऩ्ऩिऱै वामलर् मुण्टकत्तोऩ्
  तऩ्ऩिऱै वातितित् ताऩिऱै वामॆय्त् तपोतऩरुळ्
  मऩ्ऩिऱै वाइङ्कु वाऎऩ् ऱॆऩक्कुनल् वाऴ्वरुळे.
 • 210. पोऱ्ऱिऎऩ् आवित् तुणैयेऎऩ् अऩ्पिल् पुकुञ्सिवमे
  पोऱ्ऱिऎऩ् वाऴ्विऩ् पयऩेऎऩ् इऩ्पप् पुतुनऱवे
  पोऱ्ऱिऎऩ् कण्णुण् मणियेऎऩ् उळ्ळम् पुऩैअणिये
  पोऱ्ऱिऎऩ् ओर्पॆरुन् तेवे करुणै पुरिन्दरुळे.
 • 211. कञ्सत्ति लेर्मुक मञ्सत्ति लेर्नटैक् कऩ्ऩियर्कण्
  नञ्सत्ति लेअवर् वञ्सत्ति लेपट्टु नाणुऱुम्पुऩ्
  नॆञ्सत्ति लेअतऩ् तञ्सत्ति लेमुक् कणित्तऎऩ्पोल्
  पञ्सत्ति लेपिर पञ्सत्ति लेउऴप् पार्ऎवरे.
 • 212. नाऩ्मुकत् तोऩुम् तिरुनॆटु मालुमॆय्ञ् ञाऩमॆऩ्ऩुम्
  वाऩ्मुकक् कण्कॊण्टु काणामल् तम्उरु माऱियुम्निऩ्
  तेऩ्मुकक् कॊऩ्ऱै मुटियुम्सॆन् तामरैस् सेवटियुम्
  ऊऩ्मुकक् कण्कॊण्टु तेटिनिऩ् ऱार्सऱ् ऱुणर्विलरे.
 • 213. इरुवर्क् कऱियप् पटातॆऴुन् तोङ्किनिऩ् ऱेत्तुकिऩ्ऱोर्
  करुवर्क्क नीक्कुम् करुणैवॆऱ् पेऎऩ् कवलैयैइङ्
  कॊरुवर्क्कु नाऩ्सॊल माट्टेऩ् अवरॆऩ् ऩुटैयवरो
  वॆरुवऱ्क ऎऩ्ऱॆऩै आण्टरुळ् ईतॆऩ्ऱऩ् विण्णप्पमे.
 • 214. ऒण्णुतल् एऴै मटवार्तम् वाऴ्क्कैयिऩ् उऱ्ऱिटिऩुम्
  पण्णुत लेर्मऱै आयिरञ् सूऴुनिऩ् पातत्तैयाऩ्
  ऎण्णुत लेतॊऴि लाकस्सॆय् वित्तॆऩ्ऩै एऩ्ऱुकॊळ्वाय्
  कण्णुत लेकरु णैक्कट लेऎऩ् करुत्तितुवे.
 • 215. तळैक्किऩ्ऱ मायक् कुटुम्पप् पॆरुन्दुयर् ताङ्किअन्दो
  इळैक्किऩ्ऱ एऴैक् किरङ्कुकण् टाय्सिऱि तेइऱकु
  मुळैक्किऩ्ऱ पोतऱुप् पार्पोल्निऩ् ऩाम मॊऴिन्दिटुङ्काल्
  वळैक्किऩ्ऱ मायैक्किङ् काऱ्ऱेऩ्मुक् कण्णुटै मामणिये.
 • 216. मञ्सटै वाऩ निऱत्तोऩ् अयऩ्मुतल् वाऩवर्क्का
  नञ्सटै याळ मिटुमिटऱ् ऱोय्कङ्कै नण्णुकिऩ्ऱ
  सॆञ्सटै याय्निऩ् तिरुप्पॆय राकस् सिऱन्दऎऴुत्
  तञ्सटै यार्कण्कळ् पञ्सटै यामुऩ् ऩऱिविलरे.
 • 217. इलङ्का पुरत्तऩ् इराक्कतर् मऩ्ऩऩ् इरावणऩ्मुऩ्
  मलङ्कानिऩ् वॆळ्ळि मलैक्की ऴिरुन्दु वरुन्दनिऩ्सीर्
  कलङ्कामल् पाटिटक् केट्टे इरङ्किक् करुणैसॆय्त
  नलङ्काणिऩ् तऩ्मैइऩ् ऱॆऩ्ऩळ वियाण्टैयिऩ् नण्णियते.
 • 218. उटैयॆऩ्ऱुम् पूणॆऩ्ऱुम् ऊणॆऩ्ऱुम् नाटि उऴऩ्ऱिटुम्इन्
  नटैयॆऩ्ऱुम् सञ्सलञ् सञ्सलङ् काणिति ऩाऩ्सिऱियेऩ्
  पुटैयॆऩ्ऱु वॆय्य लुऱुम्पुऴुप् पोऩ्ऱु पुऴुङ्कुकिऩ्ऱेऩ्
  विटैयॆऩ्ऱु मालऱङ् कॊण्टोयॆऩ् तुऩ्पम् विलक्कुकवे.
 • 219. अरुळ्अर सेअरुट् कुऩ्ऱेमऩ् ऱाटुम् अरुळिऱैये
  अरुळ्अमु तेअरुट् पेऱे निऱैन्द अरुट्कटले
  अरुळ्अणि येअरुट् कण्णेविण् णोङ्कुम् अरुळ्ऒळिये
  अरुळ्अऱ मेअरुट् पण्पेमुक् कण्कॊळ् अरुट्सिवमे.
 • 220. निलैयऱि यात कुटुम्पत् तुयरॆऩ्ऩुम् नीत्तत्तिले
  तलैयऱि यातु विऴुन्देऩै आण्टरुळ् ताऩळिप्पाय्
  अलैयऱि यात कटलेमुक् कण्कॊण्ट आरमुते
  विलैयऱि यात मणिये विटेलितॆऩ् विण्णप्पमे.
 • 221. मॆय्यकत् तेकणप् पोतुम् विटातु विरुम्पुकिऩ्ऱोर्
  कैयकत् तेनिऩ् ऱॊळिर्कऩि येनुतऱ् कट्करुम्पे
  वैयकत् तेनिऩै अल्लामल् नऱ्ऱुणै मऱ्ऱिलैइप्
  पॊय्यकत् तेऩ्सॆयुम् तीङ्का यिरमुम् पॊऱुत्तरुळे.
 • 222. मुलैक्कलङ् कार मिटुमट वार्मयल् मूटिअवर्
  तलैक्कलङ् कार मलर्सूटु वार्निऩ् ऱऩैवऴुत्तार्
  इलैक्कलङ् कारव् वियमऩ्वन् तालॆऩ् इसैप्पर्वॆळ्ळि
  मलैक्कलङ् कार मणियेमुक् कण्कॊण्ट मामरुन्दे.
 • 223. पुरिकिऩ्ऱ वीट्टकम् पोन्दटि पट्टुप् पुऱङ्कटैयिल्
  तिरिकिऩ्ऱ नाय्क्कुम् सिरिप्पाम्ऎऩ् पाविस् सिऱुपिऴैप्पैस्
  सॊरिकिऩ्ऱ पुण्णिल् कऩलिटल् पोलॆणुन् तोऱुनॆञ्सम्
  ऎरिकिऩ्ऱ तॆऩ्सॆय्कु वेऩ्पिऱै वार्सटै ऎऩ्ऩमुते.
 • 224. मऩक्केत माऱ्ऱु मरुन्दे पॊतुऒळिर् माणिक्कमे
  कऩक्के तुऱऎऩ् करुत्तऱि यामल् कऴऱुकिऩ्ऱ
  तऩक्केळर् पाऱ्सॆऩ् ऱटियेऩ् इतयम् तळर्वतॆल्लाम्
  निऩक्के तॆरिन्द तॆऩक्के अरुळ निऩैन्दरुळे.
 • 225. मोकङ् कलन्द मऩत्तेऩ् तुयरङ्कळ् मुऱ्ऱुमऱ्ऱुत्
  तेकङ् कलन्द पवन्दीर्क्कुम् निऩ्पतम् सिन्दिक्कुम्नाळ्
  पोकङ् कलन्द तिरुनाळ् मलैयऱ् पुतप्पसुन्देऩ्
  पाकङ् कलन्दसॆम् पाले नुतऱ्कट् परञ्सुटरे.
 • 226. कोलॊऩ्ऱु कण्ट इऱैमकऩ् वाऴ्विऩुम् कोटिपङ्कु
  मेलॊऩ्ऱु कण्टऩम् नॆञ्सेऎऩ् सॊल्लै विरुम्पिऩियञ्
  सेलॊऩ्ऱु कण्ट मणियाऩ् वरैप्पसुन् तेऩ्कलन्द
  पालॊऩ्ऱु कण्टकण् कॊण्टुयर् वाऴ्वु पलित्ततुवे.
 • 227. पुलैयळ वोऎऩुम् नॆञ्सक ऩेऩ्तुयर्प् पोकमॆट्टु
  मलैयळ वोइन्द मण्णळ वोवन्द वाऩळवो
  अलैयळ वोवऩ्ऱु मऩ्ऱुणिऩ् ऱोङ्कुम् अरुमरुन्दे
  इलैयळ वोऎऩुन् तेवे अऱिन्दुम् इरङ्किलैये.
 • 228. कल्लॆऩ्ऱु वल्लॆऩ्ऱु मिऩ्ऩार् पुळकक् कऩतऩत्तैस्
  सॊल्लॆऩ्ऱु सॊल्लुमुऩ् सॊल्लुमन् तोनिऩ् तुणैयटिक्कण्
  निल्लॆऩ्ऱु पल्ल निकऴ्त्तिऩुम् ऎऩ्मऩम् निऱ्पतऩ्ऱे
  अल्लॆऩ्ऱु वॆल्कळङ् कॊण्टोय्ऎऩ् सॆय्व तऱिन्दिलऩे.
 • 229. कळ्ळा टियकॊऩ्ऱैस् सॆञ्सटै योय्नऱ् कऩकमऩ्ऱिऩ्
  उळ्ळा टियमलर्स् सेवटि योय्इव् वुलकियऱ्कण्
  ऎळ्ळा टियसॆक् किटैप्पटल् पोल्तुऩ् पिटैइळैत्तुत्
  तळ्ळा टियनटै कॊण्टेऱ्कु नऩ्ऩटै तन्दरुळे.
 • 230. मरुक्का मलर्क्कुऴल् मिऩ्ऩार् मयल्सण्ट मारुतत्ताल्
  इरुक्का तुऴलुमॆऩ् एऴैनॆञ् सेइव् विटुम्पैयिले
  सॆरुक्का तुरुकिस् सिवाय नमऎऩत् तेर्न्दऩ्पिऩाल्
  ऒरुक्काल् उरैक्किल् पॆरुक्काकुम् नल्लिऩ्पम् ओङ्किटुमे.
 • 231. मतिक्कण्णि वेणिप् पॆरुन्दकै येनिऩ् मलरटिक्कुत्
  तुतिक्कण्णि सूट्टुमॆय्त् तॊण्टरिल् सेर्न्दुनिऩ् तूयऒऱ्ऱिप्
  पतिक्कण्णि निऩ्ऩैप् पणिन्देत्ति उळ्ळम् परवसमाक्
  कतिक्कण्णि वाऴुम् पटिअरु ळायॆऩ् करुत्तितुवे.
 • 232. इरैयेऱ्ऱु तुऩ्पक् कुटुम्प विकार इरुट्कटलिल्
  पुरैयेऱ्ऱु नॆञ्सम् पुलर्न्दुनिऩ् ऱेऩैप् पॊरुट्पटुत्तिक्
  करैयेऱ्ऱ वेण्टुमॆऩ् कण्णे पवत्तैक् कटिमरुन्दे
  तिरैयेऱ्ऱु सॆञ्सटैत् तेवे अमरर् सिकामणिये.

  • 145. ओर्पिळ्ळैप्पेर् - मतलै - सरक्कॊऩ्ऱै. स. मू. क.
  • 146. मयङ्कुकिऩ्ऱेऩ्, मयङ्किऩ्ऱेऩ् ऎऩ विकारमायिऱ्ऱु. तॊ. वे.
  • 147. कॊण्टिटेल् ऎऩ मुऩ्ऩिलै ऎतिर्मऱै एवऩ्मुऱ्ऱाकक् कॊळ्क. तॊ. वे.
  • 148. सॆल् - मेकम्. तॊ. वे.
  • 149. उरुम् - इटि. तॊ. वे.
  • 150. माऴै - पॊऩ्. तॊ. वे.
  • 151. पॊऩ्किऩ्ऱु पूत्त सटै - कॊऩ्ऱै पूत्त सटै. तॊ. वे.
  • 152. कल् - मलै. तॊ. वे.
  • 153. वेणि - नति. तॊ. वे.
  • 154. पाणिक्कुमो - तामतिक्कुमो. स. मु. क.
  • 155. पाणि - कै, नीर्. स. मु. क.
  • 156. कटा, ताम्, पायिऩुम् - पाय्न्दालुम् ; ताम्पु - कयिऱु. स. मु. क.
  • 157. सॊल् - नॆल्, तॊ. वे.
  • 158. कऩल् - अक्किऩि. इऩऩ् - सूरियऩ्. इन्दु - सन्दिरऩ्. स. मु. क.

திருவருண் முறையீடு // திருவருண் முறையீடு