திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
മകാതേവ മാലൈ
makātēva mālai
വടിവുടൈ മാണിക്ക മാലൈ
vaṭivuṭai māṇikka mālai
First Thirumurai

006. തിരുവരുണ്‍ മുറൈയീടു
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu

  കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തുനിയാല്‍ ഉളന്തളര്‍ന്‍ തന്തോ തുരുംപില്‍ ചുഴലുകിന്‍റേന്‍
  ഇനിയാ യിനുംഇരങ് കാതോനിന്‍ ചിത്തംഎന്‍ തായ്ഇതെന്‍ന
  അനിയായ മോഎന്‍ നളവിന്‍നിന്‍ പാല്‍തണ്‍ ണരുളിലൈയോ
  ചനിയാംഎന്‍ വല്‍വിനൈപ് പോതനൈ യോഎന്‍കൊല്‍ ചാറ്റുവതേ.
 • 2. എന്‍നേ മുറൈയുണ്‍ ടെനില്‍കേള്‍വി ഉണ്‍ടെന്‍പര്‍ എന്‍നളവില്‍
  ഇന്‍നേ ചിറിതും ഇലൈയേനിന്‍ പാല്‍ഇതറ് കെന്‍ചെയ്കുവേന്‍
  മന്‍നേമുക് കണ്‍ണുടൈ മാമണി യേഇടൈ വൈപ്പരിതാം
  പൊന്‍നേമിന്‍ നേര്‍ചടൈത് തന്‍നേ രിലാപ്പരി പൂരണനേ.
 • 3. തണ്‍ടാത ചഞ്ചലങ് കൊണ്‍ടേന്‍ നിലൈയൈഇത് താരണിയില്‍
  കണ്‍ടാര്‍ ഇരങ്കുവര്‍ കേട്ടാര്‍ ഉരുകുവര്‍ കങ്കൈതിങ്കള്‍
  തുണ്‍ടാര്‍ മലര്‍ച്ചടൈ എന്തായ് ഇരങ്കിലൈ തൂയ്മൈയിലാ
  അണ്‍ടാര്‍ പിഴൈയും പൊറുപ്പോയ് ഇതുനിന്‍ അരുട്കഴകേ.
 • 4. പൊയ്യാം ഉലക നടൈനിന്‍റു ചഞ്ചലം പൊങ്കമുക്കണ്‍
  ഐയാഎന്‍ ഉള്‍ളം അഴലാര്‍ മെഴുകൊത് തഴികിന്‍റതാല്‍
  പൈയാര്‍ അരവ മതിച്ചടൈ യായ്ചെം പവളനിറച്
  ചെയ്യായ് എനക്കരുള്‍ ചെയ്യായ് എനില്‍എന്‍ന ചെയ്കുവനേ.
 • 5. വിടമിലൈ യേര്‍മണി കണ്‍ടാനിന്‍ ചൈവ വിരതഞ്ചെയ്യത്
  തിടമിലൈ യേഉട് ചെറിവിലൈ യേഎന്‍റന്‍ ചിത്തത്തുനിന്‍
  നടമിലൈ യേഉന്‍റന്‍ നണ്‍പിലൈ യേഉനൈ നാടുതറ്കോര്‍
  ഇടമിലൈ യേഇതൈ എണ്‍ണിലൈ യേചറ് റിരങ്കിലൈയേ.
 • 6. വിണ്‍ണുടൈ യായ്വെള്‍ളി വെറ്പുടൈ യായ്മതി മേവുചടൈക്
  കണ്‍ണുടൈ യായ്നെറ്റിക് കണ്‍ണുടൈ യായ്അരുട് കണ്‍ണുടൈയായ്
  പണ്‍ണുടൈ യായ്തിചൈപ് പട്ടുടൈ യായ്ഇടപ് പാലില്‍അരുട്
  പെണ്‍ണുടൈ യായ്വന്തിപ് പിട്ടുടൈ യായ്എന്‍ പെരുഞ്ചെല്‍വമേ.
 • 7. വിടൈയുടൈ യായ്മറൈ മേലുടൈ യായ്നതി മേവിയചെഞ്
  ചടൈയുടൈ യായ്കൊന്‍റൈത് താരുടൈ യായ്കരം താങ്കുമഴുപ്
  പടൈയുടൈ യായ്അരുട് പണ്‍പുടൈ യായ്പെണ്‍ പരവൈയിന്‍പാല്‍
  നടൈയുടൈ യായ്അരുള്‍ നാടുടൈ യായ്പതം നല്‍കുകവേ.
 • 8. കീളുടൈ യായ്പിറൈക് കീറ്റുടൈ യായ്എങ് കിളൈത്തലൈമേല്‍
  താളുടൈ യായ്ചെഞ് ചടൈയുടൈ യായ്എന്‍ തനൈയുടൈയായ്
  വാളുടൈ യായ്മലൈ മാനുടൈ യായ്കലൈ മാനുടൈയായ്
  ആളുടൈ യായ്മന്‍റുള്‍ ആട്ടുടൈ യായ്എന്‍നൈ ആണ്‍ടരുളേ.
 • 9. നാന്‍പടും പാടു ചിവനേ ഉലകര്‍ നവിലുംപഞ്ചു
  താന്‍പടു മോചൊല്‍ലത് താന്‍പടു മോഎണ്‍ണത് താന്‍പടുമോ
  കാന്‍പടു കണ്‍ണിയിന്‍ മാന്‍പടു മാറു കലങ്കിനിന്‍റേന്‍
  ഏന്‍പടു കിന്‍റനൈ എന്‍റിരങ് കായ്എന്‍നില്‍ എന്‍ചെയ്വനേ.
 • 10. പൊയ്യോ അടിമൈ ഉരൈത്തല്‍എന്‍ തായ്എന്‍നുട് പോന്തിരുന്തായ്
  ഐയോനിന്‍ ഉള്‍ളത് തറിന്തതന്‍ റോഎന്‍ അവലമെല്‍ലാം
  കൈയോട വല്‍ലവര്‍ ഓര്‍പതി നായിരങ് കറ്പനിന്‍റു
  മെയ്യോ ടെഴുതിനുന്‍ താന്‍അടങ് കാത വിയപ്പുടൈത്തേ.
 • 11. തേന്‍ചൊല്‍ലും വായുമൈ പാകാനിന്‍ തന്‍നൈത് തെരിന്തടുത്തോര്‍
  താന്‍ചൊല്‍ലുങ് കുറ്റങ് കുണമാകക് കൊള്‍ളുന്‍ തയാളുവെന്‍റേ
  നാന്‍ചൊല്‍വ തെന്‍നൈപൊന്‍ നാണ്‍ചൊല്‍ലും വാണിതന്‍ നാണ്‍ചൊല്‍ലുംഅവ്
  വാന്‍ചൊല്‍ലും എംമലൈ മാന്‍ചൊല്‍ലും കൈംമലൈ മാന്‍ചൊല്‍ലുമേ.
 • 12. വെന്‍റേ മുതലൈയും മൂര്‍ക്കരും കൊണ്‍ടതു മീളവിടാര്‍
  എന്‍റേ ഉരൈപ്പരിങ് കെന്‍പോന്‍റ മൂടര്‍മറ് റില്‍ലൈനിന്‍പേര്‍
  നന്‍റേ ഉരൈത്തുനിന്‍ റന്‍റേ വിടുത്തനന്‍ നാണില്‍എന്‍മട്
  ടിന്‍റേയക് കട്ടുരൈ ഇന്‍റേഎന്‍ ചൊല്‍വ തിറൈയവനേ.
 • 13. കൈക്കിന്‍റ കായും ഇനിപ്പാം വിടമും കനഅമുതാം
  പൊയ്ക്കിന്‍റ കാനലും നീരാംവന്‍ പാവമും പുണ്‍ണിയമാം
  വൈക്കിന്‍റ ഓടുഞ്ചെം പൊന്‍നാംഎന്‍ കെട്ട മനതുനിന്‍ചീര്‍
  തുയ്ക്കിന്‍റ നല്‍ല മനതാവ തില്‍ലൈഎന്‍ ചൊല്‍ലുവനേ.
 • 14. വീണേ പൊഴുതു കഴിക്കിന്‍റ നാന്‍ഉന്‍ വിരൈമലര്‍ത്താള്‍
  കാണേന്‍കണ്‍ ടാരൈയുങ് കാണ്‍കിന്‍റി ലേന്‍ചറ്റും കാണറ്കന്‍പും
  പൂണേന്‍ തവമും പുരിയേന്‍ അറമും പുകല്‍കിന്‍റിലേന്‍
  നാണേന്‍ വിലങ്കിഴി യാണേ യെനുങ്കടൈ നായിനനേ.
 • 15. നാനോര്‍ എളിമൈ അടിമൈയെന്‍ റോനല്‍ലന്‍ അല്‍ലനെന്‍റു
  താനോനിന്‍ അന്‍പര്‍ തകാതെന്‍പര്‍ ഈതെന്‍റു താനിനൈത്തോ
  ഏനോനിന്‍ ഉള്‍ളം ഇരങ്കിലൈ ഇന്‍നു മിരങ്കിലൈയേല്‍
  കാനോടു വേന്‍കൊല്‍ കടല്‍വിഴു വേന്‍കൊല്‍മുക് കണ്‍ണവനേ.
 • 16. മിന്‍പോലുഞ് ചെഞ്ചടൈ വിത്തക നേഒളി മേവിയചെം
  പൊന്‍പോലു മേനിഎം പുണ്‍ണിയ നേഎനൈപ് പോറ്റിപ്പെറ്റ
  തന്‍പോലുന്‍ തായ്തന്തൈ ആയിരം പേരിരുന്‍ താലുംഅന്തോ
  നിന്‍പോലും അന്‍പുടൈ യാര്‍എനക് കാര്‍ഇന്ത നീണിലത്തേ.
 • 17. അന്‍പാലെന്‍ തന്‍നൈഇങ് കാളുടൈ യായ്ഇവ് വടിയവനേന്‍
  നിന്‍പാലെന്‍ തുന്‍പ നെറിപ്പാല്‍ അകറ്റെന്‍റു നിന്‍റതല്‍ലാല്‍
  തുന്‍പാല്‍ ഇടരൈപ് പിറര്‍പാല്‍ അടുത്തൊന്‍റു ചൊന്‍നതുണ്‍ടോ
  എന്‍പാല്‍ ഇരങ്കിലൈ എന്‍പാറ് കടല്‍പിള്‍ളൈക് കീന്തവനേ.
 • 18. എന്‍പോന്‍ മനിതരൈ ഏന്‍അടുപ് പേന്‍എനക് കെയ്പ്പില്‍വൈപ്പാം
  പൊന്‍പോല്‍ വിളങ്കും പുരിചടൈ യാന്‍റനൈപ് പോയടുത്തേന്‍
  തുന്‍പോര്‍ അണുവും പെറേന്‍ഇനി യാന്‍എന്‍റു ചൊല്‍ലിവന്തേന്‍
  മുന്‍പോല്‍ പരാമുകഞ് ചെയ്യേല്‍ അരുളുക മുക്കണനേ.
 • 19. പൊന്‍നുടൈ യാര്‍തമൈപ് പോയ്അടുപ് പായ്എന്‍റ പുന്‍മൈയിനോര്‍ക്
  കെന്‍നുടൈ യാന്‍റനൈ യേഅടുപ് പേന്‍ഇതറ് കെള്‍ളളവും
  പിന്‍നിടൈ യേന്‍അവര്‍ മുന്‍നടൈ യേന്‍എനപ് പേചിവന്തേന്‍
  മിന്‍നിടൈ മാതുമൈ പാകാഎന്‍ ചോകം വിലക്കുകവേ.
 • 20. ചാതകത് തോര്‍കട്കുത് താനരുള്‍ വേനെനില്‍ താഴ്ന്തിടുമാ
  പാതകത് തോനുക്കു മുന്‍നരുള്‍ ഈന്തതെപ് പാന്‍മൈകൊണ്‍ടോ
  തീതകത് തേന്‍എളി യേന്‍ആ യിനുംഉന്‍ തിരുവടിയാം
  പോതകത് തേനിനൈക് കിന്‍റേന്‍ കരുണൈ പുരിന്തരുളേ.
 • 21. അരുളറി യാച്ചിറു തേവരുന്‍ തംമൈ അടുത്തവര്‍കട്
  കിരുളറി യാവിളക് കെന്‍റാലും നെഞ്ചം ഇരങ്കുകിന്‍റാര്‍
  മരുളറി യാപ്പെരുന്‍ തേവേനിന്‍ തന്‍നടി വന്തടുത്തേന്‍
  തെരുളറി യാച്ചിറി യേന്‍ആയി നുഞ്ചെയ്ക ചീരരുളേ.
 • 22. അരുംപൊരു ളേഎന്‍ അരചേഎന്‍ ആരുയിര്‍ക് കാകവന്ത
  പെരുംപൊരു ളേഅരുട് പേറേ ചിവാനന്തം പെറ്റവര്‍പാല്‍
  വരുംപൊരു ളേമുക്കണ്‍ മാമണി യേനിന്‍ വഴിയരുളാല്‍
  തരുംപൊരു ളേപൊരുള്‍ എന്‍റുവന്‍ തേന്‍എനൈത് താങ്കിക്കൊള്‍ളേ.
 • 23. ചരങ്കാര്‍ മുകന്തൊടുത് തെയ്വതു പോലെന്‍ റനൈയുലകത്
  തുരങ്കാ രിരുട്പെരു വാതനൈ യാല്‍ഇടര്‍ ഊട്ടുനെഞ്ചക്
  കുരങ്കാല്‍ മെലിന്തുനിന്‍ നാമന്‍ തുണൈയെനക് കൂറുകിന്‍റേന്‍
  ഇരങ്കാര്‍ തമക്കും ഇരങ്കുകിന്‍ റോയ്എറ് കിരങ്കുകവേ.
 • 24. കൂറുറ്റ കുറ്റമുന്‍ താനേ മകിഴ്വില്‍ കുണമെനവേ
  ആറുറ്റ ചെഞ്ചടൈ അണ്‍ണല്‍കൊള്‍ വാന്‍എന്‍പര്‍ ആങ്കതറ്കു
  വേറുറ്റ തോര്‍കരി വേണ്‍ടുങ്കൊ ലോഎന്‍നുള്‍ മേവിഎന്‍റും
  വീറുറ്റ പാതത് തവന്‍മിടറ് റേകരി മേവിയുമേ.
 • 25. ചൂറ്പടു മേക നിറത്തോനും നാന്‍മുകത് തോനുംഎന്‍നൈപ്
  പോറ്പടും പാടുനല്‍ ലോര്‍ചൊലക് കേട്കും പൊഴുതുമനം
  വേറ്പടും പുണ്‍ണില്‍ കലങ്കിഅന്‍ തോനം വിടൈയവന്‍പൂങ്
  കാറ്പടുന്‍ തൂളിനം മേറ്പടു മോഒരു കാല്‍എന്‍നുമേ.
 • 26. വാളേയ് നെടുങ്കണ്‍ണി എംപെരു മാട്ടി വരുടുമലര്‍ത്
  താളേ വരുന്ത മണിക്കൂടറ് പാണന്‍ തനക്കടിമൈ
  ആളേ എനവിറ കേറ്റുവിറ് റോയ്നിന്‍ നരുള്‍കിടൈക്കും
  നാളേനന്‍ നാള്‍അന്ത നാട്കാ യിരന്തെണ്‍ടന്‍ നാന്‍ചെയ്വനേ.
 • 27. അടുത്താര്‍ തമൈഎന്‍റും മേലോര്‍ വിടാര്‍കള്‍ അവര്‍ക്കുപ്പിച്ചൈ
  എടുത്താ യിനുംഇടു വാര്‍കള്‍എന്‍ പാര്‍അതറ് കേറ്കച്ചൊറ്പൂത്
  തൊടുത്താര്‍ ഒരുവര്‍ക്കുക് കച്ചൂരി ലേപിച്ചൈച് ചോറെടുത്തുക്
  കൊടുത്തായ്നിന്‍ പേരരുള്‍ എന്‍ചൊല്‍ലു കേന്‍എണ്‍ കുണക്കുന്‍റമേ.
 • 28. നാടിനിന്‍ റേനിനൈ നാന്‍കേട്ടുക് കൊള്‍വതു നണ്‍ണുംപത്തുക്
  കോടിയന്‍ റേഒരു കോടിയിന്‍ നൂറ്റൊരു കൂറുമന്‍റേ
  തേടിനിന്‍ റേപുതൈപ് പോരുന്‍ തരുവര്‍നിന്‍ ചീര്‍നിനൈന്തുട്
  പാടിയന്‍ തോമനം വാടിനിന്‍ റേന്‍മുകം പാര്‍ത്തരുളേ.
 • 29. തായാകി നുഞ്ചറ്റു നേരന്‍ തരിപ്പള്‍നന്‍ തന്തൈയൈനാം
  വായാര വാഴ്ത്തിനും വൈയിനും തന്‍നിടൈ വന്തിതുനീ
  ഈയായ് എനില്‍അരുള്‍ വാന്‍എന്‍ റുനൈയടുത് തേന്‍ഉമൈയാള്‍
  നേയാ മനമിരങ് കായാഎന്‍ എണ്‍ണം നെറിപ്പടവേ.
 • 30. നടുംപാട്ടൈ നാവലന്‍ വായ്ത്തിരുപ് പാട്ടൈ നയന്തിട്ടനീ
  കുടുംപാട്ടൈ മേറ്കൊണ്‍ട എന്‍തമിഴ്പ് പാട്ടൈയും കൊണ്‍ടെനുള്‍ളത്
  തിടുംപാട്ടൈ നീക്കിലൈ എന്‍നിനുന്‍ തുന്‍പത് തിഴുക്കുറ്റുനാന്‍
  പടുംപാട്ടൈ യായിനും പാര്‍ത്തിരങ് കായ്എം പരഞ്ചുടരേ.
 • 31. ഏട്ടാലുങ് കേളയല്‍ എന്‍പാരൈ നാന്‍ചിരിത് തെന്‍നൈവെട്ടിപ്
  പോട്ടാലും വേറിടം കേളേന്‍എന്‍ നാണൈപ് പുറംവിടുത്തുക്
  കേട്ടാലും എന്‍നൈ ഉടൈയാ നിടഞ്ചെന്‍റു കേട്പനെന്‍റേ
  നീട്ടാലും വായുരൈപ് പാട്ടാലുഞ് ചൊല്‍ലി നിറുത്തുവനേ.
 • 32. ചീര്‍ക്കിന്‍റ കൂടലില്‍ പാണനുക് കാട്പടച് ചെന്‍റഅന്‍നാള്‍
  വേര്‍ക്കിന്‍റ വെംമണല്‍ എന്‍തലൈ മേല്‍വൈക്കു മെല്‍ലടിക്കുപ്
  പേര്‍ക്കിന്‍റ തോറും ഉറുത്തിയ തോഎനപ് പേചിഎണ്‍ണിപ്
  പാര്‍ക്കിന്‍റ തോറുംഎന്‍ കണ്‍ണേഎന്‍ ഉള്‍ളം പതൈക്കിന്‍റതേ.
 • 33. നീയേഎന്‍ തന്തൈ അരുളുടൈ യായ്എനൈ നേര്‍ന്തുപെറ്റ
  തായേനിന്‍ പാലിടത് തെംപെരു മാട്ടിഇത് തന്‍മൈയിനാല്‍
  നായേന്‍ ചിറിതുങ് കുണമിലന്‍ ആയിനും നാനുംഉങ്കള്‍
  ചേയേ എനൈപ്പുറം വിട്ടാല്‍ ഉലകഞ് ചിരിത്തിടുമേ.
 • 34. തെരുളും പൊരുളുംനിന്‍ ചീരരു ളേഎനത് തേര്‍ന്തപിന്‍യാന്‍
  മരുളും പുവനത് തൊരുവരൈ യേനു മതിത്തതുണ്‍ടോ
  വെരുളും പുവിയില്‍ തുയരാല്‍ കലങ്കി വെതുംപുകിന്‍റേന്‍
  ഇരുളും കരുമണി കണ്‍ടാ അറിന്തും ഇരങ്കിലൈയേ.
 • 35. പെണ്‍ണാന്‍ മയങ്കും എളിയേനൈ ആളപ് പെരുങ്കരുണൈ
  അണ്‍ണാനിന്‍ ഉള്‍ളം ഇരങ്കാത വണ്‍ണം അറിന്തുകൊണ്‍ടേന്‍
  കണ്‍ണാര്‍ ഉലകില്‍എന്‍ തുന്‍പമെല്‍ ലാംവെളി കാണിലിന്ത
  മണ്‍ണാ പിലത്തൊടു വിണ്‍ണാടുങ് കൊള്‍ളൈ വഴങ്കുമെന്‍റേ.
 • 36. നെറികൊണ്‍ട നിന്‍നടിത് താമരൈക് കാട്പട്ടു നിന്‍റഎന്‍നൈക്
  കുറികൊണ്‍ട വാഴ്ക്കൈത് തുയരാം പെരിയ കൊടുങ്കലിപ്പേയ്
  മുറികൊണ്‍ ടലൈക്ക വഴക്കോ വളര്‍ത്ത മുടക്കിഴനായ്
  വെറികൊണ്‍ട തേനും വിടത്തുണി യാര്‍ഇവ് വിയനിലത്തേ.
 • 37. മതിയാമല്‍ ആരൈയും നാന്‍ഇറു മാന്തു മകിഴ്കിന്‍റതെം
  പതിയാം ഉനതു തിരുവരുട് ചീരുരം പറ്റിയന്‍റോ
  എതിയാര്‍ പടിനും ഇടര്‍പ്പട് ടലൈയഇവ് വേഴൈക്കെന്‍ന
  വിതിയാ ഇനിപ്പട മാട്ടേന്‍ അരുള്‍ചെയ് വിടൈയവനേ.
 • 38. കറ്കോട്ടൈ നെഞ്ചരുന്‍ തംപാല്‍ അടുത്തവര്‍ കട്കുച്ചുംമാച്
  ചൊറ്കോട്ടൈ യായിനും കട്ടുവര്‍ നിന്‍നൈത് തുണിന്തടുത്തേന്‍
  അറ്കോട്ടൈ നെഞ്ചുടൈ യേനുക് കിരങ്കിലൈ അന്‍റുലവാ
  നെറ്കോട്ടൈ ഈന്തവന്‍ നീയല്‍ലൈ യോമുക്കണ്‍ നിന്‍മലനേ.
 • 39. ആതിക്ക മായൈ മനത്തേന്‍ കവലൈ അടുത്തടുത്തു
  വാതിക്ക നൊന്തു വരുന്തുകിന്‍ റേന്‍നിന്‍ വഴക്കംഎണ്‍ണിച്
  ചോതിക്ക എന്‍നൈത് തൊടങ്കേല്‍ അരുളത് തൊടങ്കുകണ്‍ടായ്
  പോതിക്ക വല്‍ലനറ് ചേയ്ഉമൈ യോടെന്‍നുള്‍ പുക്കവനേ.
 • 40. പിറൈമുടിത് താണ്‍ടൊരു പെണ്‍മുടിത് തോര്‍പിള്‍ളൈപ് പേര്‍145മുടിത്ത
  നിറൈമുടിത് താണ്‍ടവഞ് ചെവ്വേണി ചെയ്തിട നിത്തമന്‍റിന്‍
  മറൈമുടിത് താണ്‍ടവഞ് ചെയ്വോയ്എന്‍ പാലരുള്‍ വൈത്തെളിയേന്‍
  കുറൈമുടിത് താണ്‍ടുകൊള്‍ എന്‍നേ പലമുറൈ കൂറുവതേ.
 • 41. നടങ്കൊണ്‍ട പൊന്‍നടി നീഴലില്‍ നാന്‍വന്തു നണ്‍ണുമട്ടും
  തിടങ്കൊണ്‍ട നിന്‍പുകഴ് അല്‍ലാല്‍ പിറര്‍പുകഴ് ചെപ്പവൈയേല്‍
  വിടങ്കൊണ്‍ട കണ്‍ടത് തരുട്കുന്‍റ മേഇമ വെറ്പുടൈയാള്‍
  ഇടങ്കൊണ്‍ട തെയ്വത് തനിമുത ലേഎം ഇറൈയവനേ.
 • 42. വിഴിക്കഞ്ച നന്തരും മിന്‍നാര്‍തം വാഴ്ക്കൈയില്‍ വീഴ്ന്തയലോര്‍
  മൊഴിക്കഞ്ചി ഉള്‍ളം പൊറാതുനിന്‍ നാമ മൊഴിന്തെളിയേന്‍
  കുഴിക്കഞ്ചി പോന്‍മയങ് കിന്‍റേന്‍146അരുളക് കുറിത്തിലൈയേല്‍
  പഴിക്കഞ്ചി നോയ്ഇന്‍നും എന്‍പഴിക് കഞ്ചപ് പടുമുനക്കേ.
 • 43. ചേല്‍വൈക്കും കണ്‍ണുമൈ പാകാനിന്‍ ചിത്തം തിരുവരുള്‍എന്‍
  പാല്‍വൈക്കു മേല്‍ഇടര്‍ എല്‍ലാം എനൈവിട്ടപ് പാല്‍നടക്കക്
  കാല്‍വൈക്കു മേനറ് ചുകവാഴ്വെന്‍ മീതിനില്‍ കണ്‍വൈക്കുമേ
  മാല്‍വൈക്കു മായൈകള്‍ മണ്‍വൈക്കു മേതങ്കള്‍ വായ്തനിലേ.
 • 44. ഒരുമാതു പെറ്റ മകന്‍പൊരുട് ടാക ഉവന്തുമുന്‍നം
  വരുമാമ നാകി വഴക്കുരൈത് തോയ്എന്‍ വഴക്കുരൈത്തറ്
  കിരുമാ നിലത്തതു പോല്‍വേടങ് കട്ട ഇരുത്തികൊലോ
  തിരുമാല്‍ വണങ്കും പതത്തവ യാനുന്‍ ചിറുവനന്‍റേ.
 • 45. മുന്‍നഞ്ച മുണ്‍ട മിടറ്റര ചേനിന്‍ മുഴുക്കരുണൈ
  അന്‍നഞ് ചുകംപെറ ഉണ്‍ടുംഉന്‍ പാല്‍അന്‍ പടൈന്തിലതാല്‍
  കന്‍നെഞ്ച മോകട്ടൈ വന്‍നെഞ്ച മോഎട്ടിക് കായ്നെഞ്ചമോ
  എന്‍നെഞ്ചം എന്‍നെഞ്ച മോതെരി യേന്‍ഇതറ് കെന്‍ചെയ്വതേ.
 • 46. വാനം വിടാതുറു കാല്‍പോല്‍എന്‍ തന്‍നൈ വളൈന്തുകൊണ്‍ട
  മാനം വിടാതിതറ് കെന്‍ചെയ്കു വേന്‍നിന്‍നൈ വന്തടുത്തേന്‍
  ഊനം വിടാതുഴല്‍ നായേന്‍ പിഴൈയൈ ഉളങ്കൊണ്‍ടിടേല്‍
  ഞാനം വിടാത നടത്തോയ്നിന്‍ തണ്‍ണരുള്‍ നല്‍കുകവേ.
 • 47. നായുഞ് ചെയാത നടൈയുടൈ യേനുക്കു നാണമുംഉള്‍
  നോയുഞ് ചെയാനിന്‍റ വന്‍മിടി നീക്കിനന്‍ നോന്‍പളിത്തായ്
  പേയുഞ് ചെയാത കൊടുന്തവത് താല്‍പെറ്റ പിള്‍ളൈക്കുനല്‍
  തായും ചെയാള്‍ഇന്ത നന്‍റികണ്‍ ടായ്ചെഞ് ചടൈയവനേ.
 • 48. ഉരുവത്തി ലേചിറി യേനാകി യൂകത്തി ലൊന്‍റുമിന്‍റിത്
  തെരുവത്തി ലേചിറു കാല്‍വീചി യാടിടച് ചെന്‍റഅന്തപ്
  പരുവത്തി ലേനല്‍ അറിവളിത് തേഉനൈപ് പാടച്ചെയ്തായ്
  അരുവത്തി ലേഉരു വാനോയ്നിന്‍ തണ്‍ണളി യാര്‍ക്കുളതേ.
 • 49. മാനെഴുന്‍ താടുങ് കരത്തോയ്നിന്‍ ചാന്ത മനത്തില്‍ചിനന്‍
  താനെഴന്‍ താലും എഴുകഎന്‍ റേഎന്‍ തളര്‍വൈഎല്‍ലാം
  ഊനെഴുന്‍ താര്‍ക്കനിന്‍ പാല്‍ഉരൈപ് പേന്‍അന്‍റി ഊര്‍ക്കുരൈക്ക
  നാനെഴുന്‍ താലുംഎന്‍ നാഎഴു മോമൊഴി നല്‍കിടവേ.
 • 50. വനമെഴുന്‍ താടുഞ് ചടൈയോയ്നിന്‍ ചിത്ത മകിഴ്തലന്‍റിച്
  ചിനമെഴുന്‍ താലും എഴുകഎന്‍ റേഎന്‍ ചിറുമൈയൈനിന്‍
  മുനമെഴുന്‍ താറ്റുവ തല്‍ലാല്‍ പിറര്‍ക്കു മൊഴിന്തിടഎന്‍
  മനമെഴുന്‍ താലുംഎന്‍ വായ്എഴു മോഉള്‍ള വാറിതുവേ.
 • 51. ചിറ്പര മേഎഞ് ചിവമേ തിരുവരുള്‍ ചീര്‍മികുന്ത
  കറ്പക മേഉനൈച് ചാര്‍ന്തോര്‍ക് കളിക്കുനിന്‍ കൈവഴക്കം
  അറ്പമന്‍ റേപല അണ്‍ടങ് കളിന്‍അടങ് കാതതെന്‍റേ
  നറ്പര ഞാനികള്‍ വാചകത് താല്‍കണ്‍ടു നാടിനനേ.
 • 52. വരുഞ്ചെല്‍ലുള്‍148 നീര്‍മറുത് താലും കരുണൈ മറാതഎങ്കള്‍
  പെരുഞ്ചെല്‍വ മേഎഞ് ചിവമേ നിനൈത്തൊഴപ് പെറ്റുംഇങ്കേ
  തരുഞ്ചെല്‍ അരിക്കു മരംപോല്‍ ചിറുമൈത് തളര്‍നടൈയാല്‍
  അരുഞ്ചെല്‍ലല്‍ മൂഴ്കിനിറ് കിന്‍റേന്‍ ഇതുനിന്‍ അരുട്കഴകേ.
 • 53. കരുമുക നീക്കിയ പാണനുക് കേകന കങ്കൊടുക്കത്
  തിരുമുകം ചേരറ് കളിത്തോയ്എന്‍ റുന്‍നൈത് തെരിന്തടുത്തെന്‍
  ഒരുമുകം പാര്‍ത്തരുള്‍ എന്‍കിന്‍റ ഏഴൈക് കുതവിലൈയേല്‍
  ഉരുമുക149 വാര്‍ക്കും വിടൈയോയ് എവര്‍മറ് റുതവുവരേ.
 • 54. മരുപ്പാ വനത്തുറ്റ മാണിക്കു മന്‍നന്‍ മനമറിന്തോര്‍
  തിരുപ്പാ ചുരഞ്ചെയ്തു പൊറ്കിഴി ഈന്തനിന്‍ ചീര്‍നിനൈന്തേ
  വിരുപ്പാ നിനൈയടുത് തേന്‍എനക് കീന്തിട വേഇന്‍റെന്‍നൈ
  കരുപ്പാനിന്‍ ചിത്തം തിരുപ്പായ്എന്‍ മീതു കറൈക്കണ്‍ടനേ.
 • 55. പീഴൈയൈ മേവുംഇവ് വാഴ്ക്കൈയി ലേമനം പേതുറ്റഇവ്
  ഏഴൈയൈ നീവിട ലാമോ അടിമൈക് കിരങ്കുകണ്‍ടായ്
  മാഴൈയൈപ്150 പോന്‍മുന്‍നര്‍ത് താങ്കൊണ്‍ടു വൈത്തു വളര്‍ത്തഇള
  വാഴൈയൈത് താംപിന്‍നര്‍ നീര്‍വിട ലിന്‍റി മറുപ്പതുണ്‍ടേ.
 • 56. കരുത്തറി യാച്ചിറി യേന്‍പടുന്‍ തുന്‍പക് കലക്കമെല്‍ലാം
  ഉരുത്തറി യാമൈ പൊറുത്തരുള്‍ ഈപവര്‍ ഉന്‍നൈയന്‍റിത്
  തിരുത്തറി യാര്‍പിറര്‍ അന്‍റേമെന്‍ കന്‍റിന്‍ ചിറുമൈഒന്‍റും
  എരുത്തറി യാതുനറ് ചേതാ അറിയും ഇരങ്കുകവേ.
 • 57. വാന്‍വേണ്‍ടിക് കൊണ്‍ട മരുന്തോമുക് കണ്‍കൊണ്‍ട വള്‍ളലുന്‍നൈ
  നാന്‍വേണ്‍ടിക് കൊണ്‍ടതു നിന്‍നടി യാര്‍ക്കു നകൈതരുമീ
  തേന്‍വേണ്‍ടിക് കൊണ്‍ടനൈ എന്‍പാര്‍ ഇതറ്കിന്‍നും ഏനിരങ്കായ്
  താന്‍വേണ്‍ടിക് കൊണ്‍ട അടിമൈക്കുക് കൂഴിടത് താഴ്പ്പതുണ്‍ടേ.
 • 58. പൈയുരൈത് താടും പണിപ്പുയത് തോയ്തമൈപ് പാടുകിന്‍റോര്‍
  ഉയ്യുരൈത് താവുള്‍ള തില്‍ലതെന്‍ റില്‍ലതൈ ഉള്‍ളതെന്‍റേ
  പൊയ്യുരൈത് താലും തരുവാര്‍ പിറര്‍അതു പോലന്‍റിനാന്‍
  മെയ്യുരൈത് താലും ഇരങ്കാമൈ നിന്‍നരുള്‍ മെയ്ക്കഴകേ.
 • 59. മടല്‍വറ്റി നാലും മണംവറ്റു റാത മലരെനഎന്‍
  ഉടല്‍വറ്റി നാലുംഎന്‍ ഉള്‍വറ്റു മോതുയര്‍ ഉള്‍ളവെല്‍ലാം
  അടല്‍വറ്റു റാതനിന്‍ താട്കന്‍റി ഈങ്കയ ലാര്‍ക്കുരൈയേന്‍
  കടല്‍വറ്റി നാലും കരുണൈവറ് റാതമുക് കണ്‍ണവനേ.
 • 60. എള്‍ളിരുക് കിന്‍റതറ് കേനുഞ് ചിറിതിട മിന്‍റിഎന്‍പാന്‍
  മുള്‍ളിരുക് കിന്‍റതു പോലുറ്റ തുന്‍പ മുയക്കമെല്‍ലാം
  വെള്‍ളിരുക് കിന്‍റവര്‍ താമുങ്കണ്‍ ടാര്‍എനില്‍ മേവിഎന്‍റന്‍
  ഉള്‍ളിരുക് കിന്‍റനിന്‍ താട്കോതല്‍ എന്‍എം ഉടൈയവനേ.
 • 61. പൊന്‍കിന്‍റു151 പൂത്ത ചടൈയായ്ഇവ് വേഴൈക്കുന്‍ പൊന്‍നരുളാം
  നന്‍കിന്‍റു നീതരല്‍ വേണ്‍ടുംഅന്‍ തോതുയര്‍ നണ്‍ണിഎന്‍നൈത്
  തിന്‍കിന്‍റ തേകൊടും പാംപൈയും പാലുണച് ചെയ്തുകൊലാര്‍
  എന്‍കിന്‍റ ഞാലം ഇഴുക്കുരൈ യാതെറ് കിരങ്കിടിനേ.
 • 62. വായ്മൂടിക് കൊല്‍പവര്‍ പോലേഎന്‍ ഉള്‍ളത്തൈ വന്‍തുയരാം
  പേയ്മൂടിക് കൊണ്‍ടതെന്‍ ചെയ്കേന്‍ മുകത്തില്‍ പിറങ്കുകൈയൈച്
  ചേയ്മൂടിക് കൊണ്‍ടുനറ് പാറ്കഴക് കണ്‍ടുന്‍ തികഴ്മുലൈയൈത്
  തായ്മൂടിക് കൊള്‍ളുവ തുണ്‍ടോ അരുളുക ചങ്കരനേ.
 • 63. കോള്‍വേണ്‍ടും ഏഴൈ മനത്തിനൈ വേറുറ്റുക് കൊട്ടക്കൊള്‍ളിത്
  തേള്‍വേണ്‍ടു മോചുടത് തീവേണ്‍ടു മോവതൈ ചെയ്തിടഓര്‍
  വാള്‍വേണ്‍ടു മോകൊടുന്‍ തുന്‍പേ അതില്‍എണ്‍ മടങ്കുകണ്‍ടായ്
  ആള്‍വേണ്‍ടു മേല്‍എന്‍നൈ ആള്‍വേണ്‍ടും എന്‍നുള്‍ അഞര്‍ഒഴിത്തേ.
 • 64. വിടൈയിലൈ യോഅതന്‍ മേലേറി എന്‍മുന്‍ വിരൈന്തുവരപ്
  പടൈയിലൈ യോതുയര്‍ എല്‍ലാം തുണിക്കപ് പതങ്കൊളരുട്
  കൊടൈയിലൈ യോഎന്‍ കുറൈതീര നല്‍കക് കുലവുംഎന്‍തായ്
  പുടൈയിലൈ യോഎന്‍ തനക്കാകപ് പേചഎം പുണ്‍ണിയനേ.
 • 65. നറൈയുള തേമലര്‍ക് കൊന്‍റൈകൊണ്‍ ടാടിയ നറ്ചടൈമേല്‍
  പിറൈയുള തേകങ്കൈപ് പെണ്‍ണുള തേപിറങ് കുങ്കഴുത്തില്‍
  കറൈയുള തേഅരുള്‍ എങ്കുള തേഇക് കടൈയവനേന്‍
  കുറൈയുള തേഎന്‍ റരറ്റവും ചറ്റുങ് കുറിത്തിലതേ.
 • 66. ചിനത്താലും കാമത്തി നാലുംഎന്‍ തന്‍നൈത് തികൈപ്പിക്കുംഇം
  മനത്താല്‍ ഉറുന്തുയര്‍ പോതാമൈ എന്‍റു മതിത്തുച്ചുറ്റും
  ഇനത്താലും വാഴ്ക്കൈ ഇടുംപൈയി നാലും ഇളൈക്കവൈത്തായ്
  അനത്താന്‍ പുകഴും പതത്തോയ് ഇതുനിന്‍ അരുട്കഴകേ.
 • 67. പുല്‍ലള വായിനും ഈയാര്‍തം വായില്‍ പുകുന്തുപുകഴ്ച്
  ചൊല്‍ലള വാനിന്‍ റിരപ്പോര്‍ ഇരക്കനറ് ചൊന്‍നങ്കളൈക്
  കല്‍ലള152 വാത്തരു കിന്‍റോര്‍തം പാലുങ് കരുതിച്ചെന്‍റോര്‍
  നെല്‍ലള വായിനും കേളേന്‍നിന്‍ പാലന്‍റി നിന്‍മലനേ.
 • 68. പിറൈചൂഴ്ന്ത വേണി മുടിക്കനി യേഎം പെരുഞ്ചെല്‍വമേ
  കറൈചൂഴ്ന്ത കണ്‍ടത്തെം കറ്പക മേനുതറ് കട്കരുംപേ
  മറൈചൂഴ്ന്ത മന്‍റൊളിര്‍ മാമണി യേഎന്‍ മനമുഴുതും
  കുറൈചൂഴ്ന്തു കൊണ്‍ടതെന്‍ ചെയ്കേന്‍ അകറ്റക് കുറിത്തരുളേ.
 • 69. കണ്‍കട്ടി ആടും പരുവത്തി ലേമുലൈ കണ്‍ടഒരു
  പെണ്‍കട്ടി യാള നിനൈക്കിന്‍റ ഓര്‍ചിറു പിള്‍ളൈയൈപ്പോല്‍
  എണ്‍കട്ടി യാനുന്‍ അരുള്‍വിഴൈന്‍ തേന്‍ചിവ നേഎന്‍നെഞ്ചം
  പുണ്‍കട്ടി യായ്അലൈക് കിന്‍റതു മണ്‍കട്ടിപ് പോലുതിര്‍ന്തേ.
 • 70. മെയ്വിട്ട വഞ്ചക നെഞ്ചാല്‍ പടുന്തുയര്‍ വെന്‍നെരുപ്പില്‍
  നെയ്വിട്ട വാറിന്ത വാഴ്ക്കൈയിന്‍ വാതനൈ നേരിട്ടതാല്‍
  പൊയ്വിട്ട നെഞ്ചുറും പൊറ്പതത് തൈയ ഇപ് പൊയ്യനൈനീ
  കൈവിട് ടിടനിനൈ യേല്‍അരുള്‍ വായ്കരു ണൈക്കടലേ.
 • 71. അരുട്കട ലേഅക് കടലമു തേഅവ് വമുതത്തുറ്റ
  തെരുട്ചുവൈ യേഅച് ചുവൈപ്പയ നേമറൈച് ചെന്‍നിനിന്‍റ
  പൊരുട്പത മേഅപ് പതത്തര ചേനിന്‍ പുകഴ്നിനൈയാ
  ഇരുട്കുണ മായൈ മനത്തേ നൈയുംഉവന്‍ തേന്‍റുകൊള്‍ളേ.
 • 72. അണ്‍ടങ്കണ്‍ ടാനും അളന്താനും കാണ്‍ടറ് കരിയവനിന്‍
  കണ്‍ടങ്കണ്‍ ടാര്‍ക്കുഞ് ചടൈമേല്‍ കുറൈന്ത കലൈമതിയിന്‍
  തുണ്‍ടങ്കണ്‍ ടാര്‍ക്കും പയമുള തോഎനച് ചൂഴ്ന്തടൈന്തേന്‍
  തൊണ്‍ടന്‍കണ്‍ ടാള്‍പല തെണ്‍ടന്‍കണ്‍ ടായ്നിന്‍ തുണൈയടിക്കേ.
 • 73. തേട്ടക്കണ്‍ ടേര്‍മൊഴിപ് പാകാ ഉലകില്‍ ചിലര്‍കുരങ്കൈ
  ആട്ടക്കണ്‍ ടേന്‍അന്‍റി അക്കുരങ് കാല്‍അവര്‍ ആടച്ചറ്റും
  കേട്ടുക്കണ്‍ ടേനിലൈ നാനേഴൈ നെഞ്ചക് കിഴക്കുരങ്കാല്‍
  വേട്ടുക്കൊണ്‍ ടാടുകിന്‍ റേന്‍ഇതു ചാന്‍റ വിയപ്പുടൈത്തേ.
 • 74. പോകങ്കൊണ്‍ ടാര്‍ത്ത അരുളാര്‍ അമുതപ് പുണര്‍മുലൈയൈപ്
  പാകങ്കൊണ്‍ ടാര്‍ത്ത പരംപൊരു ളേനിന്‍ പതനിനൈയാ
  വേകങ്കൊണ്‍ ടാര്‍ത്ത മനത്താല്‍ഇവ് വേഴൈ മെലിന്തുമികച്
  ചോകങ്കൊണ്‍ ടാര്‍ത്തുനിറ് കിന്‍റേന്‍ അരുളത് തൊടങ്കുകവേ.
 • 75. ഇന്‍റല വേനെടു നാളാക ഏഴൈക് കെതിര്‍ത്തതുന്‍പം
  ഒന്‍റല വേപല എണ്‍ണില വേഉറ് റുരൈത്തതയല്‍
  മന്‍റല വേപിറര്‍ നന്‍റല വേയെന വന്തകയക്
  കന്‍റല വേപചുങ് കന്‍റടി യേന്‍റനൈക് കാത്തരുളേ.
 • 76. പടിപട്ട മായൈയിന്‍ പാറ്പട്ട ചാലപ് പരപ്പിറ്പട്ടേ
  മിടിപട്ട വാഴ്ക്കൈയിന്‍ മേറ്പട്ട തുന്‍പ വിചാരത്തിനാല്‍
  അടിപട്ട നാനുനക് കാട്പട്ടും ഇന്‍നും അലൈതല്‍നന്‍റോ
  പിടിപട്ട നേരിടൈപ് പെണ്‍പട്ട പാകപ് പെരുന്തകൈയേ.
 • 77. ഉടൈയായ്എന്‍ വിണ്‍ണപ്പം ഒന്‍റുണ്‍ടു കേട്ടരുള്‍ ഉന്‍നടിച്ചീര്‍
  തടൈയാതും ഇന്‍റിപ് പുകല്‍വതല്‍ ലാല്‍ഇച് ചകത്തിടൈനാന്‍
  നടൈയാല്‍ ചിറുമൈകൊണ്‍ ടന്തോ പിറരൈ നവിന്‍റവര്‍പാല്‍
  അടൈയാ മൈയുനെഞ് ചുടൈയാമൈ യുന്തന്‍ തരുളുകവേ.
 • 78. തഞ്ചമെന്‍ റേനിന്‍റ നായേന്‍ കുറൈയൈത് തവിര്‍ഉനക്കോര്‍
  പഞ്ചമിന്‍ റേഉല കെല്‍ലാനിന്‍ ചീരരുട് പാങ്കുകണ്‍ടായ്
  എഞ്ചനിന്‍ റേറ്കുനൈ യല്‍ലാല്‍ തുണൈപിറി തില്‍ലൈഇതു
  വഞ്ചമന്‍ റേനിന്‍ പതങ്കാണ്‍ക മുക്കണ്‍ മണിച്ചുടരേ.
 • 79. പൊറുത്താലും നാന്‍ചെയും കുറ്റങ്കള്‍ യാവും പൊറാതെനൈനീ
  ഒറുത്താലും നന്‍റിനിക് കൈവിട്ടി ടേല്‍എന്‍ നുടൈയവന്‍നീ
  വെറുത്താലും വേറിലൈ വേറ്റോര്‍ ഇടത്തൈ വിരുംപിഎന്‍നൈ
  അറുത്താലുഞ് ചെന്‍റിട മാട്ടേന്‍ എനക്കുന്‍ അരുളിടമേ.
 • 80. ചേല്‍വരും ഏര്‍വിഴി മങ്കൈപങ് കാഎന്‍ ചിറുമൈകണ്‍ടാല്‍
  മേല്‍വരു നീവരത് താഴ്ത്താലും ഉന്‍റന്‍ വിയന്‍അരുട്പൊറ്
  കാല്‍വരു മേഇളങ് കന്‍റഴത് തായ്പ്പചുക് കാണിന്‍മടിപ്
  പാല്‍വരു മേമുലൈപ് പാല്‍വരു മേപെറ്റ പാവൈക്കുമേ.
 • 81. വന്‍പട്ട കൂടലില്‍ വാന്‍പട്ട വൈയൈ വരംപിട്ടനിന്‍
  പൊന്‍പട്ട മേനിയില്‍ പുണ്‍പട്ട പോതില്‍ പുവിനടൈയാം
  തുന്‍പട്ട വീരര്‍അന്‍ തോവാത വൂരര്‍തം തൂയനെഞ്ചം
  എന്‍പട്ട തോഇന്‍റു കേട്ടഎന്‍ നെഞ്ചം ഇടിപട്ടതേ.
 • 82. നീര്‍ചിന്തും കണ്‍ണും നിലൈചിന്തും നെഞ്ചമും നീണടൈയില്‍
  ചീര്‍ചിന്തു വാഴ്ക്കൈയും തേന്‍ചിന്തി വാടിയ ചെംമലര്‍പോല്‍
  കൂര്‍ചിന്തു പുന്തിയും കൊണ്‍ടുനിന്‍ റേന്‍ഉട് കുറൈചിന്തുംവാ
  റോര്‍ചിന്തു പോലരുള്‍ നേര്‍ചിന്തന്‍ ഏത്തും ഉടൈയവനേ.
 • 83. കൊടികൊണ്‍ട ഏറ്റിന്‍ നടൈയും ചടൈയും കുളിര്‍മുകമും
  തുടികൊണ്‍ട കൈയും പൊടികൊണ്‍ട മേനിയും തോലുടൈയും
  പിടികൊണ്‍ട പാകമും പേരരുള്‍ നോക്കമും പെയ്കഴലും
  കുടികൊണ്‍ട നന്‍മനം എന്‍മനം പോറ്കുറൈ കൊള്‍വതിന്‍റേ.
 • 84. വിതിക്കും പതിക്കും പതിനതി ആര്‍മതി വേണിപ്പതി
  തിതിക്കും പതിക്കും പതിമേറ് കതിക്കുന്‍ തികഴ്പതിവാന്‍
  തുതിക്കും പതിക്കും പതിഓങ്കു മാപതി ചൊറ്കടന്ത
  പതിക്കും പതിചിറ് പതിയെം പതിനം പചുപതിയേ.
 • 85. എനൈയടൈന്‍ താഴ്ത്തിയ തുന്‍പച് ചുമൈയൈ ഇറക്കെനവേ
  നിനൈയടൈന്‍ തേന്‍അടി നായേറ് കരുള നിനൈതികണ്‍ടായ്
  വിനൈയടൈന്‍ തേമന വീറുടൈന്‍ തേനിന്‍റു വേറ്റവര്‍തം
  മനൈയടൈന്‍ തേമനം വാടല്‍ഉന്‍ തൊണ്‍ടര്‍ മരപല്‍ലവേ.
 • 86. വനംപോയ് വരുവതു പോലേവന്‍ ചെല്‍വര്‍ മനൈയിടത്തേ
  തിനംപോയ് വരുമിച് ചിറിയേന്‍ ചിറുമൈച് ചെയലതുപോയ്ച്
  ചിനംപോയ്ക് കൊടുംപകൈക് കാമമും പോയ്നിന്‍ തിറനികഴ്ത്താ
  ഇനംപോയ്ക് കൊടിയ മനംപോയ് ഇരുപ്പതെന്‍ റെന്‍നരചേ.
 • 87. പെറ്റാ ളനൈയനിന്‍ കുറ്റേവല്‍ ചെയ്തു പിഴൈക്കറിയാച്
  ചിറ്റാള്‍ പലരിനും ചിറ്റാ ളെനുമെന്‍ ചിറുമൈതവിര്‍ത്
  തുറ്റാള്‍ കിലൈഎനിന്‍ മറ്റാര്‍ തുണൈഎനക് കുന്‍കമലപ്
  പൊറ്റാള്‍ അരുട്പുകഴ്ക് കറ്റായ്ന്തു പാടപ് പുരിന്തരുളേ.
 • 88. അന്‍നാണൈ യാതുനഞ് ചേറ്റയന്‍ മാല്‍മനൈ യാതിയര്‍തം
  പൊന്‍നാണൈക് കാത്ത അരുട്കട ലേപിറര്‍ പുന്‍മനൈപോയ്
  ഇന്‍നാണൈ യാവകൈ എന്‍നാണൈക് കാത്തരുള്‍ ഏഴൈക്കുനിന്‍
  തന്‍നാണൈ ഐയനിന്‍ താളാണൈ വേറു ചരണില്‍ലൈയേ.
 • 89. പവചാത നംപെറും പാതകര്‍ മേവുംഇപ് പാരിടൈനല്‍
  ചിവചാത നത്തരൈ ഏന്‍പടൈത് തായ്അത് തിരുവിലികള്‍
  അവചാത നങ്കളൈക് കണ്‍ടിവ രുള്‍ളം അഴുങ്കഎന്‍റോ
  കവചാ തനമെനക് കൈംമാ നുരിയൈക് കളിത്തവനേ.
 • 90. നാന്‍ചെയ്ത പുണ്‍ണിയ മിയാതോ ചിവായ നമഎനവേ
  ഊന്‍ചെയ്ത നാവൈക്കൊണ്‍ ടോതപ്പെറ് റേന്‍എനൈ ഒപ്പവരാര്‍
  വാന്‍ചെയ്ത നാന്‍മുകത് തോനും തിരുനെടു മാലുമറ്റൈത്
  തേന്‍ചെയ്ത കറ്പകത് തേവനും തേവരുഞ് ചെയ്യരിതേ.
 • 91. ഉറ്റാ യിനുമറൈക് കോര്‍വരി യോയ്എനൈ ഉറ്റുപ്പെറ്റ
  നറ്റാ യിനുംഇനി യാനേനിന്‍ നല്‍ലരുള്‍ നല്‍കില്‍എന്‍നൈ
  വിറ്റാ യിനുങ്കൊള വേണ്‍ടുകിന്‍ റേന്‍എന്‍ വിരുപ്പറിന്തും
  ചറ്റാ യിനുംഇരങ് കാതോനിന്‍ ചിത്തം തയാനിതിയേ.
 • 92. വാന്‍മാ റിനുമൊഴി മാറാത മാറന്‍ മനങ്കളിക്കക്
  കാന്‍മാറി യാടിയ കറ്പക മേനിന്‍ കരുണൈയെന്‍മേല്‍
  താന്‍മാ റിനുംവിട്ടു നാന്‍മാറി ടേന്‍പെറ്റ തായ്ക്കുമുലൈപ്
  പാന്‍മാറി നുംപിള്‍ളൈ പാന്‍മാറു മോഅതില്‍ പല്‍ലിടുമേ.
 • 93. അന്‍പരി താമനത് തേഴൈയന്‍ യാന്‍തുയ രാല്‍മെലിന്തേ
  ഇന്‍പരി താമിച് ചിറുനടൈ വാഴ്ക്കൈയില്‍ ഏങ്കുകിന്‍റേന്‍
  എന്‍പരി താപ നിലൈനീ അറിന്തും ഇരങ്കിലൈയേല്‍
  വന്‍പരി താന്തണ്‍ അരുട്കട ലേഎന്‍ന വാഴ്വെനക്കേ.
 • 94. മൈകണ്‍ട കണ്‍ടമും മാന്‍കണ്‍ട വാമമും വൈത്തരുളില്‍
  കൈകണ്‍ട നീഎങ്കും കണ്‍കണ്‍ട തെയ്വം കരുതിലെന്‍റേ
  മെയ്കണ്‍ട നാന്‍മറ്റൈപ് പൊയ്കണ്‍ട തെയ്വങ്കള്‍ മേവുവനോ
  നെയ്കണ്‍ട ഊണ്‍വിട്ടു നീര്‍കണ്‍ട കൂഴുക്കെന്‍ നേടുവതേ.
 • 95. വേണിക്കു മേലൊരു വേണി153 വൈത് തോയ്മുന്‍ വിരുംപിഒരു
  മാണിക്കു വേതം വകുത്തേ കിഴിഒന്‍റു വാങ്കിത്തന്ത
  കാണിക്കുത് താനരൈക് കാണിമട് ടായിനും കാട്ടുകണ്‍ടായ്
  പാണിക്കുമോ154 തരും പാണി155 വന്‍ തേറ്റവര്‍ പാന്‍മൈകണ്‍ടേ.
 • 96. മറൈക്കൊളിത് തായ്നെടു മാറ്കൊളിത് തായ്തിചൈ മാമുകങ്കൊള്‍
  ഇറൈക്കൊളിത് തായ്ഇങ് കതിലോര്‍ പഴിയിലൈ എന്‍റന്‍മനക്
  കുറൈക്കൊളിത് താലും കുറൈതീര്‍ത് തരുളെനക് കൂവിടുംഎന്‍
  മുറൈക്കൊളിത് താലും അരചേനിന്‍ പാല്‍പഴി മൂടിടുമേ.
 • 97. മുന്‍മഴൈ വേണ്‍ടും പരുവപ് പയിര്‍വെയില്‍ മൂടിക്കെട്ട
  പിന്‍മഴൈ പേയ്ന്തെന്‍ന പേറുകണ്‍ ടായ്അന്തപ് പെറ്റിയൈപ്പോല്‍
  നിന്‍മഴൈ പോറ്കൊടൈ ഇന്‍റന്‍റി മൂപ്പു നെരുങ്കിയക്കാല്‍
  പൊന്‍മഴൈ പേയ്ന്തെന്‍ന കന്‍മഴൈ പേയ്ന്തെന്‍ന പൂരണനേ.
 • 98. നീളാ തരവുകൊണ്‍ ടെന്‍കുറൈ യാവും നികഴ്ത്തവുംനീ
  കേളാ തവന്‍എന വാളാ ഇരുക്കിന്‍റ കേണ്‍മൈഎന്‍നോ
  ചൂളാത മുക്കണ്‍ മണിയേ വിടേല്‍ഉനൈച് ചൂഴ്ന്തഎന്‍നൈ
  ആളാകക് കൊള്‍ളിനും മീളാ നരകത് തഴുത്തിനുമേ.
 • 99. വളങ്കന്‍റു മാവനത് തീന്‍റതന്‍ തായിന്‍റി വാടുകിന്‍റ
  ഇളങ്കന്‍റു പോല്‍ചിറു വാഴ്ക്കൈയില്‍ നിന്‍അരുള്‍ ഇന്‍റിഅന്തോ
  ഉളങ്കന്‍റു നാന്‍ചെയ്വ തെന്‍നേ കരുണൈ ഉതവുകണ്‍ടായ്
  കളങ്കന്‍റു പേരരുട് കാരെന്‍റു കൂറും കളത്തവനേ.
 • 100. കാറ്റുക്കു മേല്‍വിട്ട പഞ്ചാകി ഉള്‍ളം കറങ്കച്ചെന്‍റേ
  ചോറ്റുക്കു മേറ്കതി ഇന്‍റെന വേറ്റകന്‍ തോറുംഉണ്‍പോര്‍
  തൂറ്റുക്കു മേല്‍പെരുന്‍ തൂറിലൈ ആങ്കെന്‍ തുയരമെനും
  ചേറ്റുക്കു മേല്‍പെരുഞ് ചേറിലൈ കാണ്‍അരുട് ചെവ്വണ്‍ണനേ.
 • 101. അന്തോ തുയരില്‍ ചുഴന്‍റാടും ഏഴൈ അവലനെഞ്ചം
  ചിന്തോത നീരില്‍ ചുഴിയോ ഇളൈയവര്‍ ചെങ്കൈതൊട്ട
  പന്തോ ചിറുവര്‍തം പംപര മോകൊട്ടും പഞ്ചുകൊലോ
  വന്തോ ടുഴലും തുരുംപോഎന്‍ ചൊല്‍വതെം മാമണിയേ.
 • 102. പൊന്‍വച മോപെണ്‍ക ളിന്‍വച മോകടറ് പൂവചമോ
  മിന്‍വച മോഎനും മെയ്വച മോഎന്‍ വിതിവചമോ
  തന്‍വച മോമലന്‍ തന്‍വച മോഎന്‍ ചവലൈനെഞ്ചം
  എന്‍വച മോഇല്‍ലൈ നിന്‍വചം നാന്‍എനൈ ഏന്‍റുകൊള്‍ളേ.
 • 103. നാനടങ് കാതൊരു നാട്ചെയും കുറ്റ നടക്കൈഎല്‍ലാം
  വാനടങ് കാതിന്ത മണ്‍ണടങ് കാതു മതിക്കുമണ്‍ടം
  താനടങ് കാതെങ്കുന്‍ താനടങ് കാതെനത് താനറിന്തും
  മാനടങ് കാട്ടു മണിഎനൈ ആണ്‍ടതു മാവിയപ്പേ.
 • 104. പാംപാ യിനുംഉണപ് പാല്‍കൊടുപ് പാര്‍വളര്‍പ് പാര്‍മനൈപ്പാല്‍
  വേംപായി നുംവെട്ടല്‍ ചെയ്യാര്‍ വളര്‍ത്ത വെരുട്ചിക്കടാത്
  ` താംപാ യിനും156 ഒരു താംപായി നുങ്കൊടു താംപിന്‍ചെല്‍വാര്‍
  തേംപായ് മലര്‍ക്കുഴറ് കാംപാക എന്‍നൈയും ചേര്‍ത്തുക്കൊള്‍ളേ.
 • 105. നെരുപ്പുക്കു മുട്ടൈയും കൂഴ്ക്കിട ഉപ്പൈയും നേടിച്ചെല്‍വോര്‍
  പരുപ്പുക്കു നെയ്യുംഒണ്‍ പാലുക്കു വാഴൈപ് പഴമുങ്കൊള്‍ളത്
  തെരുപ്പുക്കു വാരൊടു ചേര്‍കിലെന്‍ നാംഇച് ചിറുനടൈയാം
  ഇരുപ്പുക്കു വേണ്‍ടിയ നാന്‍ചിവ യോകര്‍പിന്‍ എയ്തിലെന്‍നേ.
 • 106. എംമത മാട്ടു മരിയോയ്എന്‍ പാവി ഇടുംപൈനെഞ്ചൈ
  മുംമത യാനൈയിന്‍ കാലിട് ടിടറിനും മൊയ്അനറ്കണ്‍
  വിംമത മാക്കിനും വെട്ടിനും നന്‍റുന്‍നൈ വിട്ട അതന്‍
  വെംമത നീങ്കലെന്‍ ചംമതങ് കാണ്‍എവ് വിതത്തിനുമേ.
 • 107. കല്‍ലാത പുന്തിയും അന്തോനിന്‍ താളില്‍ കണപ്പൊഴുതും
  നില്‍ലാത നെഞ്ചമും പൊല്‍ലാത മായൈയും നീണ്‍മതമും
  കൊല്‍ലാമല്‍ കൊന്‍റെനൈത് തിന്‍നാമല്‍ തിന്‍കിന്‍റ കൊള്‍കൈയൈഇങ്
  കെല്‍ലാം അറിന്ത ഉനക്കെളി യേനിന്‍ റിചൈപ്പതെന്‍നേ.
 • 108. തെവ്വഴി ഓടും മനത്തേനുക് കുന്‍റന്‍ തിരുവുളന്താന്‍
  ഇവ്വഴി ഏകെന്‍ റിരുവഴിക് കുള്‍വിട്ട തെവ്വഴിയോ
  അവ്വഴി യേവഴി ചെവ്വഴി പാടനിന്‍ റാടുകിന്‍റോയ്
  വെവ്വഴി നീര്‍പ്പുണൈക് കെന്‍നേ ചെയല്‍ഇവ് വിയനിലത്തേ.
 • 109. കണ്‍ണാര്‍ നുതറ്ചെങ് കരുംപേനിന്‍ പൊന്‍നരുട് കാന്‍മലരൈ
  എണ്‍ണാത പാവിഇങ് കേന്‍പിറന്‍ തേന്‍നിനൈ ഏത്തുകിന്‍റോര്‍
  ഉണ്‍ണാത ഊണും ഉടുക്കാ ഉടൈയും ഉണര്‍ച്ചിചറ്റും
  നണ്‍ണാത നെഞ്ചമും കൊണ്‍ടുല കോര്‍മുന്‍നര്‍ നാണുറവേ.
 • 110. അംമാ വയിറ്റെരിക് കാറ്റേന്‍ എനനിന്‍ റഴുതലറച്
  ചുംമാഅച് ചേയ്മുകന്‍ തായ്പാര്‍ത് തിരുക്കത് തുണിവള്‍കൊലോ
  ഇംമാ നിലത്തമു തേറ്റായി നുന്തന്‍ തിടുവള്‍മുക്കണ്‍
  എംമാന്‍ഇങ് കേഴൈ അഴുമുകം പാര്‍ത്തും ഇരങ്കിലൈയേ.
 • 111. ഓയാക് കരുണൈ മുകിലേ നുതറ്കണ്‍ ഒരുവനിന്‍പാല്‍
  തോയാക് കൊടിയവെന്‍ നെഞ്ചത്തൈ നാന്‍ചുടു ചൊല്‍ലൈച്ചൊല്‍ലി
  വായാല്‍ ചുടിനുന്‍ തെരിന്തില തേഇനി വല്‍വടവൈത്
  തീയാല്‍ ചുടിനുമെന്‍ അന്തോ ചിറിതുന്‍ തെരിവതന്‍റേ.
 • 112. മാലറി യാന്‍മല രോന്‍അറി യാന്‍മക വാന്‍അറിയാന്‍
  കാലറി യാന്‍മറ്റൈ വാനോര്‍ കനവിനുങ് കണ്‍ടറിയാര്‍
  ചേലറി യാവിഴി മങ്കൈപങ് കാനിന്‍ തിറത്തൈമറൈ
  നാലറി യാഎനില്‍ നാനറി വേന്‍എനല്‍ നാണുടൈത്തേ.
 • 113. ആറിട്ട വേണിയും ആട്ടിട്ട പാതമും അംമൈഒരു
  കൂറിട്ട പാകമും കോത്തിട്ട കൊന്‍റൈയും കോലമിക്ക
  നീറിട്ട മേനിയും നാന്‍കാണും നാള്‍എന്‍ നിലൈത്തലൈമേല്‍
  ഏറിട്ട കൈകള്‍കണ്‍ ടാണവപ് പേയ്കള്‍ ഇറങ്കിടുമേ.
 • 114. അല്‍ലുണ്‍ട കണ്‍ടത് തരചേനിന്‍ ചീര്‍ത്തി അമുതമുണ്‍ടോര്‍
  കൊല്‍ലുണ്‍ട തേവര്‍തങ് കോളുണ്‍ട ചീരെനും കൂഴുണ്‍പരോ
  ചൊല്‍ലുണ്‍ട157 വായിനര്‍ പുല്‍ലുണ്‍പ രോഇന്‍ ചുവൈക്കണ്‍ടെനും
  കല്‍ലുണ്‍ട പേര്‍കരുങ് കല്‍ലുണ്‍പ രോഇക് കടലിടത്തേ.
 • 115. കാരേ എനുമണി കണ്‍ടത്തി നാന്‍പൊറ് കഴലൈയന്‍റി
  യാരേ തുണൈനമക് കേഴൈനെഞ് ചേഇങ് കിരുന്തുകഴു
  നീരേ എനിനുന്‍ തരറ്കഞ്ചു വാരൊടു നീയുഞ്ചെന്‍റു
  ചേരേല്‍ ഇറുകച് ചിവായ നമഎനച് ചിന്തൈചെയ്യേ.
 • 116. വലൈപ്പട്ട മാനെന വാട്പട്ട കണ്‍ണിയര്‍ മൈയലെന്‍നും
  പുലൈപ്പട്ട പേയ്ക്കു വിലൈപ്പട്ട നാന്‍മതി പോയ്പ്പുലംപ
  വിലൈപ്പട്ട ഇംമനം അന്തോഇവ് വേഴൈക്കെന്‍ റെങ്കിരുന്തു
  തലൈപ്പട്ട തോഇതറ് കെന്‍ചെയ്കു വേന്‍മുക്കട് ചങ്കരനേ.
 • 117. കുരുന്താമെന്‍ ചോക മനമാന പിള്‍ളൈക് കുരങ്കുക്കിങ്കേ
  വരുന്താ ണവമെന്‍നു മാനിടപ് പേയൊന്‍റു മാത്തിരമോ
  പെരുന്താ മതമെന്‍ റിരാക്കതപ് പേയും പിടിത്തതെന്തായ്
  തിരുന്താ അതന്‍കുതിപ് പെന്‍ഒരു വായ്കൊണ്‍ടു ചെപ്പരിതേ.
 • 118. പെണ്‍മണി പാകപ് പെരുമണി യേഅരുട് പെറ്റികൊണ്‍ട
  വിണ്‍മണി യാന വിഴിമണി യേഎന്‍ വിരുപ്പുറുനല്‍
  കണ്‍മണി നേര്‍കട വുണ്‍മണി യേഒരു കാല്‍മണിയൈത്
  തിണ്‍മണിക് കൂടലില്‍ വിറ്റോങ്കു തെയ്വ ചികാമണിയേ.
 • 119. അലൈയെഴുത് തുന്തെറും ഐന്തെഴുത് താലുന്‍നൈഅര്‍ച്ചിക്കിന്‍റോര്‍
  കലൈയെഴുത് തുംപുകഴ് കാലെഴുത് തിറ്കുക് കനിവിരക്കം
  ഇലൈയെഴുത് തുംപിറപ് പീടെഴുത് തുങ്കൊണ്‍ട എങ്കള്‍പുഴുത്
  തലൈയെഴുത് തുഞ്ചരി യാമോ നുതറ്കണ്‍ തനിമുതലേ.
 • 120. ആട്ചികണ്‍ ടാര്‍ക്കുറ്റ തുന്‍പത്തൈത് താന്‍കൊണ്‍ ടരുളളിക്കും
  മാട്ചികണ്‍ ടായ്എന്തൈ വള്‍ളറ് കുണമെന്‍പര്‍ മറ്റതറ്കുക്
  കാട്ചികണ്‍ ടേനിലൈ ആയിനും ഉന്‍നരുട് കണ്‍ടത്തിലോര്‍
  ചാട്ചികണ്‍ ടേന്‍കളി കൊണ്‍ടേന്‍ കരുണൈത് തടങ്കടലേ.
 • 121. കണ്‍കൊണ്‍ട നെറ്റിയും കാര്‍കൊണ്‍ട കണ്‍ടമും കറ്പളിക്കും
  പെണ്‍കൊണ്‍ട പാകമും കണ്‍ടേന്‍മുന്‍ മാറന്‍ പിരംപടിയാല്‍
  പുണ്‍കൊണ്‍ട മേനിപ് പുറങ്കണ്‍ടി ലേന്‍അപ് പുറത്തൈക്കണ്‍ടാല്‍
  ഒണ്‍കൊണ്‍ട കല്‍ലും ഉരുകുംഎന്‍ റോഇങ് കൊളിത്തനൈയേ.
 • 122. വേയ്ക്കുപ് പൊരുംഎഴില്‍ തോളുടൈത് തേവി വിളങ്കുമെങ്കള്‍
  തായ്ക്കുക് കനിന്തൊരു കൂറളിത് തോയ്നിന്‍ തയവുമിന്ത
  നായ്ക്കുക് കിടൈക്കും എനഒരു ചോതിടം നല്‍കില്‍അവര്‍
  വായ്ക്കുപ് പഴത്തൊടു ചര്‍ക്കരൈ വാങ്കി വഴങ്കുവനേ.
 • 123. കാണ്‍ടത്തിന്‍ മേവും ഉലകീര്‍ഇത് തേകം കരുംപണൈപോല്‍
  നീണ്‍ടത്തി ലെന്‍ന നിലൈയല വേഇതു നിറ്റല്‍പചും
  പാണ്‍ടത്തില്‍ നീര്‍നിറ്റല്‍ അന്‍റോ നമൈനം പചുപതിതാന്‍
  ആണ്‍ടത്തില്‍ എന്‍ന കുറൈയോനം മേറ്കുറൈ ആയിരമേ.
 • 124. വേണിക്കണ്‍ നീര്‍വൈത്ത തേവേ മതുരൈ വിയന്‍തെരുവില്‍
  മാണിക്കം വിറ്റചെം മാണിക്ക മേഎനൈ വാഴ്വിത്തതോര്‍
  ആണിപ്പൊന്‍ നേതെള്‍ ളമുതേനിന്‍ ചെയ്യ അടിമലര്‍ക്കുക്
  കാണിക്കൈ യാക്കിക്കൊണ്‍ ടാള്‍വായ് എനതു കരുത്തിനൈയേ.
 • 125. മാകലൈ വാണര്‍ പിറന്‍പാല്‍ എമക്കും മനൈക്കുംകട്ട
  നീകലൈ താഒരു മേകലൈ താഉണ നെന്‍മലൈതാ
  പോകലൈ യാഎനപ് പിന്‍തൊടര്‍ വാര്‍അവര്‍ പോല്‍മനനീ
  ഏകലൈ ഈകലര്‍ ഏകംപ വാണ രിടഞ്ചെല്‍കവേ.
 • 126. ഊര്‍തരു വാര്‍നല്‍ല ഊണ്‍തരു വാര്‍ഉടൈ യുന്തരുവാര്‍
  പാര്‍തരു വാര്‍ഉഴറ് കേര്‍തരു വാര്‍പൊന്‍ പണന്തരുവാര്‍
  ചോര്‍തരു വാര്‍ഉള്‍ ളറിവുകെ ടാമല്‍ ചുകിപ്പതറ്കിങ്
  കാര്‍തരു വാര്‍അംമൈ യാര്‍തരു പാകനൈ യന്‍റിനെഞ്ചേ.
 • 127. പണ്‍ചെയ്ത ചൊന്‍മങ്കൈ പാകാവെണ്‍ പാറ്കടല്‍ പള്‍ളികൊണ്‍ടോന്‍
  തിണ്‍ചെയ്ത ചക്കരങ് കൊള്‍വാന്‍ അരുച്ചനൈ ചെയ്തിട്ടനാള്‍
  വിണ്‍ചെയ്ത നിന്‍നരുട് ചേവടി മേറ്പട വേണ്‍ടിയവന്‍
  കണ്‍ചെയ്ത നറ്റവം യാതോ കരുത്തില്‍ കണിപ്പരിതേ.
 • 128. മാപ്പിട്ടു നേര്‍ന്തുണ്‍ടു വന്തിയൈ വാഴ്വിത്ത വള്‍ളല്‍ഉന്‍വെണ്‍
  കാപ്പിട്ടു മേറ്പല പാപ്പിട്ട മേനിയൈക് കണ്‍ടുതൊഴക്
  കൂപ്പിട്ടു നാനിറ്ക വന്തിലൈ നാതനൈക് കൂടഇല്‍ലാള്‍
  പൂപ്പിട്ട കാലത്തില്‍ കൂപ്പിട്ട പോതിനും പോവതുണ്‍ടേ.
 • 129. എന്‍മേറ് പിഴൈയിലൈ യാനെന്‍ചെയ് കേന്‍എന്‍ ഇടത്തിരുന്തെന്‍
  ചൊന്‍മേറ് കൊളാതെനൈ ഇന്‍മേല്‍ തുരുംപെനച് ചുറ്റുനെഞ്ചത്
  തിന്‍മേറ് പിഴൈയതു പുന്‍മേറ് പനിയെനച് ചെയ്തൊഴിക്ക
  നിന്‍മേറ് പരംവിടൈ തന്‍മേറ്കൊണ്‍ ടന്‍പര്‍മുന്‍ നിറ്പവനേ.
 • 130. മൈവിട്ടി ടാമണി കണ്‍ടാനിന്‍ തന്‍നൈ വഴുത്തുംഎന്‍നൈ
  നെയ്വിട്ടി ടാഉണ്‍ടി പോല്‍ഇന്‍പി ലാന്‍മെയ്ന്‍ നെറിയറിയാന്‍
  പൊയ്വിട്ടി ടാന്‍വെം പുലൈവിട്ടി ടാന്‍മയല്‍ പോകമെലാം
  കൈവിട്ടി ടാന്‍എനക് കൈവിട്ടി ടേല്‍വന്തു കാത്തരുളേ.
 • 131. നല്‍ലമു തംചിവൈ താന്‍തരക് കൊണ്‍ടുനിന്‍ നറ്ചെവിക്കുച്
  ചൊല്‍ലമു തന്തന്ത എങ്കള്‍ പിരാന്‍വളഞ് ചൂഴ്മയിലൈ
  ഇല്‍ലമു തന്തികഴ് പെണ്‍ണാക എന്‍പൈ എഴുപ്പിയനാള്‍
  ചില്‍ലമു തംപെറ്റ തേവരൈ വാനഞ് ചിരിത്തതന്‍റേ.
 • 132. ചൊറ്റുണൈവേതിയന്‍ എന്‍നുംപതികച് ചുരുതിയൈനിന്‍
  പൊറ്റുണൈ വാര്‍കഴറ് കേറ്റിയപ് പൊന്‍നടിപ് പോതിനൈയേ
  നറ്റുണൈ യാക്കരൈ ഏറിയ പുണ്‍ണിയ നാവരചൈക്
  കറ്റുണൈ യാതിന്തക് കറ്റുണൈ യാമെന്‍ കടൈനെഞ്ചമേ.
 • 133. ചടൈയവ നീമുന്‍ തടുത്താണ്‍ട നംപിക്കുച് ചറ്റെനിനും
  കടൈയവ നേന്‍ചെയുങ് കൈംമാ ററിന്തിലന്‍ കാല്‍വരുന്തി
  നടൈയുറ നിന്‍നൈപ് പരവൈതന്‍ പാങ്കര്‍ നടത്തിഅന്‍പര്‍
  ഇടൈവരും ഉന്‍റന്‍ ഇരക്കത്തൈത് താന്‍വെളി യിട്ടതറ്കേ.
 • 134. തിരുവാത വൂരെം പെരുമാന്‍ പൊരുട്ടന്‍റു തെന്‍നന്‍മുന്‍നേ
  വെരുവാത വൈതികപ് പായ്പരി മേറ്കൊണ്‍ടു മേവിനിന്‍റ
  ഒരുവാത കോലത് തൊരുവാഅക് കോലത്തൈ ഉള്‍കുളിര്‍ന്തേ
  കരുവാത നീങ്കിടക് കാട്ടുകണ്‍ ടായ്എന്‍ കനവിനിലേ.
 • 135. ചീര്‍തരു നാവുക് കരൈയരൈപ് പോലിച് ചിറിയനുംഓര്‍
  കാര്‍തരു മായൈച് ചമണാന്‍ മനക്കരുങ് കല്‍ലിറ്കട്ടിപ്
  പാര്‍തരു പാവക് കടലിടൈ വീഴ്ത്തിടപ് പട്ടുഴന്‍റേ
  ഏര്‍തരും ഐന്തെഴുത് തോതുകിന്‍ റേന്‍കരൈ ഏറ്റരചേ.
 • 136. തൂക്കമും ചോംപലും തുക്കമും വാഴ്ക്കൈയൈത് തൊട്ടുവരും
  ഏക്കമും നോയും ഇടൈയൂറും മറ്റൈ ഇടരുംവിട്ട
  നീക്കമും നിന്‍മല നെഞ്ചമും ചാന്ത നിറൈവും അരുള്‍
  ആക്കമും നിന്‍പതത് തന്‍പും തരുക അരുട്ചിവമേ.
 • 137. പൊയ്വന്ത വായും പുലൈവന്ത ചെയ്കൈയും പുന്‍മൈയെല്‍ലാം
  കൈവന്ത നെഞ്ചമും കണ്‍ടേന്‍ ഇനിനറ് കനിവുടന്‍യാന്‍
  മെയ്വന്ത വായും വിതിവന്ത ചെയ്കൈയും വീറന്‍പിനാല്‍
  തൈവന്ത നെഞ്ചമും കാണ്‍പതെന്‍ റോചെഞ് ചടൈക്കനിയേ.
 • 138. കങ്കൈകൊണ്‍ ടായ്മലര്‍ വേണിയി ലേഅരുട് കണ്‍ണിമലൈ
  മങ്കൈകൊണ്‍ ടായ്ഇടപ് പാകത്തി ലേഐയ മറ്റുമൊരു
  നങ്കൈകൊണ്‍ ടാല്‍എങ്കു കൊണ്‍ടരുള്‍ വായെന്‍റു നണ്‍ണുമന്‍പര്‍
  ചങ്കൈകൊണ്‍ ടാല്‍അതറ് കെന്‍ചൊല്‍ലു വായ്മുക്കട് ചങ്കരനേ.
 • 139. വാട്കൊണ്‍ട കണ്‍ണിയര്‍ മായാ വികാര വലൈപിഴൈത്തുന്‍
  താട്കൊണ്‍ട നീഴലില്‍ ചാര്‍ന്തിടു മാറെന്‍ റനക്കരുള്‍വായ്
  കീട്കൊണ്‍ട കോവണപ് പേരഴ കാഎനൈക് കേതമറ
  ആട്കൊണ്‍ട നീഇന്‍റു വാളാ ഇരുപ്പ തഴകല്‍ലവേ.
 • 140. വീട്ടുത് തലൈവനിന്‍ താള്‍വണങ് കാര്‍തം വിരിതലൈചും
  മാട്ടുത് തലൈപട്ടി മാട്ടുത് തലൈപുന്‍ വരാകത്തലൈ
  ആട്ടുത് തലൈവെറി നായ്ത്തലൈ പാംപിന്‍ അടുന്തലൈകറ്
  പൂട്ടുത് തലൈവെം പുലൈത്തലൈ നാറ്റപ് പുഴുത്തലൈയേ.
 • 141. തെണ്‍­ര്‍ മുടിയനൈക് കാണാര്‍തങ് കണ്‍ഇരുള്‍ ചേര്‍കുരുട്ടുക്
  കണ്‍­ര്‍ ചൊരിന്തകണ്‍ കാചക്കണ്‍ പുന്‍മുലൈക് കണ്‍നകക്കണ്‍
  പുണ്‍­ര്‍ ഒഴുകുങ് കൊടുങ്കണ്‍ പൊറാമൈക്കണ്‍ പുന്‍കണ്‍വന്‍കണ്‍
  മണ്‍­ര്‍മൈ യുറ്റകണ്‍ മാമണി നീത്തകണ്‍ മാലൈക്കണ്‍ണേ.
 • 142. കണ്‍ണുത ലാന്‍പുകഴ് കേളാര്‍ ചെവിപൊയ്ക് കതൈഒലിയും
  അണ്‍ണുറ മാതരു മൈന്തരുങ് കൂടി അഴുമൊലിയും
  തുണ്‍ണെനുന്‍ തീച്ചൊല്‍ ഒലിയുംഅവ് വന്തകന്‍ തൂതര്‍കണ്‍മൊത്
  തുണ്‍ണുറ വാവെന്‍ റുരപ്പൊലി യുംപുകും ഊന്‍ചെവിയേ.
 • 143. മണികൊണ്‍ട കണ്‍ടനൈ വാഴ്ത്താര്‍തം വായ്ത്തെരു മണ്‍ണുണ്‍ടവായ്
  പിണികൊണ്‍ട വായ്വിടപ് പിച്ചുണ്‍ട വായ്വരും പേച്ചറ്റവായ്
  തുണികൊണ്‍ട വായനറ് ചൂടുണ്‍ട വായ്മലഞ് ചോര്‍ന്തിഴിവായ്
  കുണികൊണ്‍ട ഉപ്പിലിക് കൂഴുണ്‍ട വായ്എനക് കൂറുപവേ.
 • 144. ചകമിലൈ യേഎന്‍ റുടൈയാനൈ എണ്‍ണലര്‍ തങ്കള്‍നെഞ്ചം
  ചുകമിലൈ യേഉണച് ചോറിലൈ യേകട്ടത് തൂചിലൈയേ
  അകമിലൈ യേപൊരു ളാവിലൈ യേവള്‍ള ലാരിലൈയേ
  ഇകമിലൈ യേഒന്‍റും ഇങ്കിലൈ യേഎന്‍ റിരങ്കുനെഞ്ചേ.
 • 145. പൊങ്കരും പേര്‍മുലൈ മങ്കൈക് കിടന്തന്ത പുത്തമുതേ
  ചെങ്കരും പേനറുന്‍ തേനേ മതുരച് ചെഴുങ്കനിയേ
  തിങ്കളുങ് കങ്കൈയുഞ് ചേര്‍ന്തൊളിര്‍ വേണിച് ചിവക്കൊഴുന്തേ
  എങ്കളൈ ആട്കൊണ്‍ടും എന്‍നേ തുയരില്‍ ഇരുത്തുവതേ.
 • 146. വില്‍ലൈപ്പൊന്‍ നാക്കരങ് കൊണ്‍ടോയ്വന്‍തൊണ്‍ടര്‍ വിരുംപുറച്ചെങ്
  കല്‍ലൈപ്പൊന്‍ നാക്കിക് കൊടുത്തോയ്നിന്‍ പാതങ് കരുത്തില്‍വൈയാര്‍
  പുല്‍ലൈപ്പൊന്‍ നാക്കൊളും പുല്‍ലര്‍കള്‍ പാറ്ചെന്‍റു പൊന്‍നളിക്ക
  വല്‍ലൈപ്പൊന്‍ നാര്‍പുയ എന്‍പാര്‍ ഇഃ¤തെന്‍ചൊല്‍ വാണര്‍കളേ.
 • 147. കൂത്തുടൈ യായ്എന്‍ നുടൈയായ്മുത് തേവരും കൂറുകിന്‍റ
  ഏത്തുടൈ യായ്അന്‍പര്‍ ഏത്തുടൈ യായ്എന്‍റന്‍ എണ്‍മൈമൊഴിച്
  ചാത്തുടൈ യായ്നിന്‍ തനക്കേ പരംഎനൈത് താങ്കുതറ്കോര്‍
  വേത്തുടൈ യാര്‍മറ് റിലൈഅരുള്‍ ഈതെന്‍റന്‍ വിണ്‍ണപ്പമേ.
 • 148. വെപ്പിലൈ യേഎനും തണ്‍വിളക് കേമുക്കണ്‍ വിത്തകനിന്‍
  ഒപ്പിലൈ യേഎനും ചീര്‍പുക ലാര്‍പുറ്കൈ ഉണ്‍ണുതറ്കോര്‍
  ഉപ്പിലൈ യേപൊരു ളൊന്‍റിലൈ യേഎന്‍ റുഴല്‍പവര്‍മേല്‍
  തപ്പിലൈ യേഅവര്‍ പുന്‍തലൈ ഏട്ടില്‍ തവമിലൈയേ.
 • 149. എനൈപ്പെറ്റ തായിനും അന്‍പുടൈ യായ്എനക് കിന്‍പനല്‍കും
  ഉനൈപ്പെറ്റ ഉള്‍ളത് തവര്‍മലര്‍ച് ചേവടിക് കോങ്കുംഅന്‍പു
  തനൈപ്പെറ്റ നന്‍മനം താംപെറ്റ മേലവര്‍ ചാര്‍പൈപ്പെറ്റാല്‍
  വിനൈപ്പെറ്റ വാഴ്വിന്‍ മനൈപ്പെറ്റം പോല മെവിവതിന്‍റേ.
 • 150. നിറൈമതി യാളര്‍ പുകഴ്വോയ് ചടൈയുടൈ നീണ്‍മുടിമേല്‍
  കുറൈമതി താനൊന്‍റു കൊണ്‍ടനൈ യേഅക് കുറിപ്പെനവേ
  പൊറൈമതി യേന്‍റന്‍ കുറൈമതി തന്‍നൈയും പൊന്‍നടിക്കീഴ്
  ഉറൈമതി യാക്കൊണ്‍ ടരുള്‍വായ് ഉലകം ഉവപ്പുറവേ.
 • 151. തുടിവൈത്ത ചെങ്കൈ അരചേനല്‍ ലൂരില്‍നിന്‍ തൂമലര്‍പ്പൊന്‍
  അടിവൈത്ത പോതെങ്കള്‍ അപ്പര്‍തം ചെന്‍നി യതുകുളിര്‍ന്തെപ്
  പടിവൈത്ത തോഇന്‍പ മിയാന്‍എണുന്‍ തോറുംഇപ് പാവിക്കുമാല്‍
  കുടിവൈത്ത പുന്‍തലൈ ഒന്‍റോ മനമും കുളിര്‍കിന്‍റതേ.
 • 152. ഒരുമുടി മേല്‍പിറൈ വൈത്തോയ് അരിഅയന്‍ ഒണ്‍മറൈതം
  പെരുമുടി മേലുറ വേണ്‍ട വരാതുനൈപ് പിത്തനെന്‍റ
  മരുമുടി യൂരന്‍ മുടിമേല്‍ മറുപ്പവും വന്തതവര്‍
  തിരുമുടി മേലെന്‍ന ആചൈകണ്‍ ടായ്നിന്‍ തിരുവടിക്കേ.
 • 153. വേല്‍കൊണ്‍ട കൈയുമുന്‍ നു‘ല്‍കൊണ്‍ട മാര്‍പമും മെന്‍മലര്‍പ്പൊറ്
  കാല്‍കൊണ്‍ട ഒണ്‍കഴറ് കാട്ചിയും പന്‍നിരു കണ്‍ണുംവിടൈ
  മേല്‍കൊണ്‍ട ചെഞ്ചുടര്‍ മേനിയും ചണ്‍മുക വീറുങ്കണ്‍ടു
  മാല്‍കൊണ്‍ട നെഞ്ചം മകിഴ്വതെന്‍ നാള്‍എന്‍കണ്‍ മാമണിയേ.
 • 154. വിണ്‍പൂത്ത കങ്കൈയും മിന്‍പൂത്ത വേണിയും മെന്‍മുകമും
  കണ്‍പൂത്ത നെറ്റിയും പെണ്‍പൂത്ത പാകമും കാര്‍മിടറും
  തണ്‍പൂത്ത പാതമും പൊന്‍പൂത്ത മേനിയും ചാര്‍ന്തുകണ്‍ടേ
  മണ്‍പൂത്ത വാഴ്ക്കൈയൈ വിണ്‍പൂത്ത പൂവിന്‍ മതിപ്പതെന്‍റേ.
 • 155. തണ്‍മതി യോഅതന്‍ തണ്‍ണമു തോഎനച് ചാര്‍ന്തിരു­ത്
  തുണ്‍മതി യോര്‍ക്കിന്‍ പുതവുനിന്‍ പേരരുള്‍ ഉറ്റിടവേ
  എണ്‍മതി യോടിച്ചൈ എയ്താ തലൈയുമെന്‍ ഏഴൈമതി
  പെണ്‍മതി യോഅന്‍റിപ് പേയ്മതി യോഎന്‍ന പേചുവതേ.
 • 156. പിട്ടുക്കും വന്തുമുന്‍ മണ്‍ചുമന്‍ തായെന്‍പര്‍ പിത്തനെന്‍റ
  തിട്ടുക്കും ചീരരുള്‍ ചെയ്തളിത് തായെന്‍പര്‍ തീവിറകുക്
  കട്ടുക്കും പൊന്‍മുടി കാട്ടിനിന്‍ റായെന്‍പര്‍ കണ്‍ടിടഎന്‍
  മട്ടുക്കും വഞ്ചകത് തെയ്വമെന്‍ കോമുക്കണ്‍ മാണിക്കമേ.
 • 157. മൈയിട്ട കണ്‍ണിയര്‍ പൊയ്യിട്ട വാഴ്വിന്‍ മതിമയങ്കിക്
  കൈയിട്ട നാനുംഉന്‍ മെയ്യിട്ട ചീരരുള്‍ കാണ്‍കുവനോ
  പൈയിട്ട പാംപണി യൈയിട്ട മേനിയും പത്തരുള്‍ള
  മൊയ്യിട്ട കാലുഞ്ചെവ് വൈയിട്ട വേലുങ്കൊള്‍ മുന്‍നവനേ.
 • 158. തവമേ പുരിയും പരുവമി ലേന്‍പൊയ്ച് ചകനടൈക്കണ്‍
  അവമേ പുരിയും അറിവിലി യേനുക് കരുളുമുണ്‍ടോ
  ഉവമേയ മെന്‍നപ്പ ടാതെങ്കു മാകി ഒളിര്‍ഒളിയാം
  ചിവമേമുക് കണ്‍ണുടൈത് തേവേനിന്‍ ചിത്തന്‍ തെരിന്തിലനേ.
 • 159. മട്ടുണ്‍ട കൊന്‍റൈച് ചടൈയര ചേഅന്‍റു വന്തിയിട്ട
  പിട്ടുണ്‍ട പിച്ചൈപ് പെരുന്തകൈ യേകൊടും പെണ്‍മയലാല്‍
  കട്ടുണ്‍ട നാന്‍ചുകപ് പട്ടുണ്‍ടു വാഴ്വന്‍ഇക് കന്‍മനമാം
  തിട്ടുണ്‍ട പേയ്ത്തലൈ വെട്ടുണ്‍ട നാളില്‍എന്‍ തീമൈയറ്റേ.
 • 160. ആട്ടുക്കുക് കാലെടുത് തായ്നിനൈപ് പാടലര്‍ ആങ്കിയറ്റും
  പാട്ടുക്കുപ് പേരെന്‍കൊല്‍ പണ്‍ണെന്‍കൊല്‍ നീട്ടിയപ് പാട്ടെഴുതും
  ഏട്ടുക്കു മൈയെന്‍കൊല്‍ ചേറ്റില്‍ ഉറങ്ക ഇറങ്കുങ്കടാ
  മാട്ടുക്കു വീടെന്‍കൊല്‍ പഞ്ചണൈ എന്‍കൊല്‍ മതിത്തിടിനേ.
 • 161. ഒപ്പറ്റ മുക്കട് ചുടരേനിന്‍ ചീര്‍ത്തി ഉറാതവെറും
  തുപ്പറ്റ പാട്ടില്‍ ചുവൈയുള തോഅതൈച് ചൂഴ്ന്തുകറ്റുച്
  ചെപ്പറ്റ വായ്ക്കുത് തിരുവുള തോചിറി തേനുംഉണ്‍ടേല്‍
  ഉപ്പറ്റ പുന്‍കറി ഉണ്‍ടോര്‍തന്‍ നാവുക് കുവപ്പുളതേ.
 • 162. ചേല്‍വരുങ് കണ്‍ണി ഇടത്തോയ്നിന്‍ ചീര്‍ത്തിയൈച് ചേര്‍ത്തിയന്ത
  നാല്‍വരും ചെയ്തമിഴ് കേട്ടുപ് പുറത്തില്‍ നടക്കച്ചറ്റേ
  കാല്‍വരും ആയിനും ഇന്‍പുരു വാകിക് കനിമനംഅപ്
  പാല്‍വരു മോഅതന്‍ പാറ്പെണ്‍ കളൈവിട്ടുപ് പാര്‍ക്കിനുമേ.
 • 163. കാര്‍മുക മാകപ്പൊറ് കല്‍വളൈത് തോയ്ഇക് കടൈയവനേന്‍
  ചോര്‍മുക മാകനിന്‍ ചീര്‍മുകം പാര്‍ത്തുത് തുവളുകിന്‍റേന്‍
  പോര്‍മുക മാകനിന്‍ റോരൈയും കാത്തനിന്‍ പൊന്‍നരുള്‍ഇപ്
  പാര്‍മുക മാകഎന്‍ ഓര്‍മുകം പാര്‍ക്കപ് പരിന്തിലതേ.
 • 164. വാന്‍വളര്‍ത് തായ്ഇന്ത മണ്‍വളര്‍ത് തായ്എങ്കും മന്‍നുയിര്‍കള്‍
  താന്‍വളര്‍ത് തായ്നിന്‍ തകൈഅറി യാഎന്‍ റനൈഅരചേ
  ഏന്‍വളര്‍ത് തായ്കൊടും പാംപൈയെല്‍ ലാന്തള്‍ ളിലൈവളര്‍ത്തായ്
  മാന്‍വളര്‍ത് തായ്കരത് താര്‍നിനൈപ് പോല വളര്‍പ്പവരേ.
 • 165. അറ്കണ്‍ടം ഓങ്കും അരചേനിന്‍ റന്‍അടി യാര്‍മതുരച്
  ചൊറ്കണ്‍ട പോതുംഎന്‍ പുറ്കണ്‍ട നെഞ്ചം തുണിന്തുനില്‍ലാ
  തിറ്കണ്‍ട മെയ്ത്തവര്‍ പോലോടു കിന്‍റ തെറിന്തതുതീങ്
  കറ്കണ്‍ ടെനിനുംഅക് കറ്കണ്‍ട കാക്കൈനിറ് കാതെന്‍പരേ.
 • 166. ചൊല്‍ലുകിന്‍ റോര്‍ക്കമു തംപോല്‍ ചുവൈതരും തൊല്‍പുകഴോയ്
  വെല്‍ലുകിന്‍ റോരിന്‍റിച് ചുംമാ അലൈയുമെന്‍ വേടനെഞ്ചം
  പുല്‍ലുകിന്‍ റോര്‍തമൈക് കണ്‍ടാല്‍എന്‍ നാങ്കൊല്‍ പുകല്‍വെറുംവായ്
  മെല്‍ലുകിന്‍ റോര്‍ക്കൊരു നെല്‍ലവല്‍ വായ്ക്കില്‍ വിടുവരന്‍റേ.
 • 167. ചീരിടു വാര്‍പൊരുട് ചെല്‍വര്‍ക്ക ലാമല്‍ഇത് തീനര്‍കട്കിങ്
  കാരിടു വാര്‍പിച്ചൈ ആയിനും പിച്ചന്‍ അചടന്‍എന്‍റേ
  പേരിടു വാര്‍വംപുപ് പേച്ചിടു വാര്‍ഇന്തപ് പെറ്റികണ്‍ടും
  പോരിടു വാര്‍നിനൈപ് പോറ്റാര്‍എന്‍ നേമുക്കട് പുണ്‍ണിയനേ.
 • 168. ചേലുക്കു നേര്‍വിഴി മങ്കൈപങ് കാഎന്‍ ചിറുമതിതാന്‍
  മേലുക്കു നെഞ്ചൈയുട് കാപ്പതു പോല്‍നിന്‍റു വെവ്വിടയ
  മാലുക്കു വാങ്കി വഴങ്കവുന്‍ താന്‍ചം മതിത്തതുകാണ്‍
  പാലുക്കുങ് കാവല്‍വെം പൂനൈക്കുന്‍ തോഴന്‍എന്‍ പാര്‍ഇതുവേ.
 • 169. ഇണൈയേതും ഇന്‍റിയ തേവേ കനല്‍ഇനന്‍ ഇന്തെനുമുക്
  കണൈയേ കൊളുംചെങ് കരുംപേ പിറവിക് കടല്‍കടത്തും
  പുണൈയേ തിരുവരുട് പൂരണ മേമെയ്പ് പുലമളിക്കും
  തുണൈയേഎന്‍ തുന്‍പന്‍ തുടൈത്താണ്‍ടു കൊള്‍ളത് തുണിന്തരുളേ.
 • 170. നിലൈകാട്ടി ആണ്‍ടനിന്‍ താട്കന്‍പി ലാതന്‍പില്‍ നീണ്‍ടവന്‍പോല്‍
  പുലൈകാട് ടിയമനത് തേന്‍കൊണ്‍ട വേടം പുനൈഇടൈമേല്‍
  കലൈകാട്ടിക് കട്ടു മയിര്‍ത്തലൈ കാട്ടിപ്പുന്‍ കന്തൈചുറ്റി
  മുലൈകാട്ടി ആണ്‍മകന്‍ പെണ്‍വേടം കാട്ടു മുറൈമൈയന്‍റേ.
 • 171. വിടനാകപ് പൂണണി മേലോയ്എന്‍ നെഞ്ചം വിരിതല്‍വിട്ടെന്‍
  ഉടനാക മെയ്അന്‍പു ളൂറ്റാക നിന്‍നരു ളുറ്റിടുതറ്
  കിടനാക മെയ്ന്‍നെറിക് കീടാകച് ചെയ്കുവ തിങ്കുനക്കേ
  കടനാക നിറ്പതു കണ്‍ടേന്‍പിന്‍ തുന്‍പൊന്‍റുങ് കണ്‍ടിലനേ.
 • 172. നയപ്പടും ഓര്‍നിന്‍ അരുളെനക് കിന്‍റെനില്‍ നായ്മനമെന്‍
  വയപ്പടു മോതുയര്‍ മണ്‍പടു മോനല്‍ല വാഴ്വൈഎന്‍നാല്‍
  ചെയപ്പടു മോകുണം ചീര്‍പ്പടു മോപവം ചേരച്ചറ്റും
  പയപ്പടു മോമലം പാഴ്പടു മോഎം പചുപതിയേ.
 • 173. ചോപങ്കണ്‍ ടാര്‍ക്കരുള്‍ ചെയ്വോയ് മതിക്കന്‍റിച് ചൂഴ്ന്തിടുവെന്‍
  തീപങ്കണ്‍ ടാലും ഇരുള്‍പോംഇവ് വേഴൈ തിയങ്കുംപരി
  താപങ്കണ്‍ ടായ്അരുള്‍ ചെയ്യാതെന്‍ കുറ്റന്‍ തനൈക്കുറിത്തുക്
  കോപങ്കണ്‍ ടാലുനന്‍ റൈയാഎന്‍ തുന്‍പക് കൊതിപ്പറുമേ.
 • 174. എല്‍ലാ മുടൈയ ഇറൈയവ നേനിനൈ ഏത്തുകിന്‍റ
  നല്‍ലാര്‍ തമക്കൊരു നാളേനും പൂചൈ നയന്തിയറ്റിച്
  ചൊല്‍ലാല്‍ അവര്‍പുകഴ് ചൊല്‍ലാതിവ് വണ്‍ണം തുയര്‍വതറ്കെന്‍
  കല്‍ലാമൈ ഒന്‍റുമറ് റില്‍ലാമൈ ഒന്‍റിരു കാരണമേ.
 • 175. പിറൈയാറു കൊണ്‍ടചെവ് വേണിപ് പിരാന്‍പതപ് പേറടൈവാന്‍
  മറൈയാറു കാട്ടുനിന്‍ തണ്‍ണരു ളേയന്‍റി മായൈഎന്‍നും
  നിറൈയാറു ചൂഴുന്‍ തുരുംപായ്ച് ചുഴലുംഎന്‍ നെഞ്ചിനുള്‍ള
  കുറൈയാറു തറ്കിടം വേറില്‍ലൈ കാണ്‍ഇക് കുവലൈയത്തേ.
 • 176. മാലറി യാതവന്‍ അന്‍റേഅത് തെയ്വ വരതനുനിന്‍
  കാലറി യാതവന്‍ എന്‍റാല്‍അക് കാലൈഎക് കാലൈഎമൈപ്
  പോലറി യാതവര്‍ കാണ്‍പാര്‍മുറ് കണ്‍ടമെയ്പ് പുണ്‍ണിയര്‍തം
  പാലറി യാതവന്‍ നാനിതു കേട്ടുണര്‍ പാലനന്‍റേ.
 • 177. ഒന്‍റേഎന്‍ ആരുയിര്‍ക് കോരുറ വേഎനക് കോരമുതേ
  നന്‍റേമുക് കണ്‍ണുടൈ നായക മേമിക്ക നല്‍ലകുണക്
  കുന്‍റേ നിറൈഅരുട് കോവേ എനതു കുലതെയ്വമേ
  മന്‍റേ ഒളിര്‍മുഴു മാണിക്ക മേഎനൈ വാഴ്വിക്കവേ.
 • 178. താഴ്വേതും ഇന്‍റിയ കോവേ എനക്കുത് തനിത്തപെരു
  വാഴ്വേ നുതറ്കണ്‍ മണിയേഎന്‍ ഉള്‍ള മണിവിളക്കേ
  ഏഴ്വേലൈ എന്‍നിനും പോതാ ഇടുംപൈ ഇടുങ്കുടുംപപ്
  പാഴ്വേ തനൈപ്പട മാട്ടേന്‍ എനക്കുന്‍ പതമരുളേ.
 • 179. വണ്‍ടുകൊണ്‍ ടാര്‍നറുങ് കൊന്‍റൈയി നാന്‍റന്‍ മലരടിക്കുത്
  തൊണ്‍ടുകൊണ്‍ ടാര്‍തഞ് ചുകത്തുക്കും വാഴ്ക്കൈച് ചുഴലിറ്റള്‍ളും
  പെണ്‍ടുകൊണ്‍ ടാര്‍തം തുയരുക്കും ഒപ്പിന്‍റു പേചില്‍എന്‍റേ
  കണ്‍ടുകൊണ്‍ ടായ്ഇനി നെഞ്ചേനിന്‍ ഉള്‍ളക് കരുത്തെതുവേ.
 • 180. മലങ്കവിഴ്ന്‍ താര്‍മനം വാന്‍കവിഴ്ന്‍ താലുംഅവ് വാന്‍പുറമാം
  ചലങ്കവിഴ്ന്‍ താലും ചലിയാതെന്‍ പുന്‍മനന്‍ താന്‍കടലില്‍
  കലങ്കവിഴ്ന്‍ താര്‍മനം പോലേ ചലിപ്പതു കാണ്‍കുടുംപ
  വിലങ്കവിഴ്ന്‍ താലന്‍റി നില്‍ലാതെന്‍ ചെയ്വല്‍ വിടൈയവനേ.
 • 181. മൈകൊടുത് താര്‍നെടുങ് കണ്‍മലൈ മാനുക്കു വായ്ന്തൊരുപാല്‍
  മെയ്കൊടുത് തായ്തവര്‍ വിട്ടവെം മാനുക്കു മേവുറഓര്‍
  കൈകൊടുത് തായ്മയല്‍ കണ്‍ണിയില്‍ വീഴ്ന്തുട് കലങ്കുറുംഎന്‍
  കൊയ്കൊടുത് താഴ്മന മാനുക്കുക് കാലൈക് കൊടുത്തരുളേ.
 • 182. ഉടംപാര്‍ ഉറുമയിര്‍ക് കാല്‍പുഴൈ തോറനല്‍ ഊട്ടിവെയ്യ
  വിടംപാച് ചിയഇരുപ് പൂചികള്‍ പായ്ച്ചിനും മെത്തെന്‍നുംഇത്
  തടംപാര്‍ ചിറുനടൈത് തുന്‍പഞ്ചെയ് വേതനൈത് താങ്കരിതെന്‍
  കടംപാനറ് പന്‍നിരു കണ്‍ണാ ഇനിഎനൈക് കാത്തരുളേ.
 • 183. മണ്‍ണാലും മണ്‍ണുറ്റ വാഴ്ക്കൈയി നാലുംഅവ് വാഴ്ക്കൈക്കുറ്റ
  പെണ്‍ണാലും നൊന്തുവന്‍ താരൈ എലാംഅരുട് പേറെനുമുക്
  കണ്‍ണാലും പാര്‍ത്തൈന്തു കൈയാലും ഈയും കണപതിനിന്‍
  പണ്‍ണാലും മാമറൈ മേറ്റാളൈ എന്‍നുട് പതിത്തരുളേ.
 • 184. വാനാള മാലയന്‍ വാഴ്വാള അന്‍റിഇം മണ്‍മുഴുതും
  താനാള നിന്‍പതം താഴ്പവര്‍ താഴ്കഒണ്‍ ചങ്കൈയങ്കൈ
  മാനാള മെയ്യിടന്‍ തന്തോയ്തുന്‍ പറ്റ മനമതൊന്‍റേ
  നാനാള എണ്‍ണിനിന്‍ താളേത്തു കിന്‍റനന്‍ നല്‍കുകവേ.
 • 185. ഈടറി യാതമുക് കണ്‍ണാനിന്‍ അന്‍പര്‍ ഇയല്‍പിനൈഇന്‍
  നാടറി യാതുന്‍ അരുളന്‍റി ഊണ്‍ചുവൈ നാവൈയന്‍റി
  മേടറി യാതുനറ് പാട്ടൈക്കറ് റോരന്‍റി മേറ്ചുമന്ത
  ഏടറി യാതവൈ യേനറി യാഎന്‍ റികഴ്വരന്‍റേ.
 • 186. ചൂടുണ്‍ട പൂഞൈക്കുച് ചോറുണ്‍ട വായ്പിന്‍ തുടിപ്പതന്‍റി
  ഊടുണ്‍ട പാലിട്ട ഊണ്‍കണ്‍ട തേനും ഉണത്തുണിയാ
  തീടുണ്‍ട എന്‍മനം അന്തോ തുയരില്‍ ഇടിയുണ്‍ടുംഇവ്
  വീടുണ്‍ട വാഴ്ക്കൈയില്‍ വീഴുണ്‍ട താല്‍എം വിടൈയവനേ.
 • 187. കരങ്കാട്ടി മൈയിട്ട കണ്‍കാട്ടി എന്‍പെരുങ് കന്‍മനെഞ്ചക്
  കുരങ്കാട്ടിച് ചേയ്മൈയില്‍ നിറ്കിന്‍റ മാതരൈക് കൊണ്‍ടുകല്‍ലാര്‍
  ഉരങ്കാട്ടിക് കോലൊന്‍ റുടനീട്ടിക് കാട്ടി ഉരപ്പിഒരു
  മരങ്കാട് ടിയകുരങ് കാട്ടുകിന്‍ റോരെന്‍ മണികണ്‍ടനേ.
 • 188. കളങ്കനി പോല്‍മണി കണ്‍ടാനിന്‍ പൊറ്കഴല്‍ കാണറ്കെന്‍ചിറ്
  റുളങ്കനി യാതുനിന്‍ ചീര്‍കേട് കിനുംഅന്‍ പുറഉരുകാ
  വളങ്കനി കാമഞ് ചിറവാമല്‍ ചിറ്റില്‍ വകുത്തുഴലും
  ഇളങ്കനി പോല്‍നിന്‍റ തെന്‍ചെയ്കു വേന്‍എം ഇറൈയവനേ.
 • 189. മാമത്തി നാല്‍ചുഴല്‍ വെണ്‍തയിര്‍ പോന്‍റു മടന്തൈയര്‍തം
  കാമത്തി നാല്‍ചുഴല്‍ എന്‍റന്‍നെഞ് ചോഉന്‍റന്‍ കാലൈഅന്‍പാം
  താമത്തി നാല്‍തളൈ യിട്ടനെഞ് ചോഇത് തകൈഇരണ്‍ടിന്‍
  നാമത്തിനാല്‍ പിത്തന്‍ എന്‍പോയ് നിനക്കെതു നല്‍ലനെഞ്ചേ.
 • 190. ഏറ്റിലിട് ടാര്‍കൊടി കൊണ്‍ടോയ് വിളക്കിനൈ ഏറ്റപെരുങ്
  കാറ്റിലിട് ടാലും ഇടലാംനെല്‍ മാവൈക് കലിത്തിടുനീര്‍
  ആറ്റിലിട് ടാലും പെറലാംഉട് കാലൈ അടുങ്കുടുംപച്
  ചേറ്റിലിട് ടാല്‍പിന്‍ പരിതാം എവര്‍ക്കും തിരുപ്പുവതേ.
 • 191. തേരോങ്കു കാഴിക്കണ്‍ മെയ്ഞ്ഞാനപ്പാലുണ്‍ട ചെംമണിയൈച്
  ചീരോങ്കു മുത്തുച് ചിവികൈയിന്‍ മേല്‍വൈത്ത തേവഉന്‍റന്‍
  പേരോങ്കും ഐന്തെഴുത് തന്‍റോ പടൈപ്പൈപ് പിരമനുക്കും
  ഏരോങ്കു കാപ്പൈത് തിരുനെടു മാലുക്കും ഈന്തതുവേ.
 • 192. വേതനൈ യാമതു ചൂതനൈ യാഎന്‍റു വേതനൈയാല്‍
  പോതനൈ യാനിന്‍ റുനൈക്കൂവു മേഴൈയൈപ് പോതനൈകേള്‍
  വാതനൈ യാതിങ്കു വാതനൈ യാവെന്‍റുന്‍ വായ്മലരച്
  ചോതനൈ യായിനുഞ് ചോതനൈ യാചിറ് ചുകപ്പൊരുളേ.
 • 193. ഇന്‍പറ്റ ഇച്ചിറു വാഴ്ക്കൈയി ലേവെയി ലേറവെംപും
  എന്‍പറ്റ പുന്‍പുഴുപ് പോല്‍തളര്‍ ഏഴൈ എനിനുമിവന്‍
  അന്‍പറ്റ പാവിഎന്‍ റന്തോ എനൈവിടില്‍ ഐയവൈയത്
  തെന്‍പറ്റ താകമറ് റില്‍ലൈകണ്‍ ടായ്എനൈ ഏന്‍റുകൊള്‍ളേ.
 • 194. കളങ്കൊണ്‍ട ഓര്‍മണിക് കാട്ചിയും മുച്ചുടര്‍ക് കണ്‍അരുളും
  വളങ്കൊണ്‍ട തെയ്വത് തിരുമുക മാട്ചിയും വായ്ന്തപരി
  മളങ്കൊണ്‍ട കൊന്‍റൈച് ചടൈയുംപൊറ് ചേവടി മാണ്‍പുംഒന്‍റ
  ഉളങ്കൊണ്‍ട പുണ്‍ണിയര്‍ അന്‍റോഎന്‍ തന്‍നൈ ഉടൈയവരേ.
 • 195. കാവിക്കു നേര്‍മണി കണ്‍ടാവണ്‍ ടാര്‍കുഴല്‍ കറ്പരുളും
  തേവിക്കു വാമങ് കൊടുത്തോയ്നിന്‍ മാമലര്‍ച് ചേവടിപ്പാല്‍
  ചേവിക്കും ചേവകഞ് ചെയ്വോരൈ ആയിനുഞ് ചേവിക്കഇപ്
  പാവിക്കു വായ്ക്കില്‍എന്‍ ആവിക്കു നീണ്‍ട പയനതുവേ.
 • 196. കൊങ്കിട്ട കൊന്‍റൈച് ചടൈയുംനിന്‍ നോര്‍പചുങ് കോമളപ്പെണ്‍
  പങ്കിട്ട വെണ്‍തിരു നീറ്റൊളി മേനിയും പാര്‍ത്തിടില്‍പിന്‍
  ഇങ്കിട്ട മായൈയൈ എങ്കിട്ട വാഎന്‍ റിചൈപ്പിനുംപോയ്ച്
  ചങ്കിട്ട ഓചൈയില്‍ പൊങ്കിട്ട വായ്കൊടു താണ്‍ടിടുമേ.
 • 197. വെംപെരു മാനുക്കുക് കൈകൊടുത് താണ്‍ട മികുങ്കരുണൈ
  എംപെരു മാനുക്കു വിണ്‍ണപ്പം തേവര്‍ ഇളംപിടിയാര്‍
  തംപെരു മാനുക്കും ചാര്‍മലൈ മാനുക്കും ചാറ്റുമൈങ്കൈച്
  ചെംപെരു മാനുക്കും എന്തായ്ക്കും നാന്‍പണി ചെയ്യച്ചെയ്യേ.
 • 198. ചാറ്റവ നേകനന്‍ നാവുള്‍ള തായിനും ചാറ്റരിതാം
  വീറ്റവ നേവെള്‍ളി വെറ്പവ നേഅരുള്‍ മേവിയവെണ്‍
  നീറ്റവ നേനിന്‍ നരുള്‍തര വേണ്‍ടും നെടുമുടിവെള്‍
  ഏറ്റവ നേപലി ഏറ്റവനേ അന്‍പര്‍ക് കേറ്റവനേ.
 • 199. പതിയേ ചരണം പരമേ ചരണം പരംപരമാം
  തിതിയേ ചരണം ചിവമേ ചരണം ചിവമുണര്‍ന്തോര്‍
  കതിയേ ചരണംഎന്‍ കണ്‍ണേ ചരണംമുക് കട്കരുണാ
  നിതിയേ ചരണം ചരണംഎന്‍ പാല്‍മെയ്ന്‍ നിലൈയരുളേ.
 • 200. എന്‍നുറ വേഎന്‍ കുരുവേഎന്‍ ഉള്‍ളത് തെഴുംഇന്‍പമേ
  എന്‍നുയി രേഎന്‍റന്‍ അന്‍പേ നിലൈപെറ്റ എന്‍ചെല്‍വമേ
  എന്‍നറി വേഎന്‍റന്‍ വാഴ്വേഎന്‍ വാഴ്വുക് കിടുമുതലേ
  എന്‍നര ചേഎന്‍ കുലതെയ്വ മേഎനൈ ഏന്‍റുകൊള്‍ളേ.
 • 201. കാന്‍പോല്‍ ഇരുണ്‍ടഇവ് വഞ്ചക വാഴ്ക്കൈയില്‍ കന്‍നെഞ്ചമേ
  മാന്‍പോല്‍ കുതിത്തുക്കൊണ്‍ ടോടേല്‍ അമുത മതിവിളങ്കും
  വാന്‍പോല്‍ കുളിര്‍ന്ത ചിവാനന്ത വാഴ്ക്കൈയിന്‍ വാഴ്വുറച്ചെന്‍
  തേന്‍പോല്‍ ഇനിക്കും ചിവായ നമഎനച് ചിന്തൈചെയ്യേ.
 • 202. വേതനെന്‍ കോതറ വേണ്‍ടുമെന്‍ കോഎന വിണ്‍ണപ്പഞ്ചെയ്
  പാതനെന്‍ കോകടറ് പള്‍ളികൊണ്‍ ടാന്‍തൊഴും പണ്‍പന്‍എന്‍കോ
  നാതനെന്‍ കോപര നാതനെന്‍ കോഎങ്കള്‍ നംപിക്കുനല്‍
  തൂതനെന്‍ കോഅവന്‍ തോഴനെന്‍ കോനിനൈത് തൂയ്മണിയേ.
 • 203. ഇയങ്കാ മനമും കയങ്കാ നിലൈയും ഇകപരത്തേ
  മയങ്കാ അറിവും തിയങ്കാ നെറിയും മകിഴ്ന്തരുള്‍വായ്
  വയങ്കാ നിലത്തിന്‍ മുയങ്കാ ഉയര്‍തവര്‍ വാഴ്ത്തുകിന്‍റ
  പുയങ്കാ തുതിത്തറ് കുയങ്കാ തവരുട് പുകുന്തവനേ.
 • 204. ചിവചങ്ക രാചിവ യോകാ ചിവകതിച് ചീരളിക്കും
  ചിവചംപു വേചിവ ലോകാ ചിവാനന്തച് ചെല്‍വനല്‍കും
  ചിവചുന്ത രാചിവ പോകാ ചിവാകമച് ചെന്‍നെറിചൊല്‍
  ചിവപുങ്ക വാചിവ ഞാനികള്‍ വാഴ്ത്തും ചിവകുരുവേ.
 • 205. മതിതത്തു വാന്ത അരുട്ചിവ മേചിന്‍ മയചിവമേ
  തുതിചിത് തെലാംവല്‍ല മെയ്ച്ചിവ മേചിറ് ചുകചിവമേ
  കതിനിത്ത ചുത്തച് ചിവമേ വിളങ്കുമുക് കട്ചിവമേ
  പതിചച്ചി താനന്ത ചിറ്ചിവ മേഎം പരചിവമേ.
 • 206. കടുംപുല വേടര്‍കള്‍ ഓരൈവര്‍ ഇന്തിയക് കള്‍വരൈവര്‍
  കൊടുങ്കര ണത്തുട്ടര്‍ നാല്‍വര്‍കള്‍ വന്‍മലക് കോളരൈവര്‍
  അടുംപടൈ കോടികൊണ്‍ ടുറ്റാര്‍മറ് റേഴൈയന്‍ യാനൊരുവന്‍
  ഇടുംപടൈ യാതുമി ലേന്‍വെല്‍വ തെങ്ങന്‍ ഇറൈയവനേ.
 • 207. ഇടൈക്കൊടി വാമത് തിറൈവാമെയ്ഞ് ഞാനികട് കിന്‍പനല്‍കും
  വിടൈക്കൊടി ഏന്തും വലത്തായ്നിന്‍ നാമം വിയന്തുരൈയാര്‍
  കടൈക്കൊടി പോലക് കതറുകിന്‍ റാര്‍പൊയ്ക് കതൈയവര്‍താം
  പുടൈക്കൊടി യാലന്‍റിപ് പുല്‍ലാല്‍ എയിലൈപ് പുനൈപവരേ.
 • 208. ഉരുമത്തി ലേപട്ട പുന്‍പുഴുപ് പോല്‍ഇവ് ഉലകനടൈക്
  കരുമത്തി ലേപട്ട എന്‍മനന്‍ താന്‍നിന്‍ കഴലടൈയും
  തരുമത്തി ലേപട്ട തിന്‍റേഎന്‍ റെണ്‍ണുന്‍ തനൈയുമന്തോ
  മരുമത്തി ലേപട്ട വാളിയൈപ് പോന്‍റു വരുത്തുവതേ.
 • 209. എന്‍നിറൈ വാഇമൈ യോരിറൈ വാമറൈ യിന്‍മുടിപിന്‍
  മുന്‍നിറൈ വാമലൈ മിന്‍നിറൈ വാമലര്‍ മുണ്‍ടകത്തോന്‍
  തന്‍നിറൈ വാതിതിത് താനിറൈ വാമെയ്ത് തപോതനരുള്‍
  മന്‍നിറൈ വാഇങ്കു വാഎന്‍ റെനക്കുനല്‍ വാഴ്വരുളേ.
 • 210. പോറ്റിഎന്‍ ആവിത് തുണൈയേഎന്‍ അന്‍പില്‍ പുകുഞ്ചിവമേ
  പോറ്റിഎന്‍ വാഴ്വിന്‍ പയനേഎന്‍ ഇന്‍പപ് പുതുനറവേ
  പോറ്റിഎന്‍ കണ്‍ണുണ്‍ മണിയേഎന്‍ ഉള്‍ളം പുനൈഅണിയേ
  പോറ്റിഎന്‍ ഓര്‍പെരുന്‍ തേവേ കരുണൈ പുരിന്തരുളേ.
 • 211. കഞ്ചത്തി ലേര്‍മുക മഞ്ചത്തി ലേര്‍നടൈക് കന്‍നിയര്‍കണ്‍
  നഞ്ചത്തി ലേഅവര്‍ വഞ്ചത്തി ലേപട്ടു നാണുറുംപുന്‍
  നെഞ്ചത്തി ലേഅതന്‍ തഞ്ചത്തി ലേമുക് കണിത്തഎന്‍പോല്‍
  പഞ്ചത്തി ലേപിര പഞ്ചത്തി ലേഉഴപ് പാര്‍എവരേ.
 • 212. നാന്‍മുകത് തോനും തിരുനെടു മാലുമെയ്ഞ് ഞാനമെന്‍നും
  വാന്‍മുകക് കണ്‍കൊണ്‍ടു കാണാമല്‍ തംഉരു മാറിയുംനിന്‍
  തേന്‍മുകക് കൊന്‍റൈ മുടിയുംചെന്‍ താമരൈച് ചേവടിയും
  ഊന്‍മുകക് കണ്‍കൊണ്‍ടു തേടിനിന്‍ റാര്‍ചറ് റുണര്‍വിലരേ.
 • 213. ഇരുവര്‍ക് കറിയപ് പടാതെഴുന്‍ തോങ്കിനിന്‍ റേത്തുകിന്‍റോര്‍
  കരുവര്‍ക്ക നീക്കും കരുണൈവെറ് പേഎന്‍ കവലൈയൈഇങ്
  കൊരുവര്‍ക്കു നാന്‍ചൊല മാട്ടേന്‍ അവരെന്‍ നുടൈയവരോ
  വെരുവറ്ക എന്‍റെനൈ ആണ്‍ടരുള്‍ ഈതെന്‍റന്‍ വിണ്‍ണപ്പമേ.
 • 214. ഒണ്‍ണുതല്‍ ഏഴൈ മടവാര്‍തം വാഴ്ക്കൈയിന്‍ ഉറ്റിടിനും
  പണ്‍ണുത ലേര്‍മറൈ ആയിരഞ് ചൂഴുനിന്‍ പാതത്തൈയാന്‍
  എണ്‍ണുത ലേതൊഴി ലാകച്ചെയ് വിത്തെന്‍നൈ ഏന്‍റുകൊള്‍വായ്
  കണ്‍ണുത ലേകരു ണൈക്കട ലേഎന്‍ കരുത്തിതുവേ.
 • 215. തളൈക്കിന്‍റ മായക് കുടുംപപ് പെരുന്തുയര്‍ താങ്കിഅന്തോ
  ഇളൈക്കിന്‍റ ഏഴൈക് കിരങ്കുകണ്‍ ടായ്ചിറി തേഇറകു
  മുളൈക്കിന്‍റ പോതറുപ് പാര്‍പോല്‍നിന്‍ നാമ മൊഴിന്തിടുങ്കാല്‍
  വളൈക്കിന്‍റ മായൈക്കിങ് കാറ്റേന്‍മുക് കണ്‍ണുടൈ മാമണിയേ.
 • 216. മഞ്ചടൈ വാന നിറത്തോന്‍ അയന്‍മുതല്‍ വാനവര്‍ക്കാ
  നഞ്ചടൈ യാള മിടുമിടറ് റോയ്കങ്കൈ നണ്‍ണുകിന്‍റ
  ചെഞ്ചടൈ യായ്നിന്‍ തിരുപ്പെയ രാകച് ചിറന്തഎഴുത്
  തഞ്ചടൈ യാര്‍കണ്‍കള്‍ പഞ്ചടൈ യാമുന്‍ നറിവിലരേ.
 • 217. ഇലങ്കാ പുരത്തന്‍ ഇരാക്കതര്‍ മന്‍നന്‍ ഇരാവണന്‍മുന്‍
  മലങ്കാനിന്‍ വെള്‍ളി മലൈക്കീ ഴിരുന്തു വരുന്തനിന്‍ചീര്‍
  കലങ്കാമല്‍ പാടിടക് കേട്ടേ ഇരങ്കിക് കരുണൈചെയ്ത
  നലങ്കാണിന്‍ തന്‍മൈഇന്‍ റെന്‍നള വിയാണ്‍ടൈയിന്‍ നണ്‍ണിയതേ.
 • 218. ഉടൈയെന്‍റും പൂണെന്‍റും ഊണെന്‍റും നാടി ഉഴന്‍റിടുംഇന്‍
  നടൈയെന്‍റും ചഞ്ചലഞ് ചഞ്ചലങ് കാണിതി നാന്‍ചിറിയേന്‍
  പുടൈയെന്‍റു വെയ്യ ലുറുംപുഴുപ് പോന്‍റു പുഴുങ്കുകിന്‍റേന്‍
  വിടൈയെന്‍റു മാലറങ് കൊണ്‍ടോയെന്‍ തുന്‍പം വിലക്കുകവേ.
 • 219. അരുള്‍അര ചേഅരുട് കുന്‍റേമന്‍ റാടും അരുളിറൈയേ
  അരുള്‍അമു തേഅരുട് പേറേ നിറൈന്ത അരുട്കടലേ
  അരുള്‍അണി യേഅരുട് കണ്‍ണേവിണ്‍ ണോങ്കും അരുള്‍ഒളിയേ
  അരുള്‍അറ മേഅരുട് പണ്‍പേമുക് കണ്‍കൊള്‍ അരുട്ചിവമേ.
 • 220. നിലൈയറി യാത കുടുംപത് തുയരെന്‍നും നീത്തത്തിലേ
  തലൈയറി യാതു വിഴുന്തേനൈ ആണ്‍ടരുള്‍ താനളിപ്പായ്
  അലൈയറി യാത കടലേമുക് കണ്‍കൊണ്‍ട ആരമുതേ
  വിലൈയറി യാത മണിയേ വിടേലിതെന്‍ വിണ്‍ണപ്പമേ.
 • 221. മെയ്യകത് തേകണപ് പോതും വിടാതു വിരുംപുകിന്‍റോര്‍
  കൈയകത് തേനിന്‍ റൊളിര്‍കനി യേനുതറ് കട്കരുംപേ
  വൈയകത് തേനിനൈ അല്‍ലാമല്‍ നറ്റുണൈ മറ്റിലൈഇപ്
  പൊയ്യകത് തേന്‍ചെയും തീങ്കാ യിരമും പൊറുത്തരുളേ.
 • 222. മുലൈക്കലങ് കാര മിടുമട വാര്‍മയല്‍ മൂടിഅവര്‍
  തലൈക്കലങ് കാര മലര്‍ചൂടു വാര്‍നിന്‍ റനൈവഴുത്താര്‍
  ഇലൈക്കലങ് കാരവ് വിയമന്‍വന്‍ താലെന്‍ ഇചൈപ്പര്‍വെള്‍ളി
  മലൈക്കലങ് കാര മണിയേമുക് കണ്‍കൊണ്‍ട മാമരുന്തേ.
 • 223. പുരികിന്‍റ വീട്ടകം പോന്തടി പട്ടുപ് പുറങ്കടൈയില്‍
  തിരികിന്‍റ നായ്ക്കും ചിരിപ്പാംഎന്‍ പാവിച് ചിറുപിഴൈപ്പൈച്
  ചൊരികിന്‍റ പുണ്‍ണില്‍ കനലിടല്‍ പോലെണുന്‍ തോറുനെഞ്ചം
  എരികിന്‍റ തെന്‍ചെയ്കു വേന്‍പിറൈ വാര്‍ചടൈ എന്‍നമുതേ.
 • 224. മനക്കേത മാറ്റു മരുന്തേ പൊതുഒളിര്‍ മാണിക്കമേ
  കനക്കേ തുറഎന്‍ കരുത്തറി യാമല്‍ കഴറുകിന്‍റ
  തനക്കേളര്‍ പാറ്ചെന്‍ റടിയേന്‍ ഇതയം തളര്‍വതെല്‍ലാം
  നിനക്കേ തെരിന്ത തെനക്കേ അരുള നിനൈന്തരുളേ.
 • 225. മോകങ് കലന്ത മനത്തേന്‍ തുയരങ്കള്‍ മുറ്റുമറ്റുത്
  തേകങ് കലന്ത പവന്തീര്‍ക്കും നിന്‍പതം ചിന്തിക്കുംനാള്‍
  പോകങ് കലന്ത തിരുനാള്‍ മലൈയറ് പുതപ്പചുന്തേന്‍
  പാകങ് കലന്തചെം പാലേ നുതറ്കട് പരഞ്ചുടരേ.
 • 226. കോലൊന്‍റു കണ്‍ട ഇറൈമകന്‍ വാഴ്വിനും കോടിപങ്കു
  മേലൊന്‍റു കണ്‍ടനം നെഞ്ചേഎന്‍ ചൊല്‍ലൈ വിരുംപിനിയഞ്
  ചേലൊന്‍റു കണ്‍ട മണിയാന്‍ വരൈപ്പചുന്‍ തേന്‍കലന്ത
  പാലൊന്‍റു കണ്‍ടകണ്‍ കൊണ്‍ടുയര്‍ വാഴ്വു പലിത്തതുവേ.
 • 227. പുലൈയള വോഎനും നെഞ്ചക നേന്‍തുയര്‍പ് പോകമെട്ടു
  മലൈയള വോഇന്ത മണ്‍ണള വോവന്ത വാനളവോ
  അലൈയള വോവന്‍റു മന്‍റുണിന്‍ റോങ്കും അരുമരുന്തേ
  ഇലൈയള വോഎനുന്‍ തേവേ അറിന്തും ഇരങ്കിലൈയേ.
 • 228. കല്‍ലെന്‍റു വല്‍ലെന്‍റു മിന്‍നാര്‍ പുളകക് കനതനത്തൈച്
  ചൊല്‍ലെന്‍റു ചൊല്‍ലുമുന്‍ ചൊല്‍ലുമന്‍ തോനിന്‍ തുണൈയടിക്കണ്‍
  നില്‍ലെന്‍റു പല്‍ല നികഴ്ത്തിനും എന്‍മനം നിറ്പതന്‍റേ
  അല്‍ലെന്‍റു വെല്‍കളങ് കൊണ്‍ടോയ്എന്‍ ചെയ്വ തറിന്തിലനേ.
 • 229. കള്‍ളാ ടിയകൊന്‍റൈച് ചെഞ്ചടൈ യോയ്നറ് കനകമന്‍റിന്‍
  ഉള്‍ളാ ടിയമലര്‍ച് ചേവടി യോയ്ഇവ് വുലകിയറ്കണ്‍
  എള്‍ളാ ടിയചെക് കിടൈപ്പടല്‍ പോല്‍തുന്‍ പിടൈഇളൈത്തുത്
  തള്‍ളാ ടിയനടൈ കൊണ്‍ടേറ്കു നന്‍നടൈ തന്തരുളേ.
 • 230. മരുക്കാ മലര്‍ക്കുഴല്‍ മിന്‍നാര്‍ മയല്‍ചണ്‍ട മാരുതത്താല്‍
  ഇരുക്കാ തുഴലുമെന്‍ ഏഴൈനെഞ് ചേഇവ് വിടുംപൈയിലേ
  ചെരുക്കാ തുരുകിച് ചിവായ നമഎനത് തേര്‍ന്തന്‍പിനാല്‍
  ഒരുക്കാല്‍ ഉരൈക്കില്‍ പെരുക്കാകും നല്‍ലിന്‍പം ഓങ്കിടുമേ.
 • 231. മതിക്കണ്‍ണി വേണിപ് പെരുന്തകൈ യേനിന്‍ മലരടിക്കുത്
  തുതിക്കണ്‍ണി ചൂട്ടുമെയ്ത് തൊണ്‍ടരില്‍ ചേര്‍ന്തുനിന്‍ തൂയഒറ്റിപ്
  പതിക്കണ്‍ണി നിന്‍നൈപ് പണിന്തേത്തി ഉള്‍ളം പരവചമാക്
  കതിക്കണ്‍ണി വാഴും പടിഅരു ളായെന്‍ കരുത്തിതുവേ.
 • 232. ഇരൈയേറ്റു തുന്‍പക് കുടുംപ വികാര ഇരുട്കടലില്‍
  പുരൈയേറ്റു നെഞ്ചം പുലര്‍ന്തുനിന്‍ റേനൈപ് പൊരുട്പടുത്തിക്
  കരൈയേറ്റ വേണ്‍ടുമെന്‍ കണ്‍ണേ പവത്തൈക് കടിമരുന്തേ
  തിരൈയേറ്റു ചെഞ്ചടൈത് തേവേ അമരര്‍ ചികാമണിയേ.

  • 145. ഓര്‍പിള്‍ളൈപ്പേര്‍ - മതലൈ - ചരക്കൊന്‍റൈ. ച. മൂ. ക.
  • 146. മയങ്കുകിന്‍റേന്‍, മയങ്കിന്‍റേന്‍ എന വികാരമായിറ്റു. തൊ. വേ.
  • 147. കൊണ്‍ടിടേല്‍ എന മുന്‍നിലൈ എതിര്‍മറൈ ഏവന്‍മുറ്റാകക് കൊള്‍ക. തൊ. വേ.
  • 148. ചെല്‍ - മേകം. തൊ. വേ.
  • 149. ഉരും - ഇടി. തൊ. വേ.
  • 150. മാഴൈ - പൊന്‍. തൊ. വേ.
  • 151. പൊന്‍കിന്‍റു പൂത്ത ചടൈ - കൊന്‍റൈ പൂത്ത ചടൈ. തൊ. വേ.
  • 152. കല്‍ - മലൈ. തൊ. വേ.
  • 153. വേണി - നതി. തൊ. വേ.
  • 154. പാണിക്കുമോ - താമതിക്കുമോ. ച. മു. ക.
  • 155. പാണി - കൈ, നീര്‍. ച. മു. ക.
  • 156. കടാ, താം, പായിനും - പായ്ന്താലും ; താംപു - കയിറു. ച. മു. ക.
  • 157. ചൊല്‍ - നെല്‍, തൊ. വേ.
  • 158. കനല്‍ - അക്കിനി. ഇനന്‍ - ചൂരിയന്‍. ഇന്തു - ചന്തിരന്‍. ച. മു. ക.

திருவருண் முறையீடு // திருவருண் முறையீடு