திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
సణ్ముకర్ కొంమి
saṇmukar kommi
(పొతు) తనిత్ తిరుమాలై
(potu) taṉit tirumālai
Fifth Thirumurai

056. సణ్ముకర్ వరుకై
saṇmukar varukai

  సిందు
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. వారుం వారుంతెయ్వ వటివేల్ మురుకరే
  వళ్ళి మణాళరే వారుం
  పుళ్ళి మయిలోరే వారుం.
 • 2. సఙ్కం ఒలిత్తతు తాళ్కటల్ వింమిఱ్ఱు
  సణ్ముక నాతరే వారుం
  ఉణ్మై వినోతరే వారుం.
 • 3. పొళుతు విటిందతు పొఱ్కోళి కూవిఱ్ఱు
  పొన్నాన వేలరే వారుం
  మిన్నార్మున్ నూలరే వారుం.
 • 4. కాకం కరైందతు కాలైయుం ఆయిఱ్ఱు
  కణ్ణుతల్ సేయరే వారుం
  ఒణ్ణుతల్ నేయరే వారుం.
 • 5. సెఙ్కతిర్ తోన్ఱిఱ్ఱుత్ తేవర్కళ్ సూళ్ందనర్
  సెఙ్కల్వ రాయరే వారుం
  ఎఙ్కురు నాతరే వారుం.
 • 6. అరుణన్ ఉతిత్తనన్ అన్పర్కళ్ సూళ్ందనర్
  ఆఱుముకత్ తోరే వారుం
  మాఱిల్అకత్ తోరే వారుం.
 • 7. సూరియన్ తోన్ఱినన్ తొణ్టర్కళ్ సూళ్ందనర్
  సూరసఙ్ కారరే వారుం
  వీరసిఙ్ కారరే వారుం .
 • 8. వీణై మురన్ఱతు వేతియర్ సూళ్ందనర్
  వేలాయుతత్ తోరే వారుం
  కాలాయుతత్ తోరే వారుం.
 • 9. సేవల్ ఒలిత్తతు సిన్నం పిటిత్తనర్
  తేవర్కళ్ తేవరే వారుం
  మూవర్ ముతల్వరే వారుం.
 • 10. పత్తర్కళ్ సూళ్ందనర్ పాటల్ పయిన్ఱనర్
  పన్నిరు తోళరే వారుం
  పొన్మలర్త్ తాళరే వారుం.
 • 11. మాలై కొణర్ందనర్ మఞ్సనం పోందతు
  మామయిల్ వీరరే వారుం
  తీమైయిల్ తీరరే వారుం.
 • 12. తొణ్టర్కళ్ నాటినర్ తోత్తిరం పాటినర్
  సుప్పిర మణియరే వారుం
  వైప్పిన్ అణియరే వారుం.

சண்முகர் வருகை // சண்முகர் வருகை