திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചണ്‍മുകര്‍ കൊംമി
saṇmukar kommi
(പൊതു) തനിത് തിരുമാലൈ
(potu) taṉit tirumālai
Fifth Thirumurai

056. ചണ്‍മുകര്‍ വരുകൈ
saṇmukar varukai

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. വാരും വാരുംതെയ്വ വടിവേല്‍ മുരുകരേ
  വള്‍ളി മണാളരേ വാരും
  പുള്‍ളി മയിലോരേ വാരും.
 • 2. ചങ്കം ഒലിത്തതു താഴ്കടല്‍ വിംമിറ്റു
  ചണ്‍മുക നാതരേ വാരും
  ഉണ്‍മൈ വിനോതരേ വാരും.
 • 3. പൊഴുതു വിടിന്തതു പൊറ്കോഴി കൂവിറ്റു
  പൊന്‍നാന വേലരേ വാരും
  മിന്‍നാര്‍മുന്‍ നൂലരേ വാരും.
 • 4. കാകം കരൈന്തതു കാലൈയും ആയിറ്റു
  കണ്‍ണുതല്‍ ചേയരേ വാരും
  ഒണ്‍ണുതല്‍ നേയരേ വാരും.
 • 5. ചെങ്കതിര്‍ തോന്‍റിറ്റുത് തേവര്‍കള്‍ ചൂഴ്ന്തനര്‍
  ചെങ്കല്‍വ രായരേ വാരും
  എങ്കുരു നാതരേ വാരും.
 • 6. അരുണന്‍ ഉതിത്തനന്‍ അന്‍പര്‍കള്‍ ചൂഴ്ന്തനര്‍
  ആറുമുകത് തോരേ വാരും
  മാറില്‍അകത് തോരേ വാരും.
 • 7. ചൂരിയന്‍ തോന്‍റിനന്‍ തൊണ്‍ടര്‍കള്‍ ചൂഴ്ന്തനര്‍
  ചൂരചങ് കാരരേ വാരും
  വീരചിങ് കാരരേ വാരും .
 • 8. വീണൈ മുരന്‍റതു വേതിയര്‍ ചൂഴ്ന്തനര്‍
  വേലായുതത് തോരേ വാരും
  കാലായുതത് തോരേ വാരും.
 • 9. ചേവല്‍ ഒലിത്തതു ചിന്‍നം പിടിത്തനര്‍
  തേവര്‍കള്‍ തേവരേ വാരും
  മൂവര്‍ മുതല്‍വരേ വാരും.
 • 10. പത്തര്‍കള്‍ ചൂഴ്ന്തനര്‍ പാടല്‍ പയിന്‍റനര്‍
  പന്‍നിരു തോളരേ വാരും
  പൊന്‍മലര്‍ത് താളരേ വാരും.
 • 11. മാലൈ കൊണര്‍ന്തനര്‍ മഞ്ചനം പോന്തതു
  മാമയില്‍ വീരരേ വാരും
  തീമൈയില്‍ തീരരേ വാരും.
 • 12. തൊണ്‍ടര്‍കള്‍ നാടിനര്‍ തോത്തിരം പാടിനര്‍
  ചുപ്പിര മണിയരേ വാരും
  വൈപ്പിന്‍ അണിയരേ വാരും.

சண்முகர் வருகை // சண்முகர் வருகை