திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
(പൊതു) തനിത് തിരുമാലൈ
(potu) taṉit tirumālai
ഇന്‍പ മാലൈ
iṉpa mālai
Fifth Thirumurai

058. അരുണ്‍മൊഴി മാലൈ
aruṇmoḻi mālai

  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പൊതുനിന്‍ റരുള്‍വീ രൊറ്റിയുളീര്‍ പൂവുന്‍ തിയതെന്‍ മുലൈയെന്‍റേന്‍
  ഇതുവെന്‍ ററിനാ മേറുകിന്‍റ തെന്‍റാ രേറു കിന്‍റതുതാന്‍
  എതുവെന്‍ റുരൈത്തേ നെതുനടുവോ രെഴുത്തിട് ടറിനീ യെന്‍റുരൈത്താര്‍
  അതുവിന്‍ റണങ്കേ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 2. മരുകാ വൊറ്റി വാണര്‍പലി വാങ്ക വകൈയുണ്‍ ടേയെന്‍റേന്‍
  ഒരുകാ ലെടുത്തേന്‍ കാണെന്‍റാ രൊരുകാ ലെടുത്തുക് കാട്ടുമെന്‍റേന്‍
  വരുകാ വിരിപ്പൊന്‍ നംപലത്തുള്‍ വന്താറ് കാട്ടു വേമെന്‍റാര്‍
  അരുകാ വിയപ്പാ മെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 3. വിട്ടൊറ് റിയില്‍വാഴ് വീരെവനിവ് വേളൈ യരുള നിന്‍റതെന്‍റേന്‍
  ചുട്ടുഞ് ചുതനേ യെന്‍റാര്‍നാന്‍ ചുട്ടി യറിയച് ചൊല്‍ലുമെന്‍റേന്‍
  പട്ടുണ്‍ മരുങ്കേ നീകുഴന്തൈപ് പരുവ മതനിന്‍ മുടിത്തതെന്‍റാര്‍
  അട്ടുണ്‍ ടറിയാ രെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 4. വേലൈ ഞാലം പുകഴൊറ്റി വിളങ്കുന്‍ തേവര്‍ നീരണിയും
  മാലൈ യാതെന്‍ റേനയന്‍മാല്‍ മാലൈ യകറ്റു മാലൈയെന്‍റാര്‍
  ചോലൈ മലരന്‍ റേയെന്‍റേന്‍ ചോലൈ യേനാന്‍ തൊടുത്തതെന്‍റാര്‍
  ആലു മിടൈയാ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 5. ഉയിരു ളുറൈവീര്‍ തിരുവൊറ്റി യുള്‍ളീര്‍ നീരെന്‍ മേറ്പിടിത്ത
  വയിര മതനൈ വിടുമെന്‍റേന്‍ മാറ്റാ ളലനീ മാതേയാഞ്
  ചെയിര തകറ്റുന്‍ മുലൈപ്പതിവാഴ് തേവ നലവേ ടെളിയെന്‍റാര്‍
  അയിര മൊഴിയാ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 6. തണ്‍കാ വളഞ്ചൂഴ് തിരുവൊറ്റിത് തലത്തി ലമര്‍ന്ത ചാമിനുങ്കൈ
  യെണ്‍കാര്‍ മുകമാപ് പൊന്‍നെന്‍റേ നിടൈയിട് ടറിത ലരിതെന്‍റാര്‍
  മണ്‍കാ തലിക്കു മാടെന്‍റേന്‍ മതിക്കുങ് കണൈവില്‍ ലന്‍റെന്‍റാര്‍
  അണ്‍കാര്‍ക് കുഴലാ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 7. അലങ്കും പുനറ്ചെയ് യൊറ്റിയുളീ രയന്‍മാ ലാതി യാവര്‍കട്കും
  ഇലങ്കു മൈകാണീരെന്‍റേ നിതന്‍മുന്‍ നേഴ്നീ കൊണ്‍ടതെന്‍റാര്‍
  തുലങ്കു മതുതാ നെന്‍നെന്‍റേന്‍ ചുട്ടെന്‍ റുരൈത്താ രാകെട്ടേന്‍
  അലങ്കറ് കുഴലാ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 8. വിണ്‍ടു വണങ്കു മൊറ്റിയുളീര്‍ മെന്‍പൂ വിരുന്തും വന്‍പൂവില്‍
  വണ്‍ടു വിഴുന്ത തെന്‍റേനെം മലര്‍ക്കൈ വണ്‍ടും വിഴുന്തതെന്‍റാര്‍
  തൊണ്‍ടര്‍ക് കരുള്‍വീര്‍ നീരെന്‍റേന്‍ റോകായ് നാമേ തൊണ്‍ടരെന്‍റാര്‍
  അണ്‍ടര്‍ക് കരിയാ രെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 9. മട്ടാര്‍ മലര്‍ക്കാ വൊറ്റിയുളീര്‍ മതിക്കുങ് കലൈമേല്‍ വിഴുമെന്‍റേന്‍
  എട്ടാ മെഴുത്തൈ യെടുക്കുമെന്‍റാ രെട്ടാ മെഴുത്തിങ് കെതുവെന്‍റേന്‍
  ഉട്ടാ വകറ്റു മന്തണര്‍ക ളുറൈയൂര്‍ മാതേ യുണരെന്‍റാര്‍
  അട്ടാര്‍ പുരങ്ക ളെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 10. ഒറ്റി നകരീര്‍ മനവാചി യുടൈയാര്‍ക് കരുള്‍വീര്‍ നീരെന്‍റേന്‍
  പറ്റി യിറുതി തൊടങ്കിയതു പയിലു മവര്‍ക്കേ യരുള്‍വതെന്‍റാര്‍
  മറ്റി തുണര്‍കി ലേനെന്‍റേന്‍ വരുന്തേ ലുണരും വകൈനാന്‍കും
  അറ്റി ടെന്‍റാ രെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 11. വാന്‍റോയ് പൊഴിറ്ചൂ ഴൊറ്റിയുളീര്‍ വരുന്താ തണൈവേ നോവെന്‍റേന്‍
  ഊന്‍റോ യുടറ്കെന്‍ റാര്‍തെരിയ വുരൈപ്പീ രെന്‍റേ നോവിതുതാന്‍
  ചാന്‍റോ രുങ്കണ്‍ മരപോര്‍ന്തു തരിത്ത പെയര്‍ക്കുത് തകാതെന്‍റാര്‍
  ആന്‍റോയ് വിടങ്ക രെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 12. തീതു തവിര്‍ക്കു മൊറ്റിയുളീര്‍ ചെല്‍ല ലറുപ്പ തെന്‍റെന്‍റേന്‍
  ഈതു നമക്കുന്‍ തെരിയുമെന്‍റാ രിറൈയാ മോവിങ് കിതുവെന്‍റേന്‍
  ഓതു മടിയര്‍ മനക്കങ്കു ലോട്ടു മിയാമേ യുണരെന്‍റാര്‍
  ആതു തെരിയേ നെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 13. ഒണ്‍കൈ മഴുവോ ടനലുടൈയീ രൊറ്റി നകര്‍വാ ഴുത്തമര്‍നീര്‍
  വണ്‍കൈ യൊരുമൈ നാതരെന്‍റേന്‍ വണ്‍കൈപ് പന്‍മൈ നാതരെന്‍റാര്‍
  എണ്‍ക ണടങ്കാ വതിചയങ്കാ ണെന്‍റേന്‍ പൊരുളന്‍ റിതറ്കെന്‍റാര്‍
  അണ്‍കൊ ളണങ്കേ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 14. ഒരുവ രെനവാ ഴൊറ്റിയുളീ രുമക്കം മനൈയുണ്‍ ടേയെന്‍റേന്‍
  ഇരുവ രൊരുപേ രുടൈയവര്‍കാണ്‍ എന്‍റാ രെന്‍നെന്‍ റേനെന്‍പേര്‍
  മരുവു മീററ് റയലകരം വയങ്കു മികര മാനതെന്‍റാര്‍
  അരുവു മിടൈയാ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 15. പേരാ രൊറ്റി യീരുംമൈപ് പെറ്റാ രെവരെന്‍ റേനവര്‍തം
  ഏരാര്‍ പെയരിന്‍ മുന്‍പിനിരണ്‍ ടിരണ്‍ട കത്താ രെന്‍റാരെന്‍
  നേരാ വുരൈപ്പീ രെന്‍റേനീ നെഞ്ച നെകിഴ്ന്താ ലാമെന്‍റാര്‍
  ആരാര്‍ ചടൈയ രെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 16. തളിനാന്‍ മറൈയീ രൊറ്റിനകര്‍ തഴൈത്തു വാഴ്വീര്‍ തനിഞാന
  വൊളിനാ വരൈചൈ യൈന്തെഴുത്താ ലുവരി കടത്തി നീരെന്‍റേന്‍
  കളിനാ വലനൈ യീരെഴുത്താറ് കടലില്‍ വീഴ്ത്തി നേമെന്‍റാര്‍
  അളിനാണ്‍ കുഴലാ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 17. ഓമൂന്‍ റെഴിലീ രൊറ്റിയുളീ രുറ്റോര്‍ക് കളിപ്പീ രോവെന്‍റേന്‍
  താമൂന്‍ റെന്‍പാര്‍ക് കയന്‍മൂന്‍റുന്‍ തരുവേ മെന്‍റാ രംമമികത്
  തേമൂന്‍ റിനനും മൊഴിയെന്‍റേന്‍ ചെവ്വാ യുറുമുന്‍ മുറുവലെന്‍റാര്‍
  ആമൂന്‍ ററുപ്പാ രെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 18. മന്‍നി വളരു മൊറ്റിയുളീര്‍ മടവാ രിരക്കും വകൈയതുതാന്‍
  മുന്‍നി ലൊരുതാ വാമെന്‍റേന്‍ മുത്താ വെനലേ മുറൈയെന്‍റാര്‍
  എന്‍നി ലിതുതാ നൈയമെന്‍റേ നെവര്‍ക്കുന്‍ തെരിയു മെന്‍റുരൈത്താര്‍
  അന്‍നി ലോതി യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ .
 • 19. വളഞ്ചേ രൊറ്റി യീരുമതു മാലൈ കൊടുപ്പീ രോവെന്‍റേന്‍
  കുളഞ്ചേര്‍ മൊഴിയാ യുനക്കതുമുന്‍ കൊടുത്തേ മെന്‍റാ രിലൈയെന്‍റേന്‍
  ഉളഞ്ചേര്‍ന്‍ തതുകാ ണിലൈയന്‍റോ രുരുവു മന്‍റങ് കരുവെന്‍റാര്‍
  അളഞ്ചേര്‍ വടിവാ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 20. വീറ്റാ രൊറ്റി യൂരമര്‍ന്തീര്‍ വിളങ്കു മതനന്‍ മെന്‍മലരേ
  മാറ്റാ രെന്‍റേ നിലൈകാണെം മാലൈ മുടിമേറ് കാണെന്‍റാര്‍
  ചാറ്റാച് ചലമേ യീതെന്‍റേന്‍ ചടൈയിന്‍ മുടിമേ ലന്‍റെന്‍റാര്‍
  ആറ്റാ വിടൈയാ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 21. പുയപ്പാ ലൊറ്റി യീരച്ചം പോമോ വെന്‍റേ നാമെന്‍റാര്‍
  വയപ്പാ വലരുക് കിറൈയാനീര്‍ വഞ്ചിപ് പാവിങ് കുരൈപ്പതെന്‍റേന്‍
  വിയപ്പാ നകൈയപ് പാവെനുംപാ വെണ്‍പാ കലിപ്പാ വുടനെന്‍റാര്‍
  അയപ്പാ ലിടൈയാ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 22. തണ്‍ണം പൊഴിറ്ചൂ ഴൊറ്റിയുളീര്‍ ചങ്കങ് കൈയിറ്ചേര്‍ത് തിടുമെന്‍റേന്‍
  തിണ്‍ണം പലമേല്‍ വരുങ്കൈയിറ് ചേര്‍ത്തോ മുന്‍നര്‍ തെരിയെന്‍റാര്‍
  വണ്‍ണം പലവിം മൊഴിക്കെന്‍റേന്‍ വായ്ന്തൊന്‍ റെനക്കുക് കാട്ടെന്‍റാര്‍
  അണ്‍ണഞ് ചുകമേ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 23. ഉകഞ്ചേ രൊറ്റി യൂരുടൈയീ രൊരുമാ തവരോ നീരെന്‍റേന്‍
  മുകഞ്ചേര്‍ വടിവേ ലിരണ്‍ടുടൈയായ് മുംമാ തവര്‍നാ മെന്‍റുരൈത്താര്‍
  ചുകഞ്ചേര്‍ന്‍ തനവും മൊഴിക്കെന്‍റേന്‍ റോകാ യുനതു മൊഴിക്കെന്‍റാര്‍
  അകഞ്ചേര്‍ വിഴിയാ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 24. ഊരാ മൊറ്റി യീരാചൈ യുടൈയേ നെന്‍റേ നെമക്കലതു
  നേരാ വഴക്കുത് തൊടുക്കിന്‍റായ് നിനക്കേ തെന്‍റാര്‍ നീരെനക്കുച്
  ചേരാ വണമീ തെന്‍റേന്‍മുന്‍ ചേര്‍ത്തീ തെഴുതിത് തന്തവര്‍താം
  ആരാ രെന്‍റാ രെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 25. വരുത്തന്‍ തവരീ രൊറ്റിയുളീര്‍ മനത്ത കാത മുണ്‍ടെന്‍റേന്‍
  നിരുത്തന്‍ തരുനം മടിയാരൈ നിനൈക്കിന്‍ റോരൈക് കണ്‍ടതുതന്‍
  റിരുത്തന്‍ തരുമുന്‍ നെഴുത്തിലക്കഞ് ചേരുന്‍ തൂര മോടുമെന്‍റാര്‍
  അരുത്തന്‍ തെരിയേ നെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 26. മൈയ ലകറ്റീ രൊറ്റിയുളീര്‍ വാവെന്‍ റുരൈപ്പീ രോവെന്‍റേന്‍
  തുയ്യ വതന്‍മേറ് റലൈവൈത്തുച് ചൊന്‍നാറ് ചൊല്‍വേ മിരണ്‍ടെന്‍റാര്‍
  ഉയ്യ വുരൈത്തീ രെനക്കെന്‍റേ നുലകി ലെവര്‍ക്കു മാമെന്‍റാര്‍
  ഐയ വിടൈയാ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 27. താവെന്‍ റരുളു മൊറ്റിയുളീര്‍ തമിയേന്‍ മോക താകമറ
  വാവെന്‍ റുരൈപ്പീ രെന്‍റേന്‍പിന്‍ വരുമവ് വെഴുത്തിങ് കിലൈയെന്‍റാര്‍
  ഓവെന്‍ റുയര്‍തീര്‍ത് തരുളുവതീ തോവെന്‍ റേന്‍പൊയ് യുരൈക്കിന്‍റായ്
  ആവെന്‍ റുരൈത്താ രെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 28. വയലാ രൊറ്റി മേവുപിടി വാതര്‍ നുംപേ രിയാതെന്‍റേന്‍
  ഇയലാ യിട്ട നാമമതറ് കിളൈയ നാമ മേയെന്‍റാര്‍
  ചെയലാര്‍ കാല മറിന്തെന്‍നൈച് ചേര്‍വീ രെന്‍റേന്‍ ചിരിത്തുനക്കിങ്
  കയലാ രെന്‍റാ രെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 29. എന്‍മേ ലരുള്‍കൂര്‍ന്‍ തൊറ്റിയുളീ രെന്‍നൈ യണൈയ നിനൈവീരേറ്
  പൊന്‍മേല്‍ വെള്‍ളി യാമെന്‍റേന്‍ പൊന്‍മേറ് പച്ചൈ യറിയെന്‍റാര്‍
  മിന്‍മേറ് ചടൈയീ രീതെല്‍ലാം വിളൈയാട് ടെന്‍റേ നന്‍റെന്‍റാര്‍
  അന്‍മേറ് കുഴലാ യെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 30. നാലാ രണഞ്ചൂ ഴൊറ്റിയുളീര്‍ നാകം വാങ്കി യെന്‍നെന്‍റേന്‍
  കാലാങ് കിരണ്‍ടിറ് കട്ടവെന്‍റാര്‍ കലൈത്തോല്‍ വല്‍ലീര്‍ നീരെന്‍റേന്‍
  വേലാര്‍ വിഴിമാത് തോലോടു വിയാളത് തോലു മുണ്‍ടെന്‍റാര്‍
  ആലാര്‍ കളത്ത രെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.
 • 31. മുടിയാ വളഞ്ചൂ ഴൊറ്റിയുളീര്‍ മുടിമേ ലിരുന്ത തെന്‍നെന്‍റേന്‍
  കടിയാ വുള്‍ളങ് കൈയിന്‍മുതലൈക് കടിന്ത തെന്‍റാര്‍ കമലമെന
  വടിവാര്‍ കരത്തി ലെന്‍നെന്‍റേന്‍ വരൈന്ത വതനീ ററ്റതെന്‍റാര്‍
  അടിയാര്‍ക് കെളിയാ രെന്‍നടിയവ് വൈയര്‍ മൊഴിന്ത വരുണ്‍മൊഴിയേ.

அருண்மொழி மாலை // அருண்மொழி மாலை

No audios found!