திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸಣ್ಮುಕರ್ ಕೊಂಮಿ
saṇmukar kommi
(ಪೊತು) ತನಿತ್ ತಿರುಮಾಲೈ
(potu) taṉit tirumālai
Fifth Thirumurai

056. ಸಣ್ಮುಕರ್ ವರುಕೈ
saṇmukar varukai

  ಸಿಂದು
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ವಾರುಂ ವಾರುಂತೆಯ್ವ ವಟಿವೇಲ್ ಮುರುಕರೇ
  ವಳ್ಳಿ ಮಣಾಳರೇ ವಾರುಂ
  ಪುಳ್ಳಿ ಮಯಿಲೋರೇ ವಾರುಂ.
 • 2. ಸಙ್ಕಂ ಒಲಿತ್ತತು ತಾೞ್ಕಟಲ್ ವಿಂಮಿಱ್ಱು
  ಸಣ್ಮುಕ ನಾತರೇ ವಾರುಂ
  ಉಣ್ಮೈ ವಿನೋತರೇ ವಾರುಂ.
 • 3. ಪೊೞುತು ವಿಟಿಂದತು ಪೊಱ್ಕೋೞಿ ಕೂವಿಱ್ಱು
  ಪೊನ್ನಾನ ವೇಲರೇ ವಾರುಂ
  ಮಿನ್ನಾರ್ಮುನ್ ನೂಲರೇ ವಾರುಂ.
 • 4. ಕಾಕಂ ಕರೈಂದತು ಕಾಲೈಯುಂ ಆಯಿಱ್ಱು
  ಕಣ್ಣುತಲ್ ಸೇಯರೇ ವಾರುಂ
  ಒಣ್ಣುತಲ್ ನೇಯರೇ ವಾರುಂ.
 • 5. ಸೆಙ್ಕತಿರ್ ತೋನ್ಱಿಱ್ಱುತ್ ತೇವರ್ಕಳ್ ಸೂೞ್ಂದನರ್
  ಸೆಙ್ಕಲ್ವ ರಾಯರೇ ವಾರುಂ
  ಎಙ್ಕುರು ನಾತರೇ ವಾರುಂ.
 • 6. ಅರುಣನ್ ಉತಿತ್ತನನ್ ಅನ್ಪರ್ಕಳ್ ಸೂೞ್ಂದನರ್
  ಆಱುಮುಕತ್ ತೋರೇ ವಾರುಂ
  ಮಾಱಿಲ್ಅಕತ್ ತೋರೇ ವಾರುಂ.
 • 7. ಸೂರಿಯನ್ ತೋನ್ಱಿನನ್ ತೊಣ್ಟರ್ಕಳ್ ಸೂೞ್ಂದನರ್
  ಸೂರಸಙ್ ಕಾರರೇ ವಾರುಂ
  ವೀರಸಿಙ್ ಕಾರರೇ ವಾರುಂ .
 • 8. ವೀಣೈ ಮುರನ್ಱತು ವೇತಿಯರ್ ಸೂೞ್ಂದನರ್
  ವೇಲಾಯುತತ್ ತೋರೇ ವಾರುಂ
  ಕಾಲಾಯುತತ್ ತೋರೇ ವಾರುಂ.
 • 9. ಸೇವಲ್ ಒಲಿತ್ತತು ಸಿನ್ನಂ ಪಿಟಿತ್ತನರ್
  ತೇವರ್ಕಳ್ ತೇವರೇ ವಾರುಂ
  ಮೂವರ್ ಮುತಲ್ವರೇ ವಾರುಂ.
 • 10. ಪತ್ತರ್ಕಳ್ ಸೂೞ್ಂದನರ್ ಪಾಟಲ್ ಪಯಿನ್ಱನರ್
  ಪನ್ನಿರು ತೋಳರೇ ವಾರುಂ
  ಪೊನ್ಮಲರ್ತ್ ತಾಳರೇ ವಾರುಂ.
 • 11. ಮಾಲೈ ಕೊಣರ್ಂದನರ್ ಮಞ್ಸನಂ ಪೋಂದತು
  ಮಾಮಯಿಲ್ ವೀರರೇ ವಾರುಂ
  ತೀಮೈಯಿಲ್ ತೀರರೇ ವಾರುಂ.
 • 12. ತೊಣ್ಟರ್ಕಳ್ ನಾಟಿನರ್ ತೋತ್ತಿರಂ ಪಾಟಿನರ್
  ಸುಪ್ಪಿರ ಮಣಿಯರೇ ವಾರುಂ
  ವೈಪ್ಪಿನ್ ಅಣಿಯರೇ ವಾರುಂ.

சண்முகர் வருகை // சண்முகர் வருகை