திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
సణ్ముకర్ వరుకై
saṇmukar varukai
అరుణ్మొళి మాలై
aruṇmoḻi mālai
Fifth Thirumurai

057. (పొతు) తనిత్ తిరుమాలై
(potu) taṉit tirumālai

  కట్టళైక్ కలిత్తుఱై
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. వన్మూట్టైప్ పూస్సియుం పున్సీలైప్ పేనుంతం వాయ్క్కొళ్ళియాల్
  ఎన్మూట్టైత్ తేకం సుఱుక్కిట వేసుట్ టిరాముళుతుం
  తొన్మూట్ టైయినుం తుణియినుం పాయినుం సూళ్కిన్ఱతోర్
  పొన్మూట్టై వేణ్టిఎన్ సెయ్కేన్ అరుళ్ముక్కట్ పుణ్ణియనే.
 • నేరిసై వెణ్పా
 • 2. మాన్ముటిమే లుంకమలత్ తాన్ముటిమే లుంతేవర్
  కోన్ముటిమే లుంపోయ్క్ కులావుమే - వాన్ముటినీర్
  ఊర్ందువలం సెయ్తొళుకుం ఒఱ్ఱియూర్త్ తియాకరైనాం
  సార్ందువలం సెయ్కాల్కళ్ తాం.
 • కుఱళ్ వెణ్ సెందుఱై
 • 3. సత్తిమాన్ ఎన్పర్నిన్ తన్నై ఐయనే
  పత్తిమాన్ తనక్కలాల్ పకర్వ తెఙ్ఙనే.
 • అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
 • 4. పటియే అళంద మాలవనుం పళైయ మఱైసొఱ్ పణ్ణవనుం
  ముటియీ ఱఱియా ముతఱ్పొరుళే మొళియుం ఒఱ్ఱి నకర్క్కిఱైయే
  అటియార్ కళుక్కే ఇరఙ్కిమునం అటుత్త సురనోయ్ తటుత్తతుపోల్
  పటిమీ తటియేఱ్ కుఱుపిణిపోం పటినీ కటైక్కణ్ పార్త్తరుళే.
 • ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
 • 5. మన్ఱాటుం మామణియే నిన్పొఱ్ పాత
  మలర్త్తుణైయే తుణైయాక వాళ్కిన్ ఱోర్క్కు
  ఒన్ఱాలుం కుఱైవిల్లై ఏళై యేన్యాన్
  ఒన్ఱుమిలేన్ ఇవ్వులకిల్ ఉళలా నిన్ఱేన్
  ఇన్ఱాక నాట్కళియిల్ ఎన్నే సెయ్కేన్
  ఇణైములైయార్ మైయలినాల్ ఇళైత్తు నిన్ఱేన్
  ఎన్ఱాలుం సిఱితెళియేఱ్ కిరఙ్కల్ వేణ్టుం
  ఎళిల్ఆరుం ఒఱ్ఱియూర్ ఇన్ప వాళ్వే.
 • 6. సోఱు వేణ్టినుం తుకిలణి ముతలాం
  సుకఙ్కళ్ వేణ్టినుం సుకమలాస్ సుకమాం
  వేఱు వేణ్టినుం నినైఅటైన్ తన్ఱి
  మేవొ ణాతెనుం మేలవర్ ఉరైక్కోర్
  మాఱు వేణ్టిలేన్ వందునిఱ్ కిన్ఱేన్
  వళ్ళలే ఉన్ఱన్ మనక్కుఱిప్ పఱియేన్
  సేఱు వేణ్టియ కయప్పణైక్ కటఱ్సార్
  తికళుం ఒఱ్ఱియూర్స్ సివపరఞ్ సుటరే.

தனித் திருமாலை // (பொது) தனித் திருமாலை

No audios found!