திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചണ്‍മുകര്‍ വരുകൈ
saṇmukar varukai
അരുണ്‍മൊഴി മാലൈ
aruṇmoḻi mālai
Fifth Thirumurai

057. (പൊതു) തനിത് തിരുമാലൈ
(potu) taṉit tirumālai

  കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. വന്‍മൂട്ടൈപ് പൂച്ചിയും പുന്‍ചീലൈപ് പേനുംതം വായ്ക്കൊള്‍ളിയാല്‍
  എന്‍മൂട്ടൈത് തേകം ചുറുക്കിട വേചുട് ടിരാമുഴുതും
  തൊന്‍മൂട് ടൈയിനും തുണിയിനും പായിനും ചൂഴ്കിന്‍റതോര്‍
  പൊന്‍മൂട്ടൈ വേണ്‍ടിഎന്‍ ചെയ്കേന്‍ അരുള്‍മുക്കട് പുണ്‍ണിയനേ.
 • നേരിചൈ വെണ്‍പാ
 • 2. മാന്‍മുടിമേ ലുംകമലത് താന്‍മുടിമേ ലുംതേവര്‍
  കോന്‍മുടിമേ ലുംപോയ്ക് കുലാവുമേ - വാന്‍മുടിനീര്‍
  ഊര്‍ന്തുവലം ചെയ്തൊഴുകും ഒറ്റിയൂര്‍ത് തിയാകരൈനാം
  ചാര്‍ന്തുവലം ചെയ്കാല്‍കള്‍ താം.
 • കുറള്‍ വെണ്‍ ചെന്തുറൈ
 • 3. ചത്തിമാന്‍ എന്‍പര്‍നിന്‍ തന്‍നൈ ഐയനേ
  പത്തിമാന്‍ തനക്കലാല്‍ പകര്‍വ തെങ്ങനേ.
 • അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
 • 4. പടിയേ അളന്ത മാലവനും പഴൈയ മറൈചൊറ് പണ്‍ണവനും
  മുടിയീ ററിയാ മുതറ്പൊരുളേ മൊഴിയും ഒറ്റി നകര്‍ക്കിറൈയേ
  അടിയാര്‍ കളുക്കേ ഇരങ്കിമുനം അടുത്ത ചുരനോയ് തടുത്തതുപോല്‍
  പടിമീ തടിയേറ് കുറുപിണിപോം പടിനീ കടൈക്കണ്‍ പാര്‍ത്തരുളേ.
 • എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
 • 5. മന്‍റാടും മാമണിയേ നിന്‍പൊറ് പാത
  മലര്‍ത്തുണൈയേ തുണൈയാക വാഴ്കിന്‍ റോര്‍ക്കു
  ഒന്‍റാലും കുറൈവില്‍ലൈ ഏഴൈ യേന്‍യാന്‍
  ഒന്‍റുമിലേന്‍ ഇവ്വുലകില്‍ ഉഴലാ നിന്‍റേന്‍
  ഇന്‍റാക നാട്കഴിയില്‍ എന്‍നേ ചെയ്കേന്‍
  ഇണൈമുലൈയാര്‍ മൈയലിനാല്‍ ഇളൈത്തു നിന്‍റേന്‍
  എന്‍റാലും ചിറിതെളിയേറ് കിരങ്കല്‍ വേണ്‍ടും
  എഴില്‍ആരും ഒറ്റിയൂര്‍ ഇന്‍പ വാഴ്വേ.
 • 6. ചോറു വേണ്‍ടിനും തുകിലണി മുതലാം
  ചുകങ്കള്‍ വേണ്‍ടിനും ചുകമലാച് ചുകമാം
  വേറു വേണ്‍ടിനും നിനൈഅടൈന്‍ തന്‍റി
  മേവൊ ണാതെനും മേലവര്‍ ഉരൈക്കോര്‍
  മാറു വേണ്‍ടിലേന്‍ വന്തുനിറ് കിന്‍റേന്‍
  വള്‍ളലേ ഉന്‍റന്‍ മനക്കുറിപ് പറിയേന്‍
  ചേറു വേണ്‍ടിയ കയപ്പണൈക് കടറ്ചാര്‍
  തികഴും ഒറ്റിയൂര്‍ച് ചിവപരഞ് ചുടരേ.

தனித் திருமாலை // (பொது) தனித் திருமாலை

No audios found!