திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸಣ್ಮುಕರ್ ವರುಕೈ
saṇmukar varukai
ಅರುಣ್ಮೊೞಿ ಮಾಲೈ
aruṇmoḻi mālai
Fifth Thirumurai

057. (ಪೊತು) ತನಿತ್ ತಿರುಮಾಲೈ
(potu) taṉit tirumālai

  ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ವನ್ಮೂಟ್ಟೈಪ್ ಪೂಸ್ಸಿಯುಂ ಪುನ್ಸೀಲೈಪ್ ಪೇನುಂತಂ ವಾಯ್ಕ್ಕೊಳ್ಳಿಯಾಲ್
  ಎನ್ಮೂಟ್ಟೈತ್ ತೇಕಂ ಸುಱುಕ್ಕಿಟ ವೇಸುಟ್ ಟಿರಾಮುೞುತುಂ
  ತೊನ್ಮೂಟ್ ಟೈಯಿನುಂ ತುಣಿಯಿನುಂ ಪಾಯಿನುಂ ಸೂೞ್ಕಿನ್ಱತೋರ್
  ಪೊನ್ಮೂಟ್ಟೈ ವೇಣ್ಟಿಎನ್ ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಅರುಳ್ಮುಕ್ಕಟ್ ಪುಣ್ಣಿಯನೇ.
 • ನೇರಿಸೈ ವೆಣ್ಪಾ
 • 2. ಮಾನ್ಮುಟಿಮೇ ಲುಂಕಮಲತ್ ತಾನ್ಮುಟಿಮೇ ಲುಂತೇವರ್
  ಕೋನ್ಮುಟಿಮೇ ಲುಂಪೋಯ್ಕ್ ಕುಲಾವುಮೇ - ವಾನ್ಮುಟಿನೀರ್
  ಊರ್ಂದುವಲಂ ಸೆಯ್ತೊೞುಕುಂ ಒಱ್ಱಿಯೂರ್ತ್ ತಿಯಾಕರೈನಾಂ
  ಸಾರ್ಂದುವಲಂ ಸೆಯ್ಕಾಲ್ಕಳ್ ತಾಂ.
 • ಕುಱಳ್ ವೆಣ್ ಸೆಂದುಱೈ
 • 3. ಸತ್ತಿಮಾನ್ ಎನ್ಪರ್ನಿನ್ ತನ್ನೈ ಐಯನೇ
  ಪತ್ತಿಮಾನ್ ತನಕ್ಕಲಾಲ್ ಪಕರ್ವ ತೆಙ್ಙನೇ.
 • ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
 • 4. ಪಟಿಯೇ ಅಳಂದ ಮಾಲವನುಂ ಪೞೈಯ ಮಱೈಸೊಱ್ ಪಣ್ಣವನುಂ
  ಮುಟಿಯೀ ಱಱಿಯಾ ಮುತಱ್ಪೊರುಳೇ ಮೊೞಿಯುಂ ಒಱ್ಱಿ ನಕರ್ಕ್ಕಿಱೈಯೇ
  ಅಟಿಯಾರ್ ಕಳುಕ್ಕೇ ಇರಙ್ಕಿಮುನಂ ಅಟುತ್ತ ಸುರನೋಯ್ ತಟುತ್ತತುಪೋಲ್
  ಪಟಿಮೀ ತಟಿಯೇಱ್ ಕುಱುಪಿಣಿಪೋಂ ಪಟಿನೀ ಕಟೈಕ್ಕಣ್ ಪಾರ್ತ್ತರುಳೇ.
 • ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
 • 5. ಮನ್ಱಾಟುಂ ಮಾಮಣಿಯೇ ನಿನ್ಪೊಱ್ ಪಾತ
  ಮಲರ್ತ್ತುಣೈಯೇ ತುಣೈಯಾಕ ವಾೞ್ಕಿನ್ ಱೋರ್ಕ್ಕು
  ಒನ್ಱಾಲುಂ ಕುಱೈವಿಲ್ಲೈ ಏೞೈ ಯೇನ್ಯಾನ್
  ಒನ್ಱುಮಿಲೇನ್ ಇವ್ವುಲಕಿಲ್ ಉೞಲಾ ನಿನ್ಱೇನ್
  ಇನ್ಱಾಕ ನಾಟ್ಕೞಿಯಿಲ್ ಎನ್ನೇ ಸೆಯ್ಕೇನ್
  ಇಣೈಮುಲೈಯಾರ್ ಮೈಯಲಿನಾಲ್ ಇಳೈತ್ತು ನಿನ್ಱೇನ್
  ಎನ್ಱಾಲುಂ ಸಿಱಿತೆಳಿಯೇಱ್ ಕಿರಙ್ಕಲ್ ವೇಣ್ಟುಂ
  ಎೞಿಲ್ಆರುಂ ಒಱ್ಱಿಯೂರ್ ಇನ್ಪ ವಾೞ್ವೇ.
 • 6. ಸೋಱು ವೇಣ್ಟಿನುಂ ತುಕಿಲಣಿ ಮುತಲಾಂ
  ಸುಕಙ್ಕಳ್ ವೇಣ್ಟಿನುಂ ಸುಕಮಲಾಸ್ ಸುಕಮಾಂ
  ವೇಱು ವೇಣ್ಟಿನುಂ ನಿನೈಅಟೈನ್ ತನ್ಱಿ
  ಮೇವೊ ಣಾತೆನುಂ ಮೇಲವರ್ ಉರೈಕ್ಕೋರ್
  ಮಾಱು ವೇಣ್ಟಿಲೇನ್ ವಂದುನಿಱ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ವಳ್ಳಲೇ ಉನ್ಱನ್ ಮನಕ್ಕುಱಿಪ್ ಪಱಿಯೇನ್
  ಸೇಱು ವೇಣ್ಟಿಯ ಕಯಪ್ಪಣೈಕ್ ಕಟಱ್ಸಾರ್
  ತಿಕೞುಂ ಒಱ್ಱಿಯೂರ್ಸ್ ಸಿವಪರಞ್ ಸುಟರೇ.

தனித் திருமாலை // (பொது) தனித் திருமாலை

No audios found!