திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
(ಪೊತು) ತನಿತ್ ತಿರುಮಾಲೈ
(potu) taṉit tirumālai
ಇನ್ಪ ಮಾಲೈ
iṉpa mālai
Fifth Thirumurai

058. ಅರುಣ್ಮೊೞಿ ಮಾಲೈ
aruṇmoḻi mālai

  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪೊತುನಿನ್ ಱರುಳ್ವೀ ರೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಪೂವುನ್ ತಿಯತೆನ್ ಮುಲೈಯೆನ್ಱೇನ್
  ಇತುವೆನ್ ಱಱಿನಾ ಮೇಱುಕಿನ್ಱ ತೆನ್ಱಾ ರೇಱು ಕಿನ್ಱತುತಾನ್
  ಎತುವೆನ್ ಱುರೈತ್ತೇ ನೆತುನಟುವೋ ರೆೞುತ್ತಿಟ್ ಟಱಿನೀ ಯೆನ್ಱುರೈತ್ತಾರ್
  ಅತುವಿನ್ ಱಣಙ್ಕೇ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 2. ಮರುಕಾ ವೊಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ಪಲಿ ವಾಙ್ಕ ವಕೈಯುಣ್ ಟೇಯೆನ್ಱೇನ್
  ಒರುಕಾ ಲೆಟುತ್ತೇನ್ ಕಾಣೆನ್ಱಾ ರೊರುಕಾ ಲೆಟುತ್ತುಕ್ ಕಾಟ್ಟುಮೆನ್ಱೇನ್
  ವರುಕಾ ವಿರಿಪ್ಪೊನ್ ನಂಪಲತ್ತುಳ್ ವಂದಾಱ್ ಕಾಟ್ಟು ವೇಮೆನ್ಱಾರ್
  ಅರುಕಾ ವಿಯಪ್ಪಾ ಮೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 3. ವಿಟ್ಟೊಱ್ ಱಿಯಿಲ್ವಾೞ್ ವೀರೆವನಿವ್ ವೇಳೈ ಯರುಳ ನಿನ್ಱತೆನ್ಱೇನ್
  ಸುಟ್ಟುಞ್ ಸುತನೇ ಯೆನ್ಱಾರ್ನಾನ್ ಸುಟ್ಟಿ ಯಱಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಲುಮೆನ್ಱೇನ್
  ಪಟ್ಟುಣ್ ಮರುಙ್ಕೇ ನೀಕುೞಂದೈಪ್ ಪರುವ ಮತನಿನ್ ಮುಟಿತ್ತತೆನ್ಱಾರ್
  ಅಟ್ಟುಣ್ ಟಱಿಯಾ ರೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 4. ವೇಲೈ ಞಾಲಂ ಪುಕೞೊಱ್ಱಿ ವಿಳಙ್ಕುನ್ ತೇವರ್ ನೀರಣಿಯುಂ
  ಮಾಲೈ ಯಾತೆನ್ ಱೇನಯನ್ಮಾಲ್ ಮಾಲೈ ಯಕಱ್ಱು ಮಾಲೈಯೆನ್ಱಾರ್
  ಸೋಲೈ ಮಲರನ್ ಱೇಯೆನ್ಱೇನ್ ಸೋಲೈ ಯೇನಾನ್ ತೊಟುತ್ತತೆನ್ಱಾರ್
  ಆಲು ಮಿಟೈಯಾ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 5. ಉಯಿರು ಳುಱೈವೀರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಯುಳ್ಳೀರ್ ನೀರೆನ್ ಮೇಱ್ಪಿಟಿತ್ತ
  ವಯಿರ ಮತನೈ ವಿಟುಮೆನ್ಱೇನ್ ಮಾಱ್ಱಾ ಳಲನೀ ಮಾತೇಯಾಞ್
  ಸೆಯಿರ ತಕಱ್ಱುನ್ ಮುಲೈಪ್ಪತಿವಾೞ್ ತೇವ ನಲವೇ ಟೆಳಿಯೆನ್ಱಾರ್
  ಅಯಿರ ಮೊೞಿಯಾ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 6. ತಣ್ಕಾ ವಳಞ್ಸೂೞ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿತ್ ತಲತ್ತಿ ಲಮರ್ಂದ ಸಾಮಿನುಙ್ಕೈ
  ಯೆಣ್ಕಾರ್ ಮುಕಮಾಪ್ ಪೊನ್ನೆನ್ಱೇ ನಿಟೈಯಿಟ್ ಟಱಿತ ಲರಿತೆನ್ಱಾರ್
  ಮಣ್ಕಾ ತಲಿಕ್ಕು ಮಾಟೆನ್ಱೇನ್ ಮತಿಕ್ಕುಙ್ ಕಣೈವಿಲ್ ಲನ್ಱೆನ್ಱಾರ್
  ಅಣ್ಕಾರ್ಕ್ ಕುೞಲಾ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 7. ಅಲಙ್ಕುಂ ಪುನಱ್ಸೆಯ್ ಯೊಱ್ಱಿಯುಳೀ ರಯನ್ಮಾ ಲಾತಿ ಯಾವರ್ಕಟ್ಕುಂ
  ಇಲಙ್ಕು ಮೈಕಾಣೀರೆನ್ಱೇ ನಿತನ್ಮುನ್ ನೇೞ್ನೀ ಕೊಣ್ಟತೆನ್ಱಾರ್
  ತುಲಙ್ಕು ಮತುತಾ ನೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್ ಸುಟ್ಟೆನ್ ಱುರೈತ್ತಾ ರಾಕೆಟ್ಟೇನ್
  ಅಲಙ್ಕಱ್ ಕುೞಲಾ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 8. ವಿಣ್ಟು ವಣಙ್ಕು ಮೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಮೆನ್ಪೂ ವಿರುಂದುಂ ವನ್ಪೂವಿಲ್
  ವಣ್ಟು ವಿೞುಂದ ತೆನ್ಱೇನೆಂ ಮಲರ್ಕ್ಕೈ ವಣ್ಟುಂ ವಿೞುಂದತೆನ್ಱಾರ್
  ತೊಣ್ಟರ್ಕ್ ಕರುಳ್ವೀರ್ ನೀರೆನ್ಱೇನ್ ಱೋಕಾಯ್ ನಾಮೇ ತೊಣ್ಟರೆನ್ಱಾರ್
  ಅಣ್ಟರ್ಕ್ ಕರಿಯಾ ರೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 9. ಮಟ್ಟಾರ್ ಮಲರ್ಕ್ಕಾ ವೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಮತಿಕ್ಕುಙ್ ಕಲೈಮೇಲ್ ವಿೞುಮೆನ್ಱೇನ್
  ಎಟ್ಟಾ ಮೆೞುತ್ತೈ ಯೆಟುಕ್ಕುಮೆನ್ಱಾ ರೆಟ್ಟಾ ಮೆೞುತ್ತಿಙ್ ಕೆತುವೆನ್ಱೇನ್
  ಉಟ್ಟಾ ವಕಱ್ಱು ಮಂದಣರ್ಕ ಳುಱೈಯೂರ್ ಮಾತೇ ಯುಣರೆನ್ಱಾರ್
  ಅಟ್ಟಾರ್ ಪುರಙ್ಕ ಳೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 10. ಒಱ್ಱಿ ನಕರೀರ್ ಮನವಾಸಿ ಯುಟೈಯಾರ್ಕ್ ಕರುಳ್ವೀರ್ ನೀರೆನ್ಱೇನ್
  ಪಱ್ಱಿ ಯಿಱುತಿ ತೊಟಙ್ಕಿಯತು ಪಯಿಲು ಮವರ್ಕ್ಕೇ ಯರುಳ್ವತೆನ್ಱಾರ್
  ಮಱ್ಱಿ ತುಣರ್ಕಿ ಲೇನೆನ್ಱೇನ್ ವರುಂದೇ ಲುಣರುಂ ವಕೈನಾನ್ಕುಂ
  ಅಱ್ಱಿ ಟೆನ್ಱಾ ರೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 11. ವಾನ್ಱೋಯ್ ಪೊೞಿಱ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ವರುಂದಾ ತಣೈವೇ ನೋವೆನ್ಱೇನ್
  ಊನ್ಱೋ ಯುಟಱ್ಕೆನ್ ಱಾರ್ತೆರಿಯ ವುರೈಪ್ಪೀ ರೆನ್ಱೇ ನೋವಿತುತಾನ್
  ಸಾನ್ಱೋ ರುಙ್ಕಣ್ ಮರಪೋರ್ಂದು ತರಿತ್ತ ಪೆಯರ್ಕ್ಕುತ್ ತಕಾತೆನ್ಱಾರ್
  ಆನ್ಱೋಯ್ ವಿಟಙ್ಕ ರೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 12. ತೀತು ತವಿರ್ಕ್ಕು ಮೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಸೆಲ್ಲ ಲಱುಪ್ಪ ತೆನ್ಱೆನ್ಱೇನ್
  ಈತು ನಮಕ್ಕುನ್ ತೆರಿಯುಮೆನ್ಱಾ ರಿಱೈಯಾ ಮೋವಿಙ್ ಕಿತುವೆನ್ಱೇನ್
  ಓತು ಮಟಿಯರ್ ಮನಕ್ಕಙ್ಕು ಲೋಟ್ಟು ಮಿಯಾಮೇ ಯುಣರೆನ್ಱಾರ್
  ಆತು ತೆರಿಯೇ ನೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 13. ಒಣ್ಕೈ ಮೞುವೋ ಟನಲುಟೈಯೀ ರೊಱ್ಱಿ ನಕರ್ವಾ ೞುತ್ತಮರ್ನೀರ್
  ವಣ್ಕೈ ಯೊರುಮೈ ನಾತರೆನ್ಱೇನ್ ವಣ್ಕೈಪ್ ಪನ್ಮೈ ನಾತರೆನ್ಱಾರ್
  ಎಣ್ಕ ಣಟಙ್ಕಾ ವತಿಸಯಙ್ಕಾ ಣೆನ್ಱೇನ್ ಪೊರುಳನ್ ಱಿತಱ್ಕೆನ್ಱಾರ್
  ಅಣ್ಕೊ ಳಣಙ್ಕೇ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 14. ಒರುವ ರೆನವಾ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀ ರುಮಕ್ಕಂ ಮನೈಯುಣ್ ಟೇಯೆನ್ಱೇನ್
  ಇರುವ ರೊರುಪೇ ರುಟೈಯವರ್ಕಾಣ್ ಎನ್ಱಾ ರೆನ್ನೆನ್ ಱೇನೆನ್ಪೇರ್
  ಮರುವು ಮೀಱಱ್ ಱಯಲಕರಂ ವಯಙ್ಕು ಮಿಕರ ಮಾನತೆನ್ಱಾರ್
  ಅರುವು ಮಿಟೈಯಾ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 15. ಪೇರಾ ರೊಱ್ಱಿ ಯೀರುಂಮೈಪ್ ಪೆಱ್ಱಾ ರೆವರೆನ್ ಱೇನವರ್ತಂ
  ಏರಾರ್ ಪೆಯರಿನ್ ಮುನ್ಪಿನಿರಣ್ ಟಿರಣ್ಟ ಕತ್ತಾ ರೆನ್ಱಾರೆನ್
  ನೇರಾ ವುರೈಪ್ಪೀ ರೆನ್ಱೇನೀ ನೆಞ್ಸ ನೆಕಿೞ್ಂದಾ ಲಾಮೆನ್ಱಾರ್
  ಆರಾರ್ ಸಟೈಯ ರೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 16. ತಳಿನಾನ್ ಮಱೈಯೀ ರೊಱ್ಱಿನಕರ್ ತೞೈತ್ತು ವಾೞ್ವೀರ್ ತನಿಞಾನ
  ವೊಳಿನಾ ವರೈಸೈ ಯೈಂದೆೞುತ್ತಾ ಲುವರಿ ಕಟತ್ತಿ ನೀರೆನ್ಱೇನ್
  ಕಳಿನಾ ವಲನೈ ಯೀರೆೞುತ್ತಾಱ್ ಕಟಲಿಲ್ ವೀೞ್ತ್ತಿ ನೇಮೆನ್ಱಾರ್
  ಅಳಿನಾಣ್ ಕುೞಲಾ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 17. ಓಮೂನ್ ಱೆೞಿಲೀ ರೊಱ್ಱಿಯುಳೀ ರುಱ್ಱೋರ್ಕ್ ಕಳಿಪ್ಪೀ ರೋವೆನ್ಱೇನ್
  ತಾಮೂನ್ ಱೆನ್ಪಾರ್ಕ್ ಕಯನ್ಮೂನ್ಱುನ್ ತರುವೇ ಮೆನ್ಱಾ ರಂಮಮಿಕತ್
  ತೇಮೂನ್ ಱಿನನುಂ ಮೊೞಿಯೆನ್ಱೇನ್ ಸೆವ್ವಾ ಯುಱುಮುನ್ ಮುಱುವಲೆನ್ಱಾರ್
  ಆಮೂನ್ ಱಱುಪ್ಪಾ ರೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 18. ಮನ್ನಿ ವಳರು ಮೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಮಟವಾ ರಿರಕ್ಕುಂ ವಕೈಯತುತಾನ್
  ಮುನ್ನಿ ಲೊರುತಾ ವಾಮೆನ್ಱೇನ್ ಮುತ್ತಾ ವೆನಲೇ ಮುಱೈಯೆನ್ಱಾರ್
  ಎನ್ನಿ ಲಿತುತಾ ನೈಯಮೆನ್ಱೇ ನೆವರ್ಕ್ಕುನ್ ತೆರಿಯು ಮೆನ್ಱುರೈತ್ತಾರ್
  ಅನ್ನಿ ಲೋತಿ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ .
 • 19. ವಳಞ್ಸೇ ರೊಱ್ಱಿ ಯೀರುಮತು ಮಾಲೈ ಕೊಟುಪ್ಪೀ ರೋವೆನ್ಱೇನ್
  ಕುಳಞ್ಸೇರ್ ಮೊೞಿಯಾ ಯುನಕ್ಕತುಮುನ್ ಕೊಟುತ್ತೇ ಮೆನ್ಱಾ ರಿಲೈಯೆನ್ಱೇನ್
  ಉಳಞ್ಸೇರ್ನ್ ತತುಕಾ ಣಿಲೈಯನ್ಱೋ ರುರುವು ಮನ್ಱಙ್ ಕರುವೆನ್ಱಾರ್
  ಅಳಞ್ಸೇರ್ ವಟಿವಾ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 20. ವೀಱ್ಱಾ ರೊಱ್ಱಿ ಯೂರಮರ್ಂದೀರ್ ವಿಳಙ್ಕು ಮತನನ್ ಮೆನ್ಮಲರೇ
  ಮಾಱ್ಱಾ ರೆನ್ಱೇ ನಿಲೈಕಾಣೆಂ ಮಾಲೈ ಮುಟಿಮೇಱ್ ಕಾಣೆನ್ಱಾರ್
  ಸಾಱ್ಱಾಸ್ ಸಲಮೇ ಯೀತೆನ್ಱೇನ್ ಸಟೈಯಿನ್ ಮುಟಿಮೇ ಲನ್ಱೆನ್ಱಾರ್
  ಆಱ್ಱಾ ವಿಟೈಯಾ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 21. ಪುಯಪ್ಪಾ ಲೊಱ್ಱಿ ಯೀರಸ್ಸಂ ಪೋಮೋ ವೆನ್ಱೇ ನಾಮೆನ್ಱಾರ್
  ವಯಪ್ಪಾ ವಲರುಕ್ ಕಿಱೈಯಾನೀರ್ ವಞ್ಸಿಪ್ ಪಾವಿಙ್ ಕುರೈಪ್ಪತೆನ್ಱೇನ್
  ವಿಯಪ್ಪಾ ನಕೈಯಪ್ ಪಾವೆನುಂಪಾ ವೆಣ್ಪಾ ಕಲಿಪ್ಪಾ ವುಟನೆನ್ಱಾರ್
  ಅಯಪ್ಪಾ ಲಿಟೈಯಾ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 22. ತಣ್ಣಂ ಪೊೞಿಱ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಸಙ್ಕಙ್ ಕೈಯಿಱ್ಸೇರ್ತ್ ತಿಟುಮೆನ್ಱೇನ್
  ತಿಣ್ಣಂ ಪಲಮೇಲ್ ವರುಙ್ಕೈಯಿಱ್ ಸೇರ್ತ್ತೋ ಮುನ್ನರ್ ತೆರಿಯೆನ್ಱಾರ್
  ವಣ್ಣಂ ಪಲವಿಂ ಮೊೞಿಕ್ಕೆನ್ಱೇನ್ ವಾಯ್ಂದೊನ್ ಱೆನಕ್ಕುಕ್ ಕಾಟ್ಟೆನ್ಱಾರ್
  ಅಣ್ಣಞ್ ಸುಕಮೇ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 23. ಉಕಞ್ಸೇ ರೊಱ್ಱಿ ಯೂರುಟೈಯೀ ರೊರುಮಾ ತವರೋ ನೀರೆನ್ಱೇನ್
  ಮುಕಞ್ಸೇರ್ ವಟಿವೇ ಲಿರಣ್ಟುಟೈಯಾಯ್ ಮುಂಮಾ ತವರ್ನಾ ಮೆನ್ಱುರೈತ್ತಾರ್
  ಸುಕಞ್ಸೇರ್ನ್ ತನವುಂ ಮೊೞಿಕ್ಕೆನ್ಱೇನ್ ಱೋಕಾ ಯುನತು ಮೊೞಿಕ್ಕೆನ್ಱಾರ್
  ಅಕಞ್ಸೇರ್ ವಿೞಿಯಾ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 24. ಊರಾ ಮೊಱ್ಱಿ ಯೀರಾಸೈ ಯುಟೈಯೇ ನೆನ್ಱೇ ನೆಮಕ್ಕಲತು
  ನೇರಾ ವೞಕ್ಕುತ್ ತೊಟುಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ನಿನಕ್ಕೇ ತೆನ್ಱಾರ್ ನೀರೆನಕ್ಕುಸ್
  ಸೇರಾ ವಣಮೀ ತೆನ್ಱೇನ್ಮುನ್ ಸೇರ್ತ್ತೀ ತೆೞುತಿತ್ ತಂದವರ್ತಾಂ
  ಆರಾ ರೆನ್ಱಾ ರೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 25. ವರುತ್ತನ್ ತವರೀ ರೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಮನತ್ತ ಕಾತ ಮುಣ್ಟೆನ್ಱೇನ್
  ನಿರುತ್ತನ್ ತರುನಂ ಮಟಿಯಾರೈ ನಿನೈಕ್ಕಿನ್ ಱೋರೈಕ್ ಕಣ್ಟತುತನ್
  ಱಿರುತ್ತನ್ ತರುಮುನ್ ನೆೞುತ್ತಿಲಕ್ಕಞ್ ಸೇರುನ್ ತೂರ ಮೋಟುಮೆನ್ಱಾರ್
  ಅರುತ್ತನ್ ತೆರಿಯೇ ನೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 26. ಮೈಯ ಲಕಱ್ಱೀ ರೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ವಾವೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪೀ ರೋವೆನ್ಱೇನ್
  ತುಯ್ಯ ವತನ್ಮೇಱ್ ಱಲೈವೈತ್ತುಸ್ ಸೊನ್ನಾಱ್ ಸೊಲ್ವೇ ಮಿರಣ್ಟೆನ್ಱಾರ್
  ಉಯ್ಯ ವುರೈತ್ತೀ ರೆನಕ್ಕೆನ್ಱೇ ನುಲಕಿ ಲೆವರ್ಕ್ಕು ಮಾಮೆನ್ಱಾರ್
  ಐಯ ವಿಟೈಯಾ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 27. ತಾವೆನ್ ಱರುಳು ಮೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ತಮಿಯೇನ್ ಮೋಕ ತಾಕಮಱ
  ವಾವೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪೀ ರೆನ್ಱೇನ್ಪಿನ್ ವರುಮವ್ ವೆೞುತ್ತಿಙ್ ಕಿಲೈಯೆನ್ಱಾರ್
  ಓವೆನ್ ಱುಯರ್ತೀರ್ತ್ ತರುಳುವತೀ ತೋವೆನ್ ಱೇನ್ಪೊಯ್ ಯುರೈಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್
  ಆವೆನ್ ಱುರೈತ್ತಾ ರೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 28. ವಯಲಾ ರೊಱ್ಱಿ ಮೇವುಪಿಟಿ ವಾತರ್ ನುಂಪೇ ರಿಯಾತೆನ್ಱೇನ್
  ಇಯಲಾ ಯಿಟ್ಟ ನಾಮಮತಱ್ ಕಿಳೈಯ ನಾಮ ಮೇಯೆನ್ಱಾರ್
  ಸೆಯಲಾರ್ ಕಾಲ ಮಱಿಂದೆನ್ನೈಸ್ ಸೇರ್ವೀ ರೆನ್ಱೇನ್ ಸಿರಿತ್ತುನಕ್ಕಿಙ್
  ಕಯಲಾ ರೆನ್ಱಾ ರೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 29. ಎನ್ಮೇ ಲರುಳ್ಕೂರ್ನ್ ತೊಱ್ಱಿಯುಳೀ ರೆನ್ನೈ ಯಣೈಯ ನಿನೈವೀರೇಱ್
  ಪೊನ್ಮೇಲ್ ವೆಳ್ಳಿ ಯಾಮೆನ್ಱೇನ್ ಪೊನ್ಮೇಱ್ ಪಸ್ಸೈ ಯಱಿಯೆನ್ಱಾರ್
  ಮಿನ್ಮೇಱ್ ಸಟೈಯೀ ರೀತೆಲ್ಲಾಂ ವಿಳೈಯಾಟ್ ಟೆನ್ಱೇ ನನ್ಱೆನ್ಱಾರ್
  ಅನ್ಮೇಱ್ ಕುೞಲಾ ಯೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 30. ನಾಲಾ ರಣಞ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ನಾಕಂ ವಾಙ್ಕಿ ಯೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್
  ಕಾಲಾಙ್ ಕಿರಣ್ಟಿಱ್ ಕಟ್ಟವೆನ್ಱಾರ್ ಕಲೈತ್ತೋಲ್ ವಲ್ಲೀರ್ ನೀರೆನ್ಱೇನ್
  ವೇಲಾರ್ ವಿೞಿಮಾತ್ ತೋಲೋಟು ವಿಯಾಳತ್ ತೋಲು ಮುಣ್ಟೆನ್ಱಾರ್
  ಆಲಾರ್ ಕಳತ್ತ ರೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.
 • 31. ಮುಟಿಯಾ ವಳಞ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಮುಟಿಮೇ ಲಿರುಂದ ತೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್
  ಕಟಿಯಾ ವುಳ್ಳಙ್ ಕೈಯಿನ್ಮುತಲೈಕ್ ಕಟಿಂದ ತೆನ್ಱಾರ್ ಕಮಲಮೆನ
  ವಟಿವಾರ್ ಕರತ್ತಿ ಲೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್ ವರೈಂದ ವತನೀ ಱಱ್ಱತೆನ್ಱಾರ್
  ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ ಕೆಳಿಯಾ ರೆನ್ನಟಿಯವ್ ವೈಯರ್ ಮೊೞಿಂದ ವರುಣ್ಮೊೞಿಯೇ.

அருண்மொழி மாலை // அருண்மொழி மாலை

No audios found!